Đề tài Tầm quan trọng khi thực hiện đăng ký thống kê đất đai và sự cần thiết của công tác này trong quản lý đất đai ở từng địa phương cũng như của cả nước

1.1.Tính cấp thiết của đồ án Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, quỹ đất có hạn nó không thể sinh ra thêm do đó cần phải quản lý tốt quỹ đất hiện có. Vì vậy công tác quản lý đất đai ngày càng được chính phủ chú trọng quan tâm để quản lý chặt chẽ những biến động cả về chủ sử dụng và bản thân đất đai thì Nhà nước phải thực hiện công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính. Đồ án Đăng ký thống kê đất đai bao gồm nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai như: cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ), đăng ký biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập biểu thống kê-kiểm kê đất đai Đồ án cho thấy tầm quan trọng khi thực hiện đăng ký thống kê đất đai và sự cần thiết của công tác này trong quản lý đất đai ở từng địa phương cũng như của cả nước. 1.2. Mục đích, yêu cầu Mục đích: Qua việc thực hiện đồ án, sinh viên biết áp dụng lý thuyết đã học để tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý đất đai gồm: Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai một cách thành thạo, đúng luật và đúng quy trình quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

doc83 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tầm quan trọng khi thực hiện đăng ký thống kê đất đai và sự cần thiết của công tác này trong quản lý đất đai ở từng địa phương cũng như của cả nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đồ án ... 1.2. Mục đích, yêu cầu. 1.3. Nội dung và phương pháp thực hiện. PHẦN 2: NỘI DUNG.. 2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. 2.1.1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp GCN và lập Hồ sơ địa chính. 2.1.1.1. Đăng ký đất đai lần đầu 2.1.1.2. Lập Hồ sơ địa chính. 2.1.2. Đăng ký biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính.. 2.1.2.1. Đăng ký biến động đất đai... 2.1.2.2. Chỉnh lý biến động đất đai.. 2.2. Thống kê đất đai. 2.2.1. Thống kê diện tích đất đai đầu kỳ (đầu năm).. 2.2.2. Thống kê diện tích đất đai cuối kỳ (đầu năm sau).. PHẦN 3: KẾT LUẬN. PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết của đồ án Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, quỹ đất có hạn nó không thể sinh ra thêm do đó cần phải quản lý tốt quỹ đất hiện có. Vì vậy công tác quản lý đất đai ngày càng được chính phủ chú trọng quan tâm để quản lý chặt chẽ những biến động cả về chủ sử dụng và bản thân đất đai thì Nhà nước phải thực hiện công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính. Đồ án Đăng ký thống kê đất đai bao gồm nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai như: cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ), đăng ký biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập biểu thống kê-kiểm kê đất đaiĐồ án cho thấy tầm quan trọng khi thực hiện đăng ký thống kê đất đai và sự cần thiết của công tác này trong quản lý đất đai ở từng địa phương cũng như của cả nước. 1.2. Mục đích, yêu cầu Mục đích: Qua việc thực hiện đồ án, sinh viên biết áp dụng lý thuyết đã học để tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý đất đai gồm: Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai một cách thành thạo, đúng luật và đúng quy trình quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu - Nắm được những quy định của Nhà nước về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính. - Nắm vững hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai mà Nhà nước đã ban hành, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính. - Thực hiện đăng ký đất đai theo đúng trình tự. - Dựa vào các thông tư, nghị định để thực hiện. - Sử dụng các phần mềm chuyên ngành vào việc thực hiện đồ án. - Ghi các hồ sơ cấp giấy chứng nhận và các hồ sơ địa chính theo qui định. 1.3. Phương pháp thực hiện - Điều tra, thu thập thông tin. - Phương pháp thống kê: thống kê diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất tự nhiên, số liệu biến động đất đai, các trường hợp sai sót trong quá trình lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính. - Phương pháp tổng hợp, phân tích: tổng hợp hồ sơ đăng ký biến động trên địa bàn, xử lý số liệu biến động. - Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến đóng góp của giảng viên hướng dẫn. PHẦN 2. NỘI DUNG 2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 2.1.1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp GCN và lập Hồ sơ địa chính 2.1.1.1. Đăng ký đất đai lần đầu ØThẩm quyền cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Theo Điều 105 Luật Đất đai 2013. ØNguyên tắc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Theo Điều 98 Luật Đất đai 2013. ØTrình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất: Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. ØSau đây là 01 trường hợp đăng ký đất đai lần đầu: Tháng 05/2011, hộ ông Lê Văn Lượm được UBND huyện Nhà Bè giao đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm đối với thửa đất số 29, thuộc tờ bản đồ địa chính số 24. ØBộ hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu gồm: + Quyết định giao đất. + Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. + Sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận. + Trích lục hồ sơ kỹ thuật thửa đất. + Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời gian sử dụng đất. + Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp GCN. + Tờ trình đề nghị cấp GCN. + Quyết định cấp GCN. + GCN đã cấp. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UB Nhà Bè, ngày 01 tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ấp 2,xã Long Thới, được phê duyệt tại Quyết định số 01 của Ủy ban nhân dân ấp 2,xã Long Thới; Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 01 ngày 01 tháng 05 năm 2011. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Giao cho Hộ ông Lê Văn Lượm , năm sinh: 1970, số CMND: 123456789, địa chỉ thường trú: Ấp 2,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh 315.7 m2 đất tại Ấp 2,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng vào mục đích đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2011. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số 01, tỷ lệ 1/261 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nhà Bè lập ngày 01 tháng 05 năm 2011 và đã được Giám đốc VPĐKĐĐ huyện Nhà Bè thẩm định. Hình thức giao đất: giao đất không thu tiền sử dụng đất. Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp: (đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất). Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có): không Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Phòng Tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 1. Thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; 2. Chỉ đạo UBND Ấp 2,xã Long Thới xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; 3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; 4. Thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyện và môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và người được giao đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi nhận: -UBND HUYỆN NHÀ BÈ -P.TNMT HUYỆN NHÀ BÈ -Lưu VP. TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Đã ký) Nguyễn Văn Minh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số 04a/ĐK PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình. Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: 01 Quyển: 001 Ngày 01 / 05 / 2016 Người nhận hồ sơ (Ký và ghi rõ họ, tên) (Đã ký) Phạm Thị Hoàng Diễm ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Kính gửi: UBND huyện Nhà Bè. I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn) 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất 1.1. Tên (viết chữ in hoa): Hộ Ông LÊ VĂN LƯỢM, năm sinh: 1970, số CMND: 123456789, Ngày cấp: 25/07/2003, Nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh. 1.2. Địa chỉ thường trú(1): Ấp 2,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh √ 2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ Đăng ký quyền quản lý đất √ - Cấp GCN đối với đất Cấp GCN đối với tài sản trên đất (Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn) 3. Thửa đất đăng ký (2) thửa 29 3.1.Thửa đất số: 29; 3.2. Tờ bản đồ số: 24; 3.3. Địa chỉ tại: Ấp 2,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh 3.4. Diện tích: 315.7 m2; sử dụng chung: không m2; sử dụng riêng: 315.7 m2 ; 3.5. Sử dụng vào mục đích: đất trồng cây lâu năm, từ thời điểm: 01/05/2011; 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: 50 năm; 3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; 3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số: , của , nội dung quyền sử dụng:..; 4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản) 4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác: a) Loại nhà ở, công trình(4): .; b) Diện tích xây dựng: .............. (m2); c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):....m2; d) Sở hữu chung: .................... m2, sở hữu riêng: ..m2; đ) Kết cấu:......; e) Số tầng:.........; g) Thời hạn sở hữu đến. (Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn) 4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm: a) Loại cây chủ yếu: ..; b) Diện tích: . m2; c) Nguồn gốc tạo lập: - Tự trồng rừng: - Nhà nước giao không thu tiền: - Nhà nước giao có thu tiền: - Nhận chuyển quyền: - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ...... d) Sở hữu chung: . m2, Sở hữu riêng: . m2; đ) Thời hạn sở hữu đến: . a) Loại cây chủ yếu: ; b) Diện tích: . m2; c) Sở hữu chung:. m2, Sở hữu riêng:............... m2 ; d) Thời hạn sở hữu đến: . 5. Những giấy tờ nộp kèm theo: Quyết định giao đất, bản photo sổ hộ khẩu có công chứng, bản photo giấy chứng minh nhân dân có công chứng 6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: không ghi nợ. Đề nghị khác : không Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhà Bè, ngày 01 tháng 05 năm 2016 Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) (Đã ký) Lê Văn Lượm II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5 (Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán) 1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: nội dung kê khai đúng với hiện trạng. 2. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký : 01/05/2011. 4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất : 5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: không có tranh chấp. 6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: phù hợp 7. Nội dung khác : không . Ngày 10 tháng 05 năm 2016 Công chức địa chính (Ký, ghi rõ họ, tên) (Đã ký) Phạm Thị Hoàng Diễm Ngày 10 tháng 05 năm 2016 TM. Uỷ ban nhân dân Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) (Đã ký) Nguyễn Văn Chính (Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này ) III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI Theo khoản 4 điều 100 Luật đất đai 2013 và các giấy tờ có liên quan thì hộ ông Lê Văn Lượm đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận. (Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý) Ngày 25 tháng 05 năm 2016 Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) (Đã ký) Trần Diệu Ngày 25 tháng 05 năm 2016 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) (Đã ký) Nguyễn Văn An UBND XÃ LONG THỚI (Tên cơ quan tiếp nhận) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỔ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TỈNH: TP HỒ CHÍ MINH Mã: 7 9 HUYỆN: NHÀ BÈ Mã: 7 8 6 XÃ: LONG THỚI Mã: 2 7 6 5 8 Quyển số: 0 0 1 UBND XÃ LONG THỚI (Tên cơ quan tiếp nhận) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc UBND XÃ LONG THỚI (Tên cơ quan tiếp nhận) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Số: 01 /Liên 1 PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Số: 01/Liên 2 I. PHẦN TIẾP NHẬN Ngày 01 tháng 05 năm 2016. Nhận hồ sơ của: Hộ Ông Lê Văn Lượm ĐT: 0981234567 Địa chỉ: Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh Hồ sơ thủ tục: Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Gồm các giấy tờ: Bản sao công chứng sổ hộ khẩu và bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày hẹn trả: 01/06/2016. II. PHẦN TRẢ KẾT QUẢ Ngày 01 tháng 06 năm 2016. Trả kết quả cho: Hộ ông Lê Văn Lượm. Địa chỉ: Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận: Số seri: BX123456. Số vào sổ cấp: CH00001 Người nhận kết quả đã nộp giấy tờ (bản gốc) gồm: Bản sao công chứng sổ hộ khẩu và bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Văn Lượm. I. PHẦN TIẾP NHẬN Ngày 01 tháng 05 năm 2016. Nhận hồ sơ của: Hộ Ông Lê Văn Lượm ĐT: 0981234567. Địa chỉ: Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh Hồ sơ thủ tục: Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Gồm các giấy tờ: Bản sao công chứng sổ hộ khẩu và bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày hẹn trả: 01/06/2016. II. PHẦN TRẢ KẾT QUẢ Ngày 01 tháng 06 năm 2016. Trả kết quả cho: Hộ ông Lê Văn Lượm. Địa chỉ: Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận: Số seri: BX123456. Số vào sổ cấp: CH00001 Người nhận kết quả đã nộp giấy tờ (bản gốc) gồm: Bản sao công chứng sổ hộ khẩu và bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Văn Lượm. Lưu ý: Khi nhận kết quả, phải nộp lại Phiếu này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Người nộp hồ sơ (Ký tên và ghi tên) (Đã ký) Lê Văn Lượm Người nhận kết quả (Ký tên và ghi tên) (Đã ký) Lê Văn Lượm Người nộp hồ sơ (Ký tên và ghi tên) (Đã ký) Lê Văn Lượm Người nhận kết quả (Ký tên và ghi tên) (Đã ký) Lê Văn Lượm TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1. Số thứ tự thửa đất: 29; Tờ bản đồ số: 24. xã (phường, thị trấn): Long Thới, huyện (quận, thị xã, thành phố): Nhà Bè, tỉnh (thành phố): Hồ Chí Minh 2. Diện tích: 315.7 m2; 3. Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; 4. Tên người sử dụng đất: Hộ Ông Lê Văn Lượm; Địa chỉ thường trú: Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh. 5. Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất 6. Bản vẽ thửa đất: 6.1. Sơ đồ thửa đất 6.2. Chiều dài cạnh thửa Cạnh Chiều dài (m) 1-2 14.43 2-3 19.39 3-4 4.43 4-5 17.38 5-6 11.93 6-1 4.37 Người trích lục (Ký, ghi rõ họ và tên) Nhà Bè, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) Phạm Thị Hoàng Diễm Nguyễn Văn An CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2016, tại Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh (ghi tên thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố; tên xã, phường, thị trấn; tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) đã họp để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với thửa đất số 29, tờ bản đồ số 24, tại địa chỉ Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh (ghi tên địa danh nơi có đất) của Hộ ông Lê Văn Lượm, ở tại Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất cần xác định). Thành phần cuộc họp gồm có: 1. Chủ trì cuộc họp: Ông (Bà) Nguyễn Đạt. Trưởng (hoặc Phó) thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố: Ấp 2 ; 2. Ông (Bà) Nguyễn Văn Công. Đại diện Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Long Thới; 3. Ông (Bà) Lê Văn Lượm; và 01 người (có tên dưới đây) đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay của thửa đất nói trên. Cuộc họp đã thống nhất xác định: Nguồn gốc sử dụng thửa đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, vào ngày 01/05/2011. (ghi cụ thể: tự khai phá, bao chiếm hoặc nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, từ người sử dụng đất nào, vào thời gian nào) 2. Thời điểm bắt đầu sử dụng vào mục đích đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 05 năm 2011. 3. Tình trạng tranh chấp đất đai: không tranh chấp. (ghi rõ không tranh chấp hay đang tranh chấp sử dụng đất với người sử dụng đất nào) Những người tham gia cuộc họp cùng thống nhất ký tên dưới đây: STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Ký tên 1 Nguyễn Đạt Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh Đạt 2 Nguyễn Văn Công Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh Công 3 Lê Văn Lượm Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh Lượm 4 Hoàng Thị Hoài Ấp 2 ,xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh Hoài Ngày 05 tháng 05 năm 2016 Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Chủ trì cuộc họp (Ký, ghi rõ họ tên và chức danh của người chủ trì cuộc họp) (Đã ký) (Đã ký) Nguyễn Văn Chính Nguyễn Đạt UBND XÃ LONGTHỚI Số: 01/DSTB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG KHAI Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tại xã: Long Thới, huyện: Nhà Bè, tỉnh: Tp Hồ Chí Minh Số TT Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Địa chỉ thường trú Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích đất (m2) Mục đích sử dụng đất Thời điểm sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất Tài sản gắn liền với đất Tình trạng tranh chấp 1 Lê Văn Lượm Ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tỉnh Tp Hồ Chí Minh. 24 29 315.7 Đất trồng cây lâu năm. 01/05/2011 Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng. Hiện không có tranh chấp. Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 10/ 05/ 2016, đến ngày 25/ 05/ 2016. Tại địa điểm: UBND Ấp 2, xã Long Thới. Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn để giải quyết; sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./ Xác nhận của đại diện những người sử dụng đất về việc đã công khai danh sách này (Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ) Nhà Bè, ngày 10 tháng 05 năm 2016 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN (Ký tên, đóng dấu) (Đã ký) (Đã ký) Lê Văn Lượm Nguyễn Văn Chính UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHÀ BÈ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ _______________________ Số: 01/ BB-UB-ĐC Nhà Bè, ngày 25 tháng 05 năm 2016 BIÊN BẢN V/v kết thúc công khai kết quả xét Đơn xin cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Ngày 25 tháng 05 năm 2016 Ủy ban nhân xã Long Thới đã kết thúc việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt đơn cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (danh sách số 01/DSTB), tại trụ sở UBND và các địa điểm: Trong thời gian công khai là 15 ngày (kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2016 đến ngày 2
Luận văn liên quan