Đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La

Hiện nay, trong cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đều phải đứng trước những thách thức to lớn đòi hỏi phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện để phát huy những ưu điểm và ngành nghề kinh doanh của mình. Trong điều kiện đó muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần xác định mục tiêu phù hợp với năng lực của mình, có phương án sản xuất và sử dụng nguồn vốn sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó thì trước hết các doanh nghiệp phải nắm vững tình hình tài chính của mình. Để có thể đứng vững trước những cạnh trạnh trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh.Nhưng dù có phát triển đến mức nào, ở loại hình doanh nghiệp nào đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng phải chú ý đến hiệu quả kinh doanh, đó là điều cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong kinh doanh nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, Nhìn chung họ đều quan tâm tới khả năng tạo ra dòng tiền, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa Vì vậy việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy được thực trạng tài chính, xác định đầy đủ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là báo cáo tài chính nhằm tổng hợp và trình bày tổng quát toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Dựa trên các số liệu trên bảng cân đối kế toán, người ta tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá thực trạng tài chính và cung cấp thông tin về sự biến động tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động. Từ đó đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định việc có đầu tư vào doanh nghiệp hay không, có cho vay vốn hay không?

pdf92 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏI HOÏC HUEÁ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH --------ooo-------- KHOAÙ LUAÄN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG VAØ DÒCH VUÏ THÖÔNG MAÏI SOÂNG LA Giaûng vieân höôùng daãn: ThS. Ñoã Soâng Höông Sinh vieân thöïc hieän: Buøi Thò Thuøy Khoùa hoïc: 2010-2014 Đạ i h ọc K inh tế H uế Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TH.S Đỗ Sông Hương đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Kế toán-Tài chính, Trường Đại Học kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty CP XD&DVTM Sông La đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại Công ty. Em xin gởi lời cảm ơn đến anh Phạm Văn Thành cùng các anh chị trong phòng kế toán tổng hợp của công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty CP XD&DVTM Sông La luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc Trân trọng cảm ơn ! Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện Bùi Thị Thùy Đạ i h ọ K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy MỤC LỤC MỤC LỤC .......................................................................................................................i DANH MỤC VIẾT TẮT ............................................................................................... v DANH MỤC SƠ ĐỒ ....................................................................................................vi DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... vii TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .................................................................. viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................i 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. ................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ................................................................................... 1 1.3. Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu của đề tài. ....................................................... 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. .................................................................... 2 1.5. Kết cấu của đề tài. ................................................................................................ 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH .................................................................................................. 4 1.1 Lý luận chung về chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. ....................................................................................................................... 4 1.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. ............................................. 4 1.1.1.1 Khái niệm ............................................................................................... 4 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất ...................................................................... 4 1.1.2. Giá thành sản phẩm ....................................................................................... 6 1.1.2.1 Khái niệm ............................................................................................... 6 1.1.2.2 Phân loại ................................................................................................. 6 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. ........................... 7 1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ............. 8 1.2 Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất. ........................................................ 9 1.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất ................................................................ 9 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. .......................................................... 9 1.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .............................................. 10 i Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy 1.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính (NVLTT) ................. 10 1.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp. ............................ 11 1.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. ............................................................................................... 11 1.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức: ..................... 12 1.4 Nội dung công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. .......................................... 12 1.4.1 Đối tượng tính giá thành. ............................................................................. 12 1.4.2 Kỳ tính giá thành. ......................................................................................... 13 1.4.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. ................................................. 13 1.4.3.1 Phương pháp đơn giản........................................................................... 13 1.4.3.2 Phương pháp hệ số ................................................................................ 14 1.4.3.3 Phương pháp tỷ lệ .................................................................................. 15 1.4.3.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ ...................................................... 15 1.4.3.5 Phương pháp tính giá thành phân bước ................................................. 16 1.4.3.6 Phương pháp liên hợp ........................................................................... 18 1.4.3.7 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng ..................................... 18 1.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp. ...... 19 1.5.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất .................................................................. 19 1.5.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. .............................................. 19 1.5.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ....................................................... 20 1.5.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. ............................................................. 22 1.5.1.4 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm. ................................. 23 1.6 Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm ................................................. 24 1.6.1 Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. ........................................................................................... 24 1.6.2 Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. ............. 25 1.6.3 Biện pháp quản lý chi phí sản xuất và tính thành sản phẩm. ....................... 25 ii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SÔNG LA ................................................... 26 2.1 Tổng quan về công ty CP XD&DVTM Sông La. ............................................... 26 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. ................................................................. 26 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty CP XD&DVTM Sông La. ................ 27 2.1.2.1 Chức năng. ............................................................................................ 27 2.1.2.2 Nhiệm vụ. .............................................................................................. 27 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP XD&DVTM Sông La. ................ 28 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP XD&DVTM Sông La. ...... 28 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. .................................................. 29 2.1.4 Tình hình tổ chức công tác kế toán trong công ty CP XD&DVTM Sông La. ................................................................................................................ 30 2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty XP XD&DVTM Sông La. ......... 30 2.1.4.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. ......................................................... 32 2.1.5 Phân tích nguồn nhân lực của công ty CP XD&DVTM Sông La qua 3 năm 2011-2013. .................................................................................................... 34 2.1.5.1 Tình hình lao động. ............................................................................... 34 2.1.5.2 Tình hình về tài sản và nguồn vốn. ....................................................... 35 2.1.5.3 Tình hình về kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh. ............................ 36 2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong công ty CP XD&DVTM Sông La. ........................................................ 37 2.2.1. Tổng quát về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP XD&DVTM Sông La. ........................................ 37 2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất. .................................................................... 39 2.2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. ..................................................... 40 2.2.1.3. Đối tượng tính giá thành. ..................................................................... 41 2.2.1.4. Kỳ tính giá thành. ................................................................................. 41 2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP XD&DVTM Sông La. .......................................................................................... 41 iii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy 2.2.2.1 Tài khoản hạch toán chi phí sản xuất. ................................................... 41 2.2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. ............................................ 42 2.2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. .................................................... 51 2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung ............................................................ 58 2.2.2.5 Kế toán chi phí máy: ............................................................................. 67 2.2.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất. ................................................................... 70 2.2.2.7 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. .................................................... 70 2.2.2.8. Tính giá thành sản phẩm. ..................................................................... 70 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XD&DVTM SÔNG LA....................................... 73 3.1 Đánh giá chung về công ty. ................................................................................. 73 3.1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý. ......................................................................... 73 3.1.2. Về tổ chức công tác kế toán. ....................................................................... 73 3.1.2.1 Về hình thức kế toán áp dụng ................................................................ 73 3.1.2.2 Về tổ chức bộ máy kế toán ..................................................................... 74 3.1.2.3 Về hệ thống sổ sách tài khoản ................................................................ 74 3.2. Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tuynel tại công ty CP XD&DVTM Sông La. ..................................... 74 3.2.1 Ưu điểm. ...................................................................................................... 74 3.2.2 Nhược điểm. ................................................................................................. 75 3.2.3 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành. ........................................................................................................ 76 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 77 3.1 Kết Luận: ............................................................................................................. 77 3.2 Kiến nghị. ............................................................................................................ 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 79 iv Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy DANH MỤC VIẾT TẮT CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXKDDDĐK Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ CPSXKDDDCK Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ CPSXKDTK Chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ CPSXKDDD Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang CPSXKD Chi phí sản xuất kinh doanh CCDC Công cụ dụng cụ CNTTSX Công nhân trực tiếp sản xuất CBCNV Cán bộ công nhân viên CNV Công nhâu viên GĐ Giai đoạn GT Giá thành ĐVT Đơn vị tính HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu NCTT Nhân công trực tiếp KPCĐ Kinh phí công đoàn LNKT Lợi nhuận kế toán LN Lợi nhuận TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định SXC Sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh SPDD Sản phẩm dở dang SXDD Sản xuất dở dang HĐQT Hội đồng quản trị QĐ Quyết định VCSH Vốn chủ sở hữu VNĐ Việt Nam đồng v Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán chi phí NVLTT...................................................................... 20 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trức tiếp ..................................................... 21 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung ........................................................... 23 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất: ................................................. 24 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty ................................................................. 28 Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán .................................................................. 30 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ áp dụng phần mềm kế toán ................................................................ 33 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung ................................. 33 Sơ đồ 2.5. Sơ đồ quy trình sản xuất gạch tuynel tại công ty. ........................................ 38 vi Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh sách cổ đông sáng lập ........................................................................... 26 Bảng 2.2 Tình hình biến động lao động của công ty qua 3 năm 2011-2013. ................ 34 Bảng 2.3 Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2011-2013. ............. 35 Bảng 2.4 Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011-2013 .................. 36 Bảng 2.5 Bảng hệ số các sản phẩm ............................................................................... 71 Bảng 2.6 Bảng phân bổ CCDC ...................................................................................... 76 vii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khóa luận gồm có 3 phần sau: Phần I: Đặt vấn đề Trong phần này tác giả trình bày sự cần thiết của đề tài nghiên cứu cũng như mục tiêu, đối tượng, phạm vi, các phương pháp nghiên cứu và cấu trúc đề tài. Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu. Chương 1: Hệ thống lại cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bao gồm: khái niệm, phân loại chi phí sản xuất, khái niệm, phân loại, phương pháp tính giá thành sản phẩm. Phương pháp hạch toán các khoản mục chi phí. Chương 2: Giới thiệu tổng quan về công ty CP XD&DVTM Sông La. Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển. Bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, tổ chức vận dụng chế độ kế toán của công ty, nguồn lực của công ty qua ba năm. Trình bày công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tuynel tại công ty. Chương 3: Tác giả đưa ra một số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm gạch tuynel nói riêng nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. Phần III: Kết Luận Trong phần này tác giả đã đưa ra ý kiến về lý luận và thực tiễn công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời nêu ra những việc làm được và chưa làm được trong đề tài nghiên cứu từ đó đưa ra hướng phát triển của đề tài. viii Đạ i h ọc Ki nh tế Hu ế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Đất nước ta ngày càng đổi mới và phát triển việc đẩy mạnh tham gia vào hội nhập kinh tế thế giới là một xu thế khách quan. Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hóa kinh tế kéo theo nó là những cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập kinh tế thế giới các doanh nghiệp càng phải nâng cao khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để tồn tại và phát triển. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức quản lý sản xuất một cách khoa học và hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề nói trên, công cụ hữu hiệu và đắc lực mà mỗi doanh nghiệp nói chung và công ty CP XD&DVTM Sông La nói riêng cần có là các thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hóa các mối quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư. Xuất phát từ yêu cầu của doanh nghiệp đối với việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tôi chọn đề tài “KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SÔNG LA” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài này thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:  Tổng hợp, khái quát những vấn đề lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.  Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành của công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La.  Đánh giá, nhận xét và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành trong công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La. 1 Đạ i h ọ K inh tế H uế Khóa Luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Thùy 1.3. Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đối tượng nghiên cứu đề tài này là Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm gạch Tuynel. Phạm vi nghiên cứu: Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm gạch tuynel trong công ty dựa trên số liệu trong ba năm 2011-2013. Về không gian: Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thươ
Luận văn liên quan