Đề tài Hoạt động tạo lập vốn của công ty cổ phần thương m ại xây dựng Vạn Hưng - Chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả tạo lập vốn

Vốn là một nhu cầu cần thiết tất yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt trực tiếp với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài mà còn phải đối mặt với sự biến động của thị trường. Bởi thế, việc nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như gia tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên thị trường là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, doanh nghiệp còn phải d ựa vào rất nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là Nguồn vốn, nó mang lại nhiều lợi thế trong kinh doanh cũng như tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bằng cách mở rộng kinh doanh, cải tiến kỹ thuật tiên tiến,.Chính vì thế các doanh nghiệp đều phải tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn nên nhu cầu về nguồn vốn đối với doanh nghiệp càng trở nên quan trọng.

pdf48 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 1254 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoạt động tạo lập vốn của công ty cổ phần thương m ại xây dựng Vạn Hưng - Chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả tạo lập vốn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đề tài: Hoạt động tạo lập vốn của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng - Chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả tạo lập vốn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN HƯNG 1.1 Tên và địa chỉ công ty:………………………………………………………….3 1.2 Thời điểm thành lập các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của công ty:………………………………………………………………….….3 1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng:.................................................................................................................5 1.4 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa chủ yếu:...................................7 1.5 Hình thức tổ chức sản xuất của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng:.........................................................................................................7 1.6 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng :................................................................................................................9 1.7 Đặc điểm chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty:……..12 1.8 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm:……...14 CHƯƠNG II: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN HƯNG 2.1 Đặc điểm Tài sản – Nguồn vốn của công ty:…………………………………….17 2.1.1 Đặc điểm Tài sản:………………………………………………………………..17 2.1.2 Đặc điểm Nguồn vốn:……………………………………………………………20 2.2. Thực trạng công tác tạo lập vốn của công ty:.……………………………22 2.2.1 Vốn chủ sở hữu:……………………………………………………………..22 2.2.1.1 Vốn điều lệ:………………………………………………………………..22 2.2.1.2 Vốn bổ sung từ lợi nhuận:……………………………………………….24 2.2.1.3 Nguồn kinh phí và quỹ khác:……………………………………………24 2.2.2 Vốn nợ:………………………………………………………………………25 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 2.2.2.1 Vay các tổ chức tín dụng:………………………………………………..25 2.2.2.2 Tín dụng thương mại:…………………………………………………….26 2.2.3 Đánh giá công tác tạo lập vốn tại công ty:……………………………...26 2.2.3.1 Kết quả:…………………………………………………………………….26 2.2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân:………………………………………………..28 2.3 Nhu cầu vốn của công ty:……………………………………………………30 2.3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2015: 2.3.2 Nhu cầu vốn và kế hoạch tạo lập vốn của công ty:……………………33 2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo lập vốn tại công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng:………………………………………………..33 2.4.1 Khai thác tối đa vốn chủ sở hữu:………………………………………...33 2.4.1.1 Xây dựng phương án bổ xung lợi nhuận vào vốn……………………33 2.4.1.2 Đẩy mạnh hoạt động tăng vốn bằng pháp hành cổ phiếu…………...34 2.4.2 Tăng cường tạo lập vốn nợ từ các thành phần kinh tế:……………….34 2.4.2.1 Duy trì và mở rộng nguồn vốn tín dụng ngân hàng ngày một phù hợp…………………………………………………………………………………...35 2.4.2.2 Tăng cường tín dụng thương mại……………………………………….35 2.4.2.3 Phát hành trái phiếu công ty…………………………………………….36 2.4.3 Thực hiện liên doanh liên kết:……………………………………………..37 2.4.4 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:………………………………………….38 2.5 Một số kiến nghị:……………………………………………………………..39 2.5.1 Kiến nghị với các tổ chức tín dụng:………………………………………39 2.5.2 Kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên:…………………………………40 2.5.3 Kiến nghị với các cổ đông: ………………………………………………..41 KẾT LUẬN………………………………………………………………………….42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………….43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đủ 1. NHTM Ngân hàng thương mại 2. NHCT Ngân hàng công thương 3.NH NN&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 4. CPH Cổ phần hóa 5. DNNN Doanh nghiệp nhà nước 6. TNHH Trách nhiệm hữu hạn 7. SXKD Sản xuất kinh doanh 8. TSCĐ Tài sản cố định 9. KH Khấu hao 10. VCSH Vốn chủ sở hữu 11. TCT Tổng công ty Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 1 LỜI MỞ ĐẦU Vốn là một nhu cầu cần thiết tất yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt trực tiếp với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài mà còn phải đối mặt với sự biến động của thị trường. Bởi thế, việc nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như gia tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên thị trường là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, doanh nghiệp còn phải dựa vào rất nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là Nguồn vốn, nó mang lại nhiều lợi thế trong kinh doanh cũng như tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bằng cách mở rộng kinh doanh, cải tiến kỹ thuật tiên tiến,...Chính vì thế các doanh nghiệp đều phải tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn nên nhu cầu về nguồn vốn đối với doanh nghiệp càng trở nên quan trọng. Xuất phát từ thực tế và những vấn đề đã đặt ra ở trên với mong muốn tìm hiểu, làm sáng tỏ vấn đề này, em đã chọn đề tài: “Hoạt động tạo lập vốn của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng - Chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả tạo lập vốn” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghệp của mình với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc phân tích, thảo luận và rút ra một số giải pháp, kiến nghị và phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tạo lập vốn tại công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng. Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 2 Kết cấu của đề tài này bao gồm 2 chương: Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng. Chương II: Nâng cao hiệu quả tạo lập vốn tại công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng. Đề tài này được hoàn thành bởi sự gợi ý của các thầy cô giáo trong khoa, cùng với sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cô chú phòng tài chính kế toán của công ty nơi em thực tập. Tuy nhiên, trong khuân khổ của chuyên đề tốt nghiệp với thời gian hạn hẹp và nhiều mặt hạn chế nên những vấn đề nghiên cứu trong khuân khổ này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của các thầy cô giáo và các bạn về vấn đề này. Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN HƯNG 1.1 Tên và địa chỉ công ty: - Tên công ty viết bằng tiếng việt: công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng. - Tên công ty viết bằng tiếng Anh: Van Hung Trade Contruction Jont Stock Company. - Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng - Tên viết tắt: Vạn Hưng,CJS. - Trụ sở chính : Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. - Điện thoại: 02103 879 127 - Fax: 02103 879 199 - Giấy phép đăng ký kinh doanh: 1803 000 027 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 30/1/2002. - Tài khoản ngân hàng: 102 010 000 321 372 tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ. - Mã số thuế: 2600 255 613 - Vốn điều lệ: 35.000.000.000đ - Đại diện pháp nhân: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Lê Hữu Lợi 1.2 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng: Công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng là công ty cổ phần hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân riêng, có con dấu riêng hạch toán kế toán độc lập, có tài khoản riêng thuộc sự quản lý trực Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 4 tiếp của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình hình thành và phát triển từ khi còn là xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công ty đã trải qua các giai đoan sau: * Giai đoạn 1: Từ năm 1993 đến trước tháng 7 năm 1999: Tiền thân của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng là xí nghiệp sản xuất vật liệu và xây dựng Phú Thọ, được thành lập theo quyết định số 1380/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú. Với số vốn điều lệ ban đầu là: 5.000.000.000đ, trong khoảng thời gian này xí nghiệp đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu về vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng của người dân và nhiều công trình xây dựng của nhà nước. * Giai đoạn 2: Từ Tháng 7 năm 1999 đến tháng 1 năm 2002: Do nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng, đến tháng 7 năm 1999, xí nghiệp sản xuất vật liệu và xây dựng Phú Thọ được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn và lấy tên là “Công ty xây dựng Vạn Hưng - Phú Thọ” được thành lập theo quyết định thành lập số 1574/QĐ-UB ngày 12/7/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Vốn điều lệ là: 20.000.000.000đ * Giai đoạn 3: Từ 30/1/2002 đến nay: Đứng trước xu thế phát triển của nền kinh tế, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh, đồng thời để tạo tiền đề cho sự lớn mạnh hơn nữa nhằm mục tiêu giải quyết và nâng cao hơn nữa mức sống cho người lao động tại công ty. Đến 30/1/2002, công ty xây dựng Vạn Hưng Phú Thọ từ công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần và lấy tên là “công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng”, đăng ký kinh doanh số 1803 000 027 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 30/1/2002. Vốn điều lệ là: 35.000.000.000đ ( ba mươi lăm tỷ đồng chẵn). Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 5 Theo cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu hiện nay, đơn vị hoàn toàn có đủ năng lực tham gia dự thầu các công trình dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình cấp thoát nước sinh hoạt.... Đặc biệt là các công trình thuộc vùng nông thôn, miền núi, những vùng đặc biệt khó khăn. Những năm qua đơn vị đã thi công các công trình cấp quốc gia, tổ chức thi công các công trình cấp tỉnh, được chủ đầu tư cùng các cơ quan chức năng đánh giá công trình có chất lượng cao. Đến nay, công ty đã từng bước phát triển lớn mạnh cả về đội ngũ cán bộ, công nhân viên, quy mô sản xuất kinh doanh và số vốn điều lệ. Công ty đã và đang cố gắng phấn đấu không ngừng để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc. 1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng: Theo Quyết định thành lập công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng có chức năng, nhiệm vụ chính chuyên trách một số ngành nghề chủ yếu như sau: * Chức năng của công ty: - Chuẩn bị mặt bằng công trình; - Xây dựng công trình, hạng mục công trình (dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước); - Lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng; - Thi công đường điện đến 35KV, lắp đặt trạm biến áp đến 560 KVA; - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; - Kinh doanh các loại máy công trình, thiết bị, xe có động cơ, mô tô (kể cả phụ tùng thay thế) phục vụ sản xuất và tiêu dùng; Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 6 - Kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ. - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ; ăn uống giải khát; vui chơi, giải trí và dịch vụ du lịch sinh thái... - Đào tạo tin học văn phòng, cung cấp dịch vụ tiện ích công nghệ thông tin. - Sửa chữa nâng cấp cài đặt mua bán máy vi tính, máy in, máy photocopy, linh kiện máy tính. Thông qua các lĩnh vực hoạt động của công ty đã góp phần: thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung; tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh có công trình công ty thi công; đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty. * Nhiệm vụ của công ty: Công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng có nhiệm vụ thực hiện tốt các chính sách cơ chế quản lý của Đảng và Nhà nước, của địa phương, thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. - Tổ chức nhận thầu và hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; - Xây dựng và tổ chức có hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh; - Nâng cao chất lượng các công trình, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong công ty.; - Tự hạch toán kinh tế đầy đủ, phù hợp với chế độ tài chính, thực hiện mọi chế độ chính sách pháp lệnh của nhà nước; - Quản lý, khai thác và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, làm tròn mọi nghĩa vụ với Nhà nước thông qua việc giao nộp ngân sách hàng năm; - Cùng với các ngành, địa phương làm tốt công tác xã hội. Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 7 1.4 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa chủ yếu: Công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng hoạt động chủ yếu là thi công xây lắp các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, điện... chính những đặc điểm riêng của ngành như trên nên quy trình công nghệ sản xuất của công ty cũng phải tuân thủ theo quy trình sản xuất xây lắp. * Quy trình công nghệ xây lắp: Sơ đồ 1.1 Quy trình sản xuất xây lắp của công ty (Nguồn: Phòng kỹ thuật công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng) 1.5 Hình thức tổ chức sản xuất của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng: - Qui trình sản xuất được bắt đầu từ khi công ty tham gia đấu thầu hoặc được chỉ thầu xây dựng. Sau khi mua hồ sơ mời thầu, tiếp đó là nghiên cứu hồ sơ mời thầu xây lắp của chủ đầu tư. - Sau khi lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nộp cho Chủ đầu tư, khi trúng thầu hoặc được chỉ thầu thì hợp đồng giao nhận thầu xây lắp được thực hiện giữa hai bên thể hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. - Giai đoạn nhận mặt bằng, chuẩn bị máy móc nhân lực thi công: Sau khi hợp đồng xây lắp có hiệu lực công ty tiến hành tổ chức Bàn giao, bảo hành và sửa chữa Nghiệm thu công trình Đấu thấu và ký kết hợp đồng Nhận mặt bằng, chuẩn bị máy móc, nhân lực thi công Thi công công trình Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 8 nhận mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng công trình, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bản vẽ thiết kế thi công công trình. - Giai đoạn thi công: Ở giai đoạn này kỹ sư và công nhân viên kỹ thuật làm việc theo đúng bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định, cho đến khi công trình được hoàn thành. - Giai đoạn nghiệm thu: Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát cùng với nhà thầu sẽ tiến hành nghiệm thu công trình, nếu công trình giá trị lớn thi công trong thời gian dài thì sẽ nghiệm thu thanh toán theo từng giai đoạn thi công, từng hạng mục công trình. - Giai đoạn bàn giao, bảo hành và sửa chữa: sau khi công trình thi công hoàn thành sẽ tiến hành tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng đồng thời nhà thầu cũng lập các hồ sơ giấy tờ liên quan để thanh quyết toán công trình. Sau thời gian 12 tháng bảo hành công trình, công ty tiến hành sửa chữa hư hỏng và mời chủ đầu tư nghiệm thu hết bảo hành công trình. * Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có những đặc điểm cơ bản sau: - Được thực hiện trên cơ sở các Hợp đồng đã ký với đơn vị Chủ đầu tư sau khi trúng thầu hoặc chỉ định thầu. Trong hợp đồng, hai bên đã thống nhất với nhau về giá trị thanh toán của công trình cùng với các điều kiện khác, do vậy tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp không được thể hiện rõ, nghiệp vụ bàn giao công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng xây lắp hoàn thành đạt điểm dừng kỹ thuật cho bên giao thầu chính là quy trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp. - Trong ngành xây lắp, tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật của sản phẩm đã được xác định cụ thể trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, do vậy doanh nghiệp xây lắp phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về kỹ thuật, chất lượng công trình. Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 9 - Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc… có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời gian xây dựng để hoàn thành sản phẩm có giá trị sử dụng thường dài. - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện cần thiết cho sản xuất như các loại xe máy, thiết bị, nhân công… phải di chuyển theo địa điểm đặt công trình - Trong các doanh nghiệp xây lắp, cơ chế khoán đang được áp dụng rộng rãi với các hình thức giao khoán khác nhau như: khoán gọn công trình (khoán toàn bộ chi phí), khoán theo từng khoản mục chi phí, cho nên phải hình thành bên giao khoán, bên nhận khoán và giá khoán. 1.6 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng: * Mô hình quản lý công ty: - Công ty đang thực hiện quản lý, điều hành theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với các đơn vị thành viên gồm: 5 công ty cổ phần, 2 công ty TNHH một thành viên, 1 chi nhánh và 2 Ban điều hành dự án. Trong kinh doanh việc thống nhất về một hình thức kinh doanh là một tiền đề cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho các phòng ban trong công ty có thể nắm được quyền hạn và trách nhiệm của mình nhằm tạo ra sự phối kết hợp thống nhất từ trên xuống dưới, chế độ quản lý doanh nghiệp theo chế độ một Giám đốc. - Trong cơ cấu tổ chức bộ máy Quản lý của doanh nghiệp thì các bộ phận có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau được phân cấp trách nhiệm và quyền hạn nhất định nhằm đảm bảo chức năng quản lý được linh hoạt thông - Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty được thể hiện theo Sơ đồ Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 10 (Nguồn: Phòng hành chính) *Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Với chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, giám sát các hoạt động của Công ty, ra những quyết định kịp thời để Ban giám đốc điều hành Đội công trình số 1 Đội công trình số 2 Đội công trình số 3 Đội công trình số 4 Đội công trình số 5 Giám đốc Hội đồng quản trị Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kinh doanh Phòng kế hoạch kỹ thuật Phòng vật tư thiết bị Tài chính kế toán Phòng TC hành chính Sơ đồ 1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần thương mại xây dựng Vạn Hưng Báo cáo tốt nghiệp GVHD:Hoàng Thị Thanh Huyền SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 49B2-TCNH 11 triển khai thực hiện. Bên cạnh đó HĐQT cũng đã họp và ban hành những quyết định mang tính định hướng, như chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất bê tông và thiết bị xây dựng công nghiệp” hay chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội ở Hưng yên và Hải Dương, những dự án này đều có tính khả thi rất cao và sẽ được thực hiện trong những năm tới. * Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Ban kiểm soát được cơ cấu 03 thành viên vừa kiêm nhiệm vừa chuyên trách. Hoạt động kiểm soát được kết hợp với các phòng ban chức năng trong quá trình tổ chức sản xuất. Ban kiểm soát tổ chức họp 4 lần (mỗi quý 1 lần), tiến hành giám sát: Tình hình hoạt động theo điều lệ và các quy chế của Công ty; giám sát tình hình tài chính và các khoản công nợ quá hạn chưa thu hồi được; kiểm soát xác xuất chứng từ chi tiêu, các khoản tạm ứng. *Giám đốc: Giám đốc là người đứng đầu quyết định và lãnh đạo chung toàn doanh nghiệp, là người đại diện hợp pháp của công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quá trình hoạt động và kết quả SXKD của công ty trước pháp luật. * Phó Giám đốc kỹ thuật: Là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách kỹ thuật và quản lý thi công, chịu trách nhiệm về khâu kỹ thuật đối với sản phẩm sản xuất ra của công ty. *Phó Giám đốc hành chính: Là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách công tác quản lý nhân sự, tài chính ; tổ chức hoạt động
Luận văn liên quan