Đề tài Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn ở TP Hồ Chí Minh

Thà nh phố Hồ Chí Minh là trung tâ m kinh tế , thương mại, du lịch và công nghiệp lớ n nhất nước ta. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ , nhu cầu khai thác và tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên của con người cũng không ngừng tăng lên, làm nảy sinh hàng lọat các vấ n đề mô i trườ ng, mộ t trong số đó là vấ n đề chấ t thả i rắ n. Có thể nó i rằ ng, hiệ n nay, chấ t thả i rắ n là mộ t trong nhữ ng vấ n đề đang đượ c quan tâm nhấ t ở nhữ ng nướ c phá t triể n cũ ng như đang phá t triể n, trong đó có Việ t Nam. Đặ c biệ t, sự phá t triể n vượ t bậ c củ a khoa họ c kỹ thuậ t đã ngà y cà ng đá p ứ ng và nâ ng cao đờ i số ng củ a con ngườ i, đồ ng thờ i cà ng đẩ y nhanh tố c độ đô thị hó a. Đâ y cũ ng là nguyê n nhâ n chính là m sả n sinh ngà y cà ng nhiề u chấ t thả i, ké o theo đó là việ c giả i quyế t hà ng nghìn tấ n chấ t thả i rắ n mỗ i ngà y. Để quả n lý khố i lượ ng chấ t thả i rắ n khổ ng lồ vớ i mứ c tă ng 10 -15%/năm, TPHCM đã hình thà nh hệ thố ng quả n lý chấ t thả i rắ n đô thị vớ i sự tham gia củ a gầ n 30 cô ng ty nhà nướ c, 3 - 5 cô ng ty TNHH, 1 hợ p tá c xã , hà ng trăm cơ sở tá i sinh tá i chế tư nhâ n, hà ng ngà n tổ dâ n lậ p và khoả ng 30.000 ngườ i họ at độ ng trong lĩnh vự c nà y (trong đó , hơn 6.000 ngườ i hoạ t độ ng trong hệ thố ng thu gom, vậ n chuyể n, chô n lấ p; hơn 20.000 ngườ i hoạ t độ ng trong lĩnh vự c phâ n loạ i, thu gom, mua bá n phế liệ u). Điểm “tậ p kế t” cuố i cù ng củ a mọ i hoạ t độ ng trong hệ thố ng quả lý kỹ thuậ t CTRĐT từ khâ u thu gom, vậ n chuyể n đế n xử lý và tiê u hủ y đề u là bã i chô n lấ p. Nó i như vậ y để thấ y rằ ng, việ c xử lý bằ ng cá ch chô n lấ p mộ t lượ ng lớ n chấ t thả i rắ n hà ng ngà y tấ t yế u sẽ gâ y nhữ ng tá c độ ng tiê u cự c đế n mô i trườ ng số ng cũ ng như sứ c khỏ e củ a ngườ i dâ n. Do đó , đề tà i “Đánh giá tá c động mô i trường củ a hoạ t động chô n lấ p chấ t thả i rắn đô thị trên địa bà n TpHCM” đượ c thự c hiệ n nhằ m tìm ra nhữ ng giả i phá p để nâ ng cao hiệ u quả củ a họ at độ ng xử lý chấ t thả i rắ n, đồ ng thờ i hạ n chế đế n mứ c thấ p nhấ t nhữ ng tá c độ ng tiê u cự c mà họ at độ ng nà y gâ y nê n.

pdf136 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn ở TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên