Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU ở Công ty may Chiến Thắng

Ngày nay, có lẽ không ai phủ nhận vai trò của xuất khẩu, của xu hướng khu vực hoá, quốc tế hoá đối với sự phát triển mọi mặt của một quốc gia. Việc hội nhập với nền kinh tế quốc tế đối với Việt Nam càng trở nên quan trọng hơn, bởi so với rất nhiều nước trên thế giới, chúng ta vẫn là một nước nghèo và đang trên đường thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá. Với điều kiện của nước ta hiện nay, việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc đang là một xu hướng tất yếu góp phần phát triển kinh tế đất nước, đưa nước ta thoát khỏi danh sách các nước nghèo trên thế giới. Thị trường EU là một thị trường có nhu cầu nhập khẩu hàng may mặc rất lớn, được đánh giá là một thị trường quan trọng và đầy tiềm năng của hàng may mặc Việt Nam. Là một doanh nghiệp kinh doanh hàng may mặc, trong nhiều năm qua thị trường EU vẫn luôn được coi là một trong những thị trường truyền thống và quan trọng đối với việc xuất khẩu hàng may mặc của Công ty may Chiến Thắng. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu của Công ty sang thị trường này lại có xu hướng giảm, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, trong thời gian tới, thị trường này cần phải được coi trọng hơn nữa trong chiến lược xuất khẩu của Công ty nhằm khai thác hết tiềm năng của thị trường này. ý thức được điều này, sau một thời gian thực tập tại Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU ở Công ty may Chiến Thắng". Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua phân tích, đánh giá hoạt động xuất khẩu của Công ty sang thị trường EU để đưa ra các giải pháp trong việc duy trì và mở rộng xuất khẩu sang thị trường này. Kết cấu của đề tài gồm ba chương: Chương 1. Lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu hàng may mặc Chương 2. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Công ty may Chiến Thắng sang thị trường EU Chương 3. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của Công ty may Chiến Thắng sang thị trường EU

doc105 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1462 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU ở Công ty may Chiến Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Ngµy nay, cã lÏ kh«ng ai phñ nhËn vai trß cña xuÊt khÈu, cña xu h­íng khu vùc ho¸, quèc tÕ ho¸ ®èi víi sù ph¸t triÓn mäi mÆt cña mét quèc gia. ViÖc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi ViÖt Nam cµng trë nªn quan träng h¬n, bëi so víi rÊt nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, chóng ta vÉn lµ mét n­íc nghÌo vµ ®ang trªn ®­êng thùc hiÖn C«ng nghiÖp hãa - HiÖn ®¹i ho¸. Víi ®iÒu kiÖn cña n­íc ta hiÖn nay, viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng may mÆc ®ang lµ mét xu h­íng tÊt yÕu gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, ®­a n­íc ta tho¸t khái danh s¸ch c¸c n­íc nghÌo trªn thÕ giíi. ThÞ tr­êng EU lµ mét thÞ tr­êng cã nhu cÇu nhËp khÈu hµng may mÆc rÊt lín, ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét thÞ tr­êng quan träng vµ ®Çy tiÒm n¨ng cña hµng may mÆc ViÖt Nam. Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh hµng may mÆc, trong nhiÒu n¨m qua thÞ tr­êng EU vÉn lu«n ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ quan träng ®èi víi viÖc xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Tuy nhiªn, trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty sang thÞ tr­êng nµy l¹i cã xu h­íng gi¶m, do c¶ nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan. V× vËy, trong thêi gian tíi, thÞ tr­êng nµy cÇn ph¶i ®­îc coi träng h¬n n÷a trong chiÕn l­îc xuÊt khÈu cña C«ng ty nh»m khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng nµy. ý thøc ®­îc ®iÒu nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng EU ë C«ng ty may ChiÕn Th¾ng". Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ th«ng qua ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty sang thÞ tr­êng EU ®Ó ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p trong viÖc duy tr× vµ më réng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy. KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm ba ch­¬ng: Ch­¬ng 1. Lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc Ch­¬ng 2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng sang thÞ tr­êng EU Ch­¬ng 3. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng sang thÞ tr­êng EU Ch­¬ng 1 lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc 1.1. XuÊt khÈu vµ vai trß cña xuÊt khÈu hµng may mÆc ®èi víi ViÖt Nam 1.1.1. Kh¸i niÖm xuÊt khÈu hµng may mÆc XuÊt khÈu lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, trong ®ã hµng hãa vµ dÞch vô ®­îc b¸n cho n­íc ngoµi nh»m thu ngo¹i tÖ. XuÊt khÈu hµng may mÆc lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, trong ®ã hµng may mÆc ®­îc b¸n cho n­íc ngoµi nh»m thu ngo¹i tÖ. Kinh doanh xuÊt khÈu còng chÝnh lµ ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ ®Çu tiªn cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕp tôc ngay c¶ khi doanh nghiÖp ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Hµng may mÆc lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng ®Çu tiªn tham gia vµo lÜnh vùc th­¬ng m¹i quèc tÕ, do ®Æc ®iÓm cña ngµnh còng nh­ do nhu cÇu cña ng­êi d©n trªn thÕ giíi vÒ mÆt hµng nh¹y c¶m nµy. ViÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng may mÆc cã thÓ sö dông ®­îc nh÷ng kh¶ n¨ng v­ît tréi còng nh­ nh÷ng lîi thÕ cña hä. MÆt kh¸c, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm do n©ng cao khèi l­îng s¶n xuÊt, gãp phÇn n©ng cao ®­îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp m×nh ®ång thêi gi¶m ®­îc rñi ro do tèi thiÓu ho¸ sù dao ®éng cña nhu cÇu. TiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu gióp cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng may mÆc tiÕp cËn nhanh h¬n víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc t×m kiÕm, më réng thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy, ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc hiÖn nay ®­îc tiÕn hµnh ë hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n­íc cã lîi thÕ vÒ nh©n lùc vµ nguyªn liÖu. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu nµy mang l¹i nh÷ng lîi Ých rÊt lín, ®Æc bÞªt lµ víi mét n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta. 1.1.2. §Æc ®iÓm cña hµng may mÆc xuÊt khÈu Víi mçi ng­êi, ba nhu cÇu “¨n, mÆc, ë” lµ nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu vµ kh«ng thÓ thiÕu. §¸p øng nhu cÇu “mÆc”, kh«ng thÓ cã ngµnh nµo thay thÕ ®­îc ngµnh s¶n xuÊt hµng may mÆc. Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng hiÖn nay lµ “mÆc ®Ñp” chø kh«ng ph¶i lµ “mÆc Êm” nh­ tr­íc kia; chÝnh v× vËy viÖc ph¸t triÓn hµng may mÆc lµ mét tÊt yÕu. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i quèc tÕ, hµng may mÆc kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng trong n­íc mµ cßn ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ë rÊt nhiÒu n­íc kh¸c. Trong kinh doanh quèc tÕ, mÆt hµng may mÆc lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã quan hÖ ®èi ngo¹i sím nhÊt. Hµng may mÆc xuÊt khÈu cã nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: S¶n phÈm may mÆc lµ s¶n phÈm kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc S¶n phÈm cña hÇu hÕt c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ®Òu lµ nh÷ng s¶n phÈm cã thÓ thay thÕ ®­îc, nh­ thay v× sö dông xe m¸y, ng­êi ta sö dông xe ®¹p, xe buýt,.. thay v× sö dông ti vi, ng­êi ta sö dông radio,...Nh­ng ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc, ng­êi ta chØ cã thÓ lùa chän chÊt liÖu v¶i, mµu s¾c, kiÓu d¸ng kh¸c nhau cña c¸c s¶n phÈm may mÆc nh­ng kh«ng thÓ kh«ng sö dông c¸c s¶n phÈm nµy. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña hµng may mÆc, nhê ®ã mµ s¶n phÈm may mÆc trë thµnh mét trong nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu kh«ng thÓ thiÕu cña ng­êi tiªu dïng. S¶n phÈm may mÆc lµ s¶n phÈm cã yªu cÇu phong phó, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ chÊt liÖu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, nhu cÇu vÒ hµng may mÆc ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm vÒ v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, t«n gi¸o, khÝ hËu, tuæi t¸c, giíi tÝnh... §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc nµy cÇn ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó n¾m v÷ng nhu cÇu cña tõng nhãm ®èi t­îng kh¸ch hµng ®Ó tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n c¸c nhu cÇu nµy. S¶n phÈm may mÆc mang tÝnh thêi trang cao X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu lµm ®Ñp cña mçi ng­êi cµng ®­îc quan t©m nhiÒu h¬n. S¶n phÈm may mÆc hiÖn nay kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ mét c«ng cô ®Ó che th©n mµ c«ng dông chñ yÕu cña nã hiÖn nay lµ gióp t«n thªm vÎ ®Ñp, c¸ tÝnh... cña mçi ng­êi. V× vËy, viÖc n¾m b¾t ®­îc xu h­íng thêi trang quèc tÕ lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng may mÆc. S¶n phÈm may mÆc mang tÝnh thêi vô cao. §èi víi mçi mïa kh¸c nhau, nhu cÇu tiªu dïng c¸c s¶n phÈm may mÆc lµ kh¸c nhau. V× vËy, trong bu«n b¸n hµng may mÆc cÇn c¨n cø vµo sù thay ®æi cña thêi tiÕt trong n¨m ë tõng khu vùc, tõng thÞ tr­êng ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §iÒu nµy cßn cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn thêi h¹n giao hµng xuÊt khÈu, mÆt hµng may mÆc cÇn ph¶i ®­îc giao ®óng thêi h¹n nÕu kh«ng muèn bá lì c¬ héi kinh doanh. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc lµ ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷ Lao ®éng trong ngµnh may mÆc kh«ng ®ßi hái cao vÒ tr×nh ®é kü thuËt. MÆt kh¸c, lao ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng may mÆc ®ßi hái sù cÇn cï vµ khÐo lÐo, v× vËy, ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc thu hót rÊt nhiÒu lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷. §©y lµ ngµnh c«ng nghiÖp cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, c¸c n­íc ®ang ë thêi kú ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ nh­ n­íc ta. Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc ®· diÔn ra nhiÒu lÇn dÞch chuyÓn s¶n xuÊt gi÷a c¸c n­íc, c¸c khu vùc trªn thÕ giíi vµ trong néi bé tõng n­íc. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc lµ ngµnh c«ng nghiÖp sím tham gia vµo thÞ tr­êng hµng ho¸ quèc tÕ vµ nã còng ®· tr¶i qua nhiÒu lÇn dÞch chuyÓn s¶n xuÊt gi÷a c¸c n­íc vµ c¸c khu vùc trªn thÕ giíi. Cã thÓ nãi, ngµnh c«ng nghiÖp nµy xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë Anh tõ thÕ kû XVIII, sau ®ã ®­îc dÞch chuyÓn sang c¸c n­íc ch©u ¢u kh¸c, råi ®Õn ch©u ¸ (®Æc biÖt lµ c¸c n­íc Nics) vµ hiÖn nay, ngµnh c«ng nghiÖp nµy ®ang trong qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn ®Õn c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn h¬n nh­ Trung Quèc, ViÖt Nam, Th¸i Lan, In®«nªxia, Philippin... vµ cã xu h­íng dÞch chuyÓn sang c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn h¬n n÷a, vµ cã gi¸ nh©n c«ng rÎ h¬n. Ngay trong néi bé mét n­íc, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc còng cã xu h­íng dÞch chuyÓn tõ c¸c ®« thÞ ®Õn c¸c vïng n«ng th«n cã gi¸ nh©n c«ng rÎ. Thu nhËp b×nh qu©n vµ c¬ cÊu tiªu dïng chi cho hµng may mÆc lµ nh©n tè cã ¶nh h­ëng quan träng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh xu h­íng tiªu thô mÆt hµng nµy. §èi víi c¸c thÞ tr­êng cã møc thu nhËp b×nh qu©n cao th× yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, kiÓu d¸ng... sÏ quan träng h¬n gi¸ c¶. Ng­îc l¹i, ®èi víi c¸c thÞ tr­êng cã møc thu nhËp kh¸ hoÆc trung b×nh th× gi¸ c¶ l¹i cã ý nghÜa rÊt quan träng trong quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch. §Æc ®iÓm nµy cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt mÆt hµng kinh doanh trªn tõng khu vùc thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng. VÒ ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng: Hµng may mÆc lµ mét mÆt hµng nh¹y c¶m, s¶n phÈm cña nã ®­îc b¶o hé m¹nh mÏ ë hÇu hÕt c¸c thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng nh÷ng thÓ chÕ, chÝnh s¸ch ®Æc biÖt. HiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may lµ kÕt qu¶ quan träng cña vßng ®µm ph¸n urugoay ra ®êi vµ ph¸t huy t¸c dông, viÖc bu«n b¸n quèc tÕ c¸c s¶n phÈm may mÆc ®Òu ®­îc ®iÒu chØnh theo c¸c thÓ chÕ th­¬ng m¹i nµy. Nhê ®ã, phÇn lín c¸c n­íc nhËp khÈu cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ ®èi víi viÖc nhËp khÈu s¶n phÈm may mÆc. Møc thuÕ nhËp khÈu víi hµng may mÆc th­êng cao h¬n so víi c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp kh¸c. Nh÷ng thÓ chÕ nh»m b¶o hé hµng may mÆc trong n­íc vµ h¹n chÕ nhËp khÈu ®· lµm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mÆt hµng nµy trªn thÕ giíi. 1.1.3. Vai trß cña xuÊt khÈu hµng may mÆc ®èi víi ViÖt Nam XuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng rÊt c¬ b¶n vµ quan träng trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, lµ ph­¬ng tiÖn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Víi mét n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam, viÖc më réng xuÊt khÈu cã ý nghÜa v« cïng quan träng, ®Æc biÖt lµ viÖc xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ chóng ta cã thÕ m¹nh nh­ hµng may mÆc. Vai trß cña viÖc xuÊt khÈu hµng may mÆc ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ rÊt to lín vµ kh«ng thÓ phñ nhËn, thÓ hiÖn ë chç: XuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc lµ mét b­íc ®i tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, ®­a n­íc ta tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo. Muèn cho sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ diÔn ra nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ th× cÇn mét l­îng vèn rÊt lín ®Ó nhËp khÈu nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt. Nguån vèn phôc vô nhËp khÈu vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cã thÓ lÊy tõ nhiÒu nguån nh­ viÖn trî, ®i vay, xuÊt khÈu… Nh­ng c¸c nguån viÖn trî, ®i vay…th­êng rÊt khã kh¨n vµ khi sö dông c¸c nguån vèn nµy cÇn ph¶i g¾n liÒn víi tr¸ch nhiÖm tr¶ nî. V× vËy, nguån vèn thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ nguån vèn quan träng nhÊt ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu nhËp khÈu vµ phôc vô cho sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. XuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, xuÊt khÈu t¹o ra nguån vèn ®Ó nhËp khÈu; nhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu ph¸t triÓn… XuÊt khÈu quy ®Þnh quy m« vµ tèc ®é t¨ng cña nhËp khÈu. Do ®ã, trong kinh doanh ph¶i lu«n kÕt hîp xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. §· tõ nhiÒu n¨m nay, hµng may mÆc nãi riªng vµ dÖt may nãi chung lu«n lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam, vµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may lu«n ®øng ë vÞ trÝ thø hai trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ t¹o ra mét l­îng ngo¹i tÖ lín ®Ó ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ m¸y mãc vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña ®Êt n­íc, thÓ hiÖn ë nh÷ng chØ tiªu sau: - N¨m 2001, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh dÖt vµ may mÆc ®¹t 1.975 triÖu USD, t¨ng 8,8% so víi n¨m 2000, chiÕm tû träng 13,1% trong tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc (dÇu th« lµ 20,8%). - N¨m 2002, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh dÖt vµ may mÆc ®¹t 2.752 triÖu USD, t¨ng 39,3% so víi n¨m 2001, chiÕm tû träng 16,5% trong tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc (dÇu th« lµ 19,6%). - N¨m 2003, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh dÖt vµ may mÆc ­íc ®¹t 3630 triÖu USD, t¨ng 31,9% so víi n¨m 2002, chiÕm tû träng 18,3% trong tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc (dÇu th« lµ 19%). §©y lµ lÇn ®Çu tiªn kim ng¹ch xuÊt khÈu may mÆc cña ViÖt Nam v­ît ng­ìng 3 tû USD. Cã thÓ thÊy r»ng, kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¨ng lªn kh¸ nhanh, kho¶ng c¸ch gi÷a tû träng xuÊt khÈu dÖt may vµ dÇu th« trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n­íc ta ngµy cµng ®­îc rót ng¾n, thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu 2001 2002 02/01 t¨ng (%) 2003 03/02 t¨ng (%)  L­îng (Tr. USD) Tû träng (%) L­îng (Tr.USD) Tû träng (%)  L­îng (Tr.USD) Tû träng (%)  Tæng KNXK 15.027 100 16.705 100 11,20 19.880 100 19,0  DÖt may 1.975 13,1 2.752 16,5 39,34 3.630 18,3 31,9  * Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2002, thêi b¸o kinh tÕ VN Gãp phÇn thay ®æi c¬ cÊu vËt chÊt cña s¶n phÈm, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn Nhu cÇu cña con ng­êi ph¸t triÓn ngµy cµng cao vµ lu«n lu«n biÕn ®æi. Nhu cÇu cña ng­êi d©n ë mçi n­íc l¹i cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ, chØ dùa vµo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét n­íc th× nhu cÇu cña ng­êi d©n n­íc ®ã sÏ kh«ng ®­îc tho¶ m·n mét c¸ch tèt nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh mang l¹i kh«ng cao. XuÊt khÈu ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña ng­êi d©n trªn toµn thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ, mét n­íc cã thÓ chuyªn m«n hãa vµo viÖc s¶n xuÊt mÆt hµng nµo mµ n­íc ®ã cã lîi thÕ h¬n, tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc theo h­íng chuyªn m«n ho¸, nhê ®ã c¬ cÊu vËt chÊt cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã sù thay ®æi. Ngµnh may mÆc lµ mét ngµnh mµ n­íc ta cã thÕ m¹nh rÊt lín, v× vËy viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng may mÆc ®· ®­îc ChÝnh phñ quan t©m tõ nhiÒu n¨m nay. Khi ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu ph¸t triÓn, nã sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña rÊt nhiÒu ngµnh cã liªn quan §Ó s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm may mÆc phôc vô xuÊt khÈu, ng­êi ta cÇn ph¶i dïng ®Õn nhiÒu nguyªn phô liÖu kh¸c nh­ b«ng, v¶i sîi, vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nh­ in, nhuém, s¶n xuÊt nhùa polyme ®Ó bao gãi, hoµn thiÖn s¶n phÈm, s¶n xuÊt giÊy ®Ó phôc vô cho viÖc c¾t xÐn, t¹o b¶n mÉu hay c¸c thïng b×a c¸c-t«ng ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm… H¬n n÷a, khi ngµnh c«ng nghÞªp nµy ph¸t triÓn ngµy cµng cao th× ®ßi hái cµng nhiÒu nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn ®Ó phôc vô viÖc s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ gi¶m bít nh÷ng chi phÝ cho phÕ liÖu, phÕ phÈm. Tõ ®ã kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y ph¸t triÓn. Hµng may mÆc xuÊt khÈu cña chóng ta th­êng xuÊt khÈu víi sè l­îng lín, nªn th­êng chän ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®­êng biÓn v× xuÊt khÈu b»ng ®­êng biÓn tèn kÐm Ýt chi phÝ vËn chuyÓn vµ cã thÓ vËn chuyÓn nh÷ng khèi l­îng hµng ho¸ lín, do vËy ®ßi hái ph¶i cã sù ph¸t triÓn cña ngµnh hµng h¶i. Gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n §Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm phôc vô xuÊt khÈu, kh«ng thÓ kh«ng cã sù ®ãng gãp cña lùc l­îng lao ®éng. Nhê cã sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu mµ rÊt nhiÒu ng­êi lao ®éng cã viÖc lµm, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n vµ gi¶m bít ®­îc c¸c tai tÖ n¹n x· héi. Trong sè c¸c ngµnh c«ng nghiÖp th× ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng nhÊt. MÆt kh¸c, ®Æc ®iÓm cña ng­êi lao ®éng ViÖt Nam rÊt phï hîp cho viÖc lao ®éng trong ngµnh nµy. ChÝnh v× vËy, ngµnh c«ng nghiÖp nµy ®· t¹o ra hµng triÖu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng trªn kh¾p c¶ n­íc. §Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt hµng may mÆc lµ cÇn nh÷ng lao ®éng khÐo tay vµ cÇn cï, do ®ã nh÷ng lao ®éng n÷ rÊt phï hîp cho nh÷ng c«ng viÖc cña ngµnh nµy. Sè l­îng lao ®éng n÷ trong c¸c doanh nghiÖp may mÆc n­íc ta th­êng chiÕm trªn 80%. Lao ®éng trong lÜnh vùc may mÆc kh«ng ®ßi hái cã tay nghÒ cao, v× vËy, ®Ó gãp phÇn ®Èy m¹nh C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp nµy lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt. XuÊt khÈu hµng may mÆc t¹o ®iÒu kiÖn më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cña mÆt hµng nµy trªn thÞ tr­êng thÕ giíi XuÊt khÈu vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ cã t¸c ®éng qua l¹i, phô thuéc vµo nhau, xuÊt khÈu còng chÝnh lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc, nh­ ®· nãi ë trªn, lµ mét ngµnh xuÊt khÈu mòi nhän cña n­íc ta, do vËy viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn xuÊt khÈu mÆt hµng nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, hiÖn nay viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng nµy hÇu hÕt míi chØ dõng l¹i ë ph­¬ng thøc gia c«ng cho n­íc ngoµi, v× vËy bªn c¹nh viÖc xóc tiÕn xuÊt khÈu trùc tiÕp th× viÖc tiÕp tôc xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc gia c«ng còng cÇn ph¶i ®­îc chó träng, v× nã t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò thuËn lîi vÒ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cho viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trùc tiÕp. Th«ng qua ph­¬ng thøc gia c«ng xuÊt khÈu, chóng ta cã thÓ tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c b¹n hµng vµ cã thÓ khai th¸c th«ng tin tõ hä, khiÕn cho viÖc qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu hµng may mÆc ViÖt Nam ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n. 1.2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu hµng may mÆc Trong bu«n b¸n quèc tÕ hiÖn nay tån t¹i kh¸ nhiÒu h×nh thøc xuÊt khÈu, trong ®ã c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu sau ®©y th­êng ®­îc ¸p dông trong viÖc xuÊt khÈu hµng may mÆc: 1.2.1. H×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp XuÊt khÈu trùc tiÕp lµ viÖc nhµ s¶n xuÊt trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c giao dÞch víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi th«ng qua c¸c tæ chøc cña m×nh. XuÊt khÈu trùc tiÕp còng cã thÓ lµ viÖc nhµ xuÊt khÈu mua tõ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc sau ®ã xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm nµy ra n­íc ngoµi víi danh nghÜa lµ hµng cña m×nh th«ng qua c¸c tæ chøc cña m×nh. Trong ph­¬ng thøc nµy, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc sÏ tù mua nguyªn liÖu ®Çu vµo cÇn thiÕt thay v× ®­îc cung cÊp miÔn phÝ bëi ng­êi mua n­íc ngoµi. Do ®ã theo ph­¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp trong n­íc ®­îc thanh to¸n toµn bé s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu. Cã thÓ ph©n thµnh ba lo¹i xuÊt khÈu trùc tiÕp nh­ sau: * Lo¹i 1: Doanh nghiÖp trong n­íc mua nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ®Ó gia c«ng tõ nhµ cung cÊp do ng­êi mua n­íc ngoµi chØ ®Þnh. Theo ph­¬ng thøc hîp ®ång nµy, ng­êi mua n­íc ngoµi kh«ng chØ lùa chän nhµ cung cÊp mµ cßn m« t¶ chÝnh x¸c chñng lo¹i, mµu s¾c vµ phô kiÖn mµ doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i mua. Thªm vµo ®ã, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quy m« s¶n xuÊt, gi¸ c¶ vµ thêi h¹n giao hµng còng ®­îc ng­êi mua quy ®Þnh tr­íc. Th­êng ph¸t sinh tr­êng hîp doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i kª khai gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu do ng­êi mua quy ®Þnh vµ trong gi¸ thµnh xuÊt khÈu cña s¶n phÈm may mÆc. H×nh thøc hîp ®ång theo ph­¬ng thøc xuÊt khÈu nµy, c¶ rñi ro vÒ s¶n xuÊt lÉn rñi ro vÒ marketing ®Òu do ng­êi mua n­íc ngoµi g¸nh chÞu. * Lo¹i 2: Doanh nghiÖp trong n­íc nhËn mÉu hµng tõ ng­êi mua n­íc ngoµi. Dùa trªn nh÷ng mÉu nµy, hä s¶n xuÊt s¶n phÈm t­¬ng tù, sö dông nguyªn vËt liÖu do hä tù mua mµ kh«ng cã gîi ý hay cam kÕt g× cña ng­êi mua tõ tr­íc. NÕu mÉu t­¬ng øng ®­îc chÊp nhËn, hä sÏ nhËn ®­îc ®¬n ®Æt hµng may mÆc dùa trªn nh÷ng quy c¸ch cña s¶n phÈm mÉu ®· s¶n xuÊt. *Lo¹i 3: Theo ph­¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp trong n­íc tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng may mÆc dùa trªn thiÕt kÕ riªng cña hä, kh«ng cã cam kÕt tõ tr­íc d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo tõ phÝa ng­êi mua n­íc ngoµi. Doanh nghiÖp trong n­íc s¶n xuÊt mÉu hµng may mÆc vµ ®­a ra giíi thiÖu tíi c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, ch¼ng h¹n nh­, t¹i c¸c cuéc triÓn l·m. Sau ®ã hä nhËn ®­îc nh÷ng ®¬n hµng tõ phÝa kh¸ch hµng vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm dùa trªn ph­¬ng thøc b¸n FOB, nÕu cuéc triÓn l·m ®ã thµnh c«ng. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc nµy hoÆc ph¶i cã th­¬ng hiÖu riªng, hoÆc ph¶i s¶n xuÊt hµng may mÆc theo th­¬ng hiÖu ®· ®­îc ®¨ng ký víi thiÕt kÕ riªng cña hä. H×nh thøc nµy t¹o kh¶ n¨ng lín nhÊt ®Ó t¨ng gi¸ trÞ gia t¨ng, tuy nhiªn c¸c rñi ro c¶ vÒ s¶n xuÊt lÉn thÞ tr­êng l¹i lµ lín nhÊt. ViÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ theo ph­¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi ph­¬ng thøc gia c«ng, gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ trung gian vµ mang l¹i sù chñ ®éng cho c¸c doanh nghiÖp khi xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm may mÆc Tuy nhiªn, xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc nµy dÔ x¶y ra nh÷ng
Luận văn liên quan