Đề án Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư hiện nay

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2001 - 2005 được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định: “tăng cường đầu tư phát triển toàn xã hội… huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước, đồng thời thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển toàn xã hội”. Qúa trình phát triển của Việt Nam theo hướng đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi cần triển khai ngày càng nhiều dự án đầu tư phát triển, với nguồn lực trong nước và nước ngoài, thuộc mọi thành phần kinh tế đã và đang góp phần to lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới. Dự án đầu tư có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu tư. Sự thành bại trong hoạt đọng đâut tư phụ thuộc trực tiếp vào việc ra quyết định đầu tư hợp lý. Do đó một trong những công việc cần thực hiện để nâng cao chất lượng các quyết định đầu tư là trước khi ra quyết định cần phải thẩm định dự án đầu tư , trên tất cả các phương diện có liên quan tới tính khả thi của dự án. Đây là khâu quan trọng và là cơ sở để ra quyết định đầu tư. Công tác thẩm định càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì các quyết định đầu tư càng đúng đắn bấy nhiêu. Tuy nhiên thực tế chúng ta còn có một số vấn đề chưa đáp ứng được tốt yêu cầu của công tác này, đặc biệt là xem xét đánh giá về mặt kinh tế xã hội điều này làm hạn chế một phần việc xem xét đánh giá dự án trong khi qyuết định đầu tư. Từ thực tế đó, kết hợp với những kiến thức đã học em xin đi vào nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư hiện nay”.

doc43 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1914 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan