Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn

Như ta biết tiền lương là chi phí sức lao động được vật hóa, là thành quả lao động mà người lao động được hưởng sau một thời gian làm việc. Tiền lương là một bộ phận của giá thành sản phẩm, là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh do đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn là doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, cầu đường Chi phí lương trong Công ty luôn chiếm một tỷ trọng cao trong tổng chi phí. Đòi hỏi công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty phải được thực hiện một cách chính xác hợp lý giúp cung cấp những thông tin chính xác cho nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn trong kinh doanh.

doc56 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 951 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CAM ĐOAN Kính gửi : - Ban giám hiệu nhà trường - Đồng kính gửi các thầy cô trong khoa kế toán. Tên em là : Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp : KT11.03 Mã sinh viên : KT11.03.11 Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Th.S Nguyễn Quỳnh Châm cùng với sự hướng dẫn của các nhân viên trong phòng kế toán công ty đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo với chuyên đề : “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn” Em xin cam đoan tất cả các thông tin và số liệu trong bài báo cáo này là do công ty cung cấp.Nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hà Nội, Ngày 26 tháng 07 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kiểu chữ Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn PCTN Phụ cấp trách nhiệm CNV Công nhân viên HSL Hệ số lương CPCNSX Chi phí công nhân sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CHBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Như ta biết tiền lương là chi phí sức lao động được vật hóa, là thành quả lao động mà người lao động được hưởng sau một thời gian làm việc. Tiền lương là một bộ phận của giá thành sản phẩm, là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh do đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn là doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, cầu đường Chi phí lương trong Công ty luôn chiếm một tỷ trọng cao trong tổng chi phí. Đòi hỏi công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty phải được thực hiện một cách chính xác hợp lý giúp cung cấp những thông tin chính xác cho nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn trong kinh doanh. Là một học viên kế toán thực tập tại phòng kế toán của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn em nhận thấy vai trò kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương rất quan trọng trong công tác quản lý của công ty. Vì Vậy trong thời gian thực tập tại Công ty em lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài : “ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”. Trong quá trình tìm hiểu, được sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của các anh chị, cô chú trong phòng kế toán của công ty với sự hướng của cô Th.S Nguyễn Quỳnh Châm, Bài báo cáo của em chia làm 3 phần: *Chương 1 : Tổng quan về Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn *Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán tiền lươg và các khoản trích theo lương của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn *Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Nguyễn Quỳnh Châm đã chỉ bảo tận tình, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này trong suốt thời gian qua. Tuy em đã rất cố gắng hoàn thành chyên đề thực tập nhưng với những kiến thức hiểu biết còn quá ít chắc chắn chyên đề thực tập của em còn nhiều thiếu sót và hạn chế rất mong được sự góp ý của cô giáo giúp em hoàn thiện chuyên đề thực tập. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI SƠN 1.1 Đăc điểm của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn 1.1.1 : Quá trinh hình thành và phát triển cảu công ty .Trụ sở chính: - Tên công ty: Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn - Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn - Loại hình: Công ty cổ phần. - Địa chỉ trụ sở chính : số nhà 29, ngõ 93, phường thanh xuân bắc, quận thanh xuân, tp Hà Nội - Đăng ký kinh doanh số 01048323 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Mã số thuế : 0104832394 .Kết quả hoạt động trong những năm gần đây Trong thời gian hoạt động SXKD công ty đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đứng vững trong môi trường kinh tế đầy thử thách và cơ hội. Công ty đã liên tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về quản lý kinh tế cơ sở. Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nguồn vốn của công ty không những được bảo toàn mà còn được bổ sung đáng kể. Víi môc ®Ých më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh, c«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc tiến chiÕn l­îc sau: Tinh gi¶m vµ n©ng cao n¨ng lùc bé m¸y qu¶n lý, ®éi ngò lao ®éng. §Çu t­ vµo c«ng nghÖ, thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn. Lùa chän s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tinh x¶o Th­êng xuyªn hoµn thiÖn c«ng nghÖ - Th¾t chÆt vµ kiÓm tra nghiªm ngÆt qu¸ tr×nh thua mua nguyªn liÖu ®Çu vµo, ®¶m b¶o chÊt l­îng lu«n, Bªn c¹nh môc ®Ých t×m kiÕm lîi nhuËn, c«ng ty kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 1..2. Đặc điểm tổ chức bộ mày quản lý của Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn *Đặc điểm Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực SXKD nên Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn Bộ máy quản lý của công ty được thành lập và hoạt động chặt chẽ, hợp lý và hiệu quả theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY Giám đốc Phó GĐ sản xuất Phó GĐ kỹ thuật Phòng KT sản xuất Phòng vật tư Phòng tiêu thụ Phòng tổ chức bảo vệ Phòng quản lý chất lượng Tổng hợp (TK, KD XDCB) Hội đồng quản trị 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 1.3.1 Nhiệm vụ phần hành trong phòng kế toán - Giám đốc công ty: Là người đại diện cho công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về kết quả hoạt động SXKD của công ty theo nghị quyết của hội đồng thành viên đề ra. - Phó GĐ: là người giúp giám đốc điều hành công ty trong các lĩnh vực phân công. Các phó GĐ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo ủy quyền và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả nhiệm vụ được giao. - Các phòng ban : Nhận nhiệm vụ từ cấp trên giao cho và thực hiện các nhiệm vụ được giao: + Phòng kỹ thuật sản xuất: Phụ trách mọi vấn đề liên quan tới kỹ thuật, mẫu mã liên quan tới kiểu dáng và hình thức của sản phẩm. + Phòng vật tư: Phụ trách mọi vấn đề liên quan tới nguyên vật liệu, cập nhật và lưu trữ đầy đủ các thông tin và số liệu. + Phòng tổ chức bảo vệ: Phụ trách tất cả mọi vấn đề của doanh nghiệp bao gồm như tổ chức, hoạt động của công ty, bảo vệ mẫu mã sản phẩm + Phòng nghiệp vụ tổng hợp: Phụ trách vấn đề nhân sự tiền lương, BHXH, thiết kế mẫu mã sản phẩm. + Phòng quản lý và kiểm tra chất lượng: Trực tiếp đảm bảo việc vận hành máy móc thiết bị bảo trì, bảo dưỡng lập kế hoạch sản xuất về mặt kỹ thuật đảm bảo chất lượng sản phẩm. - Xưởng sản xuất: Là đơn vị sản xuất trực thuộc công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD được công ty giao dưới sự chỉ đạo của ban giá. - Bộ phận phân xưởng tổ chức hoạt động gồm các bộ phân ban nghành phối hợp tổ chức sản xuất bao gồm: Ban quản lý, kế toán, thủ kho 1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY KT thanh toán Thủ quỹ KT thuế, công nợ KT tài sản cố định KT tập hợp chi phí giá thành KT tổng hợp Kế toán trưởng 1.4 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty. 1.41. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn là công ty chuyên xây dựng hạ tầng giao thông Chính vì lẽ đó mà công ty không cho phép lơ là việc kiểm tra chất lượng nguyen vât liệu lam sao cho chất lượng của những công trình đạt hiêu quả cao Với đội ngũ CNV kiểm tra nghiêm ngặt, sát sao đối với từng bộ phận nên chất lượng công trinhf luôn đảm bảo 1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng kế toán. Kế toán trưởng - Có chức năng giám sát, chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện công tác tài chính kế toán của các nhân viên và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về những thông tin kế toán đã cung cấp. - Chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ và điều hành toàn bộ công tác tài chính kế toán, phân công nhiệm vụ và xác định trách nhiệm của từng nhân viên kế toán. - Trực tiếp báo cáo và giải trình các báo cáo tài chính theo yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ. Lập dự toán chi tiêu tài chính của Công ty, lập kế hoạch lương hàng năm. - Kiểm tra công việc của các nhân viên trong phòng, chụi trách nhiệm trước Ban Giám Đốc và các cơ quan thuế về những thông tin kế toán đã cung cấp. - Làm việc với phòng tài vụ Tổng Công ty, thanh toán các khoản phải đóng góp hàng tháng. - Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt vào ngày 31 cuối tháng, cuối quý có sổ sách theo dõi và có chứng kiến của lãnh đạo phòng. - Tiếp thu và cập nhật những văn bản, quy định của nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán. Phổ biến hướng dẫn và cụ thể hoá các chính sách và chế độ kế toán của nhà nước. Kế toán tổng hợp, kế toán giá thành, công nợ. -Có nhiệm vụ lập các báo cáo tài chính theo kỳ báo cáo hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo Công ty. Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành chính xác kịp thời. - Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành chính xác kịp thời. Tiến hành phân tích việc thực hiện định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm. - Tổng hợp đối chiếu tình hình công nợ phải thu, phải trả định kỳ. - Đối chiếu sổ sách kế toán, số liệu trước khi lập báo cáo. - Tập hợp chứng từ phát sinh liên quan đến phải thu, phải trả theo kỳ nhất định, theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu, phải trả. Đối chiếu công nợ với khách hàng. - Theo dõi số lượng lao động và tình hình biến động lao động của Công ty, hạch toán tiền lương và khoản trích theo lương vào chi phí của Công ty. - Lập bảng tính lương, tập hợp chứng từ về lương: Bảng chấm công, tạm ứng, giấy nghỉ phép. Kế toán TSCĐ Thực hiện việc theo dõi sự biến động tăng, giảm TSCĐ, tiến hành trích và phân bổ khấu hao cho các bộ phân sử dụng. Kế toán thuế, thủ quỹ - Tổng hợp thuế GTGT đầu ra, số thuế được khấu trừ, tính ra số thuế GTGT phải nộp nhà nước. Quyết toán với ngân sách nhà nước về các khoản thuế phải nôp. - Thực hiện tình hình thu chi tiền mặt tại Công ty, chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý việc nhập xuất tồn quỹ tiền mặt. Mở sổ quỹ và theo dõi chi tiết tình hình thu chi tiền mặt tại Công ty. - Báo cáo và kiến nghị phương án xử lý tiền thừa thiếu nếu có. Kế toán thanh toán Có nhiệm vụ thanh toán tiền lương, các khoản phải trích theo lương, các khoản thu nhập của cán bộ CNV trong kỳ. Chế độ kế toán theo quy đinh 15 1.5. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty. - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ dïng ®Ó ghi chÐp: ®ång - H×nh thøc sæ kÕ to¸n: NhËt ký chung 1.5.1. Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty: Chứng từ liệt kê Nhật ký đặc biệt Nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài chính GHI CHÚ: Ghi hàng tháng Ghi cuối tháng Ghi đối chiếu Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ®· ®­îc kiÓm tra vµ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ ghi sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian. Do c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu nªn kÕ to¸n më thªm c¸c sæ nhËt ký ®Æc biÖt (sæ nhËt ký chuyªn dïng) ®Ó ghi c¸c nghÖp vô trªn. C¸ch ghi sæ nhËt ký chuyªn dïng t­¬ng tù nh­ ghi sæ nhËt ký chung. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi vµo sæ thÎ chi tiÕt cã liªn quan. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau khi ghi sæ nhËt ký chung sÏ ®­îc ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan. Cuèi th¸ng kho¸ sæ nhËt ký ®Æc biÖt ®Ó lÊy sè liÖu tæng hîp ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt. §èi chiÕu gi÷a b¶ng tæng hîp chi tiÕt sè ph¸t sinh vµ sæ c¸i cña tµi kho¶n t­¬ng øng. Cuèi kú, kÕ to¸n lÊy sè liÖu trªn sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. Sè liÖu trªn NhËt ký- sæ c¸i vµ trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt sau khi kho¸ sæ sÏ ®­îc kiÓm tra, ®èi chiÕu, nÕu khíp, ®óng sÏ ®­îc sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.5.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty ảnh hưởng tới công tác kế toán. Thuận lợi: Công ty đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa máy tính vào trợ giúp công tác kế toán nâng cao trình độ của CNV. Công ty áp dụng hình thức nhật ký chung nên việc ghi chép dễ dàng, đơn giản thuận tiện cho việc sử dụng vi tính và xử lý công việc kế toán. - Khó khăn: + Công ty thành lập và hoạt động chưa được lâu nên nguồn vốn kinh doanh còn hạn hẹp. + Sự cạnh tranh về đầu vào NVL ... + Việc ghi chép theo hình thức nhật ký chung sẽ bị trùng lặp, công việc dồn vào cuối tháng. CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎA TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI SƠN 2.1. Đặc điểm lao động tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn 2.1.1. Đặc điểm về lao động tai Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n giái, cã mét nÒn s¶n xuÊt víi chuyªn m«n kü thuËt tiªn tiÕn. Kh«ng chØ tr×nh ®é cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao trong c«ng ty míi ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt mµ tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, còng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ vËt t­ s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m quaCông ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn lu«n chó ý ®Çu t­ ®Õn vÊn ®Ò qu¶n trÞ nguån nh©n lùc. Cµng ngµy sè l­îng gi¸n tiÕp cµng gän nhÑ vµ cã xu h­íng gi¶m dÇn, lµm cho tØ lÖ gi÷a c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp hîp lý h¬n. HiÖn nay, tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, do công ty ®· ®Çu t­ ®óng møc cho viÖc ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi c«ng nh©n cao, s¶n xuÊt ®­îc trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ liªn tôc, hiÖn ®¹i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng còng nh­ kü thuËt cña s¶n phÈm. C«ng nh©n cã thÓ thÝch nghi ®­îc víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc liªn tôc, c¨ng th¼ng nh»m ®¹t ®óng tiÕn ®é ®· ®Ò ra. Víi sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cã tay nghÒ cao, c«ng ty cã thÓ thay ®æi c¬ cÊu c«ng nh©n s¶n xuÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh chung sao cho s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n giµu lßng v× c«ng viÖc vµ cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, kÕt hîp víi nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, hä ®· bá hÕt kiªn thøc vµ t©m huyÕt cña m×nh v× c«ng viÖc, v× c«ng ty ®Ó x©y dùng c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 2.1.2. Đặc điểm về tiền lương, tiền thưởng. - Quỹ tiền lương của công ty là toàn bộ số tiền lương mà công ty dùng để trả cho tất cả các loại lao động mà công ty trực tiếp quản lý và sử dụng. Đứng trên góc độ hạch toán, quỹ tiền lương của công ty được chia thành 2 loại: + Tiền lương chính: Là tiền lương tả cho người lao động làm việc tại công ty bao gồm tiền lương theo thời gian, lương theo sản phẩm và các khoản phụ cấp kèm theo. + Tiền lương phụ: Là tiền lương phép, học, họp mà công ty trả cho người lao động. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động. Nó là phần thù lao động, là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng và chất lượng lao động mà họ đã đóng góp để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của họ đã bỏ ra trong quá trình SXKD. + TiÒn l­¬ng ph¶n ¸nh nhiÒu quan hÖ kinh tÕ, x· héi kh¸c nhau. TiÒn l­¬ng tr­íc hÕt lµ sè tiÒn mµ nguêi sö dông lao ®éng (ng­êi mua søc lao ®éng) tr¶ cho nguêi lao ®éng ( ng­êi b¸n søc lao ®éng). MÆt kh¸c, do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña hµng ho¸ søc lao ®éng mµ tiÒn l­¬ng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ vÊn ®Ò kinh tÕ mµ cßn lµ vÊn ®Ò x· héi rÊt quan träng, liªn quan ®Õn ®êi sèng vµ trËt tù x· héi. + Trong qu¸ ttr×nh ho¹t ®éng, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp tiÒn l­¬ng lµ mét phÇn chi phÝ cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, tiÒn l­¬ng lu«n lu«n ®­îc tÝnh to¸n qu¶n lý chÆt chÏ. §èi víi ng­êi lao ®éng, tiÒn l­¬ng lµ thu nhËp tõ qu¸ tr×nh lao ®éng cña hä phÇn thu nhËp chñ yÕu víi ®¹i ®a sè lao ®éng trong x· héi cã ¶nh h­ëng ®Õn møc sèng cña hä. PhÊn ®Êu n©ng cao tiÒn l­¬ng lµ môc ®Ých hÕt th¶y cña ng­êi lao ®éng. Môc ®Ých nµy t¹o ®éng lùc ®Ó ng­êi lao ®éng ph¸t triÓn tr×nh ®é vµ kh¼ n¨ng lao ®éng cña m×nh. + Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh­ ë n­íc ta hiÖn nay, ph¹m trï tiÒn l­¬ng ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ trong tõng thµnh phÇn kinh tÕ. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tiÒn l­ong lµ mét yÕu tè quan träng cña chi phÝ s¶n xuÊt, nã cã quan hÖ trùc tiÕp vµ t¸c ®éng nh©n qu¶ ®èi víi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp, tiÒn l­¬ng lµ mét yÕu tè cña chi phÝ s¶n xuÊt mµ môc ®Ých cña c¸c chñ doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. Cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng, tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc tho¶ ®¸ng sÏ lµ ®éng lùc kÝch thÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o ®Ó lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng. Tõ ®ã lîi Ých cña ng­êi cung øng søc lao ®éng còng t¨ng theo. H¬n n÷a, khi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng ®­îc ®¶m b¶o b»ng møc l­¬ng tho¶ ®¸ng sÏ t¹o ra sù g¾n kÕt ng­êi lao ®éng víi môc tiªu vµ lîi Ých cña doanh nghiÖp, xo¸ bá ®i sù ng¨n c¸ch gi÷a ng­êi sö dông lao ®éng víi ng­êi lao ®éng lµm cho ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ng­îc l¹i, khi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc chó ý ®Õn, tiÒn l­¬ng kh«ng tho¶ ®¸ng sÏ dÉn ®Õn nguån nh©n lùc cã thÓ bÞ gi¶m sót c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Khi ®ã n¨ng suất sÏ gi¶m vµ tÊt nhiªn lîi nhuËn còng sÏ gi¶m. Do ®ã, ®èi víi doanh nghiÖp viÖc x©y dùng mét hÖ thèng tr¶ l­¬ng sao cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®¹t lîi nhuËn cao ®Ó tÝch luü, l¹i cã thÓ ®¶m b¶o cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng, kÝch thÝch ng­êi lao ®éng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c ®Æt lªn hµng ®Çu nh»m æn ®Þnh nh©n lùc phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Trong thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc vµ khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp (khu vùc lao ®éng ®­îc nhµ n­íc tr¶ l­¬ng), tiÒn l­¬ng lµ sè tiÒn mµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, c¸c c¬ quan, tæ chøc cña nhµ n­íc tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ ®­îc thÓ hiÖn trong hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng do nhµ n­íc qui ®Þnh. + Trong thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, tiÒn l­¬ng chịu sù t¸c ®éng chi phèi rÊt lín cña thÞ tr­êng vµ thÞ tr­êng søc lao ®éng. TiÒn l­¬ng khu vùc nµy dï vÉn n»m trong khu«n khæ ph¸p luËt vµ theo nh÷ng chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vµ lµ nh÷ng giao dÞch trùc tiÕp gi÷a chñ vµ thî, nh÷ng “mÆc c¶” cô thÓ gi÷a mét bªn lµm thuª vµ mét bªn ®i thuª. Nh÷ng hîp ®ång lao ®éng nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ph­¬ng thøc tr¶ c«ng. §øng trªn ph¹m vi toµn x· héi, tiÒn l­¬ng ®­îc xem xÐt vµ ®Æt trong quan hÖ vÒ ph©n phèi thu nhËp, quan hÖ s¶n xuÊt tiªu dïng, quan hÖ trao ®æi. Do vËy chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng thu nhËp lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m cña mäi quèc gia. Ý nghĩa - Đối với xã hội: sẽ góp phần thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, đảm bảo sự cân đối giữa tiền và hàng, góp phần ổn định lưu thông tiền tệ. - Đối với doanh nghiệp: giúp quản lý lao động đi vào nề nếp, chấp hành kỷ luật tăng năng suất, còn là điều kiện cần thiết để tính toán chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành. Ngoài tiền lương người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp BHXH, tiền thưởng, tiền phụ cấp 2.1.3. Chứng từ về BHXH. B¶o hiÓm x· héi lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch x· héi mµ nhµ n­íc ®¶m b¶o tr­íc ph¸p luËt cho ng­êi d©n nãi chung vµ ng­êi lao ®éng nãi riªng. B¶o hiÓm x· héi l
Luận văn liên quan