Đánh giá Tác động môi trường của Nhà máy bột giấy tẩy trắng Văn Năng - Bắc Ninh

Chính sách mởcửa đầu tưlà chính sách xuyên suốt trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơsởphát huy nội lực, tận dụng ngoại lực đểphát triển,trong những năm qua, chính nguồn vốn đầu tưtừcác thành phần kinh tế đã thúc đẩy nền kinh tếnước ta đã có những bước phát triển quan trọng. Trong 10 năm trởlại đây, ngành sản xuất giấy trong nước đã có những bước phát triển quan trọng cùng với sựphát triển chung của toàn bộnền kinh tế. Công ty TNHH Văn Năng tiền nhân là tổhợp sản xuất giấy và bột giấy các loại, với hơn 10 năm hoạt động và phát triển dưới mô hình sản xuất giấy, trước nhu cầu mởrộng đầu tưphát triển năm 2005, các thành viên của Công ty thống nhất tổchức lại tổhợp dưới hình thức công ty TNHH. Chỉqua một thời gian hoạt động, Công ty TNHH Văn Năng đã vươn lên trởthành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam vềsản xuất giấy các loại, sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnh đáng kểthịtrường trong nước. Hiện nay, Công ty là bạn hàng chủcủa các Công ty, nhà máy trên toàn quốc với hệthống Đại lý bán hàng trên toàn quốc. Hàng năm, công ty đóng góp cho Ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, hoạt động của Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên và ổn định, nâng cao mức thu nhập thường xuyên và ổn định mức sống cho hơn 80 lao động.

pdf63 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 4545 | Lượt tải: 34download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá Tác động môi trường của Nhà máy bột giấy tẩy trắng Văn Năng - Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu ........................................................................................................................................................................... 3 1. XuÊt xø cña dù ¸n ......................................................................................... 3 2. C¬ së ph¸p luËt thùc hiÖn DTM ...................................................................... 4 3. Tæ chøc thùc hiÖn ......................................................................................... 4 Ch−¬ng I: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n .................................................................................................................................. 7 1.1. Tªn dù ¸n: ...................................................................................................... 7 1.2. Tªn c¬ quan chñ dù ¸n: ................................................................................. 7 1.3. vÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n ..................................................................................... 7 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án ..................................................................... 8 1.4.1 Mô tả chi tiết dự án ................................................................................ 8 1.4.2 Quy m« cña c¸c h¹ng môc x©y dùng cña Dù ¸n ................................ 16 Ch−¬ng II :§iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr−êng vµ kinh tÕ - x· héi ............................................................................ 18 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr−êng ................................................................ 18 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất ..................................................................... 18 2.2. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc x©y dùng dù ¸n ............... 20 2.2.1. Hiện trạng môi trường không khí ...................................................... 20 2.2.2. Hiện trạng môi trường nước .............................................................. 22 2.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi .............................................................................. 25 Ch−¬ng III :§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ............................................................................................................ 28 3.1. Nguån g©y t¸c ®éng .................................................................................... 28 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ................................ 28 3.3.2. Rñi ro m«i tr−êng .......................................................................... 39 Ch−¬NG IV:C¸C BIÖN PH¸P GI¶M THIÓU t¸c ®éng xÊu, phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i tr−êng ................ 40 4.1. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong qu¸ tr×nh x©y dùng ..................... 40 4.1.1. C¸c biÖn ph¸p b¾t buéc ®èi víi c¸c chñ ®Çu t− khi thùc thi dù ¸n trªn c«ng tr−êng ............................................................................................ 40 4.2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng cã h¹i ............................................ 41 4.2.1. BiÖn ph¸p khèng chÕ « nhiÔm trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ..... 41 4.2.2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ........... 42 Ch−¬ng V : Cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng ............................................................................. 51 Ch−¬ng VI: C¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng, ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng ................... 52 6.1. Danh môc c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr−êng ................................................. 52 6.2. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr−êng ............................................. 52 6.2.1. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý m«i tr−êng ...................................................... 52 6.2.1.1. KÕ ho¹ch qu¶n lý m«i tr−êng cho dù ¸n ....................................... 52 6.2.1.2. Thùc hiÖn qu¶n lý m«i tr−êng ....................................................... 54 6.2.2. Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr−êng ..................................................... 56 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng VII : Dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c«ng tr×nh m«i tr−êng ......................................................................... 58 Ch−¬ng VIII : ChØ dÉn nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ .......................................... 60 8.1. Nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu .................................................................. 60 8.1.1. Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o ...................................................... 60 8.1.2. Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu chñ dù ¸n t¹o lËp .......................................... 60 8.2. Ph−¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh §TM ............................................... 60 8.2.1. Ph−¬ng ph¸p kÕ thõa .......................................................................... 60 8.2.2. Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t thùc ®Þa .......................................................... 61 8.2.3. Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia .................................................................... 61 8.2.4. Ph−¬ng ph¸p dù b¸o ........................................................................... 61 8.2.5. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng ....................................................... 61 8.2.6. Ph−¬ng ph¸p tæng hîp ........................................................................ 61 8.3. §¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c¸c ph−¬ng ph¸p ®· sö dông ........................ 61 8.4. NhËn xÐt vÒ møc ®é chi tiÕt, ®é tin cËy cña c¸c ®¸nh gi¸ ........................... 62 kÕt luËn .................................................................................................... 63 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Më ®Çu 1. XuÊt xø cña dù ¸n Chính sách mở cửa đầu tư là chính sách xuyên suốt trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực để phát triển,trong những năm qua, chính nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển quan trọng. Trong 10 năm trở lại đây, ngành sản xuất giấy trong nước đã có những bước phát triển quan trọng cùng với sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Công ty TNHH Văn Năng tiền nhân là tổ hợp sản xuất giấy và bột giấy các loại, với hơn 10 năm hoạt động và phát triển dưới mô hình sản xuất giấy, trước nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển năm 2005, các thành viên của Công ty thống nhất tổ chức lại tổ hợp dưới hình thức công ty TNHH. Chỉ qua một thời gian hoạt động, Công ty TNHH Văn Năng đã vươn lên trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về sản xuất giấy các loại, sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnh đáng kể thị trường trong nước. Hiện nay, Công ty là bạn hàng chủ của các Công ty, nhà máy trên toàn quốc với hệ thống Đại lý bán hàng trên toàn quốc. Hàng năm, công ty đóng góp cho Ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, hoạt động của Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên và ổn định, nâng cao mức thu nhập thường xuyên và ổn định mức sống cho hơn 80 lao động. Thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập phát triển bằng chính năng lực của ngành công nghiệp trong nước, Công ty đã có những bước đi tiên phong trong quá trình này, tạo được uy tín lớn đối với khách hàng và các đối tác cũng như chính quyền địa phương. Vốn đầu tư tái sản xuất luôn tăng trưởng ở mức hai con số qua các năm, tạo điều kiện cho công ty có những tích luỹ quan trọng về năng lực vốn, công nghệ kinh nghiệm để triển khai quy mô dự án lớn hơn. Chính vì vậy, việc đánh giá tác động môi trường cho “Dự án Đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắngVăn Năng-Phong Khê- Yên Phong, Bắc Ninh” do Công ty TNHH Văn Năng làm chủ đầu tư là hết sức cần thiết, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; cũng như phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. C¬ së ph¸p luËt thùc hiÖn ®tm 1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. 2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. 3. Nghị quyết số 41- NQ/ TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4. “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam” ( Chương trình nghị sự số 21 của Việt Nam ) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 5. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 6. Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 7. Báo cáo Nghiên cứu khả thi “Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng” tại Yên Phong, Bắc Ninh của Công ty TNHH Văn Năng. 3. Tæ chøc thùc hiÖn Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng” Yên Phong, Bắc Ninh do Công ty TNHH Văn Năng làm chủ đầu tư, phối hợp với “Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh” lập Báo cáo ĐTM. - Cơ quan tư vấn : Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh. - Trạm trưởng : Nguyễn Đại Đồng. - Địa chỉ liên hệ : Số 11 Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa – Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. - Số điện thoại : 0241. 874 125 Số Fax: 0241.811.257. Trình tự thực hiện DTM bao gồm các bước sau: B¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù khoa häc ®−îc nhãm chuyªn gia thèng nhÊt nh− sau : 1. Thu thËp, nghiªn cøu tµi liÖu, th«ng tin, sè liÖu cã liªn quan ®Õn Dù ¸n vµ khu vùc triÓn khai Dù ¸n. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. §o ®¹c, lÊy mÉu vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc Dù ¸n vµ khu vùc xung quanh (®Êt, n−íc, kh«ng khÝ….). 3. Nghiªn cøu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dù b¸o nh÷ng t¸c ®éng cã lîi vµ cã h¹i, trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, tr−íc m¾t vµ l©u dµi do ho¹t ®éng cña Dù ¸n tíi m«i tr−êng vËt lý (kh«ng khÝ, n−íc, ®Êt, tiÕng ån), ®èi víi tµi nguyªn thiªn nhiªn (gåm tµi nguyªn n−íc, nguån n−íc, tµi nguyªn ®Êt, hÖ sinh th¸i…), ®èi víi m«i tr−êng kinh tÕ, x· héi (gåm søc kháe céng ®ång, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, sinh ho¹t…). 4. Tæ chøc lÊy ý kiÕn cña UBND x· Phong Khª vµ ®¹i diÖn cña céng ®ång d©n c− n¬i triÓn khai Dù ¸n. 5. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, c¸c ph−¬ng ¸n x©y dùng vµ s¶n xuÊt nh»m lµm h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng ¶nh h−ëng bÊt lîi vµ t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng cã h¹i, ph¸t huy cao nhÊt c¸c lîi Ých do ho¹t ®éng cña Dù ¸n ®em l¹i. 6. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh x©y dùng, lËp dù to¸n kinh phÝ phôc vô cho c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr−êng. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu ®iÒu tra vµ c¸c th«ng tin Dù ¸n, ®¬n vÞ t− vÊn ®· x©y dùng B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña Dù ¸n ®Çu t− nhµ m¸y s¶n xuÊt bét giÊy tÈy tr¾ng t¹i Yªn Phong, B¾c Ninh. Bảng 1:Danh sách các thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường Stt Tên thiết bị Nước SX C¸c thiÕt bÞ lÊy mÉu khÝ vµ ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 VN 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Bơm lấy mẫu nước Water Samling Pump Mỹ 7 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 8 Máy so màu UV/Ví Lamda12 Mỹ Các thiết bị phân tích các kim loại nặng trong nước 9 Máy cực phổ VN Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM STT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1 Nguyễn Đại Đồng Cử nhân Trạm trưởng - Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 2 Trần Thanh Nam Kỹ sư Cán bộ trạm Quan trắc và Phân tich Môi trường 3 Phan Khắc Huê Kỹ sư Cán bộ Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 4 Nguyễn Thị Mai Th.s Cán bộ trạm Quan trắc và Phân tich Môi trường 5 Vũ Thị Huyên Cử nhân Cán bộ Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ch−¬ng I: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn dù ¸n: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng – Phong Khê - Bắc Ninh. 1.2. Tªn c¬ quan chñ dù ¸n: -Công ty TNHH Văn Năng. -Địa chỉ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh. -Người đại diện: Ông. Nguyễn Anh Chức. Chức vụ: Giám đốc Công ty. -Điện thoại : 0241. 828250 1.3. vÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n -Vị trí của Dự án thuộc Cụm CN Phong Khê II, trên địa bàn thôn Ngô Khê, Xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. -Diện tích khu đất nghiên cứu của dự án 15.000 m2 (Mười lăm nghìn mét vuông). Các mặt tiếp giáp của dự án như sau: - Phía Đông giáp Công ty Thuận Khang . - Phía Nam giáp đê sông Ngũ Huyện Khê. - Phía Bắc giáp QL 18. - Phía Tây Bắc giáp Công ty Phú Thịnh. *Sơ đồ vị trí của Dự án: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1 Mô tả chi tiết dự án a. Mục tiêu dự án: Mục đích về hiệu quả kinh tế: - Đầu tư và tăng trưởng vốn đầu tư- tái đầu tư mở rộng sản xuất. - Góp phần tăng thu nhập ngân sách địa phương, phát triển theo quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch ngành của tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch ngành giấy của Chính phủ. - Tăng thu nhập cho người lao động địa phương và các dịch vụ xã hội đi kèm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. - Cải thiện cơ cấu kinh tế khu vực phù hợp quy hoạch phát triển chung của Tỉnh. Mục đích về hiệu quả xã hội: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng được triển khai với một quy mô và phạm vi như đã tính toán nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp giấy Phong Khê II sẽ góp phần không nhỏ đến các lợi ích mà xã hội thu được, thông qua đó giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân. Ngoài ra khi dự án đi vào hoạt động các sản phẩm của Công ty sẽ dần thay thế hàng nhập khẩu, góp phần nâng cao tỷ lệ hàng nội địa trên thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. b. Nội dung dự án * Phương án đầu tư: 1. Diện tích sử dụng đất của dự án Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng Văn Năng sẽ xây dựng trên diện tích đất thuộc khu vực Cụm CN Phong Khê II trên địa bàn thôn Ngô Khê, xã Phong Khê, huyện Yên Phong, Bắc Ninh trên cơ sở đầu tư các hạng mục công trình xây dựng như sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bảng 2: Các hạng mục công trình của dự án TT Các hạng mục công trình Đơn vị tính Diện tích 1 Khu nhà xưởng nồi cầu, lò hơi, bể, tháp clo,.... m2 4.000 2 Khu nhà kho nguyên liệu m2 2.500 3 Khu nhà kho thành phẩm m2 1.500 4 Khu nhà văn phòng điều hành m2 200 5 Hạng mục phụ trợ khác(nhà xe, nhà bảo vệ, trạm biến áp, trạm xử lý nước) m 2 600 6 Các công trình khác (đường giao thông nội bộ, cây xanh, hồ điều hoà, sân....) m 2 6.200 Tổng m2 15.000 - Tổng diện tích xây dựng chiếm 58,66% diện tích đất. 2.Vốn đầu tư Bảng 3: Tổng vốn đầu tư của Công ty Vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư TT Nội dung Thành tiền Tỷ lệ (%) A Tổng vốn đầu tư (B +C) 30.097.200.000 100 Trong đó Vốn tự có 10.097.200.000 33,55 Vốn vay 20.000.000.000 66,45 B Vốn cố định 18.160.000.000 100 Trong đó Vốn tự có 3.160.000.000 17,41 Vốn vay 15.000.000.000 82,59 C Vốn lưu động 11.937.200.000 100 Trong đó Vốn tự có 6.937.200.000 58,11 Vốn vay 5.000.000.000 41,89 3. Số lượng lao động tuyển dụng bổ sung Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ sử dụng số lượng lao động là: 36 lao động trực tiếp, 15 lao động gián tiếp. Dự kiến tăng 20% lao động các năm sau. Tổng cộng cả dự án của Công ty sử dụng khoảng 60 – 80 lao động. 4. Quy mô sản xuất TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Với mức vốn khoảng 30 tỷ, dự án sản xuất bột giấy được xác định với quy mô vừa theo công suất của toàn bộ Nhà máy. Công ty triển khai xây dựng nhà máy làm 3 phân xưởng: + Phân xưởng sản xuất + Kho nguyên phụ liệu và thành phẩm + Nhà điều hành và các công trình phụ trợ Xưởng sản xuất và các khu vực chức năng thực hiện một nhiệm vụ sản xuất trên cơ sở sự chỉ đạo chung của Ban giám đốc và Phòng kỹ thuật theo tiến độ toàn bộ hệ thống sản xuất của Công ty. Dự kiến khi Dự án đi vào hoạt động, công suất sản xuất như sau: Năm hoạt động 1 2 3 4 5 Công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất (tấn/tháng) 900 900 900 900 900 Mức sử dụng (% công suất của dây chuyền) 80 90 100 100 100 Khối lượng sản phẩm trong 1 tháng (tấn/tháng) 720 810 900 900 900 Khối lượng sản phẩm trong 1 năm (tấn/năm) 8640 9720 10800 10800 10800 5. Chương trình sản xuất Dự án khi triển khai đi vào hoạt động sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nhà xưởng; thời gian dự kiến khoảng 03 tháng. - Giai đoạn 2: Đây là giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử và vận hành toàn bộ nhà máy. Việc sản xuất sẽ không phát huy hết công suất của Dự án, ước đạt khoảng 80 % (thời gian dự kiến khoảng 01 tháng). TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Giai đoạn 3: Đi vào hoạt động ổn định và mở rộng thị trường. Khi hoạt động đã đi vào ổn định, sản lượng dự kiến đạt 90-100% công suất máy trong vòng 02 năm. 6. Công nghệ và trang thiết bị, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất a. Công nghệ Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy hiện đại của Trung Quốc, Hàn Quốc, thuê các chuyên gia giám sát quá trình xây dựng hạ tầng, lắp đặt thiết bị, máy móc chuyển giao công nghệ. Máy móc thiết bị sẽ được bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/lần/ Trong trường hợp phải sửa chữa hay nâng cấp trang thiết bị máy móc, công ty sẽ trích các quỹ để thực hiện. Toàn bộ các vấn đề chuyển giao công nghệ, bảo hành máy móc thiết bị, phương án sửa chữa, bảo hành chi tiết theo Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị. Dưới đây là sơ đồ các công đoạn chủ yếu của quá trình công nghệ: Sơ đồ 1.1 Sơ đồ các công đoạn chủ yếu của quá trình công nghệ Quy trình công nghệ: Nguyên liệu được đưa vào bể tròn làm sạch, chạy qua hệ thống nghiền bằng máy phân ly sau đó bơm lên bể cao 10 m để trộn đều, chuyển sang hệ thống sàng lọc-sau đó được đưa vào hệ thống trộn hoá chất, tiếp tục được đưa vào bể khuấy – bơm ra bể cao đưa về thành phầm dạng bột lỏng sệt. *ChuÈn bÞ nguyªn liÖu: Nguyên liệu Chặt - nấu Hệ thống bơm, trộn Tổng hợp hoá chất Sàng lọc bằng hệ thống phân ly Bơm ra bể cao - thành phẩm TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Nguyªn liÖu ë d¹ng c©y, m¶nh, cµnh tËp kÕt t¹i s©n chøa nguyªn liÖu ®−îc xÕp thµnh ®èng cao tõ 3m – 4m, réng tõ 10m – 15m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng ph¶i ®¶m b¶o réng tèi thiÓu 10m ®Ó bèc dì, vËn chuyÓn dÔ dµng vµ phßng ho¶ ho¹n. Tõ b·i chøa, nguyªn liÖu ®−îc chuyÓn ®Õn c¸c m¸y m¶nh d¹ng ®Üa đÓ chÆt thµnh m¶nh. M¶nh ®−îc chÆt theo kÝch th−íc dµi tõ 15mm-30mm vµ dµy tõ 1,5mm-3,5mm. M¶nh sau khi chÆt ®−îc ®−a qua thiÕt bÞ sµng m¶nh nh»m lo¹i bá c¸c m¶nh kh«ng ®óng
Luận văn liên quan