Đề tài Phân tích và kiến nghị các giải pháp quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua quỹ hỗ trợ phát triển của Việt Nam

Gia tăng nợ n-ớc ngoài làmột hiện t-ợng toàn cầu. Nợ n-ớc ngoài trở thành nét phổ biến trong chính sách tiền tệ ở hầu hết các n-ớc, đặc biệt làcác n-ớc đang phát triển. Bởi lẽ các n-ớc này hầu nh-không có tích lũy nhungrất cần một l-ợng vốn lớn, đặc biệt làcác nguồn vốn bên ngoài để làm động lực phát triển kinh tế xã hội. Huy động ngoại lực làmột h-ớng đi đúng đối với các n-ớc nghèo. Các nhàkinh tế đ-ơng đại không xem nợ n-ớc ngoài làmột vấn đề nghiêm trọng trừ khi thiếu quản lý vàduy trì ổn định, ví dụ quản lý nợ không đầy đủ, tỷ lệ nợ/GDP tăng th-ờng xuyên vàkhông giới hạn có thể dẫn đến những khuynh h-ớng vàthay đổi tiêu cực trong các biếnkinh tế vĩ mô chính yếu, nh-cản trở đầu t-, hệ thống tài chính bất ổn, áp lực lạm phát, những biến động về tỷ giá hối đoái v.v và cả những quan hệ xã hội vàchính trị. Chính vì vậy vấn đề đặt ra đối với những n-ớc đang phát triển, trong đó có Việt Nam, làphải đảm bảo an ninh tài chính quốc gia trong lĩnh vực vay n-ớc ngoài, nghĩa làđảm bảo cho hệ thống tài chính ổn định, an toàn, vững mạnh vàphát triển, có khả năng tiếp nhận các luồng vốn đ-ợc thu hút hợp lý, sử dụng hiệu quả, đảm bảo khả năng hoàn trả nợ kết hợp với sự đảm bảo quốc gia có một cán cân thanh toán quốc tế bền vững, tỷgiá hối đoái ổn định vàdự trữ ngoại hối đáp ứng yêu cầu dự phòng của nền kinh tế. Hiện nay, theo Báo cáo Dự thảo Quy chế cho vay lại từ nguồn vay/viện trợ n-ớc ngoài của Chính phủ theo Nghị định 134: “Nợ n-ớc ngoài của Việt Nam chủ yếu làODA, khoảng 40% ODA đ-ợc dành cho vay lại. Có khoảng 9,2% số cho vay lại đ-ợc chuyển qua hệ thống ngân hàng vàBTC, chủ yếu dành cho các ch-ơng trình tín dụng quy mô nhỏ. Số còn lại đ-ợc chuyển cho Quỹ HTPT ”. Chính vì lẽ đó, tác giả chọn đề tài “Quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua Quỹ HTPT” để nghiên cứu. Trong phạm vi đề tài này, tác giả tập trung vào các vấn đề sau: 1. So sánh quan điểm về nợ n-ớc ngoài của quốc tế, cụ thể làquan điểm của IMF, vàcủa Việt Nam. Hiện nay, IMF làmột trong các nhàtài trợ đa ph-ơng cho Việt Nam, vì vậy tác giả chọn quan điểm về nợ n-ớc ngoài của IMF để làm chuẩn so sánh với quan điểm của Việt Nam (căn cứ theo Nghị định 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 ban hành Quy chế quản lý vay vàtrả nợ n-ớc ngoài), trên cơ sở đó nhận xét những điểm còn thiếu sót trong vấn đề quản lý nợ n-ớc ngoài của Việt Nam. 2. Tiếp cận một cách có hệ thống cách quản lý nợ n-ớc ngoài đối với hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua Quỹ HTPT của Việt Nam trong thời gian qua. 3. Phân tích vàkiến nghị các giải pháp quản lý nợ n-ớc ngoài đối với hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua Quỹ HTPT. Ph-ơng pháp so sánh làph-ơng pháp nghiên cứu chủ yếu đ-ợc sử dụng để thực hiện đề tài này.

pdf63 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích và kiến nghị các giải pháp quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua quỹ hỗ trợ phát triển của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan