Đề tài Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tự tạo cho mình lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế – chính trị Việt Nam có nhiều biến chuyển : Việt Nam ra nhập WTO, sự thay đổi của luật, chính sách càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược và kế hoạch kinh doanh sắc bén. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, việc bảo đảm vật tư cho sản xuất thi công là một khâu quan trọng; để đảm bảo hoàn thành các dự án chất lượng cao và đúng thời gian hợp đồng quy định tạo uy tín trên thương trường. Chính vì vậy, Em đã chọn đề tài: Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội.

doc67 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 17/10/2012 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i tù t¹o cho m×nh lîi thÕ c¹nh tranh. §Æc biÖt, trong giai ®o¹n kinh tÕ – chÝnh trÞ ViÖt Nam cã nhiÒu biÕn chuyÓn : ViÖt Nam ra nhËp WTO, sù thay ®æi cña luËt, chÝnh s¸ch cµng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh s¾c bÐn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng, viÖc b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt thi c«ng lµ mét kh©u quan träng; ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c dù ¸n chÊt l­îng cao vµ ®óng thêi gian hîp ®ång quy ®Þnh t¹o uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng. ChÝnh v× vËy, Em ®· chän ®Ò tµi: §¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c – tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o! Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. I. Kh¸i niÖm, vai trß cña b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm. - Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i lµ viÖc thùc hiÖn mét hay nhiÒu hµnh vi th­¬ng m¹i cña th­¬ng nh©n, bao gåm viÖc mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô th­¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn hoÆc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ – x· héi. ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, khi nãi ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i chÝnh lµ nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vËt t­ kü thuËt cho s¶n xuÊt (th­¬ng m¹i ®Çu vµo) vµ qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm (th­¬ng m¹i ®Çu ra). - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh con ng­êi sö dông t­ liÖu lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng, nh»m t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. Nh­ng ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt th× cÇn ph¶i cã c¸i ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt ®ã chÝnh lµ vËt t­ kü thuËt v× vËt t­ kü thuËt chÝnh lµ t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng hiÓu theo nghÜa hÑp. Do ®ã, qu¸ tr×nh b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña mäi nÒn s¶n xuÊt x· héi. Vµ chØ cã trªn c¬ së b¶o ®¶m vËt t­ ®ñ vÒ sè l­îng, ®óng vÒ quy c¸ch phÈm chÊt, kÞp vÒ thêi gian th× s¶n xuÊt míi cã thÓ tiÕn hµnh b×nh th­êng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. Nh­ vËy, bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng ph¶i ®Òu tiÕn hµnh ho¹t ®éng mua s¾m ®Çu t­. Kh¸i niÖm: Qu¸ tr×nh tæ chøc mua s¾m vµ qu¶n lý vËt t­ ë doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh nhu cÇu, x©y dùng kÕ ho¹ch yªu cÇu vËt t­, x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p b¹¬ ®¶m vËt t­, lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ , tæ chøc qu¶n lý ®¸nh gi¸ vËt t­ néi bé . Tõ ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý. Ho¹t ®éng mua NVL 2- Vai trß: -Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chøc n¨ng th­¬ng m¹i ®­îc coi lµ mét bé phËn h÷u c¬, quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThËt vËy, ®èi víi mçi doanh nghiÖp, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ ®Ó b¸n cho ng­êi tiªu dïng chiÕm vÞ trÝ trung t©m vµ lµ ®èi t­îng cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nãi mét c¸ch kh¸c, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®­îc tiªu thô, ®ã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm ®· trë thµnh mét bé phËn chiÕm vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña doanh nghÞªp. Nh­ng ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chøc n¨ng th­¬ng m¹i kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc tiªu thô s¶n phÈm mµ cßn ë ho¹t ®éng b¶o ®¶m c¸c yÕu tè ®Çu v¸o cho s¶n xuÊt. ®ã chÝnh lµ mua s¾m vËt t­ cho qu¸ tt×nh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp. - Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ thùc tÕ ¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ chØ tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Vai trß cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ngµy cµng gia t¨ng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. V× vËy, hiÖn nay ë c¸c doanh nghiÖp, ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®­îc ®Æc biÖt quan t©m tõ kh©u tæ chøc qu¶n lý ®Õn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ phßng kinh doanh ®· trë thµnh bé phËn träng yÕu trong bé m¸y ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp. Cung øng nguyªn vËt liÖu cã vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. NÕu ho¹t ®éng cung øng vËt t­ kh«ng nhÞp nhµng, kh«ng dù ®o¸n ®­îc nhu cÇu thùc t¹i vµ t­¬ng lai sÏ dÉn ®Õn ®×nh trÖ trong s¶n xuÊt, g©y thiÖt h¹i vµ l·ng phÝ rÊt lín. ®Æc ®iÓm cña c«ng ty x©y dùng lµ ngoµi ph¶i b¶o ®¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh cßn ph¶i ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng theo lÞch tr×nh ®· ®Þnh tr­íc cña nhµ ®Çu t­. V× vËy c«ng ty b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt cã vai trß rÊt quan träng trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. II- Ph­¬ng ph¸p dù tr÷ vËt t­ hµng hãa cña c«ng ty : 1. Kh¸i niÖm: Dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸ cña c«ng ty lµ sè vËt t­ hµng ho¸ cßn thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c c¬ së nµy, lµ bé phËn cÊu thµnh TSL§ cña c«ng ty, kh«ng ph©n biÖt nã ®ang ë ®©u. Nh­ vËy, dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸ cña c«ng ty kh«ng bao gåm sè vËt t­ hµng ho¸ mÆc dï ®ang ë trong kho cña c¬ sá nh­ng kh«ng cßn lµ tµi s¶n cña c¸c c«ng ty. Dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸ trong c«ng ty lµ tµi s¶n hiÖn vËt cña vèn l­u ®éng thuéc vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ ®ã. 2- Sù h×nh thµnh dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸ ë c«ng ty: Dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸ cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan do nh÷ng nguyªn nh©n h×nh thanh dù tr÷ hµng ho¸ nãi chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n quyÕt ®Þnh. XÐt cô thÓ sù h×nh thµnh dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸ ë c«ng ty do nh÷ng yÕu tè sau quyÕt ®Þnh: Mét lµ: do yªu cÇu b¶o ®¶m cÊp ph¸t ®ñ nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Dù tr÷ vËt t­ ë c«ng ty ph¶i ®¹t tíi quy m« nhÊt ®Þnh ®Ó phï hîp vÒ khèi l­îng vµ nhu cÇu cña tæ chøc thi c«ng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.viÖc tÝch tô vËt t­ nh­ vËy ®­îc coi lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc ®¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é. Hai lµ: trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cuéc c¹nh tranh x©m nhËp vµ më réng thi tr­êng, më réng ¶nh h­ëng vµ uy tÝn, c¸c c«ng ty cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau ( mua ngay, b¸n ngay … ) trong ®ã dù tr÷ vËt t­ tån t¹i nh­ mét ph­¬ng tiÖn quan träng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ t×m kiÕm lîi nhuËn trªn th­¬ng tr­êng. 3- C¸c lo¹i dù tr÷ vËt t­ trong c«ng ty: C¨n cø vµo vai trß, t¸c dông cña dù tr÷ vËt t­ ë c«ng ty, chia dù tr÷ vËt t­ cña c«ng ty thµnh: - Dù tr÷ hµng ho¸ th­êng xuyªn. ký hiÖu lµ Dtx. Dù tr÷ th­êng xuyªn lµ lùc l­îng hµng ho¸dù tr÷ chñ yÕu cña c«ng ty ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vËt t­ gi÷a hai kú nhËp hµng liªn tiÕp. Dù tr÷ th­êng xuyªn lu«n biÕn ®éng tõ tèi ®a ®Õn tèi thiÓu. D÷ tr÷ th­êng xuyªn ®¹t tèi ®a khi c«ng ty nhËp hµng vÒ vµ ®¹t tèi thiÓu tr­íc kú nhËp hµng tiÕp theo. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai kú nhËp hµng liªn tiÕp ng­êi ta gäi lµ chu kú nhËp hµng. chu kú nhËp hµng chÝnh lµ kho¶ng thêi gian tõ lÇn nhËp hµng tr­íc ®Õn lÇn nhËp hµng sau. Chu kú nµy cã thÓ ®Òu ®Æn hoÆc kh«ng ®Òu ®Æn phô thuéc vµo nhu cÇu vËt t­ trong tõng thêi kú. §Ó x¸c ®Þnh dù tr÷ th­êng xuyªn, c«ng ty dïng ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh hoÆc cã thÓ ¸p dông c«ng thøc: Dtx = Xbq x Tck ( tÊn ) Trong ®ã Dtx = dù tr÷ th­êng xuyªn tèi ®a tÝnh cho mét lo¹i hµng hãa ( tÊn…) Xbq = Khèi l­îng vËt t­ tiªu thô mét ngµy ®ªm trong kú( tÊn ) Tck = chu kú nhËp hµng ( ngµy ) Dù tr÷ b¶o hiÓm ( gäi t¾t lµ Dbh ) . Dù tr÷ b¶o hiÓm lµ lùc l­îng vËt t­ dù tr÷ ®Ò phßng tr­êng hîp khi nhËp hµng kh«ng b¶o ®¶m ®ñ vÒ sè l­îng, kh«ng ®ñ vÒ chÊt l­îng vµ ®èi t¸c vi ph¹m vÒ thêi gian nhËp hµng ( nhËp chËm ) … ®ù tr÷ b¶o hiÓm cÇn thiÕt ph¶i cã mét khèi l­îng nhÊt ®Þnh, ®ñ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n x¶y ra thiÕu hôt ®èi víi dù tr÷ th­êng xuyªn. Dù tr÷ b¶o hiÓm chØ cÇn l­îng hµng ho¸ võa ®ñ. NÕu dù tr÷ b¶o hiÓm qu¸ Ýt sÏ kh«ng gióp kh¾c phôc hËu qu¶, nh­ng nÕu dù tr÷ b¶o hiÓm nhiÒu qu¸ sÏ thõa kh«ng cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng vËt t­ dù tr÷ b¶o hiÓm, c«ng t y th­êng dùa vµo thèng kª kinh nghiÖm ®Ó quyÕt ®Þnh l­îng dù tr÷ b¶o hiÓm cÇn thiÕt. Tö dù tr÷ th­êng xuyªn cã thÓ dù tr÷ b¶o hiÓm cÇn thiÕt theo c«ng thøc: Dbh = Dtx x h% Trong ®ã: Dbh = dù tr÷ b¶o hiÓm ( tÊn…) Dtx = dù tr÷ th­ìng xuyªn ( tÊn…) h% = tû lÖ % so víi dù tr÷ th­êng xuyªn. Dù tr÷ qu¸ h¹n møc l­u kho do nhu cÇu, chÊt l­îng gi¶m, gi¸ b¸n qu¸ cao… Dù tr÷ thêi vô. Ký hiÖu Dtv. Dù tr÷ thêi vô lµ dù tr÷ nh÷ng hµng ho¸ do s¶n xuÊt ra cã thêi vô nh­ng tiªu dïng quanh n¨m, do tiªu dïng cã thêi vô nh­ng ®­îc s¶n xuÊt ra quanh n¨m hoÆc do vËn chuyÓn cã tÝnh chÊt thêi vô. §èi víi dù tr÷ thêi vô th× trong ®ã ®· bao gåm c¶ dù tr÷ th­êng xuyªn vµ dù tr÷ b¶o hiÓm. Dù tr÷ th­êng cã mét khèi l­îng lín nªn c«ng ty th­êng c¨ng th¼ng vÒ vèn trong dù tr÷ thêi vô. Ch­¬ng II : giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh phÝa b¾c – tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi. I. th«ng tin chung vÒ tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi: Tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 990/BXD – TCLD ngµy 20/11/1995 do bé tr­ëng bé x©y dùng ký. Tæng c«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ: Hanoi Construction Corporation (tªn viÕt t¾t HANCORP). Thµnh lËp tõ n¨m 1958 tíi nay víi gÇn 50 n¨m kinh nghiÖm, tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty x©y dùng hµng ®Çu ë ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t­ vÊn, thiÕt kÕ, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, v¨n ho¸, d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c¬ së h¹ tÇng gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Tæng c«ng ty cã 21 ®¬n vÞ thµnh viªn, 02 chi nh¸nh ®Æt t¹i thµnh phè hå chÝ minh vµ n­íc céng hoµ d©n chñ nh©n d©n lµo, 7 liªn doanh n­íc ngoµi víi gÇn 50 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ n­íc vµ ngoµi n­íc. Tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi lu«n kh«ng ngõng ®Çu t­ m¸y mãc thݪt bÞ, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ x©y l¾p, ¸p dông khoa häc vµ c«ng nghÖ x©y dùng tiªn tiÕn nh»m ®¸p øng xu thÕ ph¸t triÓn chung trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng c«ng tr×nh tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi ®· ®­îc chÝnh phñ tÆng th­ëng nhiÒu hu©n ch­¬ng, huy ch­¬ng, b»ng khen cho c¸c ®ãng gãp cña m×nh trong sù nghiÖp x©y dùng, ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc. - N¨m 1985: Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt. - N¨m 1996: Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nh×. - N¨m 2000: Hu©n ch­¬ng ®éc lËp h¹ng ba. - N¨m 2002: Hu©n ch­¬ng ®éc lËp h¹ng hai. S¬ ®å 1 c¬ cÊu tæ chøc chi nh¸nh phÝa b¾c - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi 1. P. KT - TT: Phßng kü thuËt thiÕt bÞ. 2. P. KH - DA: Phßng kÕ ho¹ch dù ¸n. 3. P. TC - L§: Phßng tæ chøc lao ®éng. 4. P.TC - KT: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. 5. XNXD sè 2, 3, 4, 6: XÝ ng hiÖp x©y dùng sè 2, 3, 4, 6. 6. §éi §M & XD: §éi ®iÖn m¸y vµ x©y dùng. II- mét sè ®Æc ®iÓm vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: 1.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ: cã quyÒn quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng ¸n kinh doanh cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh viÖc huy ®éng vèn, chµo b¸n cæ phÇn míi; cã nhiÖm vô tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh tr­íc ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. Ban kiÓm so¸t: kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, thÈm ®Þnh tÝnh trung thùc hîp lý cña b¸o c¸o tµi chÝnh, kiÕn nghÞ bæ sung söa ®æi trong c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m ®èc: chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ, nhµ n­íc, c¬ quan cÊp trªn, c¸c bªn ®èi t¸c; gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng x kinh doanh cña C«ng ty, lµ ng­êi ®¹i diÖn cho C«ng ty ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ lµ ®¹i diÖn chñ tµi kho¶n ng©n hµng cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc kü thuËt thi c«ng: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mÆt kü thuËt trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc kinh tÕ tµi chÝnh: Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n víi nhµ n­íc, cÊp trªn, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c ®èi t¸c cã liªn quan. Phßng kü thuËt - tiÕp thÞ: chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mÆt kü thuËt trong s¶n xuÊt cña c«ng ty gi¸m s¸t, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh thi c«ng; t×m kiÕn thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm. Phßng kÕ ho¹ch dù ¸n: x¨ydng vµ tæ chøc, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c dù ¸n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty. Phßng tæ chøc lao ®éng: qu¶n lý vÒ mÆt tæ chøc, nh©n sù, phô tr¸ch hËu cÇn, gi¶i quyÕt c«ng viÖc hµnh chÝnh cña c«ng ty. Ban b¶o hé lao ®éng: tæ chøc, gi¸m s¸t thùc hiÖn viÖc b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, phßng chèng tai n¹n lao ®éng trong s¶n xuÊt. - C¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thµnh viªn, ®éi tr­ëng c¸c ®éi x©y dùng, tr­ëng v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh trùc tiÕp qu¶n lý ®¬n vÞ m×nh, h»ng kú b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng vÒ C«ng ty. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty - Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc c«ng ty, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr­ëng. - Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cã nhiÖm vô thu thËp, l­u tr÷ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ, tµi liÖu kÕ to¸n cña C«ng ty, tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu chÝnh x¸c, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c¸c ®èi t­îng sö dông theo ®óng quy ®Þnh. HiÖn nay, C«ng ty cã c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi trùc thuéc ë nhiÒu ®Þa bµn c¸ch xa nhau, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nµy vµ ®Ó thuËn lîi cho yªu cÇu qu¶n lý, C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c theo h×nh thøc tËp trung. ViÖc ¸p dông h×nh thøc nµy sÏ ®¶m b¶o ®­îc sù l·nh ®¹o thèng nhÊt, tËp trung cao ®é ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, viÖc tæng hîp sè liÖu ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng. §ång thêi, h×nh thøc nµy còng thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n hiÖn ®¹i, bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ. 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. C«ng ty Chi nh¸nh phÝa b¾c Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc thuéc gµnh x©y dùng: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, t­ vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­, ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn nhµ ®« thÞ, kinh doanh bÊt ®éng s¶n… Víi kinh ng hiÖm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt, C«ng ty ®­îc tÝn nhiÖm vµ ®­îc giao cho thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty chi nh¸nh phÝa b¾c Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi. - §a d¹ng vÒ lo¹i h×nh c«ng tr×nh x©y dùng. - C¸c c«ng tr×nh ®­îc thùc hiÖn theo ®¬n ®Æt hµng hoÆc theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Tû träng tµi s¶n cè ®Þnh vµ NVL chiÕm phÇn lín gi¸ thµnh s¶n phÈm. - §Þa ®iÓm x©y dùng réng kh¾p c¶ n­íc, thêi gian thi c«ng kÐo dµi. - C¸c thiÕt bÞ x©y dùng ®a d¹ng ho¸ phong phó. 2. Ho¹t ®éng cña c«ng ty: 2.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. - S¶n xuÊt, kinh doanh x©y dùng theo quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh x©y dùng cña Nhµ n­íc, bao gåm c¸c lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh dËn dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, b­u ®iÖn, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®­êng ®©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn; - Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ, t­ vÊn x©y dùng; - S¶n xuÊt, kinh doanh v¹t t­, thiÕt bÞ vËt liÖu x©y dùng, xuÊt nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ x©y dùng vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc phï hîp víi ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc; - NhËn thÇu thi c«ng x©y l¾p vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng céng, giao th«ng, thñy lîi, b­u ®iÖn, thñy ®iÖn, ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn (®Õn 500KV), c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt trong c¸c khu ®« thÞ, c«ng nghiÖp; - Tæng thÇu t­ vÊn vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n x©y dùng; - T­ vÊn, x©y dùng c¸c khu d©n c­, khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, b­u ®iÖn, ®­êng d©y, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng bao gåm: LËp dù ¸n ®Çu t­, t­ vÊn ®Êu thÇu, kh¶o s¸t, x©y dùng, thÝ nghiÖm, thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­, thÈm tra thiÕt kÕ tæng dù to¸n, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng; qu¶n lý dù ¸n, gi¸m s¸t thi c«ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ; - X©y dùng thùc nghiÖm; trang trÝ néi, ngo¹i thÊt vµ c¸c dÞch vô t­ vÊn kh¸c; ®Çu t­ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ h¹ tÇng; - S¶n xuÊt kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng; - Kinh doanh nhµ nghØ, kh¸ch s¹n; - XuÊt nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c ngµnh hµng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - §­a ng­êi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi; - Kinh doanh dÞch vô c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc, thÓ thao (bÓ b¬i, s©n quÇn vît, nhµ tËp thÓ dôc thÓ h×nh) vµ tæ chøc vui ch¬i gi¶i trÝ; - Khoan khai th¸c ngÇm; - Khoan phôt xö lý nÒn vµ c¸c c«ng tr×nh ®ª, ®Ëp kÌ vµ hå chøa n­íc; - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n; - S¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn, xi m¨ng vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã liªn quan kh¸c. - Khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n phôc vô cho x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. 2.2. N¨ng lùc ho¹t ®éng. Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi cã ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt, kiÕn tróc s­, kü s­, chuyªn viªn kinh tÕ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm trong qu¶n lý. C«ng ty cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ®¸p øng yªu cÇu kü thuËt theo c¸c tiªu chuaanrn trong n­íc vµ quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã. C«ng ty cã ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p hiÖn ®¹i. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty lu«n t¨ng c­êng n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c x©y l¾p thi c«ng c«ng tr×nh. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu C«ng ty ®· thi c«ng: Phñ chñ tÞch, v¨n phßng Quèc héi, Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ Néi, kh¸ch s¹n Sheraton, nhµ h¸t Hßn Tre - Nha Trang, trung t©m héi nghÞ quèc gia Mü §×nh - Hµ Néi, trung t©m th­¬ng m¹i Lao B¶o - Qu¶ng TrÞ, nhµ m¸y n­íc L¹c Thñy Hoµ B×nh, nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n, nhµ m¸y xi m¨ng Th¨ng Long - Qu¶ng Ninh, nhµ m¸y xi m¨ng Tam §iÖp - Ninh B×nh, c¸c tr­êng häc t¹i B¾c C¹n, S¬n La…. Víi nh÷ng thµnh tÝch trªn, C«ng ty ®· ®­îc nhµ n­íc tÆng th­ëng: Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, nh×, ba, ®­îc bé x©y dùng cÊp 7 huy ch­¬ng vµng vµ 3 b»ng chÊt l­îng cao c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô trong nh÷ng n¨m tíi, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®ang ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt giái, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý l·nh ®¹o ®­a c«ng ty ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. 2.3. N¨ng lùc tµi chÝnh: a. Sè liÖu tµi chÝnh: Gi¸ trÞ tµi s¶n vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi sö dông qua c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c kinh doanh, ®Êu thÇu c¸c dù ¸n x©y dùng cã quy m« thuéc nhãm A. BiÓu sè 2.1: Mét sè chØ tiªu kinh tÕ qua c¸c n¨m Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng c«ng ty N¨m (2005 - 2007) STT ChØ tiªu §VT 2005 2006 2007  1 Tæng tµi s¶n TriÖu VN§ 77.690 77.736 78.125  2 TSNH TriÖu VN§ 64.187 70.469 70.749  3 TSDH TriÖu VN§ 13.503 7.267 7.376  4 Tæng NV TriÖu VN§ 77.690 77.736 78.125  5 Vèn chñ SH TriÖu VN§ 12.512 12.617 12.737  6 Nî ph¶i tr¶ TriÖu VN§ 65.178 65.119 65.388  7 Doanh thu TriÖu VN§ 76.724 89.488 93.213  8 Lîi nhuËn TriÖu VN§ 1.341 1.419 1.621  9 Nép ng©n s¸ch TriÖu VN§ 444,1 679 711  10 Lao ®éng Ng­êi 324 337 340  11 Thu nhËp BQ §ång/ng/thg 1.005.000 1.120.000 1.302.000  Nguån sè liÖu: Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng C«ng ty Sè liÖu kh¸i qu¸t vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh trong 5 n¨m gÇn ®©y (2003 - 2007) (§¬n vÞ: Tû VN§) STT Tªn tµi s¶n 2003 2004 2005 2006 2005  1 Doanh thu 1.527 2.169 3.210 3.260 3.920  2 S¶n l­îng 2.400 3.116 4.116 4.960 5.592  Nguån sè liÖu: Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng C«ng ty b. TÝn dông vµ hîp ®ång. Tªn vµ ®Þa chØ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i cung cÊp tÝn dông. Tªn ng©n hµng: Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi §Þa chØ: 4B Lª Th¸nh T«ng - QuËn Hoµn KiÕm - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-8268122 Fax: (84-4)-8248940 Tªn ng©n hµng: Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ba §×nh §Þa chØ: 126 §éi CÊn - QuËn Ba ®×nh - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-8231681 Fax: (84-4)-8434617 Tªn ng©n hµng: Së giao dÞch - Ng©n hµng §Çu t­ vµ PTVN §Þa chØ: 53 Quang Trung - Q.Hai Bµ Tr­ng - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-9432147 Fa
Luận văn liên quan