Tóm tắt Luận văn Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng giao thông vận tải Miền Trung

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo chiến lược giáo dục 2009 – 2020, tập trung vào 2 giải pháp chính là đổi mới quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. Xét thấy , giáo dục đại học, cao đẳng trong chiến lược giáo dục chỉ thành công khi các trường đại học,cao đẳng đó giải quyết được đồng thời 3 vấn đề: Đội ngũ cán bộ giáo viên phải vừa hồng vừa chuyên và tâm huyết với nghề nghiệp. Phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo bao gồm thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, nhà xưởng, trang thiết bị thực hành, thực tập phải khang trang, hiện đại; giáo trình, giáo án, bài giảng phải cập nhật được những công nghệ, kiến thức mới, tương xứng với yêu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm đào tạo. Người học được tuyển phải đủ trình độ, năng lực và say mê với ngành nghề được đào tạo. Ba vấn đề trên có sự gắn kết hữu cơ với nhau, chỉ được giải quyết một cách hiệu quả khi nhà trường có đủ nguồn lực tài chính, đặc biệt việc quản lý tài chính của nhà trường cũng phải có những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm cụ thể huy động được tối đa các nguồn lực tham gia vào quá trình tự đổi mới, tự xây dựng thương hiệu nhà trường. Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung là đơn vị sự nghiệp có thu, đang từng bước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo tinh thần Nghị định 43 của Chính phủ. Trong thời gian qua, trường đã không ngừng phát triển và đang trên đà xây dựng trở thành trung tâm đào tạo ngành GTVT có chất lượng của khu vực Miền Trung. Vì vậy, nhu cầu đổi mới việc quản lý tài chính là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên đây, việc nghiên cứu và lựa chọn đề tài “ Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng GTVT Miền Trung” nhằmii tìm hiểu thực trạng quản lý tài chính tại trường Cao đẳng GTVT Miền Trung và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị, đồng thời hướng tới mục tiêu tự chủ tài chính phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và của Nhà trường.

pdf12 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng giao thông vận tải Miền Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i TÓM TẮT LUẬN VĂN Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo chiến lược giáo dục 2009 – 2020, tập trung vào 2 giải pháp chính là đổi mới quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. Xét thấy , giáo dục đại học, cao đẳng trong chiến lược giáo dục chỉ thành công khi các trường đại học,cao đẳng đó giải quyết được đồng thời 3 vấn đề: Đội ngũ cán bộ giáo viên phải vừa hồng vừa chuyên và tâm huyết với nghề nghiệp. Phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo bao gồm thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, nhà xưởng, trang thiết bị thực hành, thực tập phải khang trang, hiện đại; giáo trình, giáo án, bài giảng phải cập nhật được những công nghệ, kiến thức mới, tương xứng với yêu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm đào tạo. Người học được tuyển phải đủ trình độ, năng lực và say mê với ngành nghề được đào tạo. Ba vấn đề trên có sự gắn kết hữu cơ với nhau, chỉ được giải quyết một cách hiệu quả khi nhà trường có đủ nguồn lực tài chính, đặc biệt việc quản lý tài chính của nhà trường cũng phải có những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm cụ thể huy động được tối đa các nguồn lực tham gia vào quá trình tự đổi mới, tự xây dựng thương hiệu nhà trường. Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung là đơn vị sự nghiệp có thu, đang từng bước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo tinh thần Nghị định 43 của Chính phủ. Trong thời gian qua, trường đã không ngừng phát triển và đang trên đà xây dựng trở thành trung tâm đào tạo ngành GTVT có chất lượng của khu vực Miền Trung. Vì vậy, nhu cầu đổi mới việc quản lý tài chính là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên đây, việc nghiên cứu và lựa chọn đề tài “ Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng GTVT Miền Trung” nhằm ii tìm hiểu thực trạng quản lý tài chính tại trường Cao đẳng GTVT Miền Trung và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị, đồng thời hướng tới mục tiêu tự chủ tài chính phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và của Nhà trường. Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu, nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Dạy nghề.Trên cơ sở đó, phản ánh thực trạng quản lý tài chính tại trường Cao đẳng GTVT Miền Trung, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn và đề xuất một số ý kiến khắc phục những tồn tại này Đối tượng nghiên cứu là việc quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Dạy nghề. Phạm vi nghiên cứu của luận văn là việc quản lý tài chính tại trường Cao đẳng GTVT miền Trung từ năm 2006 – 2009. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực Giáo dục – đào tạo và Dạy nghề. Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng GTVT miền Trung Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng GTVT miền Trung Trong chương 1, tác giả trình bày cơ sở lý luận về đơn vị sự nghiệp có thu, cách phân loại đơn vị sự nghiệp có thu, vai trò của đơn vị sự nghiệp có thu. Nội dung quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực Giáo dục - đào tạo và Dạy nghề; và các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tài chính. Cụ thể: * Đơn vị sự nghiệp có thu là các tổ chức được thành lập để thực hiện các hoạt động sự nghiệp iii * Có nhiều cách phân loại đơn vị sự nghiệp có thu, căn cứ vào các tiêu thức khác nhau, đó là: căn cứ vào chủ thể thành lập; căn cứ vào vị trí của đơn vị sự nghiệp có thu; căn cứ vào lĩnh vực hoạt động sự nghiệp; căn cứ vào khả năng tài chính ( nguồn thu sự nghiệp ) của đơn vị theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ * Vai trò của đơn vị sự nghiệp có thu bao gồm cung cấp các dịch vụ công có chất lượng cao cho xã hội tùy vào lĩnh vực sự nghiệp hoạt động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn liền và có vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các chương trình phát triển KT – XH của đất nước; góp phần cùng với Ngân sách nước đẩy mạnh đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn nhân lực. * Cũng trong chương này, tác giả phân tích nội dung quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Dạy nghề Trước hết, phải hiểu khái niệm quản lý tài chính là hệ thống các hình thức, phương pháp và biện pháp tài chính được sử dụng để tác động vào quá trình vận hành của các quan hệ kinh tế tương ứng nhằm vào các mục tiêu quản lý được xác định Như vậy, quản lý tài chính là sự tác động của nhà quản lý tới các hoạt động tài chính và nó được thực hiện thông qua một cơ chế gọi là cơ chế quản lý tài chính. Nội dung quản lý tài chính bao gồm: - Quản lý nguồn thu: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp. Trong nguồn thu sự nghiệp gồm: nguồn thu từ học phí, lệ phí; nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp Giáo dục – đào tạo và nguồn thu khác - Quản lý chi: chi thường xuyên và chi không thường xuyên - Trích lập và sử dụng các quỹ iv - Kiểm tra giám sát chi tiêu nội bộ Trên cơ sở đó, đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo và Dạy nghề. Nhân tố chủ quan gồm: Loại hình và quy mô của đơn vị sự nghiệp, trình độ cán bộ quản lý, nhận thức của cán bộ, công nhân viên về cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ. Nhân tố khách quan gồm: Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đào tạo; cơ chế quản lý tài chính của Bộ, ngành chủ quản Trong chương 2, tác giả đi sâu vào phân tích thực trạng quản lý tài chính tại Trường cao đẳng GTVT miền Trung. Là trường cao đẳng công lập, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Về mặt tài chính, Trường hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và được Bộ chủ quản khoán ngân sách hoạt động hàng năm. Thực trạng quản lý nguồn thu * Nguồn NSNN cấp: Nguồn ngân sách nhà nước chiếm trên 75% nguồn tài chính của trường. Nguồn NSNN chi thường xuyên hàng năm (2006 – 2009 ) tăng về số tuyệt đối nhưng có xu hướng giảm dần về tỷ trọng * Nguồn thu sự nghiệp: Nguồn thu này chủ yếu từ nguồn thu học phí, lệ phí các lớp chính quy, ngắn hạn và hệ mở; thu từ hoạt động liên kết đào tạo với Trường Đại học GTVT Hà nội, Trường đào tạo cán bộ quản lý; thu từ các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; dịch vụ trông xe và thu khác. Thực trạng quản lý chi Chi từ nguồn NSNN cấp: Dùng để chi cho con người, chi quản lý hành chính, chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và chi mua sắm sửa chữa. Nhà trường cần xây dựng cơ cấu chi tiêu hợp lý hơn nữa nhằm tiết kiệm chi thường xuyên v Chi từ nguồn thu sự nghiệp: cũng dùng để chi cho con người, chi quản lý hành chính, chi cho hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và chi mua sắm sửa chữa. Tuy nhiên, nguồn thu sự nghiệp còn hạn hẹp nên chủ yếu được sử dụng cải thiện đời sống cán bộ CNV, bổ sung công tác quản lý hành chính phục vụ đào tạo và hỗ trợ công tác chuyên môn. * Thực trạng trích lập, sử dụng quỹ: Do chênh lệch thu chi còn ít nên đơn vị sử dụng để trả thu nhập tăng thêm, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi * Kiểm tra giám sát chi tiêu nội bộ: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thành lập Ban thanh tra nhân dân Kết quả đạt được từ việc quản lý tài chính theo Nghị định 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/4/2006: - Về phát triển mà mở rộng nguồn tài chính: nhà trường đã ra sức phát huy mọi khả năng để tạo ra nhiều nguồn thu hơn, đặc biệt là các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ - Thực hiện chi tiêu tiết kiệm: Trên cơ sở đổi mới phương thức quản lý, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm nguồn ngân sách cấp chi thường xuyên, kết hợp tăng nguồn thu sự nghiệp nhằm tạo được chênh lệch thu – chi ngày càng nhiều - Nhận thức tư tưởng: việc quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ làm thay đổi nhận thức, tư duy ở một bộ phận không nhỏ cán bộ công nhân viên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, việc tự chủ tài chính gắn với yêu cầu trách nhiệm và hiệu quả ngày càng cao Những hạn chế từ công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng GTVT miền Trung: - Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ, chi tiết: Trong quy chế chi tiêu nội bộ có những điều khoản về tiền lương chưa hợp lý, chưa bám sát thực tế, hiệu suất, hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên mà chế độ vi trả lương còn mạng nặng tính bình quân chủ nghĩa, trả theo thâm niên công tác nên chưa có tác động khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn cũng như làm tăng năng suất, hiệu quả trong công việc. Chưa có phân cấp khoán chi cho từng khoa, phòng , ban về các khoản chi như: điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại....Chưa xây dựng các định mức tiêu hao nhiên nguyên vật liệu đối với mỗi học sinh thực hành. - Nguồn thu sự nghiệp chưa đa dạng: Nguồn tài chính của trường vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm. Mức thu học phí vẫn còn thấp làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của trường, trong khi đó trường chưa có biện pháp khai thác tối đa những nguồn thu khác - Cơ cấu chi tiêu của nhà trường còn chưa hợp lý: Xây dựng định mức giờ giảng của giáo viên quá cao trong khi đó chi cho nghiệp vụ giảng dạy và học tập còn thấp; chi mua sắm sửa chữa không đáng kể, chi quản lý hành chính lại ở mức độ cao - Công tác kiểm tra giám sát tài chính đang còn nhiều bất cập, mang nặng tính hình thức mà chưa hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế từ công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng GTVT miền Trung: - Trường Cao đẳng GTVT miền Trung mới được nâng cấp từ trường trung học GTVT miền Trung hơn 1 năm, do đó cơ sở vật chất của trường hiện đang còn thiếu, đang trong quá trình xây dựng, chưa đáp ứng được quy mô của một trường cao đẳng chuyên nghiệp - Cơ cấu tổ chức : còn chưa khoa học, hợp lý. Số lượng người biên chế làm công tác hành chính thừa, khó bố trí sắp xếp công việc phù hợp; trong khi đó, số người tham gia quản lý và trực tiếp giảng dạy lại thiếu. Hơn nữa việc tuyển dụng giáo viên có trình độ chuyên môn phù hợp có năng lực gặp nhiều khó khăn. vii - Chưa tạo được cơ chế giám sát thường xuyên đối với nguồn thu, các khoản chi tiêu của đơn vị. Tính minh bạch, dân chủ trong công tác thu chi chưa được đảm bảo - Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đối với cán bộ, nhân viên về ý nghĩa, mục tiêu, tác dụng của cơ chế tự chủ tài chính còn hạn chế - Công tác lập dự toán thu chi ngân sách chưa sát với thực tế - Đội ngũ cán bộ quản lý tài chính – kế toán còn chua đáp ứng được xu hướng mới về quản lý tài chính theo hướng xã hội hóa giáo dục và tự chủ tài chính - Số lượng học sinh, sinh viên vào học tại trường tăng không đáng kể, thậm chí có xu hướng ngày càng giảm làm ảnh hưởng đến việc mở rộng nguồn thu của trường gặp nhiều khó khăn Trong chương 3, tác giả đề cập đến những định hướng phát triển của nhà trường, phương hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý tài chính và một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại trường Cao đẳng GTVT miền Trung Phương hướng, mục tiêu quản lý tài chính theo hướng tự chủ Một là: tự chủ tài chính phải gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của trường Hai là: tự chủ tài chính phải gắn liền sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài chính Ba là: Tự chủ tài chính phải gắn liền với sự ổn định của tiền lương tăng thêm cho cán bộ viên chức Bốn là: Tự chủ tài chính đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại trường cao đẳng GTVT miền Trung * Giải pháp khai thác nguồn thu: viii + Phát huy lợi thế vị trí địa lý hết sức thuận lợi, có mặt tiền dọc theo quốc lộ 1A dài gần 600m. Các tỉnh Bắc Miền Trung là địa bàn tuyển sinh lớn, là khu vực chiếm gần 13% diện tích và trên 11% dân số cả nước. Mặt khác, tại Bắc Miền Trung hiện tại có hơn 650 doanh nghiệp GTVT. Vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn lao động, đặc biệt là lao động có kỹ thuật bậc đại học, cao đẳng cho miền Trung là rất lớn. Đây chính là thế mạnh để tăng nguồn thu và mở rộng các hoạt động sự nghiệp đào tạo, tăng cường các dịch vụ để tăng nguồn thu cho trường. + Huy động nguồn thu học phí, đóng góp của cộng đồng, của các cơ sở liên kết đào tạo với trường: Trên cơ sở thực hiện chế độ thu và sử dụng học phí mới, Nhà nước sẽ điều chỉnh mức học phí nhằm tăng khả năng thu hồi chi phí phù hợp với mỗi cấp /bậc giáo dục. Tăng tỷ lệ thu hồi chi phí bằng việc mở rộng diện phải đóng học phí và nâng mức học phí. Xây dựng khung học phí theo chương trình đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo, khu vực. + Nhà trường cũng có thể tăng nguồn thu từ sự đóng góp của các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nhân lực do trường đào tạo + Tăng nguồn thu từ các dịch vụ đào tạo, mở rộng liên kết và hợp tác đào tạo bằng cách: - Mở trạm bảo dưỡng, sửa chữa đại tu Ô tô, máy công trình ( trực thuộc khoa cơ khí ). Trạm này được sở hữu khu đất có mặt tiền đủ rộng giáp Quốc lộ 1A ở phía Tây Bắc khu B - Lập trung tâm, tư vấn, khảo sát và thí nghiệm trực thuộc khoa công trình - Thành lập trung tâm đào tạo tin học ngoại ngữ thuộc khoa cơ bản để giảng dạy các môn tin học, ngoại ngữ ngoài giờ cho học sinh trong trường và cả đối tượng bên ngoài có nhu cầu ix - Thành lập trung tâm đào tạo, tư vấn kế toán trực thuộc khoa kế toán để chuyên đào tạo các lớp bồi dưỡng kế toán ngắn hạn, bồi dưỡng kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán máy, dịch vụ hướng dẫn thực hành vào sổ kế toán - Xúc tiến tìm kiếm, đấu thầu thi công các công trình thực tế sản xuất. Tận dụng tối đa năng lực của thiết bị thi công cơ giới hiện có, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên ngành và lực lượng lao động kỹ thuật của học sinh, sinh viên. - Thực hiện tổ chức đấu thầu và giao khoán hàng năm cho bộ phận nhà ăn, dịch vụ trông xe, ký túc xá học sinh sinh viên. Dịch vụ này do Ban quản lý ký túc xá quản lý - Thực hiện cho thuê phòng học, hội trường ngoài giờ ( nhất là buổi tối ). Vì hiện tại, buổi tối hầu như các hoạt động này không sử dụng. Dịch vụ này do phòng Tổ chức hành chính quản lý - Xây dựng dãy kiốt ngoài cổng trường và cho thuê. Dịch vụ này do Phòng tổ chức hành chính quản lý - Thành lập trung tâm thông tin thư viện để có nguồn thu từ mở dịch vụ Internet tra cứu tài liệu, cho thuê giáo trình, phô tô.. - Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng xúc tiến mở các lớp đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng các chuyên ngành, thực hiện liên kết với các trung tâm giáo dục thường xuyên để mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp sơ cấp ngắn hạn... * Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của trường - Đổi mới cơ cấu chi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu của nhà trường. Muốn vậy, công tác lập dự toán đầu năm cần sát với nhiệm vụ và kế hoạch được giao, làm cơ sở xây dựng cơ cấu chi hợp lý - Nghiên cứu chế độ bồi dưỡng phù hợp cho những người có trách nhiệm hướng dẫn học sinh thực tập tài các cơ sở x - Quy định khối lượng giảng dạy thích hợp đối với cán bộ giảng dạy, cán bộ trẻ phải có thời gian tự bồi dưỡng, học sau đại học, tham gia nghiên cứu khoa học - Định mức chi biên soạn giáo trình, chi đề tài nghiên cứu khoa học...cần thay đổi để khuyến khích mọi cán bộ công nhân viên, giáo viên tham gia - Đối với lương thu nhập tăng thêm, việc chi trả cần đảm bảo nguyên tắc: khuyến khích được người lao động; khuyến khích đóng gópnhiều cho tăng thu, tiết kiệm chi; đamr bảo công bằng xã hội - Nhà trường cần trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự phòng ổn định thu nhập * Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi tiêu nội bộ: Thành lập bộ phận kiểm tra tài chính - kế toán gồm các thành viên: cán bộ thanh tra nhân dân, thanh tra trường, cán bộ chuyên môn kế toán, kiểm toán của khoa kế toán Nhóm giải pháp chung: * Đổi mới công tác quản lý, cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng: - Bố trí cán bộ hợp lý, đúng người, đúng việc để phát huy tốt nhất khả năng của họ. Đồng thời thực hiện chính sách tinh giản biên chế, động viên khuyến khích những cán bộ công nhân viên thừa về nghỉ hưu sớm - Thực hiện phân cấp quản lý cho các khoa, tổ bộ môn trong việc tự chủ về quản lý con người, bố trí giảng dạy, tự chủ tìm nguồn thu, xây dựng định mức chi cho các khoa, tổ bộ môn....Nhà trường chuyển từ việc kiểm tra công việc theo số lượng, quản lý con người theo thời gian sang kiểm tra theo hiệu quả cuối cùng của công việc - Trường phải có chính sách thu hút nhân tài, nhằm tuyển dụng những cán bộ công nhân viên, giáo viên trẻ, có trình độ, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn vững vàng xi * Nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, giáo viên và thực hiện công khai dân chủ trong quản lý tài chính - Đổi mới quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu đòi hỏi phải có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy, nhận thức, tư tưởng và hành động - Thực hiện tốt quy chế công khai dân chủ trong đơn vị nhằm phát huy sức mạnh của khối đoàn kết nội bộ và ngăn chặn xảy ra tình trang chuyên quyền, độc đoán, công tư lẫn lộn, vi phạm lợi ích của tập thể.. * Tăng cường hợp tác quan hệ quốc tế về giáo dục đào tạo: - Nhà trường cần mở rộng quan hệ quốc tế trong liên danh liên kết đào tạo, đấu thầu các dự án quốc tế trong lĩnh vực đào tạo truyền thống là Giao thông nông thôn; duy trì mối quan hệ đã có từ việc thực hiện dự án Seacap10 với nhà tài trợ DFID ( Bộ phát triển quốc tế của Vương quốc Anh) - Nhà trường cần tổ chức cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài học hỏi kinh nghiệm. Trước mắt, xúc tiến việc liên danh, liên kết đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng và thấp hơn với các Tỉnh Trung Lào, là địa bàn giáp ranh và có mối quan hệ hữu nghị với Tỉnh Nghệ An. * Xây dựng chuẩn đầu ra của trường Chuẩn đầu ra của trường Cao đẳng là một trong hệ thống thông số thể hiện sự gắn kết của trường với nhu cầu đào tạo của xã hội. Chuẩn đầu ra của trường Cao đẳng GTVT miền Trung thể hiện rõ năng lực sống và làm việc của một sinh viên, học sinh đã được Nhà trường giáo dục và đào tạo. Xây dựng chuẩn đầu ra nhằm đạt được phương châm đào tạo: " Ba liên - Bốn lợi – Năm đa ": Liên thông, liên kết, liên hệ các doanh nghiệp trong cộng đồng xã hội, nhằm đảm bảo: Lợi ích của người học, lợi ích của người dạy, lợi ích cho các công ty xí nghiệp, lợi ích cho cộng đồng xã hội; Trường Cao đẳng GTVT miền Trung thực hiện: Đa hình thức đào tạo, đa ngành nghề, đa trình độ thích ứng với: Đa nguồn lực đầu vào, cung cấp đa nguồn nhân lực cho xã hội xii Kiến nghị: * Đối với Bộ Giao thông vận tải: - Phê duyệt dự án" Nâng cấp, xây dựng Trường cao đẳng GTVT miền Trung" nhằm tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục như: cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị.... - Sớm giao biên chế và phê duyệt kế hoạch biên chế cho nhà trường - Dành một số chỉ tiêu cho cán bộ giáo viên trẻ của trường đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài trong dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo * Đối với Nhà nước: - Việc quản lý giáo dục phải có sợi dây liên kết giữa Bộ Giáo dục – Đào tạo và các Bộ, ngành trung ương, các Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố - Nhà nước mà cụ thể là Bộ Tài chính sớm ban hành thông tư hướng dẫn việc chuyển đổi các trường học công lập thành các công ty cổ phần
Luận văn liên quan