Đánh giá tác động môi trường của Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ

Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh nằm trên địa bàn xã Ia Chim, TPKon Tum, Tỉnh Kon Tum với công suất 8.000 tấn/năm là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum. Cùng với sự phát triển và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, cây công nghiệp đặc biệt là cây cao su mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hơn nữa, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum hiện đang quản lý và khai thác 9840,74 ha cây cao su, mang lại nguồn thu đáng kể hằng năm. Với mục tiêu chiến lược của Công ty: Đa ngành nghề, đa chức năng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân lao động. Với sản lượng phân vi sinh sản xuất hiện tại chưa đảm bảo cung cấp cho hoạt động chăm sóc cây cao su của Công ty, do đó Công ty đã trình và nhận được sự đồng thuận của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cho phép đầu tư Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh với công suất 8.000 tấn/năm nhằm mục đích tận dụng các nguồn hữu cơ vi sinh sẵn có tại địa phương, phục vụ nhu cầu phân bón cho các vườn cây cao su, nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư cho cây cao su, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Thực hiện theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP; dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Nội dung của ĐTM dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh Kon Tum cấp Quyết định phê duyệt báo cáo.

pdf75 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1983 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tác động môi trường của Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN ........................................................................................7 2. MỤC ĐÍCH BÁO CÁO ĐTM..................................................................................7 3. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM..................8 4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM...................................10 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM.............................................................................11 1.1. TÊN DỰ ÁN.....................................................................................................13 1.2. CHỦ DỰ ÁN.....................................................................................................13 1.3. VỊ TRÍ CỦA DỰ ÁN..........................................................................................13 1.4. HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN...................................................................13 1.5. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ...............................................................14 1.5.1. Hình thức đầu tư.......................................................................................14 1.5.2. Quy mô công trình....................................................................................14 1.5.2.1. Quy mô diện tích.......................................................................................................................14 1.5.2.2. Quy mô sản xuất.......................................................................................................................14 1.5.2.3. Sản phẩm của dự án.................................................................................................................14 1.5.3. Các hạng mục xây dựng dự án................................................................15 1.5.3.1. Hạng mục công trình xây dựng mới.........................................................................................15 1.5.3.2. Giải pháp kỹ thuật:...................................................................................................................15 1.5.4. Công nghệ sản xuất phân phức hợp NPK 6 – 4 – 8................................16 1.5.4.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ:...................................................................................................16 1.5.4.2. Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất...............................................................................16 1.5.5. Phương án vận chuyển, lưu kho trung gian.............................................18 1.5.6. Nhu cầu nguyên liệu ................................................................................18 1.5.7. Các loại máy móc thiết bị của dự án........................................................18 1.5.7.1. Các thiết bị hiện có của Xí nghiệp............................................................................................18 1.5.7.2. Các thiết bị đầu tư mới.............................................................................................................19 Hệ thống thiết bị đầu tự cho Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh được mua tại Việt Nam. ..........19 1.5.8. Nhu cầu nhiên liệu....................................................................................21 1.5.8.1. Điện năng..................................................................................................................................21 1.5.8.2. Nước..........................................................................................................................................21 1.5.9. Tổng mức đầu tư......................................................................................21 1.5.10. Tổ chức sản xuất....................................................................................22 1.2.10.1. Nhân sự...................................................................................................................................22 1.5.10.2. Chế độ làm việc......................................................................................................................22 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN .....................................................23 2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất...........................................................................23 2.1.1.1. Điều kiện địa lý.........................................................................................................................23 2.1.1.2. Địa hình:...................................................................................................................................24 2.1.1.3. Địa chất....................................................................................................................................24 2.1.2. Điều kiện khí hậu và thuỷ văn..................................................................24 2.1.2.1. Điều kiện khí hậu......................................................................................................................24 2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN...........................................27 2.2.1. Chất lượng không khí...............................................................................27 2.2.2. Chất lượng nước......................................................................................29 2.2.2.1. Chất lượng nước mặt................................................................................................................29 2.2.2.2. Chất lượng nước ngầm.............................................................................................................30 2.2.3. Chất lượng đất..........................................................................................31 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 1 ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 2.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN..........................................32 2.3.1. Điều kiện kinh tế xã Ia Chim:....................................................................32 2.3.1.1. Về sản xuất Nông – Lâm nghiệp:.............................................................................................32 2.3.1.2. Chăn nuôi..................................................................................................................................32 2.3.2. Điều kiện xã hội xã Ia Chim:.....................................................................32 2.3.2.1. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình............................................................................................32 2.3.2.2. Về giáo dục...............................................................................................................................33 2.3.2.3. Về y tế.......................................................................................................................................33 2.3.2.4. Về văn hoá................................................................................................................................33 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG ...34 3.1.1. Các nguồn gây tác động...........................................................................34 3.1.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải............................................................................34 3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.................................................................35 3.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động.................................................................35 3.1.3. Đánh giá tác động môi trường..................................................................35 3.1.3.1. Ô nhiễm không khí....................................................................................................................35 3.1.3.2. Ô nhiễm nguồn nước.................................................................................................................40 3.1.3.3. Ô nhiễm do chất thải rắn .........................................................................................................41 3.1.3.4. Ô nhiễm đất...............................................................................................................................42 3.1.3.5. Những rủi ro và sự cố...............................................................................................................42 3.1.4. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động xây dựng dự án...................................................................................................................43 3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 44 3.2.1. Các nguồn gây tác động...........................................................................44 3.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải.......................................................................44 3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.................................................................45 3.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động dự án............46 3.2.3. Đánh giá tác động môi trường..................................................................46 3.2.3.1. Ô nhiễm không khí....................................................................................................................46 3.2.3.2. Ô nhiễm do nước thải...............................................................................................................50 3.2.3.3. Ô nhiễm do chất thải rắn..........................................................................................................55 3.2.3.4. Ô nhiễm đất...............................................................................................................................55 3.2.3.5. Nguy cơ xảy ra sự cố và rủi ro.................................................................................................56 3.2.3.6. Tác động của dự án đến kinh tế xã hội.....................................................................................57 3.2.4. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động sản xuất..............................................................................................................57 4.1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG ....................................................................................................................59 4.1.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ...............................................59 4.1.1.1. Hạn chế ô nhiễm bụi.................................................................................................................59 4.1.1.2. Hạn chế tiếng ồn và độ rung.....................................................................................................59 4.1.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.....................................59 4.1.3. Giảm thiểu chất thải rắn ..........................................................................60 4.1.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng ....................60 4.1.5. Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động .......................................................61 4.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG .....................................................................................................................61 4.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí..................................................................61 4.2.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi ............................................................................................................61 4.2.1.2. Giảm thiểu các chất gây mùi....................................................................................................62 4.2.1.3. Khống chế các yếu tố vi khí hậu...............................................................................................63 4.2.1.4. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt..........................................................................................................63 4.2.1.5. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung......................................................................................63 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 2 ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh 4.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải............................................64 4.2.3. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn .......................................................65 4.2.4. Giảm thiểu ô nhiễm đất.............................................................................65 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG..................................................67 5.1.1. Các vấn đề môi trường.............................................................................67 5.1.2. Các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác............................................67 5.1.3. Các phương hướng và mục tiêu..............................................................68 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.................................................68 5.2.1. Giám sát chất lượng không khí và tiếng ồn.............................................68 5.2.2. Giám sát chất lượng nước ......................................................................69 5.2.3. Giám sát chất thải rắn...............................................................................69 6.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ............................................................................................................................71 6.2. Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ............................................................................71 1. KẾT LUẬN...........................................................................................................72 2. KIẾN NGHỊ..........................................................................................................72 3. CAM KẾT ...........................................................................................................72 3.1. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực..........72 3.2. Cam kết thực hiện các quy định chung về bảo vệ môi trường...................73 3.2.1. Đối với môi trường không khí......................................................................................................73 3.2.3. Đối với môi trường nước.............................................................................................................74 3.2.4. Đối với chất thải rắn....................................................................................................................74 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 3 ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh DANH MỤC CÁC BẢNG & HÌNH Bảng 1: Tóm tắt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường áp dụng cho dự án Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh............................................9 Bảng 2: Tổng hợp các phương pháp ĐTM đã sử dụng.........................................11 Bảng 3: Danh sách cán bộ tham gia thực hiện.......................................................12 Bảng 1.1: Vị trí tọa độ của dự án theo hệ tọa độ VN 2000.....................................13 Bảng 1.2: Các hạng mục công trình ......................................................................15 Bảng 1.3: Thành phần nguyên liệu cho mỗi tấn sản phẩm....................................18 Bảng 1.4: Các thiết bị hiện có của Xí nghiệp..........................................................18 Bảng 1.5: Danh mục thiết bị đầu tư mới ................................................................19 Bảng 1.6: Chi phí đầu tư dự án.............................................................................21 Bảng 2.1: Nhiệt độ không khí trung bình (0C) .......................................................25 Bảng 2.2: Phân bố chế độ mưa trong năm.............................................................25 Bảng 2.3: Tần suất xuất hiện các hướng gió trong năm (%)..................................26 Bảng 2.4: Tốc độ gió trung bình (m/s)....................................................................26 Bảng 2.5: Lượng bốc hơi bình quân tháng trung bình nhiều năm (mm)................27 Bảng 2.7: Kết quả chất lượng môi trường không khí khu vực dự án.....................28 Bảng 2.8: Kết quả quan trắc nước mặt khu vực dự án .........................................29 Bảng 2.9: Kết quả quan trắc nước ngầm khu vực dự án.......................................30 Bảng 2.10: Kết quả quan trắc chất lượng đất khu vực dự án ...............................31 Bảng 3.2: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng..................................................................................................35 Bảng 3.3: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng......................35 Bảng 3.4: Các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng............35 Bảng 3.5: Hệ số ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao thông..................37 Bảng 3.6: Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các phương tiện, thiết bị thi công trên công trường.............................................................................................................39 Bảng 3.7: Tổng hợp các tác động môi trường trong quá trình xây dựng dự án....43 Bảng 3.8: Các nguồn gây tác động và chất gây ô nhiễm môi trường không khí . .44 Bảng 3.9: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động ................................................................................................45 Bảng 3.10: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động...................46 Bảng 3.11: Kết quả phân tích các thông số gây ô nhiễm môi trường không khí của Xí nghiệp sản xuất phân bón vi sinh - Gia Lai........................................................47 Bảng 3.12: Tác động của các chất ô nhiễm không khí ..........................................49 Bảng 3.13: Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý)......................................................................51 Bảng 3.14: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong giai đoạn hoạt động của Xí nghiệp ...................................51 Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 4 ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh Bảng 3.15: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn .......................52 Bảng 3.16: Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải..................................53 Bảng 3.17: Các tác động môi trường tổng hợp trong giai đoạn hoạt động sản xuất .................................................................................................................................58 Hình 1.1: Sơ đồ quy trình sản xuất phân phức hợp NPK 6 – 4 – 8........................16 Hình 1.2: Sơ đồ vị trí dự án.....................................................................................23 CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTM : Đánh giá tác động môi trường MTV : Một thành viên Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EVERGREEN Trang 5 ĐTM Công trình Mở rộng Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn PCCC : Phòng cháy chữa cháy ĐVT : Đơn vị tính TBNN : Trung bình nhiều năm KPH : Không phát hiện TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam BOD : Nhu cầu oxy sinh học COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Oxy hòa tan SS : Chất rắn lơ lửng UBND : Ủy ban Nhân dân UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường TSKH : Tiến sĩ khoa học TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam WHO : Tổ chức Y tế thế giới XLNT : Xử lý nước th
Luận văn liên quan