Đề tài Quản lý điểm sinh viên đại học

Actor Canbodaotao: Là người chịu trách nhiệm chính của hệ thống và đóng vai trò là người quản lý có quyền thực hiện các chức năng như quản lý điểm, quản lý giáo viên, quản lý sinh viên, quản lý môn học,.(thêm, sửa, xóa) các thông tin. Actor Giaovien: Là người chịu trách nhiệm về điểm số do mình phụ trách đồng thời có trách nhiệm tổng kết các điểm thành phần (điểm chuyên cần, điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ) và nộp bảng điểm đúng thời hạn cho phòng đào tạo. Nếu là giáo viên chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm quản lý điểm của lớp mình phụ trách. Actor Sinhvien: Là người được hệ thống quản lý điểm số của mình, có thể nhận kết quả điểm khi có nhu cầu và có trách nhiệm phản hồi về giáo viên chủ nhiệm hoặc giao viên dậy môn đó nếu phát hiện sai sót về điểm số.

pdf64 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 4241 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý điểm sinh viên đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé c«ng th­¬ng Tr­êng ®¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi Khoa c«ng nghÖ th«ng tin ------------ Bµi tËp lín M«n uml §Ò tµi: “qu¶n lý §IÓM SINH VI£N §¹I HäC” Gi¸o viªn h­íng dÉn: Nguyễn Thị Hương Lan Nhãm thùc hiÖn: Nhóm 10 1. Vò Sü Thµnh(Nhãm tr­ëng) 2. L­u V¨n Héi 3. §ç M¹nh th¾ng Líp: LT TC§H KHMT1-K3 Hµ Néi, th¸ng 01 n¨m 2012 Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................ 8 CHƯƠNG I. KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI ..................................................... 9 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ........................................... 10 1. Biểu đồ use case ................................................................................................ 10 1.1. Tác nhân(actor) .......................................................................................... 11 1.2. Đặc tả các use case ..................................................................................... 12 2. Biểu đồ lớp lĩnh vực.......................................................................................... 12 3. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng ...................................................................... 12 3.1. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Đăng nhập” ........................................ 12 3.2. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Đổi mật khẩu” .................................... 13 3.3. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” ........................... 13 3.4. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý khóa học” ............................. 13 3.5. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý điểm” .................................... 14 3.6. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý giáo viên” ............................. 14 3.7. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý môn học” .............................. 15 3.8. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý giáo viên môn học” .............. 15 3.9. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý sinh viên” ............................. 16 3.10. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý lớp học” .............................. 17 3.11. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” ................... 17 3.12. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Xem điểm” ........................................ 18 3.13. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Báo cáo - Thống kê” ......................... 19 4. Biểu đồ trình tự ................................................................................................ 20 4.1. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Đăng nhập” ......................................... 20 4.2. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Đổi mật khẩu” ..................................... 20 4.3. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” ............................ 21 4.4. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý khóa học” .............................. 22 4.5. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý điểm” ..................................... 23 4.6. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý giáo viên” ............................... 24 4.7. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý môn học” ............................... 25 4.8. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý giáo viên môn học” ................ 26 4.9. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý sinh viên” ............................... 27 Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” 4.10. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý lớp học” ............................... 28 4.11. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” .................... 29 4.12. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Xem điểm” ......................................... 30 4.13. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Báo cáo – Thống kê” ......................... 31 5. Biểu đồ trạng thái ............................................................................................. 32 5.1. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Đăng nhập” ...................................... 32 5.2. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” ......................... 32 5.3. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý khóa học” ........................... 33 5.4. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý điểm” .................................. 33 5.5. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý giáo viên” ........................... 34 5.6. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý môn học” ............................ 34 5.7. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý giao viên môn học” ............ 35 5.8. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý sinh viên” ........................... 35 5.9. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý lớp học” .............................. 36 5.10. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” ................ 36 6. Biểu đồ hoạt động ............................................................................................. 37 6.1. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Đăng nhập” ...................................... 37 6.2. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Đổi mật khẩu” ................................. 37 6.3. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” ......................... 38 6.4. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý khóa học” ........................... 39 6.5. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý điểm” .................................. 40 6.6. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý giáo viên” ........................... 41 6.7. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý môn học” ............................ 42 6.8. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý giáo viên môn học” ............ 43 6.9. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý sinh viên” ........................... 44 6.10. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý lớp học” ............................ 45 6.11. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” ................ 46 6.12. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Xem điểm” ..................................... 47 6.13. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Báo cáo - Thống kê” ...................... 48 7. Biểu đồ lớp chi tiết ............................................................................................ 49 8. Biểu đồ thành phần .......................................................................................... 50 9. Biểu đồ triển khai ............................................................................................. 51 Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” 10. Phát sinh mã trình .......................................................................................... 52 10.1. Lớp “Hệ đào tạo” ..................................................................................... 52 10.2. Lớp “Khóa học” ....................................................................................... 53 10.3. Lớp “Điểm” .............................................................................................. 54 10.4. Lớp “Giáo viên” ....................................................................................... 55 10.5. Lớp “Môn học” ........................................................................................ 56 10.6. Lớp “Giáo viên môn học” ........................................................................ 57 10.7. Lớp “Sinh viên” ....................................................................................... 58 10.8. Lớp “Lớp học” ......................................................................................... 60 10.9. Lớp “Ngành đào tạo” ............................................................................... 61 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 64 Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” BẢNG PHÂN CÔNG STT Họ tên Công việc phụ trách 1 Vũ Sỹ Thành (Nhóm trưởng) 1.2.5. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý điểm” 1.2.6. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý giáo viên” 1.2.7. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý môn học” 1.2.8. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý giáo viên môn học” 1.2.9. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý sinh viên” 3.5. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý điểm” 3.6. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý giáo viên” 3.7. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý môn học” 3.8. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý giáo viên môn học” 3.9. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý sinh viên” 4.5. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý điểm” 4.6. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý giáo viên” 4.7. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý môn học” 4.8. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý giáo viên môn học” 4.9. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý sinh viên” 5.4. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý điểm” 5.5. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý giáo viên” 5.6. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý môn học” 5.7. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý giao viên môn học” 5.8. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý sinh viên” 6.5. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý điểm” 6.6. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý giáo viên” 6.7. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý môn học” 6.8. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý giáo viên môn học” 6.9. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý sinh viên” 2 Lưu Văn Hội 1.2.10. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý lớp học” 1.2.11. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” 1.2.12. Đặc tả ca sử dụng “Xem điểm” 1.2.13. Đặc tả ca sử dụng “Báo cáo - Thống kê” Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” 3.10. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý lớp học” 3.11. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” 3.12. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Xem điểm” 3.13. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Báo cáo - Thống kê” 4.10. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý lớp học” 4.11. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” 4.12. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Xem điểm” 4.13. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Báo cáo – Thống kê” 5.9. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý lớp học” 5.10. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” 6.10. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý lớp học” 6.11. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý ngành đào tạo” 6.12. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Xem điểm” 6.13. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Báo cáo - Thống kê” 3 Đỗ Mạnh Thắng 1.2.1. Đặc tả ca sử dụng “Đăng nhập” 1.2.2. Đặc tả ca sử dụng “Đổi mật khẩu” 1.2.3. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” 1.2.4. Đặc tả ca sử dụng “Quản lý khóa học” 3.1. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Đăng nhập” 3.2. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Đổi mật khẩu” 3.3. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” 3.4. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý khóa học” 4.1. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Đăng nhập” 4.2. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Đổi mật khẩu” 4.3. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” 4.4. Biểu đồ trình tự của ca sử dụng “Quản lý khóa học” 5.1. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Đăng nhập” 5.2. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” 5.3. Biểu đồ trạng thái của ca sử dụng “Quản lý khóa học” 6.1. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Đăng nhập” 6.2. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Đăng nhập” 6.3. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” 6.4. Biểu đồ hoạt động của ca sử dụng “Quản lý khóa học” Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Hà Nội, ngày..........tháng..........Năm 2012 Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” LỜI NÓI ĐẦU Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” CHƯƠNG I. KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1. Biểu đồ use case Hình 1: Biểu đồ use case cho tác nhân “Cán bộ đào tạo” QuanLyGiaoVien QuanLyDiem QuanLyLopHoc QuanLyKhoaHoc QuanLyNganhDaoTao QuanLyMonHoc QuanLySinhVien QuanLyHeDaoTao QuanLyGiaoVienMonHoc BaoCaoThongKe DoiMatKhau CanBoDaoTao DangNhap > > > > > > > > > > > Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” Hình 2: Biểu đồ use case cho tác nhân “Người dùng” 1.1. Tác nhân(actor) Là người chịu trách nhiệm chính của hệ thống và đóng vai trò là người quản lý có quyền thực hiện các chức năng như quản lý điểm, quản lý giáo viên, quản lý sinh viên, quản lý môn học,...(thêm, sửa, xóa) các thông tin. Là người chịu trách nhiệm về điểm số do mình phụ trách đồng thời có trách nhiệm tổng kết các điểm thành phần (điểm chuyên cần, điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ) và nộp bảng điểm đúng thời hạn cho phòng đào tạo. Nếu là giáo viên chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm quản lý điểm của lớp mình phụ trách. Là người được hệ thống quản lý điểm số của mình, có thể nhận kết quả điểm khi có nhu cầu và có trách nhiệm phản hồi về giáo viên chủ nhiệm hoặc giao viên dậy môn đó nếu phát hiện sai sót về điểm số. nói chung. Giao Vien CanBoDaoTao Sinh Vien NguoiDung XemDiem CanBoDaoTao Giao Vien Sinh Vien NguoiDung Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” 1.2. Đặc tả các use case ......................................... 2. Biểu đồ lớp lĩnh vực Hình 3: Biểu đồ lớp lĩnh vực 3. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng 3.1. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Đăng nhập” GiaoVienChuNhiem maGiaoVien tenGiaoVien gioiTinh ngaySinh diaChi GiaoVienBoMon maGiaoVien tenGiaoVien gioiTinh ngaySinh diaChi KhoaHoc maKhoaHoc tenKhoaHoc NganhDaoTao maNganh tenNganh HeDaoTao maHeDaoTao tenHeDaoTao MonHoc maMonHoc tenMonHoc soDVHT GiaoVien_MonHoc maGiaoVien maMonHoc 1..n 1 Diem maSinhVien maMonHoc diemTBKT diemThiLan1 diemThiLan2 diemTBC hocKy 1..n 1 GiaoVien maGiaoVien tenGiaoVien gioiTinh ngaySinh diaChi 1..n 1 LopHoc maLop tenLop soLuong maKhoaHoc maHeDaoTao maNganh maGiaoVien 1..n 1 1..n 1 1 1..n 1 0..1 chuNhiemNhanVien maNV tenNV dienThoai diaChi chucVu tenDangNhap matKhau phanMonDay nhapDiem SinhVien maSinhVien tenSinhVien ngaySinh gioiTinh diaChi maLop 30..60 1 1..n 1 capNhatTT capNhatTT capNhatTT capNhatTT NhanVien maNV tenNV dienThoai diaChi chucVu tenDangNhap matKhau QuanLyDangNhap kiemTraDangNhap() NguoiDung W_DangNhap tenDangNhap matKhau kiemTraDangNhap() Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” Hình 4: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Đăng nhập” - Đỗ Mạnh Thắng 3.2. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Đổi mật khẩu” Hình 5: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Đổi mật khẩu” - Đỗ Mạnh Thắng 3.3. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” Hình 6: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý hệ đào tạo” - Đỗ Mạnh Thắng 3.4. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý khóa học” Hình 7: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý hóa học” - Đỗ Mạnh Thắng CanBoDaoTao W_DoiMatKhau tenDangNhap matKhauCu matKhauMoi doiMatKhau() NhanVien maNV tenNV dienThoai diaChi chucVu tenDangNhap matKhau QuanLyDoiMatKhau doiMatKhau() CanBoDaoTao W_DangNhap tenDangNhap matKhau kiemTraDangNhap() W_HeDaoTao maHeDaoTao tenHeDaoTao themHeDaoTao() suaTTHeDaoTao() xoaHeDaoTao() HeDaoTao maHeDaoTao tenHeDaoTao QuanLyHeDaoTao themHeDaoTao() suaTTHeDaoTao() xoaHeDaoTao() hienThiDSHeDaoTao() CanBoDaoTao W_DangNhap tenDangNhap matKhau kiemTraDangNhap() W_KhoaHoc maKhoaHoc tenKhoaHoc themKhoaHoc() suaTTKhoaHoc() xoaKhoaHoc() KhoaHoc maKhoaHoc tenKhoaHoc QuanLyKhoaHoc themKhoaHoc() suaTTkhoaHoc() xoaKhoaHoc() hienThiDSKhoaHoc() Bài tập lớn môn UML Đề tài: “Quản lý điểm sinh viên đại học” 3.5. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý điểm” Hình 8: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý điểm” - Vũ Sỹ Thành 3.6. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý giáo viên” Hình 9: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng “Quản lý giáo viên” - Vũ Sỹ Thành CanBoDaoTao LopHoc maLop tenLop soLuong maKhoaHoc maHeDaoTao maNganh maGiaoVien W_DangNhap tenDangNhap matKhau kiemTraDangNhap() SinhVien maSinhVien tenSinhVien ngaySinh gioiTinh diaChi maLop 1 30..60 MonHoc maMonHoc tenMonHoc soDVHT W_Diem hocKy monHoc lopHoc sinhVien diemTBKT diemThiLan1 diemThiLan2 diemTBC themDiem() suaDiem() xoaDiem() Diem maSinhVien maMonHoc diemTBKT diemThiLan1 diemThiLan2 diemTBC hocKy 1 1..n 1 1