Chuyên đề Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

Trong quan điểm xem xét doanh nghiệp như là một hệ thống thì môi trường kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều chứa đựng những thời cơ và nguy cơ nhất định. Mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tận dụng phát huy thế mạnh đồng thời khắc phục những yếu kém để tồn tại và phát triển. Là một người chơi trong một môi trường mới phát triển, để giành được chỗ đứng có tác động đến thị trường là một vấn đề khó song cũng là yếu tố quyết định sự sống còn của Tập đoàn VTC trong công cuộc phát triển tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông của đất nước và đối mặt với các đối thủ cạnh tranh như VDC, FPT. Vì vậy ngay từ khi hoạt động Tập đoàn VTC khá thận trọng trong việc phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển bám sát với chiến lược CNTT và truyền thông Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020.

pdf71 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 2889 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 1 TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN VTC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC DOANH NGHIỆP Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 2 MỤC LỤC MỤC LỤC ............................................................................................................................ 2 CHƢƠNG I: MỤC ĐÍCH NHIÊN CỨU ............................................................................. 7 1. Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài: ............................................................... 7 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 8 3. Kết quả dự kiến: ............................................................................................................ 9 4. Bố cục của đề án: ........................................................................................................... 9 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT ..................................................................... 12 1. Khái niệm, Vai trò của quản trị chiến lược ................................................................... 12 2. Quá trình quản trị chiến lược ....................................................................................... 12 3. Hoạch định chiến lược kinh doanh ............................................................................... 14 3.1. Phân tích môi trường ............................................................................................ 14 3.1.1. Môi trường vĩ mô .......................................................................................... 14 3.1.2. Môi trường vi mô .......................................................................................... 15 3.2 Công ty ................................................................................................................. 16 3.3 Sản phẩm dịch vụ .................................................................................................. 16 4. Các công cụ nghiên cứu quản trị chiến lược ................................................................. 16 4. 1 Bản đồ chiến lược ................................................................................................. 16 4.2 Mô hình Delta ....................................................................................................... 17 4.3 Công cụ SWOT ..................................................................................................... 18 4. 4 Các công cụ khác: ................................................................................................. 19 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................. 20 1. Trình tự nghiên cứu ..................................................................................................... 20 2. Cơ sở lý luận – thực tiễn và phương pháp nghiên cứu .................................................. 20 2.1 Thu thập dữ liệu: .................................................................................................... 20 2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu ............................................................................. 21 CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC CỦA TẬP ĐOÀN VTC ............................ 23 1. Khái quát về Tập đoàn VTC ....................................................................................... 23 1.1 Vị trí của Tập đoàn VTC trong hệ thống truyền thông Việt Nam: .......................... 23 1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn VTC .................................................. 26 2. Phân tích các nguồn lực của VTC ................................................................................ 28 2.1 Nguồn nhân lực ..................................................................................................... 28 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 3 2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật: ......................................................................................... 29 2.3. Tiềm lực Tài chính ............................................................................................... 30 3. Mục tiêu và sứ mạng của công ty ................................................................................. 31 3.1 Mục tiêu chiến lược dài hạn của Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện VTC 2010 – 2020 ......................................................................................................................... 31 3.2 Xác định các khả năng vượt trội và hoạt động tạo giá trị của công ty ..................... 33 4. Định vị chiến lược của tập đoàn VTC ......................................................................... 34 4.1 Lựa chọn chiến lược: ............................................................................................. 34 4.2 Tầm nhìn 2020 ...................................................................................................... 34 4.3 Mục tiêu chiến lược ............................................................................................... 34 5. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty............................................................... 35 5.1 Môi trường Vĩ mô ................................................................................................. 35 5.2 Môi trường Vi mô ................................................................................................. 38 6. Vận dụng các công cụ trong việc phân tích chiến lược cho tập đoàn ............................. 39 6.1. Mô hình Delta và Bản đồ chiến lược.................................................................... 39 6.2. Ma trận các yếu tố bên ngoài và bên trong .......................................................... 43 6.2.1 Ma trận yếu tố bên ngoài .................................................................................... 43 6.2.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ............................................................................... 44 6.2.3 Ma trận SWOT .............................................................................................. 45 6.3 Các công cụ khác. (Mô hình cạnh tranh 5 áp lực) ................................................... 46 CHƢƠNG V: BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC CỦA TẬP ĐOÀN ................................................................................................................................. 51 1 Sự gắn kết giữa sứ mệnh và chiến lược của VTC .......................................................... 51 2 Tính hiệu quả của chiến lược phát triển của tập đoàn .................................................... 51 3 Khó khăn phát sinh ....................................................................................................... 52 CHƢƠNG VI: ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN VTC ........................................................................................................................ 54 1. Tích cực phân tích và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Công ty ............................................................................................................................ 54 2. Cải tiến quy trình và ban hành kế hoạch chiến lược đã được xây dựng tới các thành viên của Công ty .............................................................................................................. 55 CHƢƠNG VII: KẾT LUẬN .............................................................................................. 57 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 4 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN .............................................. 58 DANH MỤC THUẬT NGỮ, HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Thuật ngữ và viết tắt 1. CNTT: Công nghệ thông tin 2. TT: Truyền thông Hình vẽ: Hình 1: Quản trị chiến lược ........................................................................................... 12 Hình 2: Mô hình PEST ................................................................................................... 15 Hình 3: Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER ................................................... 15 Hình 4: Bản đồ chiến lược .............................................................................................. 17 Hình 5: Mô hình Delta ................................................................................................... 18 Hình 6:Trình tự nghiên cứu ............................................................................................ 20 Hình 7:Cơ cấu tổ chức của VTC ..................................................................................... 23 Hình 8: Bản đồ địa chỉ VTC (1) ...................................................................................... 25 Hình 9: Bản đồ địa chỉ VTC (2) ...................................................................................... 26 Hình 10: Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô ............................ 36 Hình 11: Môi trường ...................................................................................................... 38 Hình 12: Mô hình Delta xây dựng chiến lược VTC hiện tại............................................. 40 Hình 13: Bản đồ chiến lược ............................................................................................ 41 Hình 14:Tốc độ phát triển ngành .................................................................................... 47 Bảng biểu: Bảng 1:Bảng phân tích SWOT ........................................................................................ 18 Bảng 2: Kết quả sản xuất kinh doanh của VTC năm 2006 2008 .................................. 27 Bảng 3:Cơ cấu lao động của công ty .............................................................................. 28 Bảng 4:Biểu tài sản cố định của Tập đoàn VTC năm 2008 ............................................. 29 Bảng 5:Cơ cấu nguồn vốn của Công ty từ năm 2006-2009 ............................................. 30 Bảng 6: Các điểm mốc ................................................................................................... 35 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 5 Bảng 7:Ma trận yếu tố bên ngoài ................................................................................... 43 Bảng 8:Ma trận hình ảnh cạnh tranh.............................................................................. 44 Bảng 9:Tốc độ phát triển ngành ..................................................................................... 47 Bảng 10:Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp......................................................................... 48 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 6 LỜI MỞ ĐẦU Trong quan điểm xem xét doanh nghiệp như là một hệ thống thì môi trường kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều chứa đựng những thời cơ và nguy cơ nhất định. Mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tận dụng phát huy thế mạnh đồng thời khắc phục những yếu kém để tồn tại và phát triển. Là một người chơi trong một môi trường mới phát triển, để giành được chỗ đứng có tác động đến thị trường là một vấn đề khó song cũng là yếu tố quyết định sự sống còn của Tập đoàn VTC trong công cuộc phát triển tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông của đất nước và đối mặt với các đối thủ cạnh tranh như VDC, FPT.... Vì vậy ngay từ khi hoạt động Tập đoàn VTC khá thận trọng trong việc phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển bám sát với chiến lược CNTT và truyền thông Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020. Xuất phát từ tình hình thực tế của công ty, tôi xin chọn đề tài “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC” vì tính hữu ích khi đi sâu phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh tập đoàn trên quan điểm hệ thống từ thực trạng hoạt động kinh doanh; những kết quả đã đạt được; những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục và những nguyên nhân chủ yếu. Từ đó định hướng những giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh một cách hệ thống, hiệu quả. Những giải pháp sẽ góp phần giúp tập đoàn phát triển bền vững hơn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 7 SƠ LƢỢC Với mục đích nghiên cứu và phân tích chiến lược kinh doanh của công ty, đề tài tập trung nghiên cứu vào những nội dung như sau: - Lý thuyết: Trên cơ sở lý thuyết mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ khác vận dụng vào nghiên cứu chiến lược của Tập đoàn truyền thông đa phương tiện VTC. - Khảo sát thực tiễn: Tập trung vào các số liệu hiện có của VTC (Số liệu tại phòng tài chính – kế toán, phòng marketing). Và, có tiến hành tự khảo sát, phỏng vấn các cá nhân là người có quyết định chủ chốt trong công ty để phục vụ cho bài luận của mình. Trên cơ sở đó có những đánh giá khách quan và tổng thể về chiến lược kinh doanh của VTC. - Đề xuất các ý kiến cải tiến: căn cứ vào kết quả nghiên cứu các số liệu giữa chiến lược và kết quả kinh doanh để đưa ra các gợi ý, đề xuất xây dựng chiến lược trong tương lai. Các kết quả mong muốn đạt được: - Chỉ ra chiến lược kinh doanh từ việc vận dụng lý thuyết quản trị và khảo sát số liệu thực tiễn. - Hiệu quả và tầm quan trọng của chiến lược quản trị tại VTC. - Đề xuất hoàn thiện chiến lược quản trị kinh doanh tại VTC. Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 8 CHƢƠNG I: MỤC ĐÍCH NHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài: Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng công ty đi trên một con đường đúng đắn, phù hợp với sự thay đổi thường xuyên và đột ngột của môi trường kinh doanh, nhằm đạt được sự thích nghi cao độ, đảm bảo sự bền vững cho doanh nghiệp. Để đạt được điều này, không gì khác hơn, các doanh nghiệp phải xác định và xây dựng một chiến lược kinh doanh thật đúng đắn cho chính doanh nghiệp mình, bởi vì chiến lược kinh doanh chính là cơ sở, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thêm vào đó, cùng với xu hướng phát triển chung vào một “thế giới phẳng”, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT và TT) mỗi nước (trong đó có Việt Nam) ngày càng được quan tâm, phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú, kịp thời, chính xác của công chúng. CNTT và TT ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò quan trọng của ngành là dịch vụ, kinh tế - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội và là tiền đề cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam cần tiếp tục phát triển theo hướng cập nhật công nghệ hiện đại, “đi tắt đón đầu”, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt giữa các nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, cao về trình độ và chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Bản quy hoạch là bức tranh tổng thể của truyền thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 bao gồm số doanh nghiệp tham gia thị trường; cấu trúc mạng lưới; công nghệ; dịch vụ.... Từ đó cho thấy mức cầu về dịch vụ truyền thông trong nước chắc chắn sẽ tăng cao. Đó cũng chính là những cơ hội đặt ra cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên lĩnh vực truyền thông, trong đó có Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC – là “con đẻ” của Bộ Thông tin và truyền thông, cánh chim đầu đàn về phát triển truyền thông Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội trước mắt như thế, Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 9 VTC có gặp phải những mối đe doạ, nguy cơ hay bản thân công ty có những điểm yếu nào cần khắc phục cũng như những điểm mạnh nào cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa để công ty có thể tồn tại và phát triển bền vững trong cuộc chiến đầy gay go trên thương trường hiện nay hay không? Để nhận ra điều đó và đạt được kết quả như mong muốn không gì khác hơn là phải xây dựng cho VTC một chiến lược kinh doanh thật đúng đắn và phù hợp trong giai đoạn trước mắt, giai đoạn 2010 - 2020. Xuất phát từ thực trạng của môi trường kinh doanh đầy biến động, cũng như từ thực tiễn cuộc sống và do sự cuốn hút bởi vai trò quan trọng không thể thiếu của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp, tôi quyết định chọn chuyên đề “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC”. 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về Chiến lược quản trị kinh doanh của Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC – Một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực CNTT và TT tại Việt Nam. Ngoài ra, việc thực hiện nghiên cứu chiến lược kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện những yếu điểm của việc kinh doanh hiện tại, giúp gia tăng lợi nhuận và đồng thời mở rộng thị trường. Trên tinh thần đó, việc chọn chuyên đề “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC” nhằm đạt được mục tiêu sau: - Hệ thống hoá một số nội dung cơ bản về dịch vụ viễn thông và những lý luận cơ bản về chiến lược của doanh nghiệp viễn thông như: + Phân tích tác động của yếu tố môi trường đến hoạt động kinh doanh của VTC. + Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và nguy cơ từ môi trường mang lại. + Xây dựng một chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh của VTC trong giai đoạn 2010 – 2020, trên cơ sở hạn chế, khắc phục các điểm yếu và phát huy các điểm mạnh hiện có để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả mà công ty đã đạt được như hiện nay nhằm duy trì sự phát triển một cách liên tục và bền vững. - Giới thiệu và vận dụng một số mô hình kinh tế để phân tích, đánh giá những cơ sở hoạch định, nội dung, kết quả và ảnh hưởng của chiến lược ngành kinh doanh dịch Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 10 vụ viễn thông của Tập đoàn truyền thông đa phương tiện trong môi trường kinh doanh biến động hiện nay. - Trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của tập đoàn VTC, góp phần đảm bảo cho sự thành công của chiến lược. Phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng khảo sát: các yếu tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn VTC. - Thời gian nghiên cứu: trong giai đoạn từ 1/2/2009 đến 15/12/2010. - Không gian nghiên cứu: Tập đoàn VTC. - Giới hạn nghiên cứu: Tập đoàn VTC hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm Internet như: gameonline ở nhiều thị trường khác nhau nhưng luận văn này chỉ tập trung vào phân tích chiến lược kinh doanh tại thị trường sản phẩm internet. Bên cạnh đó, do thời gian nghiên cứu và khả năng tiếp cận đến các doanh nghiệp kinh doanh là có giới hạn nên đề tài chỉ có thể nghiên cứu và phân tích các đối thủ cạnh tranh của VTC là hai công ty điển hình là Công ty cổ phần FPT và Công ty Công ty Điện toán và Truyền Số liệu (VDC). 3. Kết quả dự kiến:  Bằng các công cụ cơ bản: Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ hỗ trợ mô tả được thực trạng chiến lược của tập đoàn VTC.  Phân tích quả chiến lược của VTC qua các công cụ Quản trị chiến lược đã nghiên cứu.  Đề xuất những giải pháp xây dựng để hoàn thiện chiến lược của Tập đoàn. 4. Bố cục của đề án: Đề án được xây dựng theo cấu trúc như sau: Lời mở đầu Sơ lược Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 11 Chƣơng I: Mục đích nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn một công ty nào đó. 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 3. Kết quả dự kiến 4. Bố cục của đồ án Chƣơng II: Tổng quan lý thuyết 1. Khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược. 2. Quá trình quản trị chiến lược 3. Hoạch định chiến lược kinh doanh 4. Các công cụ nghiên cứu quản trị chiến lược. Chƣơng III: Phƣơng pháp nghiên cứu 1. Trình tự nghiên cứu 2. Cơ sở lý luận và phương pháp n
Luận văn liên quan