Đề án Lưu chuyển tiền

1. Bản chất và mục đích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.1. Bản chất 1.2. Mục đích, tác dụng và tính cấp thiết 2. Nội dung của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.1. Nội dung 2.2. Cấu trúc 3. Phương pháp và cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3.1. Phương pháp trực tiếp 3.2. Phương pháp gián tiếp Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 1. Đánh giá chung về thực trạng lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2. Đánh giá cấu trúc, nội dung của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.1. Cấu trúc 2.2. Nội dung 3. Đánh giá về phương pháp 3.1. Phương pháp trực tiếp 3.2. Phương pháp gián tiếp 4. Đánh giá thực trạng công tác lập và phân tích BCLCTT tại các doanh nghiệp Việt Nam 4.1. Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/BTC 4.2. Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/BTC

doc2 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/01/2013 | Lượt xem: 2884 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Lưu chuyển tiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÀNG VĂN LỢI  GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN   LỚP KT-K18 –PHÚ YÊN  TH.S: NGUYỄN NGỌC TIẾN   ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ ÁN: PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 1. Bản chất và mục đích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.1. Bản chất 1.2. Mục đích, tác dụng và tính cấp thiết 2. Nội dung của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.1. Nội dung 2.2. Cấu trúc 3. Phương pháp và cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3.1. Phương pháp trực tiếp 3.2. Phương pháp gián tiếp Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 1. Đánh giá chung về thực trạng lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2. Đánh giá cấu trúc, nội dung của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.1.   Cấu trúc 2.2.   Nội dung 3. Đánh giá về phương pháp 3.1. Phương pháp trực tiếp 3.2. Phương pháp gián tiếp 4. Đánh giá thực trạng công tác lập và phân tích BCLCTT tại các doanh nghiệp Việt Nam 4.1. Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/BTC 4.2. Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/BTC Chương III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 3.1. Nhận xét 3.2. Kiến nghị hoàn thiện công tác lập Báo cáo LCTT 3.2.1. Phương pháp trực tiếp 3.2.2. Phương pháp gián tiếp 3.3. Kiến nghị hoàn thiện Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe_an_Luu_Chuyen_tien_te_Hoc_vien_Hoang_Van_Loi.doc
  • docDA Hoang Van Loi.doc
Luận văn liên quan