Bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Trong nền kinh tế, các trung gian tài chính bảo hiểm là một kênh huy động vốn đầu tư không thể thiếu và đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ dài hạn vừa là nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển, vừa là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo và ổn định đời sống kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Thị trường bảo hiểm bùng nổ, vấn đề đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang trở thành vấn đề sống còn, nhất là đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Đầu tư tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bảo toàn quỹ tài chính bảo hiểm, góp phần nâng cao tiềm lực tài chính và đứng vững trong cạnh tranh. Thêm nữa, thu nhập từ đầu tư tài chính còn là nguồn để doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện các cam kết với khách hàng, nâng cao tính hấp dẫn của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.Trên thế giới, các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn coi đầu tư tài chính là hoạt động mang lại thu nhập chính và luôn được coi trọng. Có thể nói hoạt động đầu tư của DNBH nhân thọ có vai trò rất lớn không những đối với DNBH nhân thọ mà còn đối với toàn bộ tư tài chính của nền kinh tế. Với ý nghiã đó, em chọn đề tài "Bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ" Cấu trúc của bài viết gồm ba phần: Phần I: Lý luận chung về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Phần II: Thực trạng hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp

doc46 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1266 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ, c¸c trung gian tµi chÝnh b¶o hiÓm lµ mét kªnh huy ®éng vèn ®Çu t­ kh«ng thÓ thiÕu vµ ®Çy tiÒm n¨ng. B¶o hiÓm nh©n thä dµi h¹n võa lµ nguån bæ sung vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn, võa lµ biÖn ph¸p b¶o vÖ an ninh quèc gia, ®¶m b¶o vµ æn ®Þnh ®êi sèng kinh tÕ - x· héi ë mçi n­íc. ThÞ tr­êng b¶o hiÓm bïng næ, vÊn ®Ò ®Çu t­ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®· vµ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn, nhÊt lµ ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä. §Çu t­ tµi chÝnh hiÖu qu¶ gióp doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä b¶o toµn quü tµi chÝnh b¶o hiÓm, gãp phÇn n©ng cao tiÒm lùc tµi chÝnh vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Thªm n÷a, thu nhËp tõ ®Çu t­ tµi chÝnh cßn lµ nguån ®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä thùc hiÖn c¸c cam kÕt víi kh¸ch hµng, n©ng cao tÝnh hÊp dÉn cña c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä.Trªn thÕ giíi, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä lín coi ®Çu t­ tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng mang l¹i thu nhËp chÝnh vµ lu«n ®­îc coi träng. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng ®Çu t­ cña DNBH nh©n thä cã vai trß rÊt lín kh«ng nh÷ng ®èi víi DNBH nh©n thä mµ cßn ®èi víi toµn bé t­ tµi chÝnh cña nÒn kinh tÕ. Víi ý nghi· ®ã, em chän ®Ò tµi "Bµn vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä" CÊu tróc cña bµi viÕt gåm ba phÇn: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä. PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t­ cña mét sè doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p I.lý luËn chung 1.lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä : 1.1.Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm B¶o hiÓm lµ sù chia nhá tæn thÊt cña mét sè Ýt ng­êi cho nhiÒu ng­êi cã cïng kh¶ n¨ng gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro t­¬ng tù b»ng c¸ch thu cña hä mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn quü tµi chÝnh b¶o hiÓm tõ ®ã båi th­êng (chi tr¶) cho hä nh÷ng thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh do rñi ro bÊt ngê g©y nªn . Quü tµi chÝnh BH Chi tr¶ PhÝ b¶o hiÓm Ng­êi tham gia BH gÆp rñi ro Ng­êi tham gia B¶o hiÓm S¬ ®å 1: C¬ chÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm . Ng­êi B¶o HiÓm Qlý §Æc thï cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm lµ "sù ®¶o ng­îc cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh". ViÖc tiªu thô s¶n phÈm dùa trªn quy tr×nh: phÝ b¶o hiÓm ®­îc thu tr­íc, cßn cam kÕt tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ®­îc thùc hiÖn sau. Gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm b¶o hiÓm chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi mua mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy doanh nghiÖp b¶o hiÓm (DNBH) cã trong tay mét quü tµi chÝnh tËp trung kh¸ lín, nh­ng quü nµy sÏ kh«ng ®­îc sö dông ®Ó båi th­êng ngay nªn DNBH cã thÓ sö dông l­îng tiÒn nhµn rçi nµy ®Ó ®Çu t­ . Nh­ vËy: §Çu t­ tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm lµ viÖc doanh nghiÖp b¶o hiÓm sö dông c¸c nguån vèn nhµn rçi ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ theo luËt ®Þnh. Mçi n­íc kh¸c nhau th× cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ lÜnh vùc ®Çu t­ cña DNBH. 1.2.§Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng ®Çu t­ trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä: §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä, ho¹t ®éng ®Çu t­ quü tµi chÝnh rÊt phøc t¹p do s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä còng ®a d¹ng vµ phøc t¹p h¬n, l¹i thªm c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr­êng.Hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä th­êng lµ hîp ®ång dµi h¹n nªn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä cã mét sè ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: Mét ®Æc ®iÓm chung cña ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä lµ chÞu t¸c ®éng rÊt lín cña nh÷ng thay ®æi vÒ l·i suÊt vµ l¹m ph¸t do nguån vèn ®em ®Çu t­ th­êng lµ dµi h¹n. Do tÝnh chÊt dµi h¹n cña c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä vµ nhu cÇu chi cã thÓ dù ®o¸n ®­îc mét c¸ch kh¸ chÝnh x¸c nªn c¸c quü b¶o hiÓm nh©n thä th­êng ®Çu t­ vµo c¸c lo¹i chøng kho¸n dµi h¹n. Quy m« c¸c quü b¶o hiÓm nh©n thä lín h¬n c¸c quü b¶o hiÓm phi nh©n thä xÐt d­íi gãc ®é phÝ b¶o hiÓm. Thu nhËp cña c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä th­êng lín h¬n c¸c kho¶n chi vµ tÊt c¶ c¸c khiÕu n¹i cã thÓ ®­îc thanh to¸n tõ phÝ b¶o hiÓm vµ thu nhËp tõ ®Çu t­ trong n¨m. Do vËy, DNBH nh©n thä Ýt cã nhu cÇu ®Çu t­ vµo chøng kho¸n ng¾n h¹n. Theo nghiªn cøu cña c¸c chuyªn gia tÝnh to¸n th× mét hîp ®ång b¶o hiÓm phï hîp víi c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä lµ mét hîp ®ång mµ ngµy thanh to¸n ®¸o h¹n cña hîp ®ång trïng víi ngµy thanh to¸n ®¸o h¹n cña h¹ng môc ®Çu t­. §Çu t­ n­íc ngoµi cña quü b¶o hiÓm nh©n thä th­êng Ýt h¬n b¶o hiÓm phi nh©n thä. B¶o hiÓm nh©n thä cã tÝnh tiÕt kiÖm nªn viÖc ®Çu t­ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm trªn thÞ tr­êng. 1.3.Vai trß cña ho¹t ®éng ®Çu t­ trong DNBH nh©n thä. 1.3.1.§èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm : DNBH kh«ng chØ cã nhiÖm vô thu chi quü tµi chÝnh b¶o hiÓm mµ cßn ph¶i ph¸t triÓn quü tµi chÝnh nµy. §Çu t­ tµi chÝnh nguån vèn nhµn rçi cã ý nghÜa quan träng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. §Çu t­ cã hiÖu qu¶ chÝnh lµ ph¸t triÓn quü tµi chÝnh cña DNBH. -Ho¹t ®éng ®Çu t­ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm trªn thÞ tr­êng. Tû suÊt lîi nhuËn ®Çu t­ cao sÏ gióp doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã ®iÒu kiÖn gi¶m phÝ b¶o hiÓm, tõ ®ã t¹o lîi thÕ so víi ®èi thñ c¹nh tranh. - ChiÕn l­îc thiÕt kÕ vµ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng bÞ chi phèi bëi ho¹t ®éng ®Çu t­ th«ng qua viÖc ®Þnh gi¸ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm, më réng ph¹m vi tr¸ch nhiÖm còng nh­ t¨ng thªm quyÒn lîi cho kh¸ch hµng. -Ho¹t ®éng ®Çu t­ ®ãng gãp vµo sù t¨ng tr­ëng thu nhËp vµ lîi nhuËn cña cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, tõ ®ã gióp doanh nghiÖp b¶o hiÓm më réng quy m«, t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. §ång thêi cßn gióp c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm bï ®¾p sù mÊt gi¸ cña ®ång tiÒn, b¶o toµn quü tµi chÝnh b¶o hiÓm tr­íc rñi ro l¹m ph¸t . Ngoµi ra, ho¹t ®éng ®Çu t­ cßn cã mét sè ý nghÜa kh¸c nh­ : gióp doanh nghiÖp khuÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o th«ng qua ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n hoÆc t¹o thªm kh¸ch hµng cho doanh nghiÖp th«ng qua ho¹t ®éng cho vay (khi ng­êi vay mua b¶o hiÓm t¹i c«ng ty). 1.3.2.§èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä : NÕu nh­ trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä, thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh gióp doanh nghiÖp bï ®¾p c¸c chi phÝ kinh doanh,cã ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶m phÝ b¶o hiÓm, t¨ng kh¶ n¨ng ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, n©ng cao møc gi÷ l¹i trong c¸c hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm, tõ ®ã æn ®Þnh vµ n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh th× trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä, ®Çu t­ quü dù phßng lµ sù b¾t buéc v× tÝnh chÊt kü thuËt cña nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy. NÕu c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä kh«ng ®Çu t­ hoÆc thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ kh«ng ®ñ lín ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n "nî tiÕt kiÖm" ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm th× doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ l©m vµo t×nh tr¹ng thua lç ; trÇm träng h¬n cã thÓ dÉn tíi ph¸ s¶n. Nh­ vËy cã thÓ nãi ®Çu t­ lµ mét ho¹t ®éng cã vai trß sèng cßn ®èi víi viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä. Ho¹t ®éng ®Çu t­ trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä còng cã nh÷ng vai trß quan träng nh­ c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nãi chung. Ngoµi ra nã cßn thÓ hiÖn mét sè nÐt quan träng sau : -Ho¹t ®éng ®Çu t­ gióp hä thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh cña m×nh ®èi víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Bëi v× b¶o hiÓm nh©n thä kh«ng chØ cã tÝnh rñi ro mµ cßn cã tÝnh tiÕt kiÖm. Do ®ã viÖc ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ kh«ng ®¬n thuÇn lµ ph¸t triÓn quü tµi chÝnh mµ cßn lµ tr¸ch nhiÖm cña DNBH ®Ó ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng ®­îc tr¶ l·i. -Thu nhËp tõ ®Çu t­ lµ nguån tµi chÝnh ®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm thùc hiÖn c¸c cam kÕt víi kh¸ch hµng, t¨ng c¸c kho¶n lîi tøc chia thªm cho c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm, qua ®ã n©ng cao tÝnh hÊp dÉn cho c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä. -§Çu t­ gióp DNBH nh©n thä bï ®¾p sù mÊt gÝa cña ®ång tiÒn, b¶o toµn quü tµi chÝnh tr­íc rñi ro l¹m ph¸t, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä trong t­¬ng lai . 2.Nguyªn t¾c ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm Ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®­îc vÝ nh­ mét "c¸nh tay" cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm cïng víi "c¸nh tay" kinh doanh trùc tiÕp. Trong m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t­ an toµn vµ hiÖu qu¶ doanh nghiÖp b¶o hiÓm cÇn tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n sau : 2.1.Nguyªn t¾c an toµn Nguyªn t¾c nµy ®­îc ®Æt ra nh»m h¹n chÕ tèi ®a rñi ro trong ®Çu vµ b¶o toµn nguån vèn sö dông. Ho¹t ®éng ®Çu t­ lu«n ®øng tr­íc nh÷ng rñi ro nh­ : Rñi ro vÒ l·i suÊt Rñi ro tÝn dông Rñi ro thÞ tr­êng Rñi ro tiÒn tÖ Rñi ro biÕn ®éng gi¸ trong ®Çu t­ chøng kho¸n . Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t­, c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm cÇn chó ý ®Õn tÊt c¶ nh÷ng rñi ro trªn ®Ó ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc hiÖu qu¶ h¬n. Tr­íc nh÷ng rñi ro ®ã viÖc ®¶m b¶o an toµn vèn lµ rÊt quan träng , nã ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng tõ ®ã t¨ng thªm uy tÝn cho doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c nµy yªu cÇu doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i ®a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t­ cña m×nh nh»m ph©n t¸n vµ gi¶m thiÓu nh÷ng rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i. Nguyªn t¾c an toµn ®­îc ph¸p luËt thÓ chÕ b»ng viÖc quy ®Þnh danh môc ®Çu t­ víi nh÷ng lÜnh vùc cã møc ®é rñi ro ®Çu t­ thÊp.Cô thÓ nh­ sau : §iÒu 98,LuËt kinh doanh b¶o hiÓm ban hµnh n¨m 2000 quy ®Þnh doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®­îc ®Çu t­ vµo nh÷ng lÜnh vùc sau: Mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ; Mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp; Kinh doanh bÊt ®éng s¶n; Gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c; Cho vay theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông; Göi tiÒn t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông (trÝch ®iÒu 98-LuËt kinh doanh b¶o hiÓm) 2.2.Nguyªn t¾c sinh lêi: Mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng cña ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ t¹o ra lîi nhuËn.Lîi nhuËn cao lµ môc tiªu cña tÊt c¶ mäi doanh nghiÖp khi tham gia kinh doanh trªn thÞ tr­êng. Víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm, lîi nhuËn lµ rÊt cÇn thiÕt gióp doanh nghiÖp t¨ng c­êng søc m¹nh tµi chÝnh, ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc cña m×nh. Lîi nhuËn t¹o ra tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ sÏ gióp doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã ®iÒu kiÖn gi¶m phÝ vµ më réng ph¹m vi b¶o hiÓm. Tãm l¹i ®©y lµ kÕt qu¶ cuèi cïng mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm theo ®uæi . Tuy nhiªn, muèn thu ®­îc tû suÊt lîi nhuËn cao th× rñi ro khi ®Çu t­ còng t¨ng theo. V× vËy nhµ qu¶n lý ®Çu t­ cÇn nghiªn cøu sao cho ho¹t ®éng ®Çu t­ võa ®¶m b¶o nguyªn t¾c an toµn l¹i võa ®em l¹i møc lîi nhuËn nh­ mong muèn. 2.3.Nguyªn t¾c ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n th­êng xuyªn. Kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ kh¶ n¨ng mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã thÓ sö dông c¸c tµi s¶n cña m×nh ®Ó ®¸p øng c¸c tr¸ch nhiÖm thanh to¸n ®· ®Õn h¹n. Do c¸c khiÕu n¹i cña c¸c DNBH rÊt khã dù ®o¸n nªn hä ph¶i gi÷ mét tû lÖ ®Çu t­ nhÊt ®Þnh vµo c¸c h¹ng môc ®Çu t­ cã tÝnh thanh kho¶n cao ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n ngay khi cÇn thiÕt. Song song víi môc tiªu lîi nhuËn lµ môc tiªu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n.Thùc tÕ hai môc tiªu nµy th­êng cã sù ®¸nh ®æi lÉn nhau: Khi doanh nghiÖp b¶o hiÓm muèn t¨ng lîi nhuËn th× ph¶i chÊp nhËn t¨ng kh¶ n¨ng rñi ro, nÕu rñi ro thùc tÕ x¶y ra th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp sÏ bÞ ®e do¹. Do ®ã viÖc ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i ®¶m b¶o cã tÝnh thanh kho¶n hîp lý v× doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã thÓ ph¶i thanh to¸n cho kh¸ch hµng bÊt kú lóc nµo khi cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra. TÊt c¶ c¸c nguyªn t¾c ®Çu t­ cÇn ®­îc ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t tuú thuéc vèn ®Çu t­ ®­îc h×nh thµnh tõ nguån nµo. §Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm tõ c¸c nguån vèn nî (nh­ c¸c quÜ Dù phßng nghiÖp vô ) ph¶i tu©n thñ hÕt søc nghiªm ngÆt c¸c nguyªn t¾c ®Çu t­ trªn. Bëi v× ®©y kh«ng ph¶i lµ tiÒn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm mµ lµ kho¶n nî cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng. C¸c nguyªn t¾c ®Çu t­ trªn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c h¹ng môc ®Çu t­ cña m×nh, cã chiÕn l­îc ®Çu t­ thÝch hîp víi quy m« cña doanh nghiÖp còng nh­ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng. 3.Nguån vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä : 3.1.Nguån vèn ®iÒu lÖ Doanh nghiÖp b¶o hiÓm th­êng ph¶i ký mét phÇn vèn ®iÒu lÖ cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ¥ ViÖt Nam hiÖn nay quy ®Þnh b»ng 5% vèn ph¸p ®Þnh, phÇn cßn l¹i DNBH cã thÓ ®em ®i ®Çu t­ sinh lêi. Trong DNBH nh©n thä, nguån vèn nµy ch­a ph¶i lµ chiÕm tû träng lín nh­ng cã vai trß kh¸ quan träng. Nã lµ nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp nªn kh«ng chÞu sù kiÓm so¸t vµ quy ®Þnh chÆt chÏ cña ph¸p luËt, do ®ã DNBH cã thÓ ®em ®Çu t­ vµo nh÷ng kho¶n môc cã tû suÊt lîi nhuËn cao nh»m phôc vô nh÷ng chiÕn l­îc vµ môc tiªu cña m×nh. 3.2.Quü dù tr÷ b¾t buéc Trong qu¸ tr×nh kinh doanh rñi ro, b¶n th©n DNBH còng cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro g©y ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp, tõ ®ã cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn kh¸ch hµng.V× vËy Nhµ n­íc ph¶i yªu cÇu DNBH ph¶i trÝch lËp c¸c quü dù tr÷ b¾t buéc ®Ó kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp mµ cßn b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm. LuËt kinh doanh b¶o hiÓm ViÖt Nam quy ®Þnh c¸c DNBH ph¶i trÝch 5% lîi nhuËn sau thuÕ hµng n¨m ®Ó lËp quü dù tr÷ b¾t buéc, møc tèi ®a cña quü nµy lµ 10% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 3.3.Quü dù tr÷ tù nguyÖn Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c DNBH lu«n ph¶i duy tr× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh. Ngoµi quü dù tr÷ b¾t buéc, DNBH cã thÓ thµnh lËp quü dù tr÷ tù nguyÖn. Quü nµy ®­îc lÊy tõ lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi cña doanh nghiÖp. DNBH thµnh lËp thªm quü nµy nh»m t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh, thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt víi kh¸ch hµng. C¸c quü dù tr÷ b¾t buéc vµ tù nguyÖn cña DNBH th­êng chiÕm tû träng kh«ng lín trong nguån vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp nh­ng còng cã vai trß quan träng, gãp phÇn t¨ng doanh thu vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DNBH. 3.4.C¸c kho¶n l·i cña nh÷ng n¨m tr­íc ch­a sö dông vµ lîi tøc ®Ó l¹i cña doanh nghiÖp. Vµo cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, lîi nhuËn sau thuÕ cña DNBH ®­îc sö dông ®Ó chia cæ tøc cho cæ ®«ng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn, trÝch lËp c¸c quü nh­ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü khen th­ëng phóc lîi,... phÇn cßn l¹i sÏ ®­îc bæ sung vµo nguån vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. Trong kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä, DNBH cßn cã c¸c quü ®Çu t­ h×nh thµnh tõ lîi tøc ®Ó l¹i, ®¶m b¶o cho nh÷ng cam kÕt cã chia l·i. 3.5.Nguån vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm a, Quü dù phßng nghiÖp vô trong DNBH Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× dù phßng nghiÖp vô lµ quü b¾t buéc doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i lËp ®Ó thùc hiÖn cam kÕt víi kh¸ch hµng theo hîp ®ång b¶o hiÓm trong mäi t×nh huèng. Ngoµi ra,c¸c quü dù phßng nghiÖp vô cßn ®ãng vai trß " van ®iÒu chØnh " thu , chi vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o doanh nghiÖp lu«n trong t×nh tr¹ng ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh. Quü dù phßng nghiÖp vô nÕu kh«ng ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ, vËn hµnh tuú tiÖn sÏ ph¶n t¸c dông vµ g©y h¹i cho doanh nghiÖp. Dù phßng nghiÖp vô cã nguån gèc tõ phÝ thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp, cã chiÒu h­íng ngµy cµng t¨ng vÒ quy m« do t¨ng tr­ëng vÒ nghiÖp vô vµ møc gi÷ l¹i. Sù t¨ng tr­ëng cña quü dù phßng nghiÖp vµ tÝnh æn ®Þnh t­¬ng ®èi cña nã trë thµnh mét tiÒm n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ,®­îc doanh nghiÖp sö dông vµo ®Çu t­ trong chiÕn l­îc kinh doanh tæng hîp kinh doanh cña m×nh . Quü dù phßng nghiÖp vô cña DNBH bao gåm : Dù phßng to¸n häc; Dù phßng chi tr¶ ( båi th­êng); Dù phßng ®¶m b¶o c©n ®èi; Dù phßng chia l·i; b, Nguån vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm Nguån vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm cña DNBH nh©n thä lµ tæng dù phßng nghiÖp vô trõ c¸c kho¶n tiÒn båi th­êng b¶o hiÓm th­êng xuyªn trong kú. LuËt kinh doanh b¶o hiÓm quy ®Þnh kho¶n tiÒn båi th­êng xuyªn trong kú ®èi víi DNBH nh©n thä lµ lín h¬n hoÆc b»ng 5% tæng dù phßng nghiÖp vô. Cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, DNBH trÝch lËp c¸c quü dù phßng nghiÖp vô tõ quü tµi chÝnh b¶o hiÓm cho tõng nghiÖp vô b¶o hiÓm vµ cho phÇn tr¸ch nhiÖm cßn l¹i cña hîp ®ång b¶o hiÓm. Trong n¨m tµi chÝnh tiÕp theo, c¸c quü dù phßng nghiÖp vô th­êng kh«ng ph¶i sö dông ®Ó chi tr¶, båi th­êng hÕt ngay. DNBH cã thÓ lÊy tõ tiÒn phÝ thu ®­îc trong n¨m ®Ó chi tr¶ båi th­êng cho phÇn tr¸ch nhiÖm ph¸t sinh tõ nh÷ng hîp ®ång ký tõ nh÷ng n¨m tr­íc. Do vËy DNBH sÏ cã mét phÇn quü dù phßng nghiÖp vô lµ "nhµn rçi " cã thÓ ®em ®i ®Çu t­ ®Ó sinh lêi. Trong c¸c nguån ®Çu t­ trªn th× nguån vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô cña DNBH lu«n chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn ®Çu t­. §èi víi DNBH nh©n thä, nguån vèn nµy chiÕm ®Õn trªn d­íi 90%. ViÖc ®Çu t­ nguån vèn nµy chÞu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ cña ph¸p luËt. ë ViÖt Nam luËt ph¸p quy ®Þnh nh­ sau: Mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp cã b¶o l·nh, göi tiÒn t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông kh«ng h¹n chÕ . Mua cæ phiÕu ,tr¸i phiÕu doanh nghiÖp kh«ng cã b¶o l·nh, gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c tèi ®a lµ 50%vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm. §èi víi viÖc kinh doanh bÊt ®éng s¶n, cho vay, uû th¸c ®Çu t­ qua c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông tèi ®a lµ 40% vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm. 4.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä : Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä, trong ®ã bao gåm c¶ nh÷ng nh©n tè bªn trong vµ nh©n tè bªn ngoµi. 4.1. Nh÷ng nh©n tè bªn trong: 4.1.1. C¸c nghÜa vô tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä. Cã thÓ nãi nghÜa vô tµi chÝnh cña DNBH lµ nh©n tè then chèt quyÕt ®Þnh sù lùa chän c¸c h×nh thøc ®Çu t­ cña c«ng ty b¶o hiÓm, ®Æc biÖt lµ nghÜa vô ®èi víi kh¸ch hµng( ng­êi ®­îc b¶o hiÓm).NghÜa vô nµy ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång b¶o hiÓm. H×nh thøc ®Çu t­ cña DNBH sÏ phô thuéc vµo b¶n chÊt c¸c nghÜa vô cña DNBH ®èi víi kh¸ch hµng. Nguån vèn ®em ®i ®Çu t­ cña DNBH phÇn lín lÊy tõ c¸c quü dù phßng nghiÖp vô; Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña kh¸ch hµng còng nh­ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty th× DNBH khi ®Çu t­ kh«ng chØ tÝnh ®Õn lîi nhuËn mµ cãn ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®¸p øng cao tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. NÕu nh­ kh«ng cã sù qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ mét c¸ch chÆt chÏ, DNBH sÏ cã xu h­íng t×m kiÕm c¸c h×nh thøc ®Çu t­ sao cho thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt trªn c¬ së tµi s¶n tµi chÝnh hiÖn cã. Còng nh­ DNBH phi nh©n thä, DNBH nh©n thä cã hai nghÜa vô tµi chÝnh chñ yÕu lµ : Tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm Tr¸ch nhiÖm ®èi víi cæ ®«ng. B¶n chÊt cña nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ë DNBH nh©n thä cã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÝnh s¸ch ®Çu t­ cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®Õn viÖc lùa chän c¸c tµi s¶n ®­îc coi lµ ®¶m b¶o cho nghÜa vô ®ã. Nh×n chung, nghÜa vô tµi chÝnh víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm cña DNBH nh©n thä cã thêi h¹n dµi h¬n so víi DNBH phi nh©n thä, nhÊt lµ nh÷ng nghiÖp vô b¶o hiÓm nh©n thä cã liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp s¶n phÈm tiÕt kiÖm vµ h­u trÝ dµi h¹n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ giíi h¹n thêi gian cho viÖc ®Çu t­ c¸c quü cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm nh©n thä dµi h¹n h¬n nhiÒu so víi trong b¶o hiÓm phi nh©n thä.Thªm n÷a, c¸c luång tiÒn thu vµo (inflow) tõ phÝ b¶o hiÓm nh©n thä t­¬ng ®èi æn ®Þnh do phÝ ®· ®­îc tÝnh tr­íc vµ ®­îc thu ®Þnh kú hoÆc mét lÇn. Do ®ã DNBH nh©n thä kh«ng ph¶i lo l¾ng qu¸ nhiÒu vÒ tÝnh thanh kho¶n cña c¸c tµi s¶n trong danh môc ®Çu t­ cña m×nh. 4.1.2.Quy m« cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm Quy m« cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm còng ¶nh h­ëng ®Õn sù lùa chän c¸c h×nh thøc ®Çu t­ : C¸c DNBH cã vèn ®Çu t­ lín sÏ cã ph¹m vi lùa chän ®Çu t­ réng h¬n, cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµo nhiÒu danh môc kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ khi cã quy ®Þnh tû lÖ ®Çu t­ tèi thiÓu víi mét sè lÜnh vùc nh­ bÊt ®éng s¶n, tr¸i phiÕu chÝnh phñ ...Ng­îc l¹i víi nh÷ng DNBH cã vèn ®Çu t­ víi quy m« nhá h¬n. Møc ®é thanh kho¶n cña c¸c tµi s¶n tµi chÝnh sÏ phô thuéc vµo quy m« ®Çu t­ vµo tµi s¶n ®ã cña DNBH so víi quy m« cña toµn thÞ tr­êng.VÝ dô, mét DNBH nhá th× do tµi s¶n ®Çu t­ cã gÝa trÞ nhá nªn khi cÇn hä cã thÓ b¸n ngay ra thÞ tr­êng mµ kh«ng lo lµm rèi lo¹n thÞ tr­êng, ®¶m b¶o tÝnh thanh kho¶n ®Ó cã tiÒn mÆt chi tiªu.Trong khi ®ã, víi mét DNBH lín, n¾m gi÷ mét gi¸ trÞ lín cïng lo¹i tµi s¶n ®Çu t­ ®ã , khi cÇn nÕu b¸n ra thÞ tr­êng cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ do khi b¸n hµng víi sè l­îng lín th­êng bÞ gi¶m gi¸. Trong tr­êng hîp nµy, tµi s¶n ®Çu t­ ®ã cã thÓ coi lµ kh«ng ®ñ tÝnh thanh kho¶n cÇn thiÕt. 4.1.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi lîi nhuËn Nh©n tè nµy ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä, khi doanh nghiÖp ký kÕt nh÷ng hîp ®ång b¶o hiÓm cã cam kÕt chia l·i nh­ s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä trän ®êi, hçn hîp vµ niªn kim.. -NÕu thÞ tr­êng
Luận văn liên quan