Chuyên đề Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xă Quảng Lợi huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Doàn cơ sở

Đất nước ta trải qua mấy ngàn năm văn hiến với lịch sử dựng nước và giữ nước. Sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện hơn 20 năm qua đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức lý luận và thực tiễn trong mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước, đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phát triển ngày càng vững chắc và ổn định. Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, xây dựng nước ta giàu mạnh với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Là lực lượng xung kích cách mạng to lớn của Đảng, thanh niên ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Đánh giá vai trò của thanh niên, Mác chỉ cho chúng ta rằng, những người công nhân tiên tiến hoàn toàn hiểu rõ rằng tương lai của giai cấp họ và do đó tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ trẻ đang lớn lên. Mác nói: "Thanh niên là cội nguồn sự sống của mỗi dân tộc, giai cấp công nhân là bộ xương của mỗi cơ thể dân tộc". Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ luôn quan tâm đến vị trí, vai trò và khả năng to lớn của thanh niên với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới luôn coi việc giáo dục thanh niên là sự nghiệp "Trồng người" và là công việc hệ trọng, cấp bách. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", biết kế thừa và sáng tạo là quy luật của sự phát triển. Năm 1925 Bác đã lập ra tổ chức: "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội" là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay. Đề cập về công tác cán bộ, Bác Hồ đã khẳng định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Người cán bộ tốt cán bộ ngang tầm thì việc xây dựng đường lối chính sách sẽ đúng đắn và đây chính là điều kiện tất yếu để đưa cách mạng giành thắng lợi, nếu không có cán bộ tốt thì đường lối chính sách có đúng đắn đến đâu cũng khó mà trở thành hiện thực, và ở đâu đội ngũ cán bộ có đủ đạo đức phẩm chất, năng lực thì ở đó có phong trào tốt. Mọi quyền lợi chính đáng của quần chúng được đáp ứng, ở đâu chất lượng đội ngũ cán bộ kém thì nhiều vấn đề tiêu cực xã hội nảy sinh, tình hình chính trị - xã hội bất an. Đảng ta đã khẳng định: Trong tình hình hiện nay, xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là then chốt.

doc53 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xă Quảng Lợi huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Doàn cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan