Đề tài Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán tài chính tại công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn

Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế, cùng với sự đổi mới, phát triển của nền Tài chính quốc gia, việc hình thành và phát triển hoạt động kiểm toán độc lập vừa là đòi hỏi của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế-tài chính góp phần tích cực vào công cuộc phát triển nền kinh tế-xã hội của đất nước. Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam, tuy còn rất non trẻ song đã có những bước tiến bộ đáng kể không chỉ về số lượng mà còn cả về chất lượng, số lượng các Công ty kiểm toán ngày một tăng lên. Bên cạnh những bước phát triển nhất định trong hoạt động kiểm toán cũng đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết. Hoàn thiện hoạt động kiểm toán trong đó có kiểm toán Báo cáo tài chính là yêu cầu tất yếu nhằm phát huy vai trò của kiểm toán trong nên kinh tế. Đưa kiểm toán Việt Nam phát triển ngang tầm thế giới. Nhân thức tầm quan trọng của vấn đề, trên cơ sơ nghiên cứu hoạt động kiểm toán trong thực tế của công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C), trong thời gian thực tập tại đây em đã tìm hiểu và nghiên cứu một trong những chu trình quan trọng của kiểm toán Báo cáo tài chính, đó là kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên và đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn” Chuyên đề thực tập này với mục đich là kết hợp lý luân được hoc taị trường đại học và hoạt động thực tế của công ty kiểm toán và ngoài lời mở đầu và kết luân được chia thành ba phần chính: Chương thứ nhất: Cơ sở Lý luận về kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán trong báo cáo tài chính. Chương thứ hai: Thực trạng kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn thực hiện Chương thứ ba: Một số kiến nghị nhăm hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính.

doc66 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/01/2013 | Lượt xem: 1282 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán tài chính tại công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ngµy nay trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ, cïng víi sù ®æi míi, ph¸t triÓn cña nÒn Tµi chÝnh quèc gia, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp võa lµ ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa vµ còng lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ-tµi chÝnh gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n­íc. Ngµnh kiÓm to¸n ®éc lËp ViÖt Nam, tuy cßn rÊt non trÎ song ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn bé ®¸ng kÓ kh«ng chØ vÒ sè l­îng mµ cßn c¶ vÒ chÊt l­îng, sè l­îng c¸c C«ng ty kiÓm to¸n ngµy mét t¨ng lªn. Bªn c¹nh nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n còng ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt. Hoµn thiÖn ho¹t ®éng kiÓm to¸n trong ®ã cã kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh lµ yªu cÇu tÊt yÕu nh»m ph¸t huy vai trß cña kiÓm to¸n trong nªn kinh tÕ. §­a kiÓm to¸n ViÖt Nam ph¸t triÓn ngang tÇm thÕ giíi. Nh©n thøc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, trªn c¬ s¬ nghiªn cøu ho¹t ®éng kiÓm to¸n trong thùc tÕ cña c«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn (A&C), trong thêi gian thùc tËp t¹i ®©y em ®· t×m hiÓu vµ nghiªn cøu mét trong nh÷ng chu tr×nh quan träng cña kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh, ®ã lµ kiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn vµ ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn” Chuyªn ®Ò thùc tËp nµy víi môc ®ich lµ kÕt hîp lý lu©n ®­îc hoc taÞ tr­êng ®¹i häc vµ ho¹t ®éng thùc tÕ cña c«ng ty kiÓm to¸n vµ ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt lu©n ®­îc chia thµnh ba phÇn chÝnh: Ch­¬ng thø nhÊt: C¬ së Lý luËn vÒ kiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn trong kiÓm to¸n trong b¸o c¸o tµi chÝnh. Ch­¬ng thø hai: Thùc tr¹ng kiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh do c«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thùc hiÖn Ch­¬ng thø ba: Mét sè kiÕn nghÞ nh¨m hoµn thiÖn kiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy em ®· sö kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu quan hÖ biÖn chøng gi÷a kiÓm to¸n vµ tæ chøc qu¶n lý, ph­¬ng ph¸p to¸n häc, thèng kª kinh tÕ, ph­¬ng ph¸p m« t¶ vµ ph©n tÝch, s¬ ®å … ®Ó minh ho¹ cho bµi viÕt. Do giíi h¹n vÒ thêi gian vµ ph¹n vi nghiªn cøu, còng nh­ giíi h¹n ve nhËn thøc nªn bµi viÕt nay cßn nhiÒu thiªu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c« cung nh­ c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®Ó bµi viÕt nµy hoµn thiÖn h¬n. Ch­¬ng thø nhÊt C¬ së Lý luËn vÒ kiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn trong kiÓm to¸n trong b¸o c¸o tµi chÝnh Lý luËn chung vÒ tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn Kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng cña chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn §êi sèng x· héi bao gåm nhiÒu mÆt ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­: kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, khoa häc- c«ng nghÖ, thÓ thao, t«n gi¸o … C¸c ho¹t ®éng nµy th­êng xuyªn cã quan hÖ vµ t¸c ®éng lÉn nhau. S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n nhÊt trong c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi, lµ c¬ së cña ®êi sèng x· héi loµi ng­êi. ChÝnh v× vËy C. Mac vµ Ph. ¡ngghen ®· chØ ra r»ng s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ c¬ së, lµ ®iÌu kiÖn tiªn quyÕt, tÊt yÕu vµ vÜnh viÔn cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ x· héi loµi ng­êi. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ sù t¸c ®éng cña con ng­êi vµo tù nhiªn nh»m khai th¸c hoÆc c¶i biÕn c¸c vËt thÓ cña tù nhiªn ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña con ng­êi. V× vËy, qu¸ tr×nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n cã sù t¸c ®éng qua l¹i cña ba yÕu tè c¬ b¶n lµ søc lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng. Trong ®ã, vËy søc lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n vµ quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm cho x· héi. Søc lao ®éng lµ tæng hîp thÓ lùc vµ trÝ lùc cña con ng­êi ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng, søc lao ®éng t¹o ra mét l­îng gi¸ trÞ míi lín h¬n gi¸ trÞ b¶n th©n nã, phÇn gi¸ trÞ d«i ra ®ã so víi gi¸ trÞo søc lao ®éng lµ gi¸ trÞ thÆng d­. Gi¸ trÞ thÆng d­ lµ phÇn mang l¹i lîi nhuËn cho nhµ s¶n xuÊt. Muèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp tiÕn hµnh th­êng xuyªn liªn tôc, th× mét vÊn ®Ò thiÕt yÕu lµ ph¶i b¶o ®¶m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ng­êi bá ra ph¶i ®­îc båi hoµn d­íi d¹ng thï lao lao ®éng. Mac tõng nãi: “Lao ®éng s¸ ng t¹o ra gi¸ trÞ hµng ho¸ nh­ng b¶n th©n nã kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ vµ kh«ng cã gi¸ trÞ. C¸i mµ ng­êi ta gäi lµ “gi¸ trÞ lao ®éng” thùc tÕ lµ gi¸ trÞ søc lao ®éng”( ) .Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, thï lao lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn b»ng th­íc ®o gi¸ trÞ gäi lµ tiÒn l­¬ng. Nh­ vËy, tiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian, khèi l­îng c«ng viÖc, lao vô mµ ng­êi lao ®éng ®ã ®· ®ãng gãp cho doanh nghiÖp. ViÖc tÝnh vµ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng thÓ hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú theo ho¹t ®éng kinh doanh, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Nh­ng môc ®Ých cña c¸c h×nh thøc nµy ®Òu nh»m qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Trªn thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp th­êng ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng sau: TiÒn l­¬ng theo thêi gian lao ®éng: lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng c¨n cø theo thêi giang lµm viÖc thùc tÕ (theo th¸ng, tuÇn, ngµy, giê…). H×nh thøc l­¬ng nµy th­êng ¸p dông cho ng­êi lµm c«ng t¸c v¨n phßng. TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm: lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm mµ hä lµm ra. H×nh thøc l­¬ng nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt. TiÒn l­¬ng kho¸n: lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm mµ hä hoµn thµnh. H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm vµ dÞch vô. Ng­êi sö dông lao ®éng cã quyÒn chän c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian, theo s¶n phÈm, theo kho¸n nh­ng ph¶i duy tr× h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®· chän trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi lao ®éng biÕt. Ng­êi lao ®éng ®­îc quyÒn nhËn l­¬ng mét th¸ng mét lÇn hoÆc nöa th¸ng mét lÇn tuútheo tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. Trong mét cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh, th«ng th­êng cã hai c¸ch c¬ b¶n ®Ó ph©n chia c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh thµnh c¸c phÇn hµnh kiÓm to¸n. Th«ng qua ®ã thùc hiÖn viÖc ph©n chia tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng kiÓm to¸n viªn tham gia cuéc kiÓm to¸n, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ®èi víi cuéc kiÓm to¸n. Ph©n theo kho¶n môc lµ c¸ch kiÓm to¸n viªn ph©n chia B¸o c¸o tµi chÝnh theo c¸c kho¶n môc. Theo c¸ch nµy, kiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh kiÓm to¸n sè d­ cña tõng kho¶n môc trªn B¸o c¸o tµi chÝnh. C¸ch chia nµy ®¬n gi¶n song kh«ng hiÖu qu¶ do t¸ch biÖt nh÷ng kho¶n môc ë vÞ trÝ kh¸c nhau nh­ng cã liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c kho¶n môc víi nhau. Ph©n theo chu tr×nh lµ c¸ch chia th«ng dông h¬n c¨n cø vµo mèi liªn hÖ chÆt chÏ lÉn nhau gi÷a c¸c kho¶n môc, c¸c qu¸ tr×nh cÊu thµnh, c¸c yÕu tè trong mét chu tr×nh chung cña ho¹t ®éng tµi chÝnh. Theo c¸ch ph©n chia nµy, kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh th­êng bao gåm nh÷ng phÇn hµnh c¬ b¶n. KiÓm to¸n chu tr×nh b¸n hµng- tiªu thô. KiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn mÆt. KiÓm to¸n chu tr×nh mua hµng- tr¶ tiÒn. KiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn KiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho. KiÓm to¸n chu tr×nh huy ®éng – hoµn tr¶. Nh­ v©y, chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn lµ mét trong nh÷ng chu tr×nh träng t©m trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp còng nh­ trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh. S¬ ®å 01: Mèi quan hÖ gi÷a c¸c chu tr×nh kiÓm to¸n ®­îc Vai trß c¬ b¶n cña tiÒn l­¬ng TiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. TiÒn l­¬ng lµ c«ng cô cña chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ t¸i ph©n phèi thu nhËp trong mét ®¬n vÞ nãi triªng vµ trªn b×nh diÖn toµn x· héi nãi chung. Th«ng qua viÖc tr¶ l­¬ng b¶o ®¶m nguyªn t¾c “lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo lao ®éng” TiÒn l­¬ng lµ c«ng cô qu¶n lý : c¸c doanh nghiÖp sö dông tiÒn l­¬ng lµm ®ßn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch cùc lao ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµ mét yÕu tè cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô do doanh nghiÖp s¸ng t¹o ra. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông søc lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l­¬ng. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch trªn tiÒn l­¬ng lµ mét kho¶n chi phÝ lín trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp còng nh­ trong c¸c tæ chøc. TiÒn l­¬ng lµ mét lÜnh vùc cã thÓ c¸c h×nh thøc gian lËn cña nh©n viªn lµm cho mét l­îng tiÌn lín cña doanh nghiÖp bÞ sö dông kÐm hiÖu qu¶ hoÆc bÞ thÊt tho¸t. NhËn thøc râ vai trß cña tiÒn l­¬ng trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. T¹i héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa VIII ®· kh¼ng ®Þnh: “tiÒn l­¬ng g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ – héi cña ®Êt n­íc, tr¶ l­¬ng ®óng cho ng­êi lao ®éng chÝnh lµ thùc hiÖn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn; ®ãng gãp phÇn quan träng lµm lµnh m¹nh, trong s¹ch ®éi ngò c¸n bé. B¶o ®¶m gi¸ trÞ thùc cñ tiÒn l­¬ng vµ tõng b­íc c¶i thiÖn theo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi *( ) Víi nh÷ng lý do trªn, kiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn th­êng ®­îc kiÓm to¸n viªn chó träng trong khi tiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh, cïng c¸c víi chøc n¨ng quan träng cña nã. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn Thuª m­ín vµ tuyÓn dông nh©n viªn: ViÖc tuyÓn dông vµ thªu m­ín nh©n viªn ®­îc tiÕn hµnh bëi bé phËn nh©n sù ( th­êng lµ phßng nh©n sù hay phßng tæ chøc c¸n bé). TÊt c¶ nh÷ng tr­êng hîp tuyÓn dông vµ thuª m­ín ®Òu ®­îc ghi chÐp trªn mét b¶n b¸o c¸o ®­îc phª dutÖt bëi ban gi¸m ®èc. B¶n b¸o c¸o nµy cÇn ph¶i ghi râ vÒ ph©n c«ng vÞ trÝ vµ tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc, møc l­¬ng khëi ®iÓm, c¸c kho¶n th­ëng, c¸c kho¶n phóc lîi vµ c¸c kho¶n khÊu trõ ®­îc phª chuÈn. B¸o c¸o nµy ®­îc lËp thµnh hai b¶n, mét b¶n dïng ®Ó vµo sæ nh©n sù vµ hå s¬ n©n viªn l­u ë phßng nh©n sù, mét b¶n cßn l¹i ®­îc göi sang phßng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng. ViÖc ph©n chia t¸ch b¹ch gi÷a chøc n¨ng nh©n sù víi chøc n¨ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng lµ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m gi¶m thiÓu rñi ro cña vviÖc thanh to¸n l­¬ng cho nh÷ng nh©n viªn khèng. ChØ cã phßng nh©n sù míi cã quyÒn ®­a thªm danh s¸ch nh©n viªn vµo sæ nh©n sù vµ chØ cã phßng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng míi cã quÒn vµ nghia vô thanh to¸n l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. ViÖc t¸ch b¹ch tr¸ch nhiÖm nµy sÏ h¹n chÕ c¸c nh©n viªn cña phßng nh©n sù lµm c¸c hå s¬ nh©n viªn gi¶, ®ång thêi c¸c nh©n viªn cña phßng kÕ to¸n chØ cã thÓ thanh to¸n l­¬ng cho nh÷ng nh©n viªn cã tªn trong danh s¸ch cua rphßng nh©n sù víi møc l­¬ng ®· ®­îc Ên ®Þnh cô thÓ. Sù kÕt hîp hai chøc n¨ng nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho gian lËn vµ sai sãt n¶y sinh. Phª duyÖt c¸c thay ®æi cña ,møc l­¬ng, bËc l­¬ng t­ëng vµ c¸c kho¶n phóc lîi:Nh÷ng thay ®æi møc l­¬ng, bËc l­¬ng vµ c¸c kho¶n ®i kÌm th­êng x¶y ra hi nh©n viªn ®­îc th¨ng chøc, thuyªn chuyÓn c«ng t¸c hoÆc t¨ng bËc tay nghÒ… Khi ddã c¸c nhµ qu¶n ®èc hoÆc ®èc c«ng sÏ ®Ò xuÊt víi ban qu¶n trÞ vÒ sù thay ®æi møc l­¬ng hoÆc bËc l­¬ng cho cÊp d­íi cña hä. Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸ sù thay ®æi ®ã ph¶i ®­îc ký duyÖt bëi phßng n©n sù hoÆc ng­êi cã thÈm quyÒn tr­¬vs khi ghi vµo sæ nh©n sù. ViÖc kiÓm so¸t ®è víi nh÷ng thay ®æi nµ nh»m ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vÒ c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn l­¬ng. Bé phËn nh©n sù còng cÇn ph¶i c«ng bè nh÷ng tr­êng hîp ®· m·n h¹n hîp ®ång, bÞ ®uæi viÖc hoÆc th«i viÖc nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng nh÷ng nh©n viªn ®· rêi khái c«ng ty råi nh­ng vÉn ®­îc tÝnh l­¬ng. Theo dâi, tÝnh to¸n thêi gian lao ®éng vµ khèi l­îng c«ng viÖc s¶n phÈm hoÆc lao vô hoµn thµnh. Sau khi ®· tuyÓn dông ®­îc mét sè nh©n viªn theo yªu cÇu, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn theo dâi chÊm c«ng, tÝnh vµ tr¶ l­¬ng cho nh÷ng nh©n viªn ®ã. ViÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c thêi gian thùc tÕ hay khèi l­îng c«ng viÖc, lao vô hoµn thµnh cña tõng ng­êi lao ®éng cã ý nghÜa rÊt lín trong qu¶n lý lao ®éng va tiÒn l­¬ng. §©y chÝn lµ c¨n cø ®Ó tÝnh l­¬ng th­ëng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸c doanh nghiÖp ®ang ¸p dông ChÕ ®é kÕa to¸n ViÖt Nam th× chøng tõ ban ®Çu ®­îc sö dông h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµn lµ b¶ng chÊm c«ng (mÉu sè 02- L§TL- ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n) vµ phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc lao vô hoµn thµnh (mÉu sè 06- L§TL- ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n), hîp ®ång giao kho¸n (mÉu sè 08- L§TL- ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n). Ngoµi ra, doanh nghiÖp cßn sö dông c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan nh­ thÎ thêi gian, giÊy chøng nhËn nghØ èm, nghØ phÐp… lµm chøng tõ c¬ së ®Ó h¹ch to¸n l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Th«ng th­êng, B¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp riªng cho tõng bé phËn (s¶n xuÊt, phßng, ban, tæ, nhãm… ) vµ dïng cho mét hú thanh to¸n (th­êng lµ mét th¸ng). Mçi phßng ban hay tæ s¶n xuÊt ®Òu cã mét ng­êi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ghi chÐp thêi gian lµm viÖc thùc tÕ hoÆc khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña mçi ng­êi lao ®éng vµ B¶ng chÊm c«ng ®­îc ®Æt t¹i mét ®Þa ®iÓm c«ng khai ®Ó tÊt c¶ nh©n viªn ®Òu cã thÓ xem vµ gi¸m s¸t thêi gian lao ®éng cña m×nh. Nh÷ng tr­êng hîp ngõng s¶n xuÊt, ngõng viÖc ®Òu ph¶i cã Biªn b¶n ph¶n ¸nh râ t×nh h×nh vÒ thêi gian kÐo dµi, thiÖt h¹i g©y ra vµ nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch xö lý thiÖt h¹i vµ lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng. TÝnh l­¬ng vµ lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng: sau khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ, theo dâi thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc, s¶n phÈm hoÆc lao vô hoµn thµnh tõcc¸c bé ph¹n hay ph©n x­ëng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ cac chøng tõ tr­íc khi tÝnh l­¬ng n»m ®¶m b¶o tÝnh ®Çy ®ñ, tÝnh hîp lÖ cña c¸c chøng tõ. Sau ®ã kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng, th­ëng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n khÊu trõ theo c«ng thøc: §èi víi c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng hay c¸c kho¶n khÊu trõ nh­ BHXH, BHYT, KPC§, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ….®Òu ph¶i ®­îc tÝnh dùa trªn c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh hoÆc do sù tho¶ thuËn gi÷a lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng. Sau khi tÝnh to¸n xong, kÕ to¸n ph¶i lËp B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, B¶ng khai c¸c kho¶n ph¶i nép ph¶i tr¶ vÒ kho¶n trÝch theo l­¬ng. §ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó kiÓm tra viÖc thanh to¸n l­¬ng cho ng­êi lao ®éng vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Ghi chÐp sæ s¸ch tiÒn l­¬ng :Trªn c¬ së B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c chøng tõ gèc ®­îc göi lªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo Sæ nhËt ký tiÒn l­¬ng. Sau ®ã ®Þnh kú kÕ to¸n sÏ vµo Sæ c¸i TK 334. §ång thêi víi viÖc vµo sæ, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng viÕt c¸c phiÕu chi hoÆc sÐc chi kÌm theo B¶ng thanh to¸n l­¬ng chothñ quÜ sau khi ®­îc duuyÖt bëi ng­êi cã thÈm quyÒn. Thanh to¸n tiÒn l­¬ng va b¶o ®¶m nh÷ng kho¶n l­¬ng ch­a thanh to¸n: ViÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua B¶ng tÝnh l­¬ng. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp chøng tõ thanh to¸n chuyÓn cho thñ quÜ tiÕn hµnh thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ yªu cÇu ng­êi nhËn ký nhËn. §èi víi nh÷ng chøng tõ chi ch­a thanh to¸n th× ®­îc cÊt tr÷ cÈn thËn vµ b¶o qu¶n ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh s¸c trong sæ s¸ch kÕ to¸n. 1.1.2. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng. Qu¶n lý tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn lµ mét néi dung quan träng trong trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®ã lµ nh©n tè gióp ®¬n vÞ hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng gióp c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña ®¬n vÞ ®i vµo nÒ nÕp, thóc ®Èy ng­êi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c vµ ®©y còng chÝnh lµ c¬ së cña viÖc tÝnh l­¬ng ®óng cho ng­ê lao ®éng. ViÖc vËn dông c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng thÝch hé nh»m qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lîi Ých chung cña x· héi víi lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng, lùa chän h×nh thøc tiÒn l­¬ng thÝch hîp cã t¸c dông lµ ®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gióp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¬ ®å 02: Sù ph©n chia chøc n¨ng cña chu tr×nh tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn: Tæ chøc h¹ch tãan tiÒn l­¬ng: Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu vµ kÕ to¸n chi tiªu tiÒn l­¬ng: H¹ch to¸n ban ®Çu ®èi víi kho¶n môc tiÒn l­¬ng lµ viÖc tæ chøc hÖ thèng chøng tõ ghi nhËn kÕt qu¶ lao ®éng, thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn, qua ®ã lËp B¶ng thanh to¸n l­¬ng trong ®ã x¸c ®Þnh møc l­¬ng cña mçi c¸ nh©n ng­êi lao ®éng lµm c¨n cø ghi sæ vµ thanh to¸n l­¬ng. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh hÖ thèng chøng tõ ph¸t sinh trong chu tr×nh tiÌn l­¬ng vµ nh©n viªn bao gåm: + Chøng tõ vÒ c¬ cÊu lao ®éng: Lµ nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng nh­: QuyÕt ®Þnh tuyÓn dông, bæ nhiÖm, b·i miÔn,… + Chøng tõ h¹ch to¸n thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng: Bao gåm tÊt c¶ c¸c chøng tõ nh»m x¸c ®Þnh c¸c c«ng viÖc ®· ®­îc ng­êi lao ®ong thùc hiÖn nh­: B¶ng chÊm c«ng, PhiÕu giao nhËn s¶n phÈm, Biªn b¶n kiÓm tra chÊt l­îng… + Chøng tõ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng: B¶ng thanh to¸n l­¬ng, B¶ng ph©n phèi thu nhËp theo lao ®éng, Chøng tõ chi tiÒn thanh to¸n l­¬ng… Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn sö dông tµi kho¶n: TK334 “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn”. Néi dung tµi kho¶n nay bao gåm: Bªn Nî: + C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn + TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶ c«ng nh©n viªn + KÕt chuyÓn tiÒn l­¬ng nh©n viªn ch­a lÜnh Bªn cã: TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn D­ cã: TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ nh©n viªn. D­ nî:Sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn. C¨n cø trªn chøng tõ thanh to¸n tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo tõng bé phËn s¶n xuÊt, ghi nhËn c¸c bót to¸n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. §ång thêi kÕ to¸n tiÕn hµnh thanh to¸n l­¬ng cho c¸c c¸ nh©n, bé phËn vµ tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n. Tæ chøc h¹ch to¸n quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn vµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n B¶n chÊt Quü BHYT, BHXH, KPC§ vµ ThuÕ TNCN: Quü BHYT, BHXH, KPC§ vµ ThuÕ TNCN ®Òu lµ c¸c kho¶n trÝch trªn l­¬ng theo mét tû lÖ cè ®Þnh ®­îc quy ®Þnh bëi c¸c c¬ quan chøc n¨ng. ViÖc tÝnh vµ h¹ch to¸n quü BHYT, BHXH, KPC§ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi quü l­¬ng vµ chi phÝ tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ mÆc dï b¶n chÊt cña c¸c kho¶n môc nµy cã nh­ng ®Æc ®iÓm vµ môc tiªu kh¸c nhau. BHXH, BHYT lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch x· héi mµ Nhµ n­íc bao ®¶m cho mçi ng­êi d©n nãi chung vµ ng­êi lao ®äng nãi riªng. BHXH, BHYT lµ sù b¶o ®¶m vÒ vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng khi ®au èm, thai s¶n, tai n¹n, h­u trÝ…gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh trªn c¬ së ®ãng gãp cña ng­êi së dông lao ®éng, ng­êi lao ®éng vµ sù b¶o hé cña Nhµ n­íc. Theo quy ®Þnh vµ chÕ ®é hiÖn hµnh quü BHXH ®­îc tÝnh b»ng 20% tæng quü l­¬ng trßn ®ã ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i nép 15% tæng quü l­¬ng , cßn 5% trªn tæng quü l­¬ng do ng­êi lao ®éng trùc tiÕp ®ãng gãp. Quü BHYT ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh 3% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong kú, trong ®ã trÝch vµo chi phÝ kinh doanh 2% vµ 1% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra, ®Ó cã nguån chi phÝ cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn, hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i trÝch vµo chi phÝ 2% trªn quü l­¬ng cña ®¬n vÞ. ThuÕ TNCN: Lµ kho¶n thuÕ ®¸nh vµo ng­êi lao ®éng cã thu nhËp cao, nh»m b¶o ®¶m môc tiªu ph©n phèi l¹i thu nhËp vµ gãp phÇn ®iÒu hoµ thu nhËp trong x· héi. C¬ së tÝnh thuÕ thu nhËp lµ tæng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng vµ tû lÖ tÝnh thuÕ. Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp:Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®Ó h¹ch to¸n viÖc trÝch lËp quü BHXH, quü BHYT, quü KPC§ vµ tÝnh ThuÕ TNCN ®¬n vÞ h¹ch to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: + TK3382: KInh phi c«ng ®oµn + TK3383: B¶o hiÓm x· héi + TK3384: B¶o hiÓm y tÕ + TK3388: ThuÕ kh¸c C¨n cø vµo quü l­¬ng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n thùc tÕ víi c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ vµ ThuÕ TNCN. §ång thêi ®¬n vÞ còng tiÕn hµnh khai b¸o sè l­îng lao ®éng, møc l­¬ng c¬ b¶n, sè ng­êi mua BHYT cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý c¸c quü B
Luận văn liên quan