Báo cáo nghiên cứu - Báo cáo kết quả tự kiểm định Trường Trung Cấp nghề Quảng Bình

I. NHẬN XÉT CHI TIẾT VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ CỦA TRƯỜNG 1. Cấu trúc báo cáo: Báo cáo tự kiểm định của Trường có đầy đủ các mục theo mẫu quy định, các mục có sắp xếp đúng thứ tự theo mẫu định dạng của Tổng cục Dạy nghề gồm phần giới thiệu về Trường, phần kết quả tự kiểm định của trường, phần kết luận và kiến nghị. 2. Nội dung báo cáo: 2.1. Nội dung Phần Giới thiệu chung về Trường: Phần Giới thiệu chung về nhà trường trình bày đầy đủ, chi tiết, tóm tắt các thông tin giới thiệu về Trường, thông tin về lịch sử phát triển Trường, nêu được các số liệu cụ thể về quy mô đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của Trường. Tuy nhiên, có nhiều nội dung chưa thống nhất trong báo cáo, cụ thể: - Mục 2.1: Lịch sử phát triển trường: + Báo cáo có ghi tên nghề “Chế biến món ăn” là mâu thuẫn với tên nghề ghi tại Mục 2.4 – Ngành nghề đào tạo ghi tên nghề “Kỹ thuật chế biến món ăn”. + Báo cáo có ghi tên nghề “May và thiết kế thời trang” là mâu thuẫn với tên nghề ghi tại Mục 2.4 - Ngành nghề đào tạo ghi tên nghề “May thời trang” (tên nghề có sự điều chỉnh tại Thông tư 17 và mới đây là Thông tư 21). + Dòng 2 (ý cuối mục 2.1), có cụm từ mâu thuẫn với ý 3 (mục 2.2): “.trang thiết bị đồng bộ, hiện đại .” - .“khá đồng bộ”

doc59 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 23/07/2018 | Lượt xem: 1671 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo nghiên cứu - Báo cáo kết quả tự kiểm định Trường Trung Cấp nghề Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ______________________________________ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH Trường Trung Cấp nghề Quảng Bình Năm 2014 MỤC LỤC Trang I. NHẬN XÉT CHI TIẾT VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG BÌNH 1 1. Cấu trúc báo cáo 1 2. Nội dung báo cáo 1 2.1. Nội dung Phần Giới thiệu chung về Trường 2.2. Bảng điểm tổng hợp 1 2 2.3. Nội dung báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số 2 II. NHẬN XÉT TỔNG HỢP VÀ ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUẢNG BÌNH 57 I. NHẬN XÉT CHI TIẾT VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ CỦA TRƯỜNG 1. Cấu trúc báo cáo: Báo cáo tự kiểm định của Trường có đầy đủ các mục theo mẫu quy định, các mục có sắp xếp đúng thứ tự theo mẫu định dạng của Tổng cục Dạy nghề gồm phần giới thiệu về Trường, phần kết quả tự kiểm định của trường, phần kết luận và kiến nghị. 2. Nội dung báo cáo: 2.1. Nội dung Phần Giới thiệu chung về Trường: Phần Giới thiệu chung về nhà trường trình bày đầy đủ, chi tiết, tóm tắt các thông tin giới thiệu về Trường, thông tin về lịch sử phát triển Trường, nêu được các số liệu cụ thể về quy mô đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của Trường. Tuy nhiên, có nhiều nội dung chưa thống nhất trong báo cáo, cụ thể: - Mục 2.1: Lịch sử phát triển trường: + Báo cáo có ghi tên nghề “Chế biến món ăn” là mâu thuẫn với tên nghề ghi tại Mục 2.4 – Ngành nghề đào tạo ghi tên nghề “Kỹ thuật chế biến món ăn”. + Báo cáo có ghi tên nghề “May và thiết kế thời trang” là mâu thuẫn với tên nghề ghi tại Mục 2.4 - Ngành nghề đào tạo ghi tên nghề “May thời trang” (tên nghề có sự điều chỉnh tại Thông tư 17 và mới đây là Thông tư 21). + Dòng 2 (ý cuối mục 2.1), có cụm từ mâu thuẫn với ý 3 (mục 2.2): “...trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.” - ...“khá đồng bộ” - Mục 2.2: + Phần I, Trang 2 – Giới thiệu về trường: Lỗi từ “bải thực hành”. + Về cơ sở vật chất: có ghi khu nội trú đáp ứng 190 học sinh, mâu thuẫn mô tả tại tiêu chí 9 là 210 học sinh. + Về cơ sở vật chất: Diện tích nhà ăn là 210 m2, mâu thuẫn với mô tả trong tiêu chí 9 là 290 m2, mâu thuẫn với Mục 5.2, Phần I là 487 m2. + Về cơ sở vật chất: Số liệu về số đầu sách là 1082 đầu sách, bản sách 2.837 là mâu thuẫn với số liệu tại tiêu chí 6: 2.780 bản. Đồng thời mâu thuẫn với số liệu tại mục 5.3, Phần I- Giới thiệu chung có ghi là 1.082 quyển sách và 726 đầu sách (mâu thuẫn với số đầu sách tại mục 2.2). - Mục 2.6. Những thành tích nổi bật của trường: Đánh giá ở câu 3 “Quy mô tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề của Trường tăng dần qua hàng năm, đến năm học 2013 -2014 đã nâng quy mô tuyển sinh hệ trung cấp nghề là 550 học sinh”: cần phải xác định thông tin cụ thể ở: Giấy chứng nhận đăng ký HĐ dạy nghề và kết qủa tuyển sinh; - Việc sử dụng thuật ngữ: + Nhà trường không đào tạo hệ cao đẳng nghề, vì vậy đề nghị nhà trường không dùng thuật ngữ “học sinh sinh viên” mà nên chỉ dùng thuật ngữ “học sinh” cho phù hợp và thống nhất. + Theo Luật công chức, viên chức: Đề nghị nhà trường không dùng từ CBVC, CBGV-NV, nên sử dụng từ CCVC cho thống nhất. - Về minh chứng: + Nhiều minh chứng chưa trích yếu đầy đủ nội dung; ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành (theo Công văn số 753/TCDN-KĐCL ngày 12 tháng 5 năm 2014), cụ thể như: 9.1.c.01; 9.1.c.02; 9.1.c.03; 9.2.a.03... + Trích yếu nội dung tên minh chứng ở một số MC chưa tương xứng với tên MC ghi trong Bảng mã MC, cụ thể: MC 3.2a.01. 2.2. Bảng điểm tổng hợp: Điểm đánh giá tại bảng điểm tổng hợp khớp với điểm tự đánh giá tại báo cáo các chỉ số.. 2.3. Nội dung báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số : a. Nhận xét đối với báo cáo tiêu chuẩn, chỉ số b. Nhận xét đối với báo cáo tiêu chí c. Nhận xét bảng mã minh chứng NỘI DUNG NHẬN XÉT Nhận xét chi tiết Đạt yêu cầu Các nội dung cần lưu ý kiểm tra minh chứng, khảo sát, phỏng vấn, ... Các nội dung cần bổ sung thông tin, minh chứng Tiêu chí 1. Mục tiêu và nhiệm vụ Tiêu chuẩn 1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được xác định rõ ràng, cụ thể; được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai. a) Có quyết định thành lập trường và có văn bản xác định mục tiêu của trường. ü b) Điều lệ của trường được xây dựng theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Quy trình xây dựng và phê duyệt hợp lệ, - “(1.3.a.01- Điều lệ Trường TCN Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình)” có phải là Điều lệ sửa đổi, bổ sung? + Biên bản hôp Hội đồng trường + Quyết nghị của HĐ Trường trình UBND tỉnh phê duyệt điều lệ trường c) Mục tiêu, nhiệm vụ được công bố công khai (trên các phương tiện thông tin, trong các tài liệu giới thiệu về trường). - Đề án quy hoạch phát triển Trường đến năm 2015 và 2020 có được phê duyệt không? Tiêu chuẩn 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường định hướng chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học của người học, xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành. a) Có quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển trường gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cần xem: “Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015” có nội dung dự báo/nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020 và phải chi tiết đến số lượng, chất lượng, ngành nghề hay không? - Phỏng vấn và xem xét MC 1.2.a.02 để so sánh với các nghề đào tạo TCN của trường có thể hiện: “Quy mô, cơ cấu dạy nghề phải phù hợp với yêu cầu về nhân lực của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020”. b) Các nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và nhu cầu của người học, xã hội. Cần xem: Nội dung kế hoạch tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở dự báo nhu cầu nhân lực của địa phương, ngành và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp? - Văn bản của trường, có thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của thị trường lao động (doanh nghiệp, kinh tế, xã hội...) số lượng, ngành nghề ... tính khi khóa học sinh tốt nghiệp c) Mục tiêu, nhiệm vụ của trường phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành. Cần so sánh : Văn bản quy định mục tiêu nhiệm vụ của trường với nội dung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020 có thể hiện mục tiêu nhiệm vụ của trường được xây dựng căn cứ trên điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng lao động của địa phương? - Văn bản quy định mục tiêu nhiệm vụ của trường? - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020? Tiêu chuẩn 1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được định kỳ rà soát, điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng dạy nghề, phù hợp với các giai đoạn phát triển của trường, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành. a) Có văn bản quy định về việc điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ của trường. - Nội dung văn bản có quy định việc định kỳ rà soát chất lượng dạy nghề, nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động, là căn cứ để điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ của trường? - Văn bản của trường, quy định về việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ b) Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề và đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động. - Xem minh chứng: “1.3.b.02- Báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng nhiệm vụ của Nhà trường năm 2012, 2013” có nội dung đánh giá của trường về chất lượng dạy nghề trước khi điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ hay không? - So sánh 2 điều lệ: “(1.3.a.01- Điều lệ Trường TCN Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình)” Với “(1.1.a.03- Điều lệ Trường TCN Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 21/5/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình” như thế nào - Văn bản đánh giá của trường về chất lượng dạy nghề trước khi điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ - Nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trước khi điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường c) Có các báo cáo kết quả định kỳ rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ - Xem các minh chứng đính kèm có nội dung báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ hay không? - Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ. Tiêu chí 2: Tổ chức và quản lý Tiêu chuẩn 2.1. Trường có hệ thống văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý và được thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh. a) Có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường. ü b) Có quy chế dân chủ tạo môi trường để giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên được tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch của trường, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học. ü c) Các quy định về tổ chức và cơ chế quản lý của trường được rà soát, điều chỉnh định kỳ. ü Tiêu chuẩn 2.2. Có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của Nhà nước cũng như với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của trường và hoạt động có hiệu quả. a) Có Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường phù hợp với cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo của trường. ü b) Có sự phân công, phân cấp hợp lý, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường. ü c) Các đơn vị trong trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và đạt hiệu quả cao. ü Tiêu chuẩn 2.3. Công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường. a) Có quy hoạch giáo viên, cán bộ quản lý; có kế hoạch, chính sách, quy trình, biện pháp phù hợp để tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Nhà nước và nhu cầu về số lượng theo cơ cấu tổ chức của trường. Xem xét: (2.3.a.06- Đề án vị trí, việc làm Trường TCN Quảng Bình đến 2015 – 2020, có Quy hoạch giáo viên đến 2015-2020? - Quy hoạch giáo viên đến 2015-2020 - Văn bản của trường, quy định về tuyển dụng giáo viên (trong đó có quy trình, biện pháp tuyển dụng, chính sách đối với giáo viên) - Văn bản của trường quy định bổ nhiệm cán bộ quản lý (trong đó có quy trình, biện pháp, chính sách đối với cán bộ quản lý) - Kế hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý từng năm trong 2 năm trước năm kiểm định b) Có kế hoạch, quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực tế của trường. -Văn bản của trường, quy định quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý c) Có chính sách khuyến khích, có kế hoạch, biện pháp thực hiện có kết quả kế hoạch ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường. ü Tiêu chuẩn 2.4. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội, đoàn thể có vai trò tích cực trong hoạt động của trường. a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư. ü b) Các tổ chức xã hội, đoàn thể trong trường tập hợp được cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, hoạt động theo đúng pháp luật và điều lệ của tổ chức. c) Các tổ chức xã hội, đoàn thể trong trường hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy nghề. - Kế hoạch hoạt động hàng năm của Công Đoàn - Ban nữ công Tiêu chuẩn 2.5. Trường thực hiện và cải tiến thường xuyên công tác kiểm tra. a) Trường thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra theo kế hoạch ü b) Sử dụng kết quả kiểm tra vào quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của trường. 2.5.a.03- Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2012, 2013 có phải là báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm của trường? - Báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra - Báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm của trường c) Định kỳ cải tiến phương pháp và công cụ kiểm tra các hoạt động của trường. Nội dung cải tiến phương pháp và công cụ kiểm tra của năm sau so với năm trước là nhữngnội dung nào? Tiêu chí 3: Hoạt động dạy và học Tiêu chuẩn 3.1. Công tác tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đảm bảo chất lượng tuyển sinh. a) Tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Chưa đủ thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL (Hướng dẫn tuyển sinh của Trường 2 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định) - Minh chứng chưa đủ so với yêu cầu của chỉ số. - Lưu ý kiểm tra minh chứng: + Hướng dẫn TS của Trường trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định. + 3.1.a.03- Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2012, 2013, 2014; 3.1.c.01- Báo cáo của Ban Thanh tra ND về công tác tuyển sinh năm 2012, 2013 (phải thể hiện trường thực hiện tuyển sinh theo văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh của trường đã có). - Minh chứng (3.1.a.01- Giấy báo nhập học) có nêu trong báo cáo chỉ số nhưng không có trong bảng mã minh chứng. - Tự đánh giá (đạt) của Trường chưa phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. b) Hàng năm trường có hướng dẫn riêng về công tác tuyển sinh, cụ thể hoá quy định tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Chưa đủ thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL (Hướng dẫn tuyển sinh của Trường 2 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định) - Minh chứng 3.1.a.01- Quy chế tuyển sinh năm 2011 là chưa phù hợp với tần suất thực hiện hàng năm theo yêu cầu chỉ số. - Lưu ý kiểm tra minh chứng: Hướng dẫn TS của Trường năm 2012, 2013, 2014. - Tự đánh giá (đạt) của Trường chưa phù hợp với nội dung mô tả chỉ số.  Đề nghị Trường bổ sung minh chứng: Hướng dẫn TS của Trường năm 2012, 2013, 2014. c) Đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan trong tuyển sinh. - Chưa đủ thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL. - Minh chứng phù hợp với yêu cầu. - Lưu ý kiểm tra minh chứng: 3.1.c.01- Báo cáo của Ban Thanh tra ND về công tác tuyển sinh năm 2012, 2013; 3.1.c.02- Các biên bản giám sát đào tạo nghề cho LĐNT năm 2012, 2013. - Tự đánh giá (đạt) của Trường phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. Nhà trường cần bổ sung Minh chứng kết luận thanh tra kiểm tra của cấp trên liên quan liên quan đến hoạt dạy và học nói chung và tuyển sinh nói riêng (TCN). Tiêu chuẩn 3.2. Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học; thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. a) Đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo để đáp ứng yêu cầu học tập của người học. - Thiếu thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL (Nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo và Đối với mỗi phương thức đào tạo, 80% học sinh, sinh viên có nhu cầu phù hợp với phương thức đào tạo đang thực hiện) - Lưu ý kiểm tra minh chứng: 3.2.a.01; 3.2.a.02; 3.2.a.03 và minh chứng bổ sung (có thể hiện nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo và Đối với mỗi phương thức đào tạo, 80% học sinh, sinh viên có nhu cầu phù hợp với phương thức đào tạo đang thực hiện trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định không?) - Tự đánh giá (đạt) của Trường chưa phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. Đề nghị Trường bổ sung minh chứng thể hiện: - Thông tin về nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo - Đối với mỗi phương thức đào tạo, 80% học sinh, sinh viên có nhu cầu phù hợp với phương thức đào tạo đang thực hiện. b) Có sự liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quá trình đào tạo. - Đủ thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL. - Minh chứng phù hợp với yêu cầu. - Lưu ý kiểm tra nội dung minh chứng: 3.2.a.01- Hợp đồng và thanh lý hợp đồng đào tạo và cung ứng lao động giữa các doanh nghiệp, cơ quan với trường (có phù hợp với nội hàm chỉ số không?) - Tự đánh giá (đạt) của Trường phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. - MC 3.2.a.01 (Hợp đồng và thanh lý hợp đồng đào tạo và cung ứng lao động giữa các doanh nghiệp, cơ quan với trường) nêu trong báo cáo chỉ số không tương ứng với minh chứng ghi trong bảng mã minh chứng MC 3.2.a.01 (Các thông báo tuyển sinh liên kết đào tạo; đào tạo kết hợp giải quyết việc làm). - Tự đánh giá (đạt) của Trường phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. c) Định kỳ thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra. - Thiếu thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL (Trường thực hiện thu thập ý kiến vào năm nào? Có thực hiện trong 2 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định không?Báo cáo có thể hiện việc sử dụng kết quả thu thập hay không) - Minh chứng chưa đủ so với yêu cầu chỉ số. - Lưu ý kiểm tra minh chứng: 1.3.c.03- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 (có thể hiện việc sử dụng kết quả thu thập ý kiến để nâng cao chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra không?) và 3.2.c.01/3.2.c.02 (có thực hiện trong 2 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định không?) - Tự đánh giá (đạt) của Trường chưa phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. Tiêu chuẩn 3.3. Có kế hoạch đào tạo, giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ và có hiệu quả; tổ chức dạy học lý thuyết, thực hành và thực tập lao động sản xuất theo nghề đào tạo phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. a) Có kế hoạch đào tạo cho từng nghề, theo từng học kỳ, năm học; có kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất. - Đủ thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL. - Minh chứng phù hợp với yêu cầu. - Lưu ý kiểm tra minh chứng: MC3.3.a.02- Kế hoạch đào tạo (có cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất có đúng mẫu số 12 theo QĐ 62; có thực hiện trong thời gian 2 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định không?, Kế hoạch đào tạo cho từng nghề hàng năm có phù hợp với CTDN không?) - Tự đánh giá (đạt) của Trường phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. b) Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. - Chưa đủ thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL (báo cáo kết quả giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo) - Minh chứng phù hợp với yêu cầu. - Lưu ý kiểm tra minh chứng: 2.5.a.05 và 3.3.b.03 (có thể hiện kết quả giám sát đánh giá việc kế hoạch đào tạo được thực hiện đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho mỗi năm, trong 2 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định không?) - Tự đánh giá (đạt) của Trường chưa phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. Đề nghị Nhà trường bổ sung minh chứng báo cáo kết quả giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo cho mỗi năm (trong 2 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định) c) Hàng năm thu thập các ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo. - Đủ thông tin, MC theo CV 753/TCDN-KĐCL. - Minh chứng phù hợp với yêu cầu. - Lưu ý kiểm tra minh chứng: 3.3.b.03 (có thực hiện trong 2 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định không? có sử dụng kết quả thu thập các ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo không?) - Tự đánh giá (đạt) của Trường phù hợp với nội dung mô tả chỉ số. Tiêu chuẩn 3.4. Tổ chức đào tạo liên thông. a) Có các văn bản quy