Báo cáo Thực tập nhận thức tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11

Trong công cuộc hiện đại hóa đất nước, khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ của con người ngày càng tăng cao. Để góp phần vào sự phát triển kinh tế nước nhà và đáp ứng nhu cầu của người dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ra đời và không ngừng mở rộng mạng lưới khắp trên toàn quốc. Với vai tr trụ cột đối với n n kinh tế đất nước, chủ đạo chủ lực trên thị trường tài ch nh nông nghiệp, nông thôn, gribank ch trọng mở rộng mạng lưới hoạt động rộng khắp xuống các huyện, xã nhằm tạo đi u kiện cho khách hàng ở mọi v ng, mi n đất nước dễ dàng và an toàn đư c tiếp cận ngu n vốn ngân hàng. Thông qua quá trình bảy tuần thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 11, mục đ ch ch nh của tôi là tìm hiểu v ngân hàng, mô hình tổ chức, quy trình hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh những việc làm trực tiếp tại ngân hàng, tôi còn tham khảo trên internet, học hỏi các quy trình xử lý chứng từ từ các chị giao dịch viên trong ph ng ban tôi làm việc. Ch nh vì vậy, tôi đã t ch lũy đư c nhi u kinh nghiệm quý báu cũng như những kiến thức mới, góp phần cho việc học tập của tôi sau này.

pdf49 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/02/2014 | Lượt xem: 2151 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11 Sinh viên thực hiện: Tôn Nguyễn Tuyết Hằng Giảng viên hướng dẫn: Ths Trần Linh Đăng Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013 ---- Tháng 03/2013 ---- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11 Sinh viên thực hiện: Tôn Nguyễn Tuyết Hằng Giảng viên hướng dẫn: Ths Trần Linh Đăng Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013 ---- Tháng 03/2013 ---- Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Người nhận xét (Kí tên và ghi rõ họ tên ) Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Giảng viên hướng dẩn (Kí tên và ghi rõ họ tên ) Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | iv TRÍCH YẾU Trong công cuộc hiện đại hóa đất nước, khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ của con người ngày càng tăng cao. Để góp phần vào sự phát triển kinh tế nước nhà và đáp ứng nhu cầu của người dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ra đời và không ngừng mở rộng mạng lưới khắp trên toàn quốc. Với vai tr trụ cột đối với n n kinh tế đất nước, chủ đạo chủ lực trên thị trường tài ch nh nông nghiệp, nông thôn, gribank ch trọng mở rộng mạng lưới hoạt động rộng khắp xuống các huyện, xã nhằm tạo đi u kiện cho khách hàng ở mọi v ng, mi n đất nước dễ dàng và an toàn đư c tiếp cận ngu n vốn ngân hàng. Thông qua quá trình bảy tuần thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 11, mục đ ch ch nh của tôi là tìm hiểu v ngân hàng, mô hình tổ chức, quy trình hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh những việc làm trực tiếp tại ngân hàng, tôi còn tham khảo trên internet, học hỏi các quy trình xử lý chứng từ từ các chị giao dịch viên trong ph ng ban tôi làm việc. Ch nh vì vậy, tôi đã t ch lũy đư c nhi u kinh nghiệm quý báu cũng như những kiến thức mới, góp phần cho việc học tập của tôi sau này. Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | v MỤC LỤC Trang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................... ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .................................... iii TRÍCH YẾU ................................................................................................ iv MỤC LỤC .................................................................................................... v LỜI CÁM ƠN ........................................................................................... viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................ ix DANH MỤC PHỤ LỤC, HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ ......................................... x NHẬP ĐÈ .................................................................................................... xi PHẦN 1: GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................... 1 1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ........................................................................................... 1 1.1. Lịch sử hình thành .................. Error! Bookmark not defined. 1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý ............................................................. 3 2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 11 ................................................................................................... 3 2.1. Lịch sử hình thành .................................................................... 4 Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | vi 2.2. Mạng lưới hoạt động ................................................................ 4 2.3. Bộ máy quản lý ......................................................................... 5 2.4. Sản phẩm dịch vụ ..................................................................... 5 2.4.1. Nghiệp vụ huy động vốn ...................................................... 6 2.4.2. Nghiệp vụ bảo lãnh .............................................................. 6 2.4.3. T n dụng chứng từ L/C ......................................................... 6 2.4.4. Nghiệp vụ t n dụng ............................................................... 6 2.4.5. Các dịch vụ khác .................................................................. 6 3. Định hướng, chiến lược phát triển ................................................... 7 PHẦN 2: CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP ................................................ 9 l. Nhóm các công việc trực tiếp thực hiện ............................................ 9 1.1. Đánh số thứ tự chứng từ ........................................................... 9 1.2. Viết Ủy nhiệm chi, Giấy nộp ti n, Giấy gửi ti n và Thẻ lưu cho khách hàng ...................................................................................... 9 1.3. Đem sổ tiết kiệm mới mở vào ph ng Hành ch nh – Nhân sự đóng dấu chi nhánh ............................................................................. 10 1.4. Lấy và cất thẻ lưu ................................................................... 10 1.5. Đóng dấu của ph ng Kế toán vào liên giao cho khách hàng . 10 1.6. Xếp chứng từ theo thứ tự Số b t toán..................................... 11 1.7. Đưa chứng từ cho chị kiểm soát kiểm tra ............................... 11 Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | vii 1.8. Kiểm kê ti n cuối ngày, đối chiếu với hệ thống và nộp tất cả v quỹ ch nh ............................................................................................. 11 1.9. T nh và ghi lãi ti n gửi tiết kiệm trong thẻ lưu ....................... 12 1.10. Thu ti n khách hàng ............................................................. 13 1.11. In chứng từ giao dịch ............................................................ 13 1.12. Thu ti n điện cho khách hàng ............................................... 14 1.13. Photocopy chứng minh nhân dân ......................................... 14 2. Nhóm các công việc quan sát và nhận thức ................................... 14 2.1. Chức năng của các loại chứng từ ............................................ 14 2.2. Quy trình giao dịch ................................................................. 15 2.2.1. Nộp ti n và gửi tiết kiệm .................................................... 15 2.2.2. R t ti n và chuyển khoản ................................................... 17 PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ................................................... 18 1. Nhận xét về bản thân ....................................................................... 18 2. Đánh giá về bản thân ...................................................................... 18 KẾT LUẬN ................................................................................................ 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 21 PHỤ LỤC ................................................................................................... 22 Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | viii LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn trường Đại học Hoa Sen đã tạo đi u kiện cho tôi tham gia vào đ t thực tập nhận thức bổ ch này, nhờ đó tôi t ch lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu và sẽ không c n bỡ ngỡ khi bước vào đ t thực tập tốt nghiệp sau này. Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 11 c ng các anh chị trong ph ng Kế toán – Ngân quỹ đã đ ng ý tiếp nhận cho tôi đư c thực tập và tạo đi u kiện gi p tôi hội nhập tốt vào môi trường làm việc. V phương diện cá nhân, tôi xin gửi lời cám ơn đến thầy Trần Linh Đăng, giảng viên phụ trách hướng dẫn việc thực tập của tôi và chị Đỗ Thị Kim Cương – người hướng dẫn cho tôi, đã tận tình hướng dẫn và gi p đỡ tôi rất nhi u trong khoảng thời gian thực tập. Nhờ đó, tôi đã hoàn thành tốt quá trình thực tập nhận thức của mình cũng như phần báo cáo đ ng thời hạn quy định. Chân thành cảm ơn! Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam IPCAS : Intra-Bank Payment and Customer Accounting System - Dự án hiện đại hoá hệ thống kế toán thanh toán khách hàng PGD : Ph ng giao dịch Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | x DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 01 – Các chứng từ giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Phụ lục 02 – Sơ lư c cách sử dụng phần m m IPC S. DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ Hình 01 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Hình 02 – Giấy nộp ti n. Hình 03 – Giấy gửi ti n. Hình 04 – Ủy nhiệm chi. Hình 05 – Giấy lĩnh ti n. Hình 06 – Phiếu chi. Hình 07 – Giấy r t ti n. Hình 08 – Phiếu nộp ti n vào tài khoản Prudential. Hình 09 – Thẻ lưu tiết kiệm có kỳ hạn. Hình 10 – Thẻ lưu tiết kiệm không kỳ hạn. Hình 11 – Thẻ lưu tiết kiệm hưởng lãi bậc thang. Sơ đồ 01 – Cơ cấu bộ máy quản lý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Sơ đồ 02 – Bộ máy quản lý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11. Sơ đồ 03 – Quy trình giao dịch nộp ti n và gửi tiết kiệm. Sơ đồ 04 – Quy trình giao dịch r t ti n và chuyển khoản. Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | xi NHẬP ĐỀ Thực tập nhận thức là một trong những bước nằm trong quá trình đào tạo của trường Đại học Hoa Sen, nhằm gi p sinh viên có đi u kiện tiếp x c, cọ xát thực tế với môi trường làm việc sau này, bổ sung những kiến thức mới cũng như tập h a nhập, mở rộng các mối quan hệ cá nhân. Với việc tham gia vào đ t thực tập này, tôi mong muốn đạt đư c những mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Nắm bắt đư c mô hình tổ chức của ngân hàng và cách thức hoạt động của ph ng Kế toán.  Mục tiêu 2: Hội nhập vào môi trường làm việc, tạo đư c ni m tin và các mối quan hệ trong các phòng ban, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người.  Mục tiêu 3: Áp dụng các kiến thức đã đư c học vào thực tế công việc và học hỏi những kinh nghiệm quý báu. Sau khi xác định mục tiêu cần đạt đư c tôi đã cố gắng hoàn thành đ t thực tập nhận thức bằng tất cả khả năng của mình và đã đạt đư c kết quả với nội dung đư c viết trong phần sau của báo cáo. Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP Hình 1: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Ngu n: Internet) 1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 1.1. Lịch sử hình thành Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức T n dụng Việt Nam, đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (tên giao dịch quốc tế bằng tiếng nh: Vietnam Bank for griculture and Rural Development; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Agribank) là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai tr chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 2 gribank là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam có mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc. Trụ sở ch nh đặt tại Lô 2B.XV, Khu đô thị mới Mỹ Đình I, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. T nh đến 31/10/2012, vị thế dẫn đầu của gribank vẫn đư c khẳng định với trên nhi u phương diện: - Tổng tài sản: trên 560.000 tỷ đ ng. - Tổng ngu n vốn: trên 513.000 tỷ đ ng. - Vốn đi u lệ: 29.605 tỷ đ ng. - Tổng dư n : trên 469.000 tỷ đ ng. - Mạng lưới hoạt động: gần 2.400 chi nhánh và ph ng giao dịch trên toàn quốc, Chi nhánh Campuchia. - Nhân sự: gần 42.000 cán bộ. Agribank là ngân hàng đầu tiên hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPC S) do Ngân hàng Thế giới tài tr . Với hệ thống IPC S đã đư c hoàn thiện, gribank đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an toàn và chính xác cao đến mọi đối tư ng khách hàng trong và ngoài nước. gribank là một trong số các ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với 1.033 ngân hàng đại lý tại 92 quốc gia và v ng lãnh thổ. Đến cuối năm 2009, tổng tài sản của gribank đạt xấp xỉ 470.000 tỷ đ ng, tăng 22% so với năm 2008; tổng ngu n vốn đạt 434.331 tỷ đ ng, tổng dư n n n kinh tế đạt 354.112 tỷ đ ng. Hiện nay, gribank có số lư ng khách hàng đông đảo với trên 10 triệu hộ nông dân và 30 nghìn doanh nghiệp. Với vị thế là Ngân hàng thương mại – Định chế tài ch nh lớn nhất Việt Nam, gribank đã, đang không ngừng nỗ lực, đạt đư c nhi u thành tựu đáng kh ch lệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước. Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 3 1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý Cơ cấu bộ máy quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đư c thể hiện trong sơ đ sau: Sơ đồ 01: Cơ cấu bộ máy quản lý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Ngu n: Internet) 2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 11 B N THƯ KÝ HĐQT B N KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG KIỂM TR KIỂM SOÁT NỘI BỘ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CÁC B N CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ SỞ GIAO DỊCH CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG TY TRỰC THUỘC Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 4 Tên cơ quan: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11 Địa chỉ: 485 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. H Ch Minh Điện thoại: (08) 3974 7195 – (08) 3974 7196 Fax : (08) 3974 3994 2.1. Lịch sử hình thành Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh 11 (Agribank – Chi Nhánh 11) đư c thành lập ngày 27/11/2004 theo quyết định số 419/HĐQT-TCCB của Chủ tịch Hội đ ng quản trị Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, v việc “Thành lập mới chi nhánh cấp 1 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh 11 phụ thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam”. Trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất và con người từ Chi Nhánh cấp 2 – Lạc Long Quân trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Nhà Bè từ ngày 01/03/2005 và ch nh thức khai trương vào ngày 28/04/2005 có trụ sở đặt tại 485 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. H Ch Minh. 2.2. Mạng lưới hoạt động Hiện nay, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh 11 đã mở rộng mạng lưới hoạt động bằng việc thành lập 3 ph ng giao dịch đó là: - PGD H ng Bàng: 728 H ng Bàng, Phường 1, Quận 11, TP.HCM. - PGD Nguyễn Trọng Tuyển: 539A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM. - PGD Tạ Uyên: 265 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TP.HCM. Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 5 2.3. Bộ máy quản lý Bộ máy quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11 đư c thể hiện trong sơ đ sau: Sơ đồ 02: Bộ máy quản lý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11 (Ngu n: Internet) 2.4. Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11 cung ứng tất cả sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đến mọi tổ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PGD HỒNG BÀNG PGD NGUYỄN TRỌNG TUYỂN PGD TẠ UYÊN PHÒNG KIỂM TR KIỂM TOÁN NỘI BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÒNG THANH TOÁN QUỐC TẾ PHÒNG KẾ TOÁN NGÂN QUỸ PHÒNG SẢN PHẨM VÀ MARKETING PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔ CHỨC CÁN BỘ TỔ VI TÍNH TỔ THẺ TỔ NGÂN QUỸ Trường Đại học Hoa Sen TC1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang | 6 chức kinh tế và cá nhân trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đời sống. 2.4.1. Nghiệp vụ huy động vốn  Nhận ti n gửi thanh toán, ti n gửi tiết kiệm bằng VNĐ và USD không kỳ hạn, có kỳ hạn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân với lãi suất linh
Luận văn liên quan