Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam

Khóa luận tốt nghiệp gồm có 3 phần sau: Phần I: Đặt vấn đề Trong phần này, bao gồm các nội dung sau: Lý do chọn đề tài, Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Phạm vi nghiên cứu và Kết cấu của đề tài. Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu Phần này bao gồm có 3 chương: Chương 1: Giới thiệu cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp. Trong đó, đề tài đã nêu lên đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản từ đó đặt ra yêu cầu về công tác quản lý. Phần này cũng nêu ra các khái niệm, các cách phân loại về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp, phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất các loại chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung; đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành; đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam.Chương này gồm có 2 nội dung sau: Thứ nhất, Trình bày khái quát về công ty: Lịch sử hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của đơn vị: tình hình lao động, tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm (2009 – 2011). Thứ hai, Đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doang nghiệp: cụ thể số liệu quý II/2011, công trình Khu tái định cư Bản Pủng. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Chương này nêu lên đánh giá của tác giả về công tác kế toán của đơn vị nói chung và công tác kế toán chi phí và tính giá thành nói riêng. Chỉ ra được những ưu điểm và nhược điểm trong thực tiễn và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại doanh nghiệp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ

pdf99 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời Cảm Ơn Đề tài tốt nghiệp này là một phần quan trọng thể hiện kết quả học tập của bản thân tôi trong những năm học ở trường đại học. Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi còn được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô, lãnh đạo công ty, gia đình và bạn bè. Và hôm nay, tôi muốn gửi tới họ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc củma mình. T rước tiên, tôi muốn chân thành cảm ơn các thầy cô giáo T rường đại học K inh T ế H uế đã tận tình truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm quý báu trong suốt bốn năm học vừa qua. Đặc biệt là cô H à Diệu T hương, người đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận với tất cả lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. T ôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo cùng toàn thể các cô chú, anh chị ở phòng kế toán công ty C ổ phần T hương mại và Đầu tư xây dựng Bắc N am, cũng như các phòng ban khác đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tại công ty. C uối cùng, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình và tất cả bạn bè, người thân đã luôn bên tôi, quan tâm, động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Do điều kiện về thời gian có hạn, kiến thức còn hạn chế, nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như tất cả các bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. H uế, tháng 5 năm 2012 S inh viên N guyễn T hị H ồngTR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................2 3. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................2 4.1. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................................2 4.2. Phương pháp xử lý số liệu .......................................................................................2 5. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................................2 6. Kết cấu của đề tài........................................................................................................2 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................4 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẦM XÂY LẮP.................................................................................4 1.1. Đặc điểm và vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp ......................................................................................................4 1.1.1. Đặc điểm của ngành xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán và tính giá thành sản phẩm xây lắp ............................................................................................................4 1.1.2. Vai trò của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ...........................5 1.2. Tổng quan về chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ......................................5 1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong xây lắp .............................................................5 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất trong xây lắp....................................................................6 1.2.3. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp................................................9 1.3. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ................12 1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp – phân bổ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp........................................................................................................................12 1.3.2. Phương pháp kế toán các chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp ..............13 1.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp .........................................................21 1.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ..................................................................21 1.3.5. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp ..............................................22 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 1.3.6. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ...............................................23 1.4. Tóm tắt những kết quả nghiên cứu trong thời gian qua ........................................24 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC NAM ............................................................................................26 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam .........26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ......................................................................26 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty......................................................27 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ........................................................29 2.1.4. Một số đặc điểm chủ yếu về công tác kế toán của Công ty ...............................30 2.1.5. Tình hình về nguồn lực của công ty trong 3 năm 2009 – 2011 ............................31 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty .......................................................................................................37 2.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại công ty Cổ phần TM & ĐTXD Bắc Nam .......................................................................................................................37 2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .........................................38 2.2.3. Nội dung kế toán các khoản mục chi phí ................................................................38 2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất ..................................................................................73 2.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dangcuồi kỳ....................................................................76 2.2.6. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp ..................................................77 2.2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ...................................................77 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC NAM ............................................................................................79 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty ....................................................79 3.1.1. Những ưu điểm ...................................................................................................79 3.1.2. Nhược điểm ........................................................................................................80 3.2. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty ..........................................................................................................................80 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 3.2.1. Những ưu điểm ...................................................................................................80 3.2.2. Nhược điểm ........................................................................................................82 3.3. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thương mại và ĐTXD Bắc Nam..................................83 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................89 III.1: Kết luận ...............................................................................................................89 III.2. Kiến nghị .............................................................................................................90 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ DANH MỤC BẢNG, BIỂU BẢNG Bảng 2.1. Tình hình sử dụng lao động tại công ty qua 3 năm .....................................35 Bảng 2.2: Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của công ty qua 3 năm .............................36 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm..................36 Bảng 2.4. Bảng kê xuất vật tư ......................................................................................42 Bảng 2.5. Bảng chấm công bộ phận công nhân trực tiếp .............................................50 Bảng 2.6. Bảng thanh toán lương bộ phận công nhân trực tiếp ...................................51 Bảng 2.7. Bảng tổng hợp lương quý II/2011................................................................52 Bảng 2.8. Bảng thanh toán lương công nhân lái máy ..................................................57 Bảng 2.9. Bảng tính khấu hao MTC.............................................................................59 Bảng 2.10. Bảng thanh toán lương nhân viên quản lý .................................................67 Bảng 2.11. Bảng trích nộp các khoản trích theo lương ................................................68 Bảng 2.12. Bảng tổng hợp chi phí phát sinh ................................................................73 Bảng 2.13. Bảng tính giá thành sản phẩm ....................................................................78 BIỂU Biểu 2.1. Mẫu phiếu nhập kho......................................................................................40 Biểu 2.2. Mẫu giấy đề nghị cấp vật tư..........................................................................41 Biểu 2.4. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng ............................................................................43 Biểu 2.5. Mẫu phiếu chi ...............................................................................................43 Biểu 2.6. Mẫu sổ Nhật ký chung tài khoản 621 ...........................................................45 Biểu 2.7. Mẫu sổ chi tiết tài khoản 621 ........................................................................46 Biểu 2.8. Mẫu sổ cái tài khoản 621 ..............................................................................47 Biểu 2.9. Mẫu sổ Nhật ký chung tài khoản 622 ...........................................................53 Biểu 2.10. Mẫu sổ chi tiết tài khoản 622 ......................................................................54 Biểu 2.11. Mẫu sổ cái tài khoản 622 ............................................................................55 Biểu 2.12. Mẫu Hóa đơn GTGT ...................................................................................60 Biểu 2.13. Mẫu sổ Nhật ký chung tài khoản 623 .........................................................61 Biểu 2.14. Mẫu sổ chi tiết tài khoản 623 ......................................................................62 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ Biểu 2.15. Mẫu sổ cái tài khoản 623 ............................................................................63 Biểu 2.16. Mẫu phiếu chi .............................................................................................69 Biểu 2.17. Mẫu sổ Nhật ký chung tài khoản 627 .........................................................70 Biểu 2.18. Mẫu sổ chi tiết tài khoản 627 ......................................................................71 Biểu 2.19. Mẫu sổ cái tài khoản 627 ............................................................................72 Biểu 2.20. Mẫu sổ chi tiết tài khoản 154 .....................................................................74 Biểu 2.21. Mẫu sổ cái tài khoản 154 ............................................................................75 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán chi phí NVL trực tiếp ...........................................................13 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp...................................................14 Sơ đồ 1.3.1. Sơ đồ hạch toán CP sử dụng MTC trong trường hợp tổ chức kế toán riêng cho đội MTC.................................................................................................................16 Sơ đồ 1.3.2. Sơ đồ hạch toán chi phí máy thi công trong trường hợp không tổ ..........17 chức bộ máy kế toán riêng............................................................................................17 Sơ đồ 1.3.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng MTC trong trường hợp thuê ngoài ......18 Sơ đồ 1.4: Kế toán chi phí sản xuất chung ...................................................................20 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất ..................................................................21 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty CP TM và ĐTXD Bắc Nam ..........27 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty Cổ phần TM và ĐTXD Bắc Nam..29 Sơ đồ 2.3. Sơ đồ quy trình sản xuất của công ty. .........................................................37 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH Ế - H UẾ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATLĐ: An toàn lao động BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BĐH: Ban điều hành CP NVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CT: Công trình CPSX: Chi phí sản xuất CCDC: Công cụ dụng cụ GTSP: Giá thành sản phẩm HMCT: Hạng mục công trình HĐ GTGT: Hoá đơn giá trị gia tăng KPCĐ: Kinh phí công đoàn KC: Kết chuyển KKTX: Kê khai thường xuyên KLXL: Khối lượng xây lắp MTC: Máy thi công NVL: Nguyên vật liệu NCTT: Nhân công trực tiếp SXKD: Sản xuất kinh doanh SXKDDD: Sản xuất kinh doanh dở dang SXSP: Sản xuất sản phẩm TSCĐ: Tài sản cố định TK: Tài khoản TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ SVTH: Nguyễn Thị Hồng 9 TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khóa luận tốt nghiệp gồm có 3 phần sau: Phần I: Đặt vấn đề Trong phần này, bao gồm các nội dung sau: Lý do chọn đề tài, Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Phạm vi nghiên cứu và Kết cấu của đề tài. Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu Phần này bao gồm có 3 chương: Chương 1: Giới thiệu cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp. Trong đó, đề tài đã nêu lên đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản từ đó đặt ra yêu cầu về công tác quản lý. Phần này cũng nêu ra các khái niệm, các cách phân loại về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp, phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất các loại chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung; đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành; đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam.Chương này gồm có 2 nội dung sau: Thứ nhất, Trình bày khái quát về công ty: Lịch sử hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của đơn vị: tình hình lao động, tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm (2009 – 2011). Thứ hai, Đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doang nghiệp: cụ thể số liệu quý II/2011, công trình Khu tái định cư Bản Pủng. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Chương này nêu lên đánh giá của tác giả về công tác kế toán của đơn vị nói chung và công tác kế toán chi phí và tính giá thành nói riêng. Chỉ ra được những ưu điểm và nhược điểm trong thực tiễn và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại doanh nghiệp. Phần 3: Kết luận và kiến nghị Phần này tác giả chỉ ra những vấn đề đã giải quyết được, chưa giải quyết được trong đề tài cũng như đề xuất một số hướng nghiên cứu của đề tài trong thời gian tới. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hồng 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự đổi mới sâu sắc, toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu đó chính là nhờ những đóng góp vô cùng to lớn của ngành xây dựng cơ bản. Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn là những công trình có tính thẩm mỹ cao, thể hiện phong cách, lối sống của dân tộc, đồng thời có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa – xã hội. Ở nước ta, xây dựng đã và đang là một ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân và là một trong những mục tiêu phát triển mang tính chiến lược, lâu dài của đảng và nhà nước. Đặc điểm nổi bật của ngành xây dựng là đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài nên vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả đồng thời khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chính vì thế, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Bởi giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các bộ phận kinh tế, tổ chức quản lý và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp, góp phần không nhỏ vào sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển và có nhiều cạnh tranh như hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, nên tôi quyết định chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam”. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hồng 2 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở khoa học về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. - Tìm hiểu về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần TM và ĐTXD Bắc Nam - Đánh giá và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 3. Đối tượng nghiên cứu Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp dùng để trang bị những lý luận cơ bản sử dụng đánh giá công tác kế toán của Công ty thông qua các phương tiện như sách, báo, internet, và các số liệu từ phòng kế toán của công ty. - Phương pháp kế toán: Chủ yếu sử dụng các phương pháp tài khoản và ghi đối ứng, phương pháp tính giá thành làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu. - Phương pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp: Thông qua việc phỏng vấn kế toán trưởng và các nhân viên Phòng kế toán của Công ty, có thể nắm bắt được tình hình thực tế tại công ty, góp phần quan trọng cho việc phân tích và xử lý số liệu. 4.2. Phương pháp xử lý số liệu Tiến hành phân tích và xử lý tổng hợp, thống kê những thông
Luận văn liên quan