Xây dựng kế hoạch đào tạo tổ chức đào tạo trong trường đại học và cao đẳng

Bảng thiết kế để thi công công tác đào tạo của một cơ sở đào tạo Sự kết hợp đầy đủ thông tin có liên quan đến khoá học cụ thể + Khoá học: cao đẳng – 3 năm, đại học 4/4,5/5/6 năm + Ngành học: Trồng trọt/Kế toán/ SP. Lịch sử + Loại hình đào tạo: CQ/VHVL/chuyên tu,. + Thời gian: toàn khoá/năm học/học kỳ

ppt23 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2444 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng kế hoạch đào tạo tổ chức đào tạo trong trường đại học và cao đẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC&CAO ĐẲNG 10.2007 Nội dung Phần I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Phần II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Phần III. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Phần I XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 1. Khái niệm chung Bảng thiết kế để thi công công tác đào tạo của một cơ sở đào tạo Sự kết hợp đầy đủ thông tin có liên quan đến khoá học cụ thể + Khoá học: cao đẳng – 3 năm, đại học 4/4,5/5/6 năm + Ngành học: Trồng trọt/Kế toán/ SP. Lịch sử + Loại hình đào tạo: CQ/VHVL/chuyên tu,... + Thời gian: toàn khoá/năm học/học kỳ Yêu cầu của kế hoạch đào tạo - Đảm bảo tính chính xác: môn học, khối lượng, số giờ học (lý thuyết, th. hành, đồ án …) … - Đảm bảo tính khoa học: trình tự logic về kiến thức, không chồng chéo kiến thức - Đảm bảo tính sư phạm: Thời lượng hợp lý cho từng HK/ năm học - Đảm bảo tính khả thi: nhân lực, vật lực, tài lực - Phải được phê duyệt của cấp thẩm quyền mới triển khai Các loại kế hoạch đào tạo 1. Kế hoạch cho một khoá học 2. Kế hoạch cho một năm học 3. Kế hoạch cho một học kỳ Không có mẫu kế hoạch chung cho các trường => sáng tạo, phát triển, hoàn thiện cho từng cơ sở 2. Kế hoạch cho một khoá học - Được thiết kế trước tiên khi đệ trình mở khoá đào tạo lên cấp thẩm quyền: CTĐT; phân tích nguồn lực  bản dự toán Là cơ sở để xây dựng kế hoạch năm học và kế hoạch học kỳ (các mẫu 3, 4 khi làm đề án mở ngành đào tạo) 3. Kế hoạch cho một năm học - Mốc thời gian cụ thể của từng công việc có liên quan công tác đào tạo - xây dựng ít nhất 3 tháng trước khi bắt đầu năm học mới - Lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị liên quan: tránh thiếu sót - Sau khi BGH duyệt => kế hoạch hoạt động đào tạo trong năm học Các nội dung chính của KH năm học: + Nhập học + Sinh hoạt chính trị đầu năm + Khai giảng cho khoá học mới, Lễ tốt nghiệp + Thời gian bắt đầu và kết thúc học của mỗi học kỳ + Thời gian thi học kỳ và thi lại + Thời điểm bảo vệ khoá luận tốt nghiệp + Thời điểm thi tuyển và chấm thi + Thời gian nghỉ hè, các hội nghị, hội thảo,. . . 4. Kế hoạch cho một học kỳ - Cụ thể hoỏ kế hoạch năm học và của một khoỏ học - Tổ chức triển khai cỏc hoạt động đào tạo được đỳng tiến độ, đầy đủ nội dung và khối lượng đào tạo của một khoỏ học và năm học - Thiết kế trước ớt nhất 2 thỏng kể từ thời điểm bắt đầu học kỳ - Phải được cỏc đơn vị gúp ý - BGH phờ duyệt Yêu cầu của Kế hoạch học kỳ - Đảm bảo tính chính xác: tên từng môn học, từng giờ học, buổi học, ngày giờ, tháng, năm, địa điểm - Đảm bảo đúng kế hoạch khoá học - Phù hợp với kế hoạch năm học Đảm bảo khả thi - Đảm bảo mọi thành viên đều biết: thông tin đầy đủ, website Phần II TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 1. Khái niệm Triển khai thực hiện CTĐT theo qui chế đào tạo hiện hành (kế hoạch học kỳ, kế hoạch năm học và kế hoạch khoá học đã được phê duyệt) Các nguyên tắc chung - Triển khai đúng CTĐT và kế hoạch khoá học đã đề ra thông qua TKB - TKB công bố trước 1 tháng và tránh thay đổi - Tuyệt đối thực hiện đúng qui chế - Nếu thay đổi chương trình, kế hoạch đào tạo hay điều chỉnh khác qui chế phải có phê duyệt của BGH 2. Tổ chức việc giảng dạy - Phải công bố chương trình chi tiết môn học - Yêu cầu giảng viên phải thực hiện đúng yêu cầu và mục tiêu của môn học ghi trong chương trình chi tiết - Giảng viên phải làm lịch trình giảng dạy (kế hoạch giảng dạy môn học) - Nộp chế bản điện tử bài giảng và tài liệu tham khảo cung cấp cho học viên (website) + Hỗ trợ học tập + Cở sở để giám sát thực hiện việc đảm bảo nội dung - Căn cứ TKB, cán bộ đào tạo, thanh tra. . . kiểm soát được tiến trình giảng dạy và đánh giá giữa kỳ của giảng viên Tài liệu tham khảo - Khụng chỉ bao gồm tiếng Việt - Cần cú cỏc đoạn trớch tiếng nước ngoài để người học từng bước làm quen với cỏc thuật ngữ, ký hiệu. . . - Hướng dẫn tra tỡm tài liệu qua Internet để chuẩn bị cho việc làm tiểu luận mụn học, khoỏ luận, đồ ỏn, PPGD tớch cực 3. Tổ chức học - Vào đầu khoỏ học: + Phải phổ biến đầy đủ nội qui, qui chế + Hướng dẫn phương phỏp học ở bậc đại học + Cung cấp CTĐT toàn khoỏ, CT chi tiết mụn học - Định kỳ lấy ý kiến người học về nội dung, phương phỏp giảng dạy và hiệu quả học mụn học để kịp thời điều chỉnh hay rỳt kinh nghiệm: + Sau 1/3 + Sau 2/3 + Khi kết thỳc mụn học 4. Tổ chức kiểm tra đánh giá - Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ là hai thành phần phải có trong đánh giá học phần + Cần có qui định cụ thể + Giao cho giáo viên chủ động tổ chức - Căn cứ vào kế hoạch của học kỳ và CT chi tiết môn học đã ban hành, lịch trình giảng dạy giáo viên thực hiện - Cơ quan quản lý đào tạo tổ chức và theo dõi các hoạt động kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ - Khuyến khích xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan + Cần ít nhất 4 - 5 đề + Trắc nghiệm trên máy tính: nhanh, hạn chế tiêu cực - Hình thức thi tự luận: + Đánh giá tiếp thu môn học + Đề dạng mở - ra đề dạng cho dùng tài liệu Hạn chế học tủ hay quay cóp Lưu ý: - Tổ chức kiểm tra, đánh giá cần tuân thủ theo các qui định pháp qui hiện hành - Tất cả các cải tiến, thay đổi thang điểm, điều chỉnh kết quả chấm, đáp án đều phải có bút phê của cấp thẩm quyền 5. Tổ chức đào tạo theo niên chế hay tín chỉ * Học theo kế hoạch qui định chung (niên chế) * Học theo kế hoạch cá nhân tự thiết kế (tín chỉ) - Tổ chức đào tạo theo niên chế + Kế hoạch đào tạo theo khóa học, theo năm học và theo từng học kỳ + Đúng kỳ hạn, người học phải hoàn thành tất cả các môn học có trong chương trình mới được xét tốt nghiệp - Đào tạo theo tín chỉ + CT đào tạo toàn khóa học liệt kê học phần trong mắc xích logic kiến thức (có kế hoạch mở ở HK nào của năm học) + Người học phải xây dựng KH hoàn thành khóa học cá nhân (căn cứ CTĐT) + TKB đuợc xếp lập lại trong suốt các tuần của HK + Người học tự thiết kế KH học HK theo qui định + Người học khi tích lũy tất cả các học phần có trong chương trình nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp + Cùng nhập học một khoá học, các học viên có thể tốt nghiệp theo các thời hạn khác nhau tuỳ khả năng tích luỹ học phần của từng người Dù đào tạo theo niên chế hay tín chỉ thì công tác kế hoạch và việc tổ chức dạy, tổ chức học và tổ chức kiểm tra đánh giá của cơ sở đào tạo đều phải triển khai theo những yêu cầu và các nguyên tắc chung đã nêu Phần III QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 1. Nguyên tắc chung - Luôn luôn tuân thủ đúng các văn bản: + CTĐT + Nội qui, qui chế + Kế hoạch đào tạo đã được ban hành - Không tự điều chỉnh, thay đổi, vận dụng sai qui định. . . Trường hợp cần thiết phải có văn bản hay bút phê của Ban Giám hiệu (hoặc cấp cao hơn) Yêu cầu - Văn bản quản lý đào tạo được soạn thảo theo các qui định hiện hành, không được phóng tác Đảm bảo lưu trữ đầy đủ, an toàn, tra cứu nhanh tư liệu, dữ kiện Đặc điểm của công tác quản lý đào tạo - Công tác cực nhọc - Đòi hỏi chính xác - Tận tụy - Va chạm nhiều: CBGD, sinh viên, =>BGH phải chăm lo trước tiên công tác quản lý đào tạo 2. Quản lý quá trình đào tạo - Cần phân công cụ thể trách nhiệm từng chuyên viên chuyên viên (Phân công trách nhiệm là tiên quyết => chất lượng quản lý kết quả đào tạo): + Hệ chính qui: TKB, CTĐT, Điểm, Chính sách + Hệ Vừa học vừa làm + Bằng 2, Cử tuyển, Liên thông, … - Chuyên viên là người lập kế hoạch và theo dõi triển khai kế hoạch đào tạo của các hệ tương ứng: + Lập kế hoạch công tác hàng tháng để theo dõi + Thường xuyên đôn đốc và báo cáo lãnh đạo về tình hình triển khai các chương trình, khoá đào tạo ở các đơn vị trực thuộc + Tổng kết, thống kê báo cáo định kỳ - Định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch và CTĐT + Phát hiện sai sót => đề xuất giải pháp và báo cáo BGH phương án điều chỉnh + Không tự tiện giải quyết khi chưa có phê duyệt 3. Quản lý kết quả đào tạo - QL hồ sơ và kết quả tuyển sinh - QL kết quả từng học kỳ - QL kết quả xét tốt nghiệp - QL hồ sơ khen thưởng, kỷ luật - QL hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ - Lưu trữ các loại văn bản => kiểm định chất lượng Không tổ chức quản lý tốt => phiền toái, tiêu cực Yêu cầu - Có văn bản phân công rõ ràng - Có sổ sách bàn giao, ghi chép đầy đủ - Điều kiện làm việc đảm bảo: + Tủ, khoá, phòng hoả. . . + Thiết bị sao chép CD đề phòng mất dữ liệu Xin cảm ơn
Luận văn liên quan