Đề tài Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Quản lý là một hoạt động phổ biến diễn ra trong mọi hoạt động xã hội, nó là các hoạt động mang tính định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý, nhằm đạt được mục đích đề ra. Quản lý luôn đóng vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, nó được coi là trung tâm điểu khiển các hoạt động xã hội. Trong cơ cấu tồn tại và vận động của xã hội có rất nhiều loại hình quản lý, nhiều lĩnh vực quản lý. Xong quản lý giáo dục – đào tạo là loại hình quản lý giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vì nó quyết định đến chất lượng giáo dục, quyết định đến sản phẩm đào tạo là con người, nói rộng ra nói ảnh hưởng và chi phối trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, do vậy nó trực tiếp quyết định tới sự vận động, phát triển của xã hội. Cùng với hệ thống giáo dục của cả nước, hệ thống giáo dục trong lực lượng Công an nhân dân được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng uỷ Công an trung ương và Bộ Công an. Hệ thống giáo dục trong các nhà trường Công an nhân dân (CAND) được tổ chức và quản lý chặt chẽ, công tác quản lý giáo dục trong các nhà trường CAND luôn được chú trọng, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

doc21 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 715 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Quản lý là một hoạt động phổ biến diễn ra trong mọi hoạt động xã hội, nó là các hoạt động mang tính định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý, nhằm đạt được mục đích đề ra. Quản lý luôn đóng vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, nó được coi là trung tâm điểu khiển các hoạt động xã hội. Trong cơ cấu tồn tại và vận động của xã hội có rất nhiều loại hình quản lý, nhiều lĩnh vực quản lý. Xong quản lý giáo dục – đào tạo là loại hình quản lý giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vì nó quyết định đến chất lượng giáo dục, quyết định đến sản phẩm đào tạo là con người, nói rộng ra nói ảnh hưởng và chi phối trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, do vậy nó trực tiếp quyết định tới sự vận động, phát triển của xã hội. Cùng với hệ thống giáo dục của cả nước, hệ thống giáo dục trong lực lượng Công an nhân dân được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng uỷ Công an trung ương và Bộ Công an. Hệ thống giáo dục trong các nhà trường Công an nhân dân (CAND) được tổ chức và quản lý chặt chẽ, công tác quản lý giáo dục trong các nhà trường CAND luôn được chú trọng, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xong trước sự vận động phát triển không ngừng của xã hội, sự thay đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đồng thời đứng trước những yêu cầu đòi hỏi mới về xây dựng lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới đã đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới cho hệ thống giáo dục trong các nhà trường CAND. Trong đó việc nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý các nguồn lực luôn là yêu cầu, là đòi hỏi hết sức cấp thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục – đào tạo trong các nhà trường hiện nay. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN 1. Nguồn lực giáo dục ở nhà trường CAND Nguồn lực giáo dục ở nhà trường Công an bao gồm tổng hợp của nhiều nguồn lực, xong chủ yếu là các nguồn lực như: Nguồn nhân lực, nguồn tài lực, nguồn vật lực, trong đó nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng và quyết định nhất. Nguồn nhân lực thực chất là những con người, tập thể người trong lực lượng CAND, trong các nhà trường Công an tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục - đào tạo cán bộ các cấp cho Ngành Công an. Nguồn nhân lực ở các nhà trường Công an bao gồm lực lượng đông đảo như: đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, hạ sĩ quan chiến sĩ được đào tạo ở trình độ nhất định, có chức trách đảm đương nhiệm vụ nhất định trong nhà trường Công an, ở các tổ chức các cấp trong nhà trường về giáo dục - đào tạo như: cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, giảng viên, cán bộ quản lý học viên, cán bộ các cơ quan chuyên môn, nhân viên chuyên môn kỹ thuật... Đội ngũ này có vai trò quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở nhà trường Công an. Vì vậy, nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an là nguồn lực năng động nhất của nhà trường, nó chi phối và quyết định các nguồn lực khác. Thông qua nguồn lực giáo dục (con người) mà các nguồn lực khác mới phát huy tốt tác dụng và đạt hiệu quả cao nhất trong giáo dục - đào tạo. Đồng thời, nguồn nhân lực giáo dục có ảnh hưởng lớn đến mức độ sử dụng các nguồn lực khác của nhà trường trong giáo dục - đào tạo. Như vậy, nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an là nguồn lực cơ bản quan trọng nhất, quyết định và chi phối các nguồn lực khác trong quá trình giáo dục - đào tạo của mỗi nhà trường. Nguồn lực giáo dục trong nhà trường Công an còn có nguồn tài lực trong giáo dục - đào tạo. Nguồn tài lực chính là nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động giáo dục - đào tạo thường xuyên của từng nhà trường (lượng tiền - ngân sách đảm bảo cho giáo dục). Nguồn tài lực của nhà trường Công an bao gồm tổng hợp tất cả các lượng tiền - ngân sách đảm bảo huy động trong quá trình đào tạo của từng nhà trường, bao gồm: nguồn tài chính do trên cấp (Nhà nước, Bộ Công an); nguồn tài chính do các nhà trường tự khai thác qua nhiều kênh khác nhau; nguồn thu khác trên cơ sở đúng nguyên tắc tài chính, đúng pháp luật và huy động được của các tổ chức, cá nhân và từ địa phương. Nguồn tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục - đào tạo ở nhà trường Công an; nếu nguồn tài chính đủ, dồi dào sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy công tác giáo dục - đào tạo đạt chất lượng tốt và góp phần trực tiếp cho sự phát triển bền vững của mỗi nhà trường CAND. Tiếp đó, nguồn vật lực cũng là một nguồn lực rất quan trọng trong giáo dục - đào tạo ở nhà trường Công an; góp phần cùng các nguồn nhân lực, tài lực để nhà trường thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo. Nguồn vật lực chính là nguồn đảm bảo về vật chất cho nhà trường, bao gồm: cơ sở vật chất nhà trường; phương tiện kỹ thuật dạy - học; giáo trình, giáo khoa, tài liệu dạy - học, thao trường, bãi tập, các loại phòng học, phòng chuyên dùng, phòng thí nghiệm... đảm bảo cho quá trình giáo dục - đào tạo của nhà trường, đảm bảo yêu cầu tính sư phạm. Trong tình hình hiện nay, cần tăng cường đảm bảo các phương tiện dạy - học hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Các nguồn lực giáo dục trên ở nhà trường Công an có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, phát triển nhà trường. Trong đó, nguồn nhân lực có vai trò quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của mỗi nhà trường, nhất là sự nghiệp phát triển giáo dục hiện nay. 2. Nguyên tắc quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường CAND Quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường Công an cần phải được thực hiện theo những nguyên tắc cơ bản bao trùm của nó. Vì vậy, quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường Công an cần thực hiện theo những nguyên tắc sau đây: Một là, quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường Công an phải đảm bảo tính pháp luật. Là nguyên tắc cơ bản quan trọng đặc thù phản ánh vai trò tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn lực giáo dục. Bởi vì, mọi hoạt động quản lý các nguồn lực cần phải tuân thủ theo pháp luật quy định, đó là: Luật Giáo dục, chiến lược giáo dục, các văn bản, quy chế, quy quy định trong giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an; Điều lệ trường đại học; Điều lệ nhà trường CAND Việt Nam. Có như vậy mới bảo đảm cho sự phát triển đúng hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa của giáo dục, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng lực lượng CAND và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hai là, quản lý nguồn lực giáo dục ở nhà trường Công an phải đảm bảo tính khoa học. Đây là nguyên tắc quan trọng góp phần nâng cao chất lượng quản lý nguồn lực giáo dục trong nhà trường. Vì vậy, mọi hoạt động quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường Công an phải đảm bảo có tính luận chứng khoa học vững chắc và cơ sở thực tiễn phong phú. Ba là, quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường Công an phải đảm bảo tính hướng đích. Nghĩa là, mọi hoạt động quản lý các nguồn lực phải luôn hướng vào mục đích xây dựng và phát triển nhà trường; trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp trong lực lượng CAND. Bốn là, quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường CAND phải đảm bảo chú ý tính đặc thù của nhà trường Công an. Nghĩa là, quản lý nguồn lực phải bao gồm tất cả các nội dung, các khâu, các bước phù hợp, hiệu quả nhất; từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, xây dựng có tính đặc thù; vừa đảm bảo theo tuân theo quy chế, quy định chung của nhà nước, vừa tuân theo quy chế, quy định của Ngành Công an. 3. Quản lý nguồn lực giáo dục ở nhà trường CAND Quản lý các hoạt động giáo dục – đào tạo trong các nhà trường Công an, bao gồm trên tất cả các mặt các hoạt động, trong đó hoạt động quản lý các nguồn lực giáo dục của nhà trường là hết sức quan trọng vì nó quyết định đến chất lượng hiệu quả công tác giáo dục – đào tạo của các nhà trường CAND. Hoạt động quản lý đó thực chất là quá trình quản lý từng nguồn lực giáo dục bao gồm: nguồn nhân, nguồn tài lực, nguồn vật lực. a. Quản lý nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường CAND Quản lý nguồn nhân lực giáo dục ở đại học Công an là quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, điều khiển và kiểm tra công việc của các thành viên, đơn vị trong hệ thống quản lý của nhà trường nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã xác định. Nguồn nhân lực giáo dục ở các nhà trường đại học trong lực lượng CAND là một lực lượng đông đảo bao gồm nhiều bộ phận, từ Hiệu trưởng đến công nhân viên, trong đó đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và đội ngũ học viên là lực lượng nòng cốt. Mặc dù mỗi bộ phận, cá nhân có nhiệm vụ và tính chất hoạt động khác nhau, song giữa các lực lượng luôn có mối quan hệ mật thiết tác động qua lại lẫn nhau và luôn biến động thay đổi; do vậy, quản lý nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an là một quá trình vận động, phát triển không ngừng. Quản lý nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an thực chất là quản lý hoạt động của giảng viên, học viên, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và các tổ chức sư phạm trong việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục - đào tạo. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an được xác định trong các văn bản có tính pháp chế của nhà nước và Ngành Công an về giáo dục như: Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường đại học, Điều lệ công tác nhà trường Công an nhân dân Việt Nam... Do đó, quản lý nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an có những đặc điểm cơ bản sau: Một là, quan hệ quản lý nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an chủ yếu là các mối quan hệ giữa nhân cách với nhân cách (giữa con người với con người). Các mối quan hệ đó có các tính chất như: quan hệ chỉ huy, lãnh đạo - phục tùng; quan hệ hợp tác, phối hợp; quan hệ xã hội đan xen; trong đó quan hệ chỉ huy, lãnh đạo - phục tùng là cơ bản nhất. Hai là, các loại hình hoạt động của nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an rất phong phú, đa dạng đan xen và tác động qua lại lẫn nhau. Biểu hiện đó là, hệ thống quản lý giáo dục được tổ chức khoa học, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành kịp thời, chính xác; ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác ngoài lãnh đạo, chuyên môn, chức trách; các hoạt động luôn đan xen, tác động hỗ trợ lẫn nhau (hoạt động quản lý đặc thù ở nhà trường Công an so với dân sự). Ba là, quản lý nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an được tiến hành theo chu trình khép kín và liên tục, bao gồm 6 khâu (bước) sau: Bước 1: Xây dựng kế hoạch quản lý nguồn nhân lực giáo dục Bước 2: Chuẩn bị nhân sự Bước 3: Giao nhiệm vụ Bước 4: Tổ chức, điều khiển hoạt động Bước 5: Đánh giá kết quả hoạt động Bước 6: Tổng kết, sắp xếp lại nguồn nhân lực, chuẩn bị cho chu trình quản lý mới Những đặc điểm cơ bản trên của quản lý nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường Công an vừa phản ánh tính chất đặc thù của quản lý nhân lực ở các trường đại học nói chung, vừa phản ánh những nét đặc thù của công tác giáo dục và đào tạo ở nhà trường Công an nói riêng. Vì vậy, đòi hỏi chủ thể quản lý giáo dục ở nhà trường Công an phải rất linh hoạt, sáng tạo; thực hiện thống nhất, đồng bộ các phương thức quản lý khoa học, làm cho toàn hệ quản lý vận hành nhịp nhàng, hiệu quả, đạt được mục đích đã xác định. b. Quản lý nguồn tài lực giáo dục ở nhà trường CAND Quản lý nguồn tài lực (tài chính) ngân sách giáo dục - đào tạo ở nhà trường Công an là một khâu quan trọng trong công tác quản lý giáo dục - đào tạo, có mối quan hệ mật thiết với quản lý nguồn nhân lực, nguồn vật lực. Nguồn tài chính ngân sách đảm bảo cho giáo dục - đào tạo ở nhà trường Công an bao gồm từ quá trình lập dự toán ngân sách giáo dục - đào tạo; quá trình chi tiêu tài chính ngân sách và quản lý kinh phí đào tạo. Nội dung quản lý tài chính ngân sách giáo dục - đào tạo ở nhà trường Công angồm: Một là, quản lý quá trình dự toán ngân sách giáo dục - đào tạo hàng năm, quý... và dự toán thu - chi tài chính ngân sách theo phân cấp. Hai là, quản lý nội dung chi tiêu ngân sách giáo dục - đào tạo ở từng nhà trường theo phân cấp. Ba là, quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác giáo dục - đào tạo trong quá trình giáo dục - đào tạo của nhà trường. Bốn là, quản lý chi tiêu tài chính ngân sách cho huấn luyện của nhà trường, bao gồm: ngân sách đảm bảo cho học phẩm thường xuyên; bảo đảm biên soạn tài liệu và hoạt động nghiên cứu khoa học; bảo đảm cho tập huấn bổ sung kiến thức giáo viên hàng năm; sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của thư viện; bảo đảm xây dựng chương trình khung, chương trình môn học; xây dựng các chương trình phần mềm dạy học; xây dựng thao trường, bãi tập; bảo đảm các hoạt động khác cho giáo dục - đào tạo. Năm là, quản lý tài chính ngân sách bảo đảm cho công tác bảo quản trường; tài chính ngân sách bảo đảm cho trang bị trường và nghiệp vụ trường. Trong quá trình quản lý tài chính ngân sách, các chủ thể quản lý cần tiến hành đồng bộ các nội dung, biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả nhất, đảm bảo tiết kiệm, đúng việc cần chi, chống tham ô, lãng phí tài sản công. c. Quản lý nguồn vật lực giáo dục ở nhà trường CAND Quản lý nguồn vật lực giáo dục ở nhà trường Công an thực chất là công tác quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật giáo dục. Đó là quản lý tất cả phương tiện, vật chất kỹ thuật và sản phẩm khoa học công nghệ được huy động vào các hoạt động giáo dục của nhà trường - phương tiện chủ yếu trong giáo dục - đào tạo. Cơ sở vật chất kỹ thuật là phương tiện giúp người học thực hiện đúng quy luật nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng trở về thực tiễn. Cơ sở vật chất kỹ thuật ở nhà trường Công an có các chức năng cơ bản là: chức năng thông tin, chức năng phục vụ các hoạt động dạy học, chức năng giáo dục. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật ở nhà trường Công an là sự tác động hợp quy luật của chủ thể quản lý trường học đến đối tượng quản lý có liên quan tới lĩnh vực cơ sở vật chất kỹ thuật giáo dục, nhằm làm cho các hoạt động của nhà trường vận hành đạt tới mục tiêu đào tạo. Nguyên tắc quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật giáo dục được dựa trên cơ sở nguyên tắc quản lý các nguồn lực giáo dục. Phương pháp quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật ở nhà trường Công an dựa trên cơ sở các phương pháp: hành chính, giáo dục - tâm lý, động viên khuyến khích. Nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật là quản lý việc thực hiện các chế độ quy định, quản lý bộ máy tổ chức và năng lực, quản lý nguồn tài lực, vật lực, quản lý việc cập nhật thông tin mới về cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường. Nội dung quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật ở nhà trường Công an bao gồm: quản lý hoạt động xây dựng cơ bản, quản lý thư viện nhà trường, quản lý phương tiện kỹ thuật dạy học, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật giáo dục khác và nguồn tài chính cho hoạt động giáo dục - đào tạo. Yêu cầu chủ thể quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật giáo dục ở nhà trường Công an phải có năng lực về pháp luật, năng lực về quản lý hành chính, năng lực về quản lý kinh tế, năng lực về quản lý thông tin và môi trường. Có như vậy thì các chủ thể mới quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật tốt nhất và phát huy hiệu quả của các loại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường trong giáo dục - đào tạo. Quy trình quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật ở nhà trường Công an bao gồm các bước: Thứ nhất, tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý. Thứ hai, tổ chức thực hiện kế hoạch. Thứ ba, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất kỹ thuật. Thứ tư, chỉ đạo công tác quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật giáo dục. Thứ năm, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Thực tế cho thấy, nếu các chủ thể quản lý chặt chẽ và hiệu quả các nguồn lực giáo dục thì chất lượng giáo dục - đào tạo ở nhà trường Công an đạt hiệu quả cao, đảm bảo cho nhà trường luôn phát triển không ngừng. II.THỰC TRẠNG, YÊU CẦU MỚI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN 1. Thực trạng việc xây dựng-quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường CAND hiện nay Trong những năm gần đây trên cơ sở thực hiện những chủ trương, đường lối đổi mới trong công tác giáo dục – đào tạo. Việc xây dựng và quản lý các nguồn lực trong các nhà trường CAND đã có nhiều chuyển biến. Các chủ thể quản lý giáo dục trong các nhà trường Công an đã cụ thể hóa các chủ trương đường lối thành các giải pháp cụ thể nhằm phát huy tối ưu các nguồn lực sẵn có (nội lực), đồng thời đã tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài, từng bước hạn chế những điểm yếu kém trong việc xây dựng và quản lý các nguồn lực, những kết quả đó có thể được nhìn nhận một cách khái quát trên một số điểm mạnh yếu sau : * ĐIỂM MẠNH  Trong những năm gần đây việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục – đào tạo trong các nhà trường Công an luôn được quan tâm, nhất là việc xây dựng và quản lý các nguồn lực trong các nhà trường CAND. Các chủ thể quản lý nhà nước về giáo dục đã xác định đúng vị trí vai trò của các nguồn lực và tầm quan trọng trong phát triển, xây dựng và quản lý các nguồn lực trong các nhà trường CAND, đã xác định được yếu tố then chốt trong nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đó là cần xây dựng và phát huy nguồn nhân lực, tài lực, vật lực và xác định nguồn nhân lực là trung tâm của sự phát triển, do vậy trong hoạt động giáo dục của mình các nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng quản lý và phát huy nguồn nhân lực, luôn đặt yếu tố con người làm động lực phát triển. Đồng thời phát huy cao độ các nguồn tài lực, vật lực để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục – đào tạo điều đó được thể hiện ở trên một số mặt như : a.Đối với việc xây dựng, quản lý nguồn nhân lực: Trong những năm gần đây các nhà trường CAND đã tập trung xây dựng nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, điều đó được thể hiện như: Đội ngũ nhà giáo được củng cố có cơ cấu khá hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ học vấn, tỷ lệ qua thực tiễn đơn vị, qua đào tạo giáo viên, bồi dưỡng sư phạm của đội ngũ nhà giáo ngày càng cao, được tiếp cận với khoa học công nghệ ngày càng tốt hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo của các cấp học, bậc học. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục bước đầu được kiện toàn, củng cố, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhất là trình độ quản lý. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ngày càng được nâng lên rõ rệt, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác được nâng lên một bước, đáp ứng ngày tốt hơn so với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo hiện nay. Tổ chức, biên chế ngày càng theo hướng hợp lý, cân đối, phù hợp hơn. Đối với học viên ở các nhà trường Công an việc lựa chọn tạo nguồn đã có nhiều bước chuyển biến, chất lượng đầu vào các trường Công an đã tốt hơn, số lượng đảm bảo theo yêu cầu đào tạo, việc quản lý đã được quan tâm đúng mức, tạo môi trường sư phạm thuận lợi nhất cho học viên học tập và rèn luyện. Do vậy chất lượng giáo dục – đào tạo của các nhà trường Công an trong những năm qua đã được nâng lên. Công tác quản lý học viên đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp đã coi trọng công tác kế hoạch hóa các hoạt động quản lý học viên trong quá trình đào tạo. Bộ máy quản lý học viên, nhất là cán bộ quản lý các đơn vị học viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu quản lý. Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý học viên cũng được xây dựng, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn. Sự phối hợp giữa các tổ chức trực tiếp quản lý học viên và các lực lượng tham gia vào công tác quản lý học viên ngày càng chặt chẽ. b.Về quản lý và xây dựng nguồn tài lực: Việc đầu tư và quản lý nguồn tài lực (tài chính) ở nhà trường Công an những năm qua đã góp phần quan trọng vào thực hiện tốt và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở nhà trường CAND. Nhà nước, Bộ Công an đã chú trọng tập trung đầu tư kinh phí cho giáo dục - đào tạo. Các nhà trường Công an đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, từng nhà trường Công an đã tích cực tự khai thác các nguồn thu khác, huy động các tổ chức chính trị, xã hội tham gia giúp đỡ về tài chính ph
Luận văn liên quan