Chuyên đề Hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản Đà Nẵng

Kãú toaïn laì cäng cuû phuûc vuû quaín lyï kinh tãú cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn ráút cáön thiãút âäúi våïi moüi âån vë saín xuáút kinh doanh noï giuïp haûch toaïn caïc khoaín thu, chi vaì xaïc âënh kãút quaí kinh doanh trong toaìn âån vë Trong hoaût âäüng kãút quaí saín xuáút kinh doanh, âån vë thæåìng phaït sinh caïc mäúi quan hãû thanh toaïn våïi Ngán haìng våïi caïc täø chæïc, caï nhán, caïc âån vë khaïc vãö caïc khoaín tiãön vay vaì thanh toaïn tiãön vay våïi cå quan taìi chênh táút caí quan hãû thanh toaïn trãn âãöu âæåüc thæûc hiãûn chuí yãúu bàòng tiãön väún bàòng tiãön laì khoaín muûc quan troüng trong baïo caïo taìi chênh noï giæî vai troì quan troüng trong viãûc thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû kãú toaïn âãö ra âãø sæí suûng väún âuïng muûc âêch vaì coï hiãûu quaí chuïng ta phaíi tàng cæåìng cäng taïc täø chæïc vaì quaín lyï väún bàòng tiãön nhàòm taûo väöng quay cuía väún nhanh vaì baío toaìn väún. Xuáút phaït tæì muûc âêch yãu cáöu vaì táöm quan troüng cuía cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön âäöng thåìi kãút håüp nhæîng kiãún thæïc tiãúp thu åí nhaì træåìng em quyãút âënh choün âãö taìi” haûch toaïn väún bàòng tiãön “ taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût Thuíy saín Âaì Nàông âãø laìm chuyãn âãö täút nghiãûp cho mçnh . Chuyãn âãö gäöm 3 pháön Pháön I: Nhæîng váún âãö lyï luáûn chung vãö haûch toaïn väún bàòng tiãön Pháön II: Tçnh hçnh thæûc tãú vãö cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông Pháön III: Mäüt säú kiãún thæïc âãö xuáút cuía baín thán goïp pháön hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông

doc41 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Kãú toaïn laì cäng cuû phuûc vuû quaín lyï kinh tãú cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn ráút cáön thiãút âäúi våïi moüi âån vë saín xuáút kinh doanh noï giuïp haûch toaïn caïc khoaín thu, chi vaì xaïc âënh kãút quaí kinh doanh trong toaìn âån vë Trong hoaût âäüng kãút quaí saín xuáút kinh doanh, âån vë thæåìng phaït sinh caïc mäúi quan hãû thanh toaïn våïi Ngán haìng våïi caïc täø chæïc, caï nhán, caïc âån vë khaïc vãö caïc khoaín tiãön vay vaì thanh toaïn tiãön vay våïi cå quan taìi chênh táút caí quan hãû thanh toaïn trãn âãöu âæåüc thæûc hiãûn chuí yãúu bàòng tiãön väún bàòng tiãön laì khoaín muûc quan troüng trong baïo caïo taìi chênh noï giæî vai troì quan troüng trong viãûc thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû kãú toaïn âãö ra âãø sæí suûng väún âuïng muûc âêch vaì coï hiãûu quaí chuïng ta phaíi tàng cæåìng cäng taïc täø chæïc vaì quaín lyï väún bàòng tiãön nhàòm taûo väöng quay cuía väún nhanh vaì baío toaìn väún. Xuáút phaït tæì muûc âêch yãu cáöu vaì táöm quan troüng cuía cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön âäöng thåìi kãút håüp nhæîng kiãún thæïc tiãúp thu åí nhaì træåìng em quyãút âënh choün âãö taìi” haûch toaïn väún bàòng tiãön “ taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût Thuíy saín Âaì Nàông âãø laìm chuyãn âãö täút nghiãûp cho mçnh . Chuyãn âãö gäöm 3 pháön Pháön I: Nhæîng váún âãö lyï luáûn chung vãö haûch toaïn väún bàòng tiãön Pháön II: Tçnh hçnh thæûc tãú vãö cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông Pháön III: Mäüt säú kiãún thæïc âãö xuáút cuía baín thán goïp pháön hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông Âãø hoaìn thaình chuyãn âãö täút nghiãûp naìy, cuìng våïi sæû cäú gàõng cuía baín thán, em xin chán thaình caím ån caïc tháöy cä giaïo åí nhaì træåìng âaî giaíng daûy træûc tiãúp hæåïng dáùn vaì giuïp âåî cho em thæûc hiãûn chuyãn âãö. Ban laînh âaûo cäng ty, phoìng taìi chênh kãú toaïn vaì caïc anh chi nhán viãn trong cäng ty âaî taûo moüi âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong thåìi gian thæûc táûp vaì âaî goïp nhiãöu yï kiãún quyï baïo cho viãûc thæûc hiãn chuyãn âãö . Do kiãún thæïc vaì thåìi gian coï haûn nãn chuyãn âãö seî coï nhæîng thiãúu soït, em ráút mong caïc tháöy cä vaì caïc anh chë trong cäng ty goïp yï thãm âãøt baín thán em coï âæåüc nhæîng nháûn thæïc âuïng âàõn hån vãö cäng taïc thæûc tãú cuîng nhæ lyï luáûn. Em xin chán thaình caím ån PHÁÖN I NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ LYÏ LUÁÛN CHUNG VÃÖ HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN I/ KHAÏI NIÃÛM ÂÀÛC ÂIÃØM, NHIÃÛM VUÛ KÃÚ TOAÏN 1/ Khaïi niãûm : Väún bàòng tiãön cuía doanh nghiãûp laì mäüt pháön cuía väún taìi saín læu âäüng trong doanh nghiãûp. Noï phaín aïnh toaìn bäü säú tiãön doanh nghiãûp hiãûn coï taûi doanh nghiãûp. Bao gäöm tiãön màût taûi quyî, tiãön gæíi Ngán haìng vaì caïc khoaín tiãön âang chuyãøn. Tiãön màût bao gäöm tiãön Viãût Nam, ngaoüi tãû, vaìng baûc, âaï quyï, kim khê quyï gæíi taûi ngán haìng, kho baûc cäng ty taìi chênh Tiãön âang chuyãøn bao gäöm tiãön Viãût Nam vaì ngoaûi tãû trong caïc træåìng håüp sau. + Gæíi tiãön vaìo Ngán haìng nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo cuía Ngán haìng + Laìm thuí tuûc chuyãøn tiãön tæì ngán haìng qua bæu âiãûn âãø traí nåü nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo + Thu tiãön baïn haìng näüp thuãú ngay nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo 2/ Nguyãn tàõc haûch toaïn väún bàòng tiãön Táút caí caïc loaûi tiãön âãöu phaíi âæåüc qui âäøi thaình âån vë tiãön tãû thäúng nháút ( VNÂ) Caïc loaûi tiãön ngoaûi tãû âãöu phaíi qui âäøi ra âäöng Viãût Nam trãn caïc säø saïch kãú toaïn, âäöng thåìi phaíi theo doîi nguyãn tàõc TK 007 khi qui âäøi phaíi theo tyí giaï do Ngán haìng Viãût Nam cäng bäú hoàûc Ngán haìng ngoaûi thæång Vaìng baûc, âa quyï phaíi âæåüc theo doîi giäúng nhæ váût tæ, haìng hoïa vaì viãûc xuáút kho âæåüc sæí suûng mäüt trong caïc phæång phaïp nhæ xuáút váût liãûu , cäng cuû duûng cuû Caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh liãn quan âãún tiãön âãöu phaíi ghi haìng ngaìy vaì phaíi tênh ra säú dæ cuäúi mäùi ngaìy 3/ Nhiãûm vuû kãú toaïn väún bàòng tiãön Phaín aïnh chênh aïc këp thåìi âáöy âuí, tçnh hçnh biãún âäüng vaì tçnh hçnh sæí suûng tiãön màût quaín lyï vaì theo doîi chàût cheî âäü thu chi tiãön màût. Phaín aïnh chênh xaïc këp thæoìi âáöy âuí tçnh hçnh biãún âäüng tiãön gæíi Ngán haìng , caïc loaûi tiãön vaìng, baûc, âaï quyï, kim khê quyï, tiãön luán chuyãøn vaì giaïm saït chàût cheî chãú âäü thanh toaïn khäng duìng tiãön màût qua Ngán haìng II/ PHÆÅNG PHAÏP HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN A/ KÃÚ TOAÏN TIÃÖN MÀÛT 1/ Tiãön màût taûi quyî Theo chãú âäü atç chênh quy âënh, doanh nghiãûp chi âãø laûi mäüt säú tiãön màût taûi quyî âãø phuûc vuû cho nhu cáöu chi tiãu haìng ngaìy tuìy theo quy mä, phaûm vë hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp, viãûc thu chi tiãön màût do thuí quyî træûc tiãúp thæûc hiãûn. 2/ Chæïng tæì säø saïch a/ Chæïng tæì Chæïng tæì tiãön màût + Phiãúu thu + Phiãúu chi + Baíng kã vaìng baûc âaï quyï, kim khê quyï chæïng tæì tiãön gæíi + Giáúy baïo nåü + Giáúy baïo coï + Baíng sao kã säø saïch b/ Säø saïch Soí quyî tiãön màût Säø kãú toaïn täøng håüp tuìy theo hçnh thæïc kãú toaïn SÄØ QUYÎ KIÃM BAÏO CAÏO QUYÎ CHÆÏNG TÆÌ DIÃÙN GIAÍI SÄÚ TIÃÖN  SÄÚ NGAÌY  THU CHI TÄÖN         SÄØ CHI TIÃÚT TIÃÖN MÀÛT CHÆÏNG TÆÌ DIÃÙN GIAÍI Taìi khoaín Âäúi æïng Säú tiãön  Säú Ngaìy  Nåü Coï Nåü               Dæ cuäúi thaïng    3/ Tçnh tæû tiãún haình Kãú toaïn tiãön màût + Khi coï nghiãûp vuû phaït sinh liãn quan âãún tiãön màût thç kãú toaïn láûp chæïng tæì thu chi vaì coï âáöy âuí chæî kyï cuía nhæîng ngæåìi coï tháøm quyãön duyãût sau âoï giao cho thuí quyî thæûc hiãûn viãûc thu hoàûc chi tieìn räöi âoïng dáúu lãn caïc chæïng tæì âaî thu hoüac chi, cuäúi ngaìy càn cæï vaìo caïc chæïng thuí quyî vaìo säø quyî hoàûc láûp baïo caïo quyî theo caïc chæïng tæì vaì giæí cho kãú toaïn tiãön màût. + Kãú toaïn tiãön màût nháûn caïc chæïng tæì do thuí quyî mang âãún kiãøm tra caïc chæïng tæì sau âoï tiãún haình vaìo säø kãú toaïn liãn quan Kãú toaïn tiãön giæí + Khi nháûn âæåüc caïc chæïng tæì cuía Ngán haìng gæíi âãún kãú toaïn kiãøm tra caïc chæïng tæì vaì âäúi chiãúu caïc uíy nhiãûm thu, uíy nhiãûm chi hoàûc xeït vaìo säø kãú toaïn . nãúu giæîa säú liãûu cuía Ngán haìng so våïi säú liwuj cuía kãú toaïn ghi theo säú liãûu cuía Ngán haìng sang thaïng sau tçm nguyãn nhán âãø âiãöu chènh säø saïch. 4/ Taìi khoaín sæí suûng TK “ tiãön màût “ duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh biãún âäüng vaì täön quyî tiãön màût Kãút cáúu TK 111 Säú tiãön màût nháûp quyî Säú tiãön màût thæìa khi kiãøm kã Vd: säú tiãön màût täön quyî säú tiãön màût xuáút quyî säú tiãön màût thiãúu khi kiãøm kã  Caïc taìi khoaín cáúp 2: TK 111 “ tiãön Viãût Nam “ bao gäöm caïc ngán phiãúu TK 1112 “ tiãön ngoaûi tãû “ qui âäøi theo tiãön Viãût Nam TK 1113 vaìng baûc âaï quyï, kim khê quyï. 5/ Phæång phaïp haûch toaïn thu chi tiãön màût 1/ Caïc nghiãûp vuû tàng quyî tiãön màût ( nháûp quyî ) Nåü TK 111 chi tiãút Coï TK 511, 515, 711 doanh thu baïn haìng Doanh thu hoaût âäüng khaïc Coï TK 333( 1 ) Coï TK 136 , 138 thu tiãön cuía khaïch haìng Coï TK 121,221, 222 thu häöi caïc khoaín âáöu 2 / Caïc nghiãûp vuû giaím quyî tiãön màût ( xuáút quyî ) Nåü TK 152, 153, 156, 211: chi tiãön mua váût tæ Haìng hoïa taìi saín Nåü TK 133 Nåü TK 627, 641, 642 chi hoaût âäüng kinh doanh Nåü TK 334, 331, 341, 333 chi traí nåü Nåü TK 121,221 chi âáöu tæ Coï TK 111 SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN THU CHI TIÃÖN MÀÛT 6/ Phæång phaïp haûch toaïn thu chi ngoaûi tãû Nãúu âån vë duìng tyí giaï haûch toaïn âãø qui âäøi ngoaûi tãû, thu tiãön baïn haìng bàòng ngoaûi tãû Nåü TK 111 : Nguyãn tãû x tyí giaï haûch toaïn Coï TK 511 : Nguyãn tãû x tyí giaï thæûc tãú Taûi ngaìy coï doanh thu Coï TK 413 : chãnh lãûch + Thu nåü bàòng ngoaûi tãû Nåü TK 111 nguyãn tãû x % giaï haûch toaïn Coï TK 131,136, 138 nguyãn tãû x % giaï haûch toaïn + Duìng tiãön Viãût Nam mua ngoaûi tãû : Nåü TK 111 ( 1112) : nguyãn tãû x % giaï haûch toaïn Coï TK 111 : tiãön màût Viãût Nam ( tiãön xuáút quyî theo giaï thæûc tãú ) Coï Tk 413 : chãnh lãûch + Xuáút ngoaûi tãû mua váût tæ haìng hoïa Nåü TK 152, 153, 156 : nguyãn tãû x% thæûc tãú Coï TK 111 ( 1112) : nguyãn tãû x% haûch toaïn Coï TK 413 : chãnh lãûch + Xuáút ngoaûi tãû traí nåü Nåü TK 331,333 : nguyãn tãû x % haûch toaïn Coï TK 111 ( 1112 ) nguyãn tãû x % haûch toaïn + Cuäúi kyì nãúu coï sæû biãún âäüng giæîa giaï thæûc tãú våïi giaï haûch toaïn thç kãú toaïn tiãún haình âiãöu chènh vãö tyí giaï thæûc tãú cuäúi kyì . a/ Nãúu tyí giaï thæûc tãú tàng so våïi tyí giaï haûch toaïn Nåü TK 111 ( 1112) : chãnh lãûch tàng Coï TK 413 : chãnh lãûch tàng b/ Nãúu tyí giaï thæûc tãú giaím so våïi tyí giaï haûch toaïn Nåü TK 413 : chãnh lãûch giaím Coï TK 1111( 1112) chãnh lãûch giaím Nãúu âån vë duìng tyí giaï thæûc tãú 1/ Doanh thu baïn haìng ngoaûi tãû Nåü TK 111 ( 1112) : nguyãn tãû x % thæûc tãú Coï TK 511 : nguyãn tãû x% thæûc tãú Chi nåü TK 007 : nguyãn tãû 2/ Thu nåü bàòng ngoaûi tãû Nåü Tk 111 ( 1112) : nguyãn tãû x% thæûc tãú Coï TK 131 : nguyãn tãû x % tyí giaï Coï TK 413 : chãnh lãûch Ghi nåü TK 007 3/ xuáút quyî ngoëa tãû mua váût tæ, taìi saín, haìng hoïa Nåü TK 152, 153 : nguyãn tãû x % thæûc tãú khi mua Coï TK 1112 : nguyãn tãû x % thæûc tãú khi mua Ghi TK 007 4/ Xuáút âãø traí nåü Nåü TK 331, 3333 : nguyãn tãû x % taûi ngaìy nháûn nåü Coï TK 1112 : nguyãn tãû x % khi xuáút Coï TK 413 : chãnh lãûch Ghi coï TK 007 5/ Cuäúi kyì nãúu coï sæû chãnh lãûch giæîa tyí giaï thæûc tãú våïi giaï haûch toaïn a/ Tyí giaï thæûc tã tàng so våïi tyí giaï haûch toaïn Nåü TK 1112 : chãnh lãûch tàng Coï TK 413 : chãnh lãûch tàng b/ tyí giaï thæûc tãú giaím so våïi tyí giaï haûch toaïn Nåü TK 413 : chãnh lãûch giaím Coï TK 1112 : chãnh lãûch giaím B/ KÃÚ TOAÏN TIÃÖN GÆÍI NGÁN HAÌNG 1/ Tiãön gæíi Ngán haìng Theo chãú âäü caïc khoaín tiãön thu âæåüc âãöu phaíi gæíi vaìo Ngán haìng , cäng ty taìi chênh hoàûc kho baûc nhaì næåïc, khi cáön chi tiãu phaíi laìm thuí tuûc âãø ruït vãö nháûp quyî, caïc khoaín tiãön gæíi bao gäöm : tiãön Viãût Nam, ngoaûi tãû, vaìng baûc, âaï quyï, kim khê quyï . 2/ Chæïng tæì säø saïch a/ Chæïng tæì + Giáúy baïo coï + Giáúy baïo nåü + Baíng sao kã näüp tiãön + Keìm theo caïc chæïng tæì giáúy uíy nhiãûm thu, uíy nhiãûm chi hoàûc seïc b/ Säø saïch + Säø chi tiãút tiãön gæíi + Säø kãú toaïn täøng håüp phuì håüp våïi tæìng hçnh thæïc kãú toaïn 3/ Taìi khoaín sæí suûng Taìi khoaín 112 “ tiãön gæíi Ngán haìng “ duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh biãún âäüng vaì hiãûn coìn caïc khoaín tiãön gæíi taûi Ngán haìng. Cäng ty taìi chênh kho baûc nhaì næåïc. Kãút cáúu TK 112 Säú tiãön doanh nghiãûp gæíi vaìo Ngán haìng kho baûc cäng ty taìi chênh Säú tiãön coìn gæíi taûi Ngán haìng kho baûc, cäng ty taìi chênh Säú tiãön doanh nghiãûp ruït ra tæì Ngán haìng , kho baûc, cäng ty taìi chênh  Caïc taìi khoaín cáúp 2 Tk 1121 “ tiãön Viãût Nam “ TK 1122 “ ngoaûi tãû “ TK 1123 “ vaìn baûc âaï quyï, kim khê quyï “ Ngoaìi ra coìn coï caïc taìi khoaín liãn quan TK 711, 5111, 515, 131 4. phæång phaïp haûch toaïn . Xuáút quyí tiãön màût giæíi vaìo taìi khoaín taoüi ngán haìng. Nåü TK 112 Coï TK 111(1111) Nháûn âæåüc giáúy baïo coï cuía ngán haìng vãö säú tiãön âang chuyãøn traí vaìo taìi khoaín cuía âån vë. Nåü TK 112 coï TK 113 Nháûn âæåüc tiãön do khaïch haìng traí nåü bàòng chuyãøn khoaín, càn cæï vaìo giáúy baïo coï cuía ngán haìng âãö nghë. Nåü TK 112 Coï TK 131 Thu häöi säú tiãön âaî âàng kyï quyí bàòng tiãön gæíi ngán haìng do nåi nháûn kyï quyí chuyãøn traí Nåü TK 112 Coï TK 144 Nháûn väún gäúp liãn doanh do caïc thaình viãn gäúp väún bàòng chuyãøn khoaín. Nåü TK 112 Coï TK 411 6/ Thu häöi caïc khoaín nåü âáöu tæ ngàõn haûn bàòng chuyãøn khoaín Nåü TK 112 Coï Tk 121 ; giaï väún Coï Tk 138 ; giaï väún Coï Tk 515 : chãnh lãûch 7/ Thu häöi tiãön baïn haìng vaì caïc hoaût âäüng khaïc bàòng chuyãøn khoaín . Nåü TK 112 Coï TK 511 Coï TK 711 Coï Tk 515 Coï TK 3331 8/ Ruït tiãön gæíi Ngán haìng nháûp quyî tiãön màût Nåü TK 111 Coï TK 112 9/ Chuyãøn tiãön gæíi Ngán haìng âi thãú cháúp lyï quyî lyï cæåüc ngàõn haûn daìi haûn âáöu tæ ngàõn haûn khaïc, mua cäø phiãúu, traïi phiãúu daìi haûn, goïp väún liãn doanh, âáöu tæ kinh doanh báút âäüng saín Nåü Tk 144 Nåü Tk 244 Nåü TK 128 Nåü Tk 221 Nåü TK 222 Coï Taìi khoaín 112 10/ Traí tiãön mua váût tæ haìng hoïa âaî nháûp kho, cäng trçnh XDCB bàòng chuyãøn khoaín Nåü TK 152, 156, 213, 241, 611 Nåü TK 133 Coï TK 112 11/ Chi traí caïc khoaín chi phê saín xuáút kinh doanh bàòng chuyãøn khoaín Nåü TK 627, 641, 642, 811, 821 Nåü TK 133 Coï TK 112 12/ Ruït tiãön gæíi Ngán haìng mua sàõm taìi saín cäú âënh Nåü TK 211, 213 Nåü TK 133 Coï Tk 112 SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN BÀÒNG TIÃÖN MÀÛT, TIÃÖN GÆÍI NGÁN HAÌNG C/ KÃÚ TOAÏN TIÃÖN ÂANG CHUYÃØN 1/ Tiãön âang chuyãøn Bao gäöm : caïc khoaín tiãön maì doanh näüp vaìo Ngán haìng hoàûc gæíi qua bæu âiãûn hoàûc laìm thuí tuûc ruït tiãön tæì Ngán haìng chuyãøn qua bæu âiãûn nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo cuía Ngán haìng hoàûc cuía ngæåìi nháûn tiãön hoàûc cuía bæu âiãûn Tiãön màût hoàûc seïc näüp ngay vaìo Ngán haìng Tiãön qua bæu âiãûn Thu tiãön baïn haìng näüp thuãú ngay 2/ Taìi khoaín sæí suûng Tk 113 “ tiãön âang chuyãøn “ duìng âãø phaín aïnh caïc khoaín tiãön coìn âang chuyãøn chæa nháûn âæåüc giáúy baïo cuía Ngán haìng hoàûc cuía bæu âiãûn Kãút cáúu TK 113 Caïc khoaín tiãön coìn âang chuyãøn ( chæa nháûn âæåüc giáúy baïo ) SD caïc khoaín tiãön coìn âang chuyãøn Caïc khoaín tiãön âang chuyãøn vaìo taìi khoaín cuía âån vë hoàûc âaî chuyãøn traí nåü ( âaî nháûn âæåüc giáúy baïo )  Caïc taìi khoaín cáúp 2 + TK 1131 “ tiãön Viãût Nam “ + Tk 1132 “ ngoaûi tãû “ 3/ Phæång phaïp haûch toaïn 1/ Thu tiãön baïn haìng näüp vaìo Ngán haìng nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo Nåü TK 113 Coï TK 511 : thu bàòng tiãön màût Coï TK 131 : thu bàòng seïc 2/ Xuáút quyî tiãön màût näüp vaìo Ngán haìng nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo Nåü TK 113 Coï Tk 111 3/ Thu nåü cuía khaïch haìng näüp ngay vaìo Ngán haìng nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo Nåü TK 113 Coï TK 131 4/ Laìm thuí tuûc chuyãøn tiãön tæì Ngán haìng âãø traí nåü nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo Nåü TK 113 Coï TK 112 5/ Nháûn âæåüc giáúy baïo cuía Ngán haìng caïc khoaín tiãön âang chuyãøn âaî vaìo taìi khoaín cuía âån vë Nåü TK 112 Coï TK 113 6/ Nháûn âæåüc giáúy baïo vãö säú tiãön âang chuyãøn âãø chuyãøn traí nåü cho ngæåìi baïn, näüp thuãú, traí nåü vay Nåü TK 331, 333,311 Coï TK 113 SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN TIÃÖN ÂANG CHUYÃØN PHÁÖN II TÇNH HÇNH THÆÛC TÃÚ VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN KYÎ THUÁÛT THUÍY SAÍN ÂAÌ NÀÔNG A. TÇNH HÇNH ÂÀÛC ÂIÃØM CHUNG CUÍA CÄNG TY CÄØ PHÁÖN KYÎ THUÁÛT THUÍY SAÍN ÂAÌ NÀÔNG I. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía cäng ty Cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông âæåüc hçnh thaình trãn cå såí cäø pháön hoïa cäng ty cung æïng vaì phaït triãøn kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông coï tãn goüi SEATECCO, giáúy pheïp kinh doanh säú 63200360/TTKT do UBND thaình phäú Âaì Nàông cáúp ngaìy 08/02/2002, väún âiãöu lãûn cuía cäng ty taûi thåìi âiãøm âæåüc xaïc âënh laì 4.293.900.900 âäöng, trong âoï väún nhaì næåïc laì 3.356.438.947 âäöng chiãúm 85,15% väún phaït haình bàòng cäø phiãúu huy âäüng thãm åí CBCNV 637.461.053 chiãúm 14,84%. Hiãûn nay täøng säú lao âäüng cuía cäng ty laì 280 ngæåìi. Cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông laì âån vë haûch toaïn âäüc láûp, coï âuí tæ caïch phaïp nhán træûc thuäüc thuíy saín näng lám thaình phäú Âaì Nàông. Cäng ty coï 11 âån vë træûc thuäüc haûch toaïn baïo caïo säø våïi cäng ty. Ngaình nghãö kinh doanh chuí yãúu vaì saín pháøm chuí yãúu cuía cäng ty: - Saín xuáút cung æïng næåïc âaï - Caïc dëch vuû háûu cáön cho nghãö caï, sån sæía âoïng måïi taìu thuyãön. - Tæ váún khaío saït thiãút kãú,cuía cung cáúp váût tæ thiãút bë - Chãú taûo, xáy dæûng, làõp âàût vaì sæía chæîa, baío trç, baío dæåîng caïc saín pháøm ngaình cå âiãûn, nhiãût, phoìng chäúng chaïy, xæí lyï cáúp thoaït næåïc. - Kinh doanh xuáút nháûp kháøu, xáy làõp cå âiãûn laûnh, cung æïng váût tæ thuíy saín, váût tæ âiãûn laûnh. Truû såí chênh cuía cäng ty : 174 Træng Næî Væång Âaì Nàông Âiãûn thoaûi : 84 511 821 hoàûc 84 511 825 714 II. Âàûc âiãøm hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh 1. Nguyãn tàõc hoaût âäüng Cäng ty hoaût âäüng theo nguyãn tàõc sau: -Mäùi bäü pháûn thæûchiãûn haûch toaïn kãú toaïn âäüc láûp tæû chëu traïch nhiãûm kãút quaí saín xuáút kinh doanh, âaím baío coï laîi âãø taïi saín xuáút måí räüng vaì phaït triãøn väún cäø âäng, âäöng thåìi giaíi quyãút thoía âaïng haìi hoìa låüi êch caï nhán cuía ngæåìi lao âäüng vaì cuía caïc cäø âäng theo kãút quaí âaût âæåüc trong khuän khäø phaïp luáût. Cäng ty thæûc hiãûn cäng taïc táûp trung dán chuí, chãú âäü táûp thãø trong quaín lyï âiãöu haình saín xuáút, trong kinh doanh vaì khäng ngæìng náng cao hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh theo âinh hæåïng phaït triãøn kinh tãú xaî häüi cuía Âaíng vaì Nhaì næåïc. 2. Cå cáúu täø chæïc quaín lyï Muûc tiãu cuía cäng ty trong nhæîng nàm tiãúp theo laì táûp trung vaìo dëch vuû háûu cáön thuíy saín vaì cå âiãûn laûnh. Trong lénh væûc háûu cáön thuíy saín thç næåïc âaï vaì âoïng taìu laì hai saín pháøm chênh, âäúi cåïi lénh væc khaïc thç trong tæìng thåìi kyì tuìy theo âiãöu kiãûn cuû thãø maì âáöu tæ phaït triãøn håüp lyï theo nguyãn tàõc æu tiãn cho nhæîng ngaình nghãö coï hiãûu quaí cao hån vaì khäng kinh doanh nhæîng saín pháøm dëch vuû khi biãút biãút saín pháøm âoï khäng taûo ra låüi nhuáûn. Cäng ty âang cáön chuyãøn dëch vaì bäú trê laûi cå cáúu ngaình nghãö âãø âaím baío tênh cháút âa ngaình nhæng váùn linh hoaût hiãûu quaí , táûp trung phaït triãøn nhæîng ngaình nghãö quan troüng nhæng váùn giæî âæåüc hieûu quaí cuía nhæîng ngaình khaïc. Âäúi våïi nhæîng âån vë træûc thuäüc cäng ty giao khoaïn chè tiãu låüi nhuáûn vaì coï mæïc thæåíng håüp lyï khi nhæîng âån vë âoï laìm àn coï hiãûu quaí âaût âæåüc låüi nhuáûn cao. trong quaï trçnh âiãöu haình cäng ty thæåìng xuyãn âiãöu chènh nhæîng näüi quy , quy chãú âãø phuì håüp våïi nhæîng mäi træåìng kinh doanh. Âäúi våïi phaûm vi kinh doanh træåïc âáy , cäng ty chuí yãúu hoaût âäüng trong phaûm vi thaình phäú Âaì Nàông , khaïch haìng chuí yãúu laì nhæîng ngaình thuíy saín. Nhæng nay cäng ty âaî hoaût âäüng åí nhiãöu tènh thaình âëa phæång trong caí næåïc vaì coï quan hãû håüp taïc våïi nhiãöu âäúi taïc næåïc ngoaìi. Trong cäng taïc quaín lyï cäng ty thæåìng xuyãn phán têch âaïnh giaï tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh vaì coï biãûn phaïp caíi tiãún âiãöu chènh këp thåìi âaím baío hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh phaït triãøn äøn âënh. Cäng ty duy trç chãú âäü hoüp giao ban hang thaïng tæì täø chæïc saín xuáút âãún cäng ty, nhåì âoï këp thåìi phaït hiãûn nhæîng täön taûi yãúu keïp vaì ruït kinh nghiãûm âäúi våïi nhæîng sai xoït giuïp cho viãûc saín xuáút kinh doanh ngaìy caìng âæåüc täút hån vaì âaût hiãûu quaí hån