Đề tài Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Thoát nước Hà Nội

Trong nền kinh tế hiện nay, cựng với sự phỏt triển của nền sản xuất xó hội và sự tiến bộ nhanh chúng của khoa học kỹ thuật là sự thăng tiến vượt bậc về chất lượng cũng như số lượng các doanh nghiệp. Điều kiện để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển đó là phải có các nguồn lực cần thiết như sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu động và vốn, trong đó tài sản cố định là tư liệu lao động chủ yếu tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản suất, tài sản cố định là bộ phận quan trọng, thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn đầu tư, là cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, là điều kiện cần thiết để giảm nhẹ sức lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Việc không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng được thị trường tiêu thụ. Song song với việc đầu tư đổi mới trang thiết bị là công tác quản lý và sử dụng cú hiệu quả nhằm mang lại lợi ớch thiết thực cho doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác kế toán tài sản cố định có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và sử dụng tài sản cố định góp phần phát triển sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh chóng vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, đổi mới tài sản cố định. Em đó đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định hữu hỡnh tại Cụng ty Thoỏt nước Hà Nội “. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm ba phần chính: Mở đầu Phần 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tài sản cố định hữu hỡnh trong cỏc doanh nghiệp. Phần 2 : Thực trạng về hạch toán tài sản cố định hữu hỡnh tại Cụng ty Thoỏt nước Hà Nội. Phần 3 : Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định hữu hỡnh tại Cụng ty Thoỏt nước Hà Nội.

doc66 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 30/07/2013 | Lượt xem: 1358 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Thoát nước Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan