Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu quốc tế về thiết bị toàn bộ ở Công ty xuất nhập khẩu xi măng Việt Nam – VINACIMEX

Trong chu trình cđa mỗi d án đầu tư phát triĨn, viƯc xây dng và mua sắm trang thit bị là mt trong những khâu c tầm quan trng hàng đầu(bên cạnh các khâu quan trng khác như nghiên cu khả thi và thm định tính khả thi cđa d án, la chn công nghƯ thích hỵp và kí kt, giám sát hỵp đng chuyĨn giao công nghƯ ĐĨ viƯc xây dng và mua sắm trang thit bị đáp ng tt nht những đòi hi vỊ cht lưỵng, k thut, tin đ thc hiƯn,đĨ tit kiƯm chi phí và hạn ch đn mc thp nht những tranh chp c thĨ gây thiƯt hại vỊ vt cht và phương hại uy tín cđa các bên hữu quan, phương pháp đu thầu Quc t theo các chun mc thông dơng trên trưng quc t ngày càng t ra c ưu điĨm và đưỵc áp dơng rng rãi. Với tính cht là mt phương pháp phỉ bin và c hiƯu quả cao, đu thầu quc t ngày càng đưỵc nhìn nhn như mt điỊu kiƯn thit yu đĨ đảm bảo thành công cho các nhà thầu d h thuc khu vc nhà nước hay tư nhân, d h đầu tư trong nước hay đầu ttư nước ngoài. Đương nhiên trong bi cảnh đ, các nhà thầu xây dng, các nhà thầu cung ng thit bị càng không thĨ không áp dơng phương pháp đu thầu quc t nu h mun giành đưỵc các hỵp đng đáng kĨ t các d án đầu tư tầm cỡ. Tuy nhiên, ViƯt nam ni chung cịng như Công ty Vinacimex (Công ty xut nhp khu xi măng ViƯt nam) ni riêng thì viƯc áp dơng phương thc đu thầu quc t trong mua sắm máy mc, thit bị còn là điỊu ht sc mới mỴ. Nhưng trong những va qua và những năm tới nhu cầu mua sắm thit bị tăng nhanh do đ viƯc hoàn thiƯn phương thc và nâg cao cht lưỵng mua sắm là rt cần thit, do đ sau khi khảo sát thc t hoạt đng nhp khu và viƯc áp dơng phương thc đu thầu Quc t trong mua sắm thit bị Công ty Vinacimex, em đã quyt định chn đỊ tài: Mt s giải pháp nhằm hoàn thiƯn hoạt đng đu thầu quc t vỊ thit bị toàn b Công ty XNK xi măng ViƯt nam - Vinacimex - làm lun văn tt nghiƯp. Lun văn này gồm 3 chương: Chương I : Những vn đỊ chung vỊ đu thầu và đu thầu Quc t. Chương II: Phân tích thc trạng viƯc vn dơng phương thc đu thầu quc t trong nhp khu thit bị toàn b Công ty XNK xi măng ViƯt nam. Chương III: Mt s giải pháp nhằm hoàn thiƯn hoạt đng đu thầu Quc t Công ty XNK xi măng ViƯt nam.

doc98 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu quốc tế về thiết bị toàn bộ ở Công ty xuất nhập khẩu xi măng Việt Nam – VINACIMEX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu T rong chu tr×nh cña mçi dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn, viÖc x©y dùng vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ lµ mét trong nh÷ng kh©u cã tÇm quan träng hµng ®Çu(bªn c¹nh c¸c kh©u quan träng kh¸c nh­ nghiªn cøu kh¶ thi vµ thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp vµ kÝ kÕt, gi¸m s¸t hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ §Ó viÖc x©y dùng vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt l­îng, kÜ thuËt, tiÕn ®é thùc hiÖn,®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng tranh chÊp cã thÓ g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt vµ ph­¬ng h¹i uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan, ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu Quèc tÕ theo c¸c chuÈn mùc th«ng dông trªn tr­êng quèc tÕ ngµy cµng tá ra cã ­u ®iÓm vµ ®­îc ¸p dông réng r·i. Víi tÝnh chÊt lµ mét ph­¬ng ph¸p phæ biÕn vµ cã hiÖu qu¶ cao, ®Êu thÇu quèc tÕ ngµy cµng ®­îc nh×n nhËn nh­ mét ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng cho c¸c nhµ thÇu dï hä thuéc khu vùc nhµ n­íc hay t­ nh©n, dï hä ®Çu t­ trong n­íc hay ®Çu tt­ ë n­íc ngoµi. §­¬ng nhiªn trong bèi c¶nh ®ã, c¸c nhµ thÇu x©y dùng, c¸c nhµ thÇu cung øng thiÕt bÞ cµng kh«ng thÓ kh«ng ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu quèc tÕ nÕu hä muèn giµnh ®­îc c¸c hîp ®ång ®¸ng kÓ tõ c¸c dù ¸n ®Çu t­ tÇm cì. Tuy nhiªn, ë ViÖt nam nãi chung còng nh­ ë C«ng ty Vinacimex (C«ng ty xuÊt nhËp khÈu xi m¨ng ViÖt nam) nãi riªng th× viÖc ¸p dông ph­¬ng thøc ®Êu thÇu quèc tÕ trong mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ cßn lµ ®iÒu hÕt søc míi mÎ. Nh­ng trong nh÷ng võa qua vµ nh÷ng n¨m tíi nhu cÇu mua s¾m thiÕt bÞ t¨ng nhanh do ®ã viÖc hoµn thiÖn ph­¬ng thøc vµ n©g cao chÊt l­îng mua s¾m lµ rÊt cÇn thiÕt, do ®ã sau khi kh¶o s¸t thùc tÕ ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ viÖc ¸p dông ph­¬ng thøc ®Êu thÇu Quèc tÕ trong mua s¾m thiÕt bÞ ë C«ng ty Vinacimex, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng ®Êu thÇu quèc tÕ vÒ thiÕt bÞ toµn bé ë C«ng ty XNK xi m¨ng ViÖt nam - Vinacimex - lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n nµy gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu Quèc tÕ. Ch­¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng viÖc vËn dông ph­¬ng thøc ®Êu thÇu quèc tÕ trong nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë C«ng ty XNK xi m¨ng ViÖt nam. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng ®Êu thÇu Quèc tÕ ë C«ng ty XNK xi m¨ng ViÖt nam. Ch­¬ng I nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Êu thÇu quèc tÕ I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu Quèc tÕ. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ë ViÖt Nam. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ra ®êi trªn c¬ së cña ph­¬ng thøc b¸n ®Êu gi¸. Nã ®­îc nghiªn cøu vµ ¸p dông ë nhiÒu n­íc trªn ThÕ giíi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 30, ®Çu nh÷ng n¨m 40 cïng víi sù ph¸t triÓn cuÈ thÞ tr­êng kinh tÕ t­ b¶n trªn nhiÒu lÜnh vùc, ®ßi hái h×nh thøc ®Êu gi¸ còng ph¶i ¸p dông réng r·i. Nh­ng b¸n ®Êu gi¸ ch­a cã ®ñ c¬ së ®Ó thùc hiÖn trong lÜnh vùc cã ®Æc thï riªng nh­: chuyÓn giao c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m trang thiÕt bÞ,... do vËy mµ ®Êu thÇu ®· ra ®êi. §Êu thÇu ra ®êi vµ ®­îc ¸p dông lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, viÖc chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, cïng víi xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ ThÕ giíi, ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ, nh­ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, ho¹t ®éng ®Çu t­ còng trë nªn s«i ®éng, vµ h×nh thµnh trªn thÞ tr­êng réng lín, ®ßi hái nhu cÇu rÊt kh¾t khe c¶ vÒ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, con ng­êi vµ tµi chÝnh. §øng tr­íc sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña ph­¬ng thøc tù lµm vµ giao thÇu ®· sö dông tr­íc ®©y, víi môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn nÒn kinh tÕ, th¸ng 8 n¨m 1988, trong quyÕt ®Þnh 217/H§BT cã ®­a ra mét sè qui ®Þnh vÒ ®Êu thÇu, nh­ng kh«ng cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ nªn hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ®Êu thÇu lóc ®ã lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Sau ®ã, ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1994, ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 177/CP vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n thay cho quyÕt ®Þnh sè 385/CP cò. Trong quyÕt ®Þnh 177/CP cã ghi râ “Nh÷ng dù ¸n cã vèn ®Çu t­ tõ 500 triÖu ®ång trë lªn ®Òu ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu”vµ hiÖn nay lµ NghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16/7/1996 vÒ viÖc ban hµnh Qui chÕ ®Êu thÇu. Nh­ vËy ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ®i vµo n­íc ta nh­ mét tÊt yÕu kh¸ch quan bëi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, mäi ho¹t ®éng ®Òu kh«ng thÓ thiÕu yÕu tè c¹nh tranh, cã c¹nh tranh th× míi thóc ®Èy ®­îc mäi ngµnh, mäi ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së ph¸t triÓn, c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®Çu t­ l¹i cµng cÇn thiÕt. §Êu thÇu ®·, ®ang vµ sÏ lµ ph­¬ng thøc cÇn ph¶i ®­îc nghiªn cøu, hoµn thiÖn vµ thùc hiÖn cïng víi sù chuyÓn ®æi vµ ®i lªn víi c¸c ngµnh kinh tÕ cña c¶ n­íc. 2. C¸c quan niÖm vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu quèc tÕ trong viÖc mua s¾m thiÕt bÞ hµng ho¸. 2.1. C¸c quan niÖm vÒ ®Êu thÇu §Êu thÇu nãi chung lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, nã g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸, kh«ng cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ thÞ kh«ng cã ®Êu thÇu. §Êu thÇu ë d¹ng gi¶n ®¬n - b¸n ®Êu gi¸, lµ c¸ch lµm th«ng th­êng cã lîi vÒ gi¸ cho ng­êi b¸n. Tøc lµ ng­êi cã hµng ®em b¸n trªn thÞ tr­êng thu ®­îc lîi nhuËn lµ cao nhÊt ®èi víi hµng ho¸ ®ã. §øng ë mçi gãc ®é kh¸c nhau ng­êi ta cã nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau vÒ ®Êu thÇu. - Quan niÖm cña chñ ®Çu t­: §Êu thÇu lµ h×nh thøc më ra cho c¸c c«ng ty c¹nh tranh víi nhau. Nã lµ mét h×nh thøc kinh doanh dùa vµo tÝnh chÊt c¹nh tranh c«ng khai cña thÞ tr­êng. Bëi kh«ng cã c¹nh tranh th× kh«ng thÓ cã ®Êu thÇu vµ còng kh«ng cÇn ®Õn ®Êu thÇu. ë nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung thÞ kh«ng cã c¹nh tranh nªn kh«ng cã ®Êu thÇu. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ mäi ngµnh kinh tÕ ®Òu thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch ho¸ Nhµ n­íc theo chØ thÞ cña trªn ®­a xuèng. Cßn ë nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, n¬i quy luËt c¹nh tranh chi phèi mäi ho¹t ®éng kinh doanh th× ®Êu thÇu lµ mét h×nh thøc kinh doanh rÊt phæ biÕn, nhÊt lµ trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh lín. Nh­ vËy theo quan niÖm cña chñ ®Çu t­ th× ®Êu thÇu chØ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ë ®ã lµ n¬i c¸c quy luËt ®­îc diÔn ra ®óng b¶n chÊt cña nã. - Quan ®iÓm cña nhµ thÇu: “§Êu thÇu Ýt nhiÒu mang tÝnh cê b¹c”. §· nãi ®Õn “cê b¹c” th× bao giê còng cã kÎ th¾ng ng­êi thua, ë ®©y ®Êu thÇu còng ®­îc c¸c nhµ thÇu hiÓu nh­ vËy. Bëi: ®«i khi c¸c nhµ thÇu th¾ng cuéc trong khi cho r»ng gi¸ cña m×nh kh¸ thÊp, ®«i khi l¹i thÊt b¹i khi nghÜ r»ng gi¸ cña m×nh qu¸ cao. Khi ®· dµnh ®­îc hîp ®ång nhµ thÇu th­êng ®­a ra c¸c yªu s¸ch ®ßi hái ®Ó b¶o ®¶m lîi nhuËn thùc tÕ cao v× gi¸ dù thÇu dùa trªn c¬ së dù to¸n thÊp. V× vËy kh«ng cã g× ng¹c nhiªn khi vÊn ®Ò tham dù ®Êu thÇu ®· hÊp dÉn viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu cña chÝnh c¸c c«ng ty dù thÇu còng nh­ nhiÒu häc gi¶ kh¸c. 2.2. §Êu thÇu Quèc tÕ mua s¾m thiÕt bÞ lµ g×. §Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ tr­íc hÕt lµ ph­¬ng thøc c¹nh tranh trong viÖc cung cÊp thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô nh»m lùa chän ®¬n vÞ nhËn thÇu ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra cña chñ ®Çu t­ trong viÖc mua s¾m trang thiÕt bÞ víi chi phÝ thÊp nhÊt. §Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ lµ viÖc dùa trªn tµi liÖu mêi thÇu do chñ ®Çu t­ biªn so¹n ®Ó c¸c nhµ thÇu c¹nh tranh dµnh c¸c hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ vµ dÞch vô. Cã nghÜa lµ chñ ®Çu t­ muèn mua ®­îc c¸i m×nh cÇn víi gi¸ rÎ nhÊt. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ nhµ thÇu ph¶i b¸n víi gi¸ ph¶i ch¨ng, do ®ã cã lîi cho chñ ®Èu t­, ®ång thêi dï muèn hay kh«ng nhµ thÇu cã ®­îc häp ®ång còng ph¶i tho¶ m·n ®­îc môc ®Ých cña m×nh vÒ lîi nhuËn, uy tÝn, viÖc lµm, kinh nghiÖm. VËy, ®Êu thÇu Quèc tÕ nãi chung vµ ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ nãi riªng lµ h×nh thøc ®Êu thÇu më ra cho c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc tham gia vµ c¹nh tranh víi nhau trong viÖc cung cÊp vµ dÞch vô, hµng ho¸, ... theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­. 3. Ph©n lo¹i ®Êu thÇu quèc tÕ. C¨n cø vµo môc ®Ých ®Êu thÇu, Qui chÕ ®Êu thÇu (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 43/CP - ngµy 16/7/96 cña chÝnh phñ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam) ph©n lo¹i ®Êu thÇu gåm bèn lo¹i: - §Êu thÇu mua s¾m vËt t­, thiÕt bÞ. - §Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn. - §Êu thÇu x©y l¾p. - §Êu thÇu dù ¸n. §Ó tuyÓn chän ®­îc c¸c nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ cã thÓ lùa chän mét trong c¸c h×nh thøc ®Êu thÇu sau: 4. C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu Quèc tÕ vµ c¸c ph­¬ng thøc ¸p dông. 4.1. C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu Quèc tÕ. Cã ba h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh Quèc tÕ: 4.1.1. §Êu thÇu tæng thÓ (réng r·i). §Êu thÇu tæng thÓ lµ h×nh thøc kh«ng h¹n chÕ sè l­îng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu th«ng b¸o c«ng khai trªn c¸c ph­¬ng tiªn th«ng tin ®¹i chóng vµ ghi râ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian dù thÇu. §èi víi nh÷ng gãi thÇu lín phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt, bªn mêi thÇu ph¶i tiÕn hµnh s¬ tuyÓn ®Ó lùa chän nhµ thÇu cã ®ñ t­ c¸ch vµ n¨ng lùc tham dù ®Êu thÇu. Ph­¬ng thøc nµy cã mét sè lîi thÕ: - Do th«ng b¸o mêi thÇu ®­îc th«ng b¸o c«ng khai do ®ã tÊt c¶ nh÷ng ai muèn tham gia ®Òu cã quyÒn tham dù, nh­ vËy nã b¶o ®¶m sù tham gia tèi ®a vµ do ®ã lµ c¹nh tranh tèi ®a. - Nã cho phÐp c¸c lùc l­îng cña thÞ tr­êng tham gia tù do. - G¾n liÒn víi c¸c nguyªn t¾c vµ qui chÕ cã s½n b¶o ®¶m cho mét quyÕt ®Þnh mua b¸n c«ng b»ng. - Kh«ng cã sù ­u ¸i vµ lo¹i bá ®­îc ®Æc ©n vµ sù mÊt c«ng b»ng. - Cã thÓ b¶o vÖ cho nh÷ng ng­êi cã liªn quan trong c¸c ho¹t ®éng mua s¾m khái c¸c ¸p lùc vµ chØ trÝch. Tuy vËy, ph­¬ng thøc nµy cã mét sè bÊt lîi: - ViÖc ¸p dông ph­¬ng thøc nµy sÏ tiªu tèn kh¸ nhiÒu thêi gian vµ trong t×nh h×nh thÞ tr­êng t¨ng gi¸ sÏ kh«ng ®¶m b¶o cho mét sù mua s¾m tèt nhÊt. - ViÖc xem xÐt vµ lo¹i bá c¸c ®¬n hµng kh«ng phï hîp g©y l·ng phÝ nguån lùc. - Kh«ng ®¶m gi¸ hîp lý nhÊt ë mét thÞ tr­êng ®éc quyÒn víi gi¸ cao hoÆc ®Êu thÇu th«ng ®ång. Do cã c¸c bÊt lîi nµy, ph­¬ng thøc ®Êu thÇu réng r·i lµ phï hîp nhÊt ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®· ®­îc tiªu chuÈn ho¸ dã thÞ tr­êng ®· x¸c lËp, víi sè l­îng nhµ cung cÊp lín. 4.1.2. §Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc cã sù lùa chän. §Ó tr¸nh c¸c ®¬n dù thÇu kh«ng ®¸ng xem xÐt, ng­êi ta ®· sö dông hÖ thèng ®Êu thÇu h¹n chÕ. §©y lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu chØ göi th­ mêi thÇu tíi mét sè nhµ cung cÊp cã tiÒm n¨ng ®· ®­îc chän läc. Cã hai c¸ch trong ph­¬ng thøc ®Êu thÇu chän läc : * Cã sù ph©n lo¹i tr­íc. C¸c ph­¬ng thøc nµy dùa trªn sù më réng danh s¸ch cña nh÷ng ng­êi cung cÊp th«ng qua thñ tôc ph©n lo¹i tr­íc. Mét tæ chøc mua s¾m sö dông mét ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o mêi tÊt c¶ nh÷ng ng­êi quan t©m ®¨ng kÝ víi t­ c¸ch lµ nh÷ng ng­êi cung cÊp cã tiÒm n¨ng ®èi víi mét s¶n phÈm cô thÓ (hoÆc mét nhãm s¶n phÈm). Thñ tôc yªu cÇu r»ng tÊt c¶ nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®­îc liÖt kª hoÆc ®¨ng kÝ víi mét c¬ quan mua s¨ms, ®iÒn vµo mÉu ®­îc lµm s½n ®· m« t¶ nh»m lÊy ra tÊt c¶ c¸c th«ng tin, nh­ vËy (víi sù gióp ®ì cña c¸c chøng tõ x¸c minh ) t¹o kh¶ n¨ng cho tæ chøc mua ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c h·ng vµ c¸c giÊy tê liªn quan ®Õn uy tÝn. ChØ cã nh÷ng ng­êi göi ®¬n ®­îc ®¸nh gi¸ ®ñ kh¶ n¨ng theo hÖ thèng nµy míi ®­îc ®¨ng kÝ hoÆc ghi tªn lµ ®ñ t­ c¸ch ®Ó dÕn ®Êu thÇu sau naú ®èi víi mét s¶n phÈm ®­îc ®­a ra. * Kh«ng cã sù ph©n lo¹i tr­íc. Mét ®¹i lÝ cã thÓ quyÕt ®Þnh kh«ng th«ng qua c¸c thñ tôc ph©n lo¹i tr­íc ®Ó më réng danh s¸ch c¸c nhµ cung cÊp cã kh¶ n¨ng.Cã thÓ x©y dùng mét danh s¸ch nh­ vËy, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng viÖc mua s¾m mét lÇn hoÆc kh«ng lÆp l¹i, sö dông mét trong c¸c ph­¬ng thøc sau: kh¶o s¸t thÞ tr­êng cung cÊp cña chÝnh hä, hoÆc c¸c hå s¬ tr­íc ®©y; liªn hÖ víi nh÷ng ng­êi mua s¶n phÈm t­¬ng tù; xem xÐt c¸c t¹p chÝ kÜ thuËt; th«ng qua sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc dÞch vô t­ vÊn chuyªn m«n ho¸ trong lÜnh vùc ®ã. Môc ®Ých cña hÖ thèng ®Êu thÇu h¹n chÕ lµ nh»m chän läc nh÷ng nhµ thÇu cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn hîp ®ång nÕu hä ®­îc chän trªn c¬ së so s¸nh c¸c ®¬n dù thÇu kh¸c nhau. Môc ®Ých cña ng­êi mua trong qu¸ tr×nh lùa chän tr­íc lµ ®­îc tù tho¶ m·n kh¶ n¨ng ®ã. §iÒu nµy ®­îc thùc hiªn th«ng qua kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®èi víi mét ng­êi cung cÊp dùa trªn: - Sè liÖu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tr­íc ®ã. - N¨ng lùc cña nh©n c«ng cã kÜ thuËt. - Kh¶ n¨ng /ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt. - N¨ng lùc qu¶n lÝ. - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh. 4.1.3 §Êu thÇu riªng lÎ (chØ ®Þnh thÇu). Cã c¸c s¶n phÈm mµ chØ cã mét nhµ cung cÊp. Trong t×nh huèng nh­ vËy th«ng qua ®Êu thÇu h¹n chÕ hay réng r·i sÏ g©y l·ng phÝ c«ng søc. §¬n ®Æt hµng c¸c phô tïng thay thÕ mét thiÕt bÞ ®ang cã th«ng th­êng sÏ ®­a tíi ng­êi cung cÊp ban ®Çu thiÕt bÞ ®ã... T­¬ng tù ®èi víi c¸c s¶n phÈm cã quyÒn së h÷­ c«ng nghiÖp hoÆc quy tr×nh ®­îc cÊp b»ng s¸ng chÕ, th× ng­êi mua cÇn tiÕp xóc víi chÝnh ng­êi cung c¸p cña s¶n phÈm hoÆc c«ng nghÖ ®ã. Trong t×nh huèng nh­ vËy, ng­êi mua chØ kÝ phh¸t mét giÊy mêi thÇu cho mét nhµ cung cÊp ®éc quyÒn. Thùc chÊt, ®ã lµ mét ph­¬ng thøc mua s¾m, nã t­¬ng tù c¸c ph­¬ng thøc mua s¾m th«ng qua th­¬ng l­îng. Do vËy, gi¸ sÏ ®­îc th­¬ng l­îng sau khi nhËn ®­îc ®¬n dù thÇu cña nhµ cung cÊp. ë ViÖt nam, theo ®iÒu 3- Quy chÕ ®Êu thÇu - quy ®Þnh vÒ h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu cã nªu ba h×nh thøc, th× ngoµi hai h×nh thøc th«ng th­êng lµ ®¸u thÇu më réng vµ ®Êu thÇu h¹n chÕ cßn cã h×nh thøc chØ ®Þnh thÇu. §©y lµ h×nh thøc mµ ng­êi mua còng chØ th­¬ng th¶o hîp ®ång víi mét nhµ thÇu (gièng nh­ h×nh thøc ®Êu thÇu riªng lÎ theo th«ng lÖ Quèc tÕ), tuy nhiªn nhµ thÇu nµy ph¶i do ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ chØ ®Þnh, nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu míi th­¬ng th¶o víi nhµ thÇu kh¸c. H×nh thøc chØ ®Þnh thÇu chØ ®­îc ¸p dông víi c¸c dù ¸n cã tÝnh chÊt nghiªn cøu, thö nghiÖm; cÊp b¸ch do thiªn tai ®Þch ho¹; bÝ mËt quèc gia, an ninh quèc phßng; mét sè dù ¸n ®Æc biÖt do Thñ t­íng ChÝnh phñ cho ph¸p; c¸c dù ¸n hoÆc gãi thÇu cã trÞ gi¸ nhá h¬n 500 triÖu ®ång. 4.2. C¸c ph­¬ng thøc ¸p dông. (theo Quy chÕ ®Êu thÇu cña ViÖt nam) 4.2.1. §Êu thÇu mét tói hå s¬ (mét phong b×). Khi dù thÇu theo ph­¬ng thøc nµy, nhµ thÇu cÇn nép nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ kÜ thuËt, tµi chÝnh, gi¸ c¶ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c trong mét tói hå s¬ chung. 4.2.2. §Êu thÇu hai tói hå s¬ ( hai phong b×) Khi dù thÇu theo ph­¬ng thøc nµy, nhµ thÇu cÇn nép nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ kÜ thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh trong nh÷ng tói hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói hå s¬ vÒ kÜ thuËt sÏ ®­îc xem xÐt tr­íc ®Ó ®Ênh gi¸ xÕp h¹ng. Nhµ thÇu ®­îc xÕp h¹ng thø nhÊt vÒ kÜ thuËt sÏ ®­îc xem xÐt tiÕp tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh. Tr­êng hîp nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ tµi chÝnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång, bªn mêi thÇu ph¶i xin ý kiÕn cña ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­, nÕu ®­îc chÊp thuËn míi ®­îc phÐp mêi nhµ thÇu tiÕp theo ®Ó xem xÐt. 4.2.3. §Êu thÇu hai giai ®o¹n. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc ¸p dông cho nh÷ng dù ¸n lín, phøc t¹p vÒ kÜ tthuËt vµ c«ng nghÖ hoÆc dù ¸n thuéc d¹ng ch×a kho¸ trao tay. Trong qu¸ tr×nh xem xÐt, chñ ®Çu t­ cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn yªu cÇu vÒ mÆt c«ng nghÖ, kÜ thuËt vµ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cña hå s¬ mêi thÇu. * Giai ®o¹n thø nhÊt : c¸c nhµ thÇu nép c¸c ®Ò xuÊt vÒ kÜ thuËt vµ ph­¬ng ¸n tµi chÝnh s¬ bé(ch­a cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kÜ thuËt ®Ó nhµ thÇu chÝnh thøc chuÈn bÞ vµ nép ®Ò xuÊt kÜ thuËt cña m×nh. * Giai ®o¹n thø hai: Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép ®Ò xuÊt kÜ thuËt ®· ®­îc bæ sung hoµn chØnhtrªn cïng mét mÆt b»ng kÜ thuËt vµ ®Ò xuÊt ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh, tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ bá thÇu ®Ó ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng. 4.2.4. Chµo hµng c¹nh tranh. Ph­¬ng thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ cã quy m« nhá vµ ®¬n gi¶n. Mçi gãi thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 b¶n chµo gi¸ cña 3 nhµ thÇu kh¸c nhau trªn c¬ së yªu cÇu cña bªn mêi thÇu. Nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu vµ cã gi¸ bá thÇu ®­îc ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt sÏ ®­îc xem xÐt trao hîp ®ång. 4.2.5. Mua s¾m trùc tiÕp. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho phÐp ®èi víi c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ cã nhu cÇu gÊp ®Ó hoµn thµnh dù ¸n mµ tr­íc ®ã c¸c lo¹i vËt t­ nµy ®· ®­îc tiÕn hµnh ®Êu thÇu vµ ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho phÐp thùc hiÖn. 4.2.6. Giao thÇu trùc tiÕp. Lµ ph­¬ng thøc chän ngay mét nhµ thÇu cã ®é tin cËy cao ®Ó xem xÐt th­¬ng th¶o hîp ®ång. Ph­¬ng thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông víi nh÷ng gãi thÇu cã quy m« nhá d­íi 500 triÖu ®ång vµ c¸c gãi thÇu d­îc Thñ t­íng chÝnh phñ cho phÐp chØ ®Þnh thÇu. Tr­êng hîp nhµ thÇu ®­îc chØ ®Þnh kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña bªn mêi thÇu thh× chñ ®Çu t­ ®­îc quyÒn kiÕn nghÞ víi ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ xem xÐt thay ®æi nhµ thÇu kh¸c ®Ó th­¬ng th¶o hîp ®ång. 5. Mét sè nguyªn t¾c ®Êu thÇu Quèc tÕ. §Êu thÇu quèc tÕ kh«ng ph¶i lµ mét thñ tôc thuÇn tuý, trªn thùc tÕ ®©y lµ mét c«nng nghÖ hiÖn ®¹i, mét hÖ thèng gi¶i ph¸p cho nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thÓ bá qua trong sù phèi hîp gi÷a c¸c chñ thÓ trùc tiÕp liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng vµ cung cÊp thiÕt bÞ mµ môc ®Ých lµ b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh nµy ®­îc thùc hiÖn víi kÕt qu¶ tèi ­u. XÐt theo quan ®iÓm tæng thÓ: tèi ­u vÒ chÊt l­îng vµ tiÕn ®é, tµi chÝnh, ®ång thêi h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng diÔn biÕn g©y c¨ng th¼ng vµ ph­¬ng h¹i ®Õn uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy th× chu tr×nh ®Êu thÇu Quèc tÕ ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n. §ã lµ: 1 - Nguyªn t¾c c¹nh tranh víi ®iÒu kiÖn ngang nhau. Mäi cuéc ®Êu thÇu ®Òu ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi sù tham dù cña mét sè nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó h×nh thµnh mét cuéc c¹nh tranh m¹nh mÏ. §iÒu kiÖn ®Æt ra víi c¸c ®¬n vÞ øng thÇu vµ th«ng tin cung cÊp cho hä ph¶i ngang nhau, nhÊt thiÕt kh«ng cã sù ph©n biÖt ®èi xö. 2 - Nguyªn t¾c d÷ liÖu ®Çy ®ñ. C¸c nhµ thÇu ph¶i nhËn ®­îc ®Çy ®ñ tµi liÖu ®Êu thÇu víi c¸c th«ng tin chi tiÕt, râ rµng vµ cã hÖ thèng vÒ quy m«, sè l­îng, quy c¸ch, yªu cÇu chÊt l­îng c«ng tr×nh hay hµng ho¸, dicchj vôu cÇn cung øng; vÒ tiÕn ®é vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn(nghÜa lµ chñ c«ng tr×nh ph¶i nghiªn cø­, tÝnh to¸n, c©n nh¾c thÊu ®¸o ®Ó tiªn liÖu rÊt kÜ vµ rÊt ch¾c ch¾nvÒ mäi yÕu tè cã liªn quan, ph¶i cè tr¸nh t×nh tr¹ng chuÈn bÞ s¬ sµi, t¾c tr¸ch). 3 - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ c«ng b»ng. C¸c hå s¬ ®Êu thÇu ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ theo mét c¸ch kh«ng thiªn vÞ, theo cïng mét chuÈn mùc vµ ®­îc ®¸nh gi¸ bëi mét héi ®ång xÐt thÇu cã ®Çy dñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt. LÝ do ®Ó “®­îc chän” hay “lo¹i bá” ph¶i ®­îc gi¶i thÝch ®Çy ®ñ ®Ó tr¸nh ngê vùc. 4 - Nguyªn t¾c tr¸ch nhiÖm ph©n minh. Kh«ng chØ cã nghÜa vô, quyÒn lîi cña c¸c bªn liªn quan ®­îc ®Ò cËp, chi tiÕt ho¸ trong hîp ®ång mµ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn ë tõng phÇn viÖc ®Òu ®­îc ph©n ®Þnh r¹ch rßi ®Ó kh«ng mét sai sãt nµo kh«ng cã ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm. Mçi bªn cã liªn quan ®Òu biÕt râ m×nh ph¶i g¸nh chÞu hËu qu¶ g× nÕu cã s¬ suÊt vµ do ®ã mçi bªn ®Òu ph¶i nç lùc tèi ®a trong viÖc kiÓm so¸t bÊt tr¾c vµ phßng ngõa rñi ro. 5 - Nguyªn t¾c (ba chñ thÓ). Thùc hiÖn dù ¸n theo thÓ thøc ®Êu thÇu Quèc tÕ lu«n cã sù hiÖn diÖn ®ång thêi cña ba chñ thÓ: chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu vµ kÜ s­ t­ vÊn. Trong ®ã kÜ s­ t­ vÊn hiÖn diÖn nh­ mét nh©n tè ®¶m b¶o cho hîp ®ång lu«n ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc ®Õn tõng chi tiÕt, mäi sù bÊt cËp vÒ kÜ thuËt, tiÕn ®é ®­îc ph¸t hiÖn kÞp thê, nh÷ng biÖn ph¸o ®iÒu chØnh thÝch hîp ®­îc ®­a ra ®óng lóc. KÜ s­ t­ vÊn còng lµ nh©n tè h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng m­­ toan th«ng ®ång hoÆc tho¶ hiÖp,”ch©m ch­íc” g©y thiÖt h¹i cho ng­êi chñ ®Ých thùc cña dù ¸n. 6 - Nguyªn t¾c b¶o l·nh, b¶o hµnh vµ b¶o hiÓm thÝch ®¸ng. 7 - Nguyªn t¾c b¶o mËt hå s¬, tµi liÖu, th«ng tin. TÊt c¶ nh÷ng ng­êi thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ xÐt thÇu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gi÷ bÝ mËt c¸c hå s¬, tµi liÖu, th«ng tin vÒ néi dung hå s¬ mêi thÇu, vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng nhµ thÇu,... ChØ trªn c¬ së tu©n thñ nghiªm chØnh, chÆt chÏ c¸c nguyªn t¾c trªn th× viÖc ®Êu thÇu Quèc tÕ míi cã thÓ ph¸t huy ®­îc nh÷ng lîi thÕ cu¶ nã vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng bÊt lîi. 6. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ph­¬ng thøc ®Êu thÇu nãi chung vµ ®Êu thÇu quèc tÕ nãi riªng. 6.1. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. Chóng ta ®Òu biÕt, ®Êu thÇu lµ h×nh thøc c¹nh tranh c«ng khai trªn thÞ tr­êng, kh«ng cã c¬ chÕ thÞ tr­êng th× kh«ng cã ®Êu thÇu Quèc tÕ. ThËt vËy, trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ quèc doanh ®Òu do Nhµ n­íc chØ ®¹o tõ trªn xuèng, c¸c ®
Luận văn liên quan