Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng

Ngày nay trên thế giới du lịch trở thành một nhu cầu tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của con ngƣời. Du lịch một hiện tƣợng kinh tế xã hội ngày càng phổ biến và phát triển với tốc độ cao. Trên bề mặt hành tinh chúng ta, bằng những phƣơng thức khác nhau và mục đích khác nhau, suốt ngày đêm dòng khách du lịch có mặt trên phạm vi toàn cầu. Ngành du lịch trở thành một ngành kinh doanh dịch vụ phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hiện nay nhiều quốc gia phát triển, ngành du lịch chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh thế quốc dân. Ngày nay trên thế giới có hàng trăm triệu ngƣời đi du lịch và số ngƣời đi du lịch ngày càng gia tăng. Ở Việt Nam tuy đây là ngành kinh tế còn non trẻ nhƣng tầm quan trọng của du lịch đã đƣợc đánh giá đúng mức. Dựa trên tiềm năng và tầm quan trọng của du lịch Đảng và Nhà nƣớc ta đã coi: “ Phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc”. ( Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 – 2002. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 trang 179 ). Vì vậy mà trong những năm gần đây Nhà nƣớc ta đã đầu tƣ nhiều công trình cơ sở hạ tầng, tôn tạo các điểm du lịch để phục vụ cho ngành du lịch và đƣa ra những chính sách phù hợp, thông thoáng hơn, ƣu tiên cho ngành du lịch phát triển. Với những chính sách đổi mới và phát triển, ngày càng nhiều công ty lữ hành đƣợc thành lập hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh lữ hành. Do vậy sự cạnh tranh giữa các công ty là rất khốc liệt. Để đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là vấn đề đƣợc quan tâm của các doanh nghiệp và trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp có thể tồn tại .

pdf91 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 7665 | Lượt tải: 102download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 1 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô trong trƣờng và đặc biệt là các thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh đã giúp đỡ em trong suốt quá trình học tại trƣờng . Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy TS Tạ Duy Trinh đã tận tình chỉ bảo , hƣớng dẫn em hoàn thành bài khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng đã tận tình chỉ bảo và tạo điều kiện cung cấp cho em thông tin trong thời gian em nhận đề tài khóa luận. Trong thời gian có hạn và lƣợng kiến thức còn hạn chế nên bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu xót .Em mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn giúp cho em hoàn thành bài viết này . Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 6 năm 2010 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 2 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Ngày nay trên thế giới du lịch trở thành một nhu cầu tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của con ngƣời. Du lịch một hiện tƣợng kinh tế xã hội ngày càng phổ biến và phát triển với tốc độ cao. Trên bề mặt hành tinh chúng ta, bằng những phƣơng thức khác nhau và mục đích khác nhau, suốt ngày đêm dòng khách du lịch có mặt trên phạm vi toàn cầu. Ngành du lịch trở thành một ngành kinh doanh dịch vụ phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hiện nay nhiều quốc gia phát triển, ngành du lịch chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh thế quốc dân. Ngày nay trên thế giới có hàng trăm triệu ngƣời đi du lịch và số ngƣời đi du lịch ngày càng gia tăng. Ở Việt Nam tuy đây là ngành kinh tế còn non trẻ nhƣng tầm quan trọng của du lịch đã đƣợc đánh giá đúng mức. Dựa trên tiềm năng và tầm quan trọng của du lịch Đảng và Nhà nƣớc ta đã coi: “ Phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc”. ( Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 – 2002. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 trang 179 ). Vì vậy mà trong những năm gần đây Nhà nƣớc ta đã đầu tƣ nhiều công trình cơ sở hạ tầng, tôn tạo các điểm du lịch để phục vụ cho ngành du lịch và đƣa ra những chính sách phù hợp, thông thoáng hơn, ƣu tiên cho ngành du lịch phát triển. Với những chính sách đổi mới và phát triển, ngày càng nhiều công ty lữ hành đƣợc thành lập hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh lữ hành. Do vậy sự cạnh tranh giữa các công ty là rất khốc liệt. Để đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là vấn đề đƣợc quan tâm của các doanh nghiệp và trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp có thể tồn tại . Xuất phát từ nhu cầu đó, bài viết xin trình bày về : “ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ Phần Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng”. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 3 2.Mục đích: Trên cơ sở thực tế của Trung tâm hƣớng dẫn du lịch thuộc công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Trung tâm. 3. Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là hoạt đông kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần Du Lịch và Dịch vụ Hải Phòng trong 3 năm 2007,2008,2009. 4.Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động hƣớng dẫn, hoạt động điều hành ,hoạt động marketing ,vấn đề quản lý điều hành, hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty. 5.Phƣơng pháp nghiên cứu: Điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá. Dùng biểu đồ, sơ đồ để biểu đạt... 6.Nội dung của khóa luận: Chƣơng 1: Một số vấn đề về du lịch và kinh doanh lữ hành du lịch. Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại Trung tâm hƣớng dẫn du lịch thuộc công ty Cổ phần Du lịch và Dịch v ụ Hải Phòng. Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 4 Chƣơng I Một số vấn đề về du lịch và kinh doanh lữ hành du lịch 1.1Một số khái niệm cơ bản về du lịch: 1.1.1Khái niệm về du lịch: Thực tế hoạt động du lịch đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử phát triển của loài ngƣời .Trong thời kỳ cổ đại Ai Cập và Hi Lạp, hoạt động du lịch còn mang tính tự phát, đó là các cuộc hành hƣơng về đất thánh,các thánh địa,chùa chiền… Đến thế kỷ XVII , khi các cuộc chiến tranh kết thúc , thời kỳ phục hƣng ở các nƣớc Châu Âu bắt đầu , kinh tế xã hội phát triển nhanh,thông tin , bƣu điện cũng nhƣ giao thông vận tải phát triển và thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ. Tháng 6 năm 1999 hội nghị quốc tế tại Ottawa Canada đã định nghĩa về du lịch nhƣ sau: “ Du lịch là một hoạt động của con ngƣời đi tới một nơi ngoài môi trƣờng thƣờng xuyên trong khoảng thời gian đã đƣợc các tổ chức quy định trƣớc ,mục đích của chuyến đi không phải là để tiến hành các hoạt động kiếm tiền trong phạm vi vùng tới thăm”. Theo Luật Du lịch Việt Nam: “Du lịch là hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con ngƣời ngoài nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu thăm quan ,tìm hiểu ,giải trí,nghỉ dƣỡng trong một khoảng thời gian nhất định”. Từ các định nghĩa trên cho thấydu lịch là một hoạt động liên quan đến con ngƣời đi ra khỏi nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình bằng các cuộc hành trình ngắn ngày hay dài ngày.Quá trình đi du lịch của họ đƣợc gắn với các hoạt động kinh tế , các mối quan hệ ,hiện tƣợng ở nơi họ cƣ trú tạm thời . 1.1.2Các loại hình du lịch chính: 1.1.2.1Phân loại theo môi trường tài nguyên: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 5 - Du lịch thiên nhiên:Du lịch thiên nhiên là loại hình du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu về với thiên nhiên của con ngƣời , điểm đến của loại hình du lịch này là những nơi có môi trƣờng thiên nhiên trong lành,cảnh quan tự nhiên hấp dẫn. - Du lịch văn hóa:Du lịch văn hóa là loại hình du lịch mà ở đó con ngƣời đƣợc hƣởng thụ những sản phẩm văn hóa của nhân loại ,của một quốc gia, của một vùng,một dân tộc.Hoạt động du lịch diễn ra chủ yếu ở môi trƣờng nhân văn ,hoặc tập trung khai thác tài nguyên du lịch nhân văn. 1.1.2.2Phân loại theo mục đích chuyến đi: - Du lịch tham quan. - Du lịch giải trí. - Du lịch nghỉ dƣỡng. - Du lịch thể thao. - Du lịch khám phá. - Du lịch lễ hội. - Du lịch tôn giáo. - Du lịch công vụ. - Du lịch thăm hỏi. - Du lịch nghiên cứu học tập. 1.1.3 Điểm -tuyến du lịch: 1.1.3.1 Khái niệm về điểm du lịch: Điểm du lịch là những chỗ hoặc cơ sở mà khách du lịch thƣờng đến và lƣu trú. Điểm du lịch có thể là những chỗ không có dân cƣ. Đó là theo nghĩa rộng của điểm du lịch. Trong kinh tế du lịch, điểm du lịch là một nơi, một vùng hay một đất nƣớc có sức hấp dẫn đặc biệt đối với dân ngoài địa phƣơng và có những thay đổi nhất định trong kinh tế do hoạt động du lịch gây lên. Theo Luật Du lịch Việt Nam (2005): “ Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn , phục vụ nhu cầu thăm quan của khách du lịch”. 1.1.3.2 Điều kiện hình thành điểm du lịch Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 6 Trong thực tế điểm du lịch đƣợc hình thành dƣới tác động của 3 nhóm nhân tố: - Nhóm thứ nhất: Gồm các nhân tố liên quan đến sức hấp dẫn của điểm du lịch nhƣ: Vị trí địa lý, tài nguyên du lịch, kinh tế, xã hội, chính trị. chính sách của nhà nƣớc, chất lƣợng dịch vụ... - Nhóm thứ hai: Gồm các nhân tố đảm bảo giao thông cho khách đến điểm du lịch. - Nhóm thứ ba: Gồm những nhân tố liên quan đến việc đảm bảo cho khách lƣu trú tại điểm du lịch, đó là các cơ sở ăn uống, cơ sở lƣu trú, các cơ sở phục vụ vui chơi giải trí... Theo Luật du lịch Việt Nam quy định : Điểm du lịch quốc gia và điểm du lịch địa phƣơng . 1.1.3.3 Tuyến du lịch : Theo Luật du lịch Việt Nam định nghĩa: “Tuyến du lịch là lộ trình liên kết các khu du lịch , điểm du lịch ,cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch ,gắn với tuyến giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt , đƣờng thủy, đƣờng hàng không”. Theo luật du lịch Việt Nam điều 24 quy định: Tuyến du lịch quốc gia và tuyến du lịch địa phƣơng. 1.2Nhu cầu du lịch: 1.2.1Khái niệm về nhu cầu du lịch: Nhu cầu là cái tất yếu, tự nhiên, nó là thuộc tính tâm lý của con ngƣời hay nói cách khác nhu cầu chính là cái gây nên nội lực ở mỗi cá nhân, nhu cầu là mầm sống là nguyên nhân của mọi hành động. Một nhu cầu nếu đƣợc thoả mãn thì gây ra những tác động tích cực và ngƣợc lại nếu không đƣợc thoả mãn thì nó sẽ phản tác dụng. Vấn đề ở đây đặt ra là chúng ta phải nắm bắt nhu cầu của khách để từ đó có các biện pháp nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu đó và tạo đƣợc sự hài lòng đối với khách hàng. 1.2.2 Đặc điểm của nhu cầu du lịch. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 7 Trong sự phát triển không ngừng của nền sản xuất xã hội thì du lịch là một đòi hỏi tất yếu của con ngƣời, du lịch trở thành nhu cầu mang tính toàn cầu. Nhu cầu du lịch đƣợc khơi dậy và chịu ảnh hƣởng của nền kinh tế. Nhu cầu du lịch là sự mong muốn, khát khao đƣợc rời khỏi nơi ở thƣờng xuyên của mình để đến một nơi khác nhằm thoả mãn nhu cầu nghỉ ngơi tham quan giải trí, khám phá của mình mà không theo đuổi mục đích kinh tế. Nhu cầu du lịch khác với các nhu cầu khác, vì nó là một loại nhu cầu đặc biệt ( cao cấp ) và tổng hợp của con ngƣời, nhu cầu này đƣợc hình thành và phát triển dựa trên nền tảng của nhu cầu sinh lý ( sự đi lại, ăn, ở...) và các nhu cầu tinh thần ( nhu cầu an toàn, nhu cầu tự khẳng định...) Nhu cầu du lịch phát sinh là kết quả tác động của lực lƣợng sản xuất và trình độ xã hội. Sản xuất ngày một phát triển, thu nhập ngày một nâng cao, trình độ xã hội càng cao, các mối quan hệ xã hội càng hoàn thiện thì nhu cầu du lịch của con ngƣời càng phát triển. Khi muốn thực hiện đƣợc chuyến du lịch thì cần phải có 2 điều kiện là: Thời gian rỗi và khả năng thanh toán. Các nhu cầu chính đáng của khách du lịch cũng đƣợc thể hiện theo thứ bậc từ thấp đến cao theo lý thuyết nhu cầu của Maslow. Tháp nhu cầu của Maslow gồm có 5 bậc:  Bậc 1:Nhu cầu sinh học.  Bậc 2:Nhu cầu an toàn.  Bậc 3:Nhu cầu xã hội.  Bậc 4:Nhu cầu đƣợc kính trọng.  Bậc 5:Nhu cầu tự hoàn thiện mình. Theo Maslow, cá nhân chỉ phát sinh nhu cầu ở cấp độ cao khi các nhu cầu ở cấp độ thấp đƣợc thoả mãn. Nghĩa là thoả mãn những nhu cầu sinh lý nhƣ: ăn uống , đi lại, chỗ ở... thì con ngƣời mong muốn tiến đến những nhu cầu cao hơn. Đây cũng chính là cơ chế nảy sinh nhu cầu của con ngƣời. Nhu cầu thiết yếu. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 8 Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu cơ bản nhất đảm bảo sự sinh tồn của con ngƣời. Đối với khách du lịch, những nhu cầu cơ bản nhƣ: ăn, uống, ngủ, nghỉ ,không ngừng đòi hỏi phải thoả mãn một cách đầy đủ về mặt lƣợng mà còn đòi hỏi đảm bảo về mặt chất. Nhìn chung ở mức độ nhu cầu này thƣờng có những mong muốn. - Thoát khỏi thói quen thƣờng ngày. - Thƣ giãn cả về tinh thần và thể xác. - Tiếp xúc với thiên nhiên đặc biệt là thiên nhiên hoang dã. - Tìm kiếm những cảm giác mới lạ. Nhu cầu an toàn. Đối với khách du lịch là ngƣời đã rời nơi ở thƣờng xuyên của mình đến những nơi xa lạ, mới mẻ chƣa thể dễ dàng thích ứng đƣợc ngay với môi trƣờng xung quanh nên mong muốn đƣợc đảm bảo an toàn về tính mạng, thân thể với họ càng cấp thiết hơn. Nhu cầu giao tiếp. Những nhu cầu về sinh lý an toàn đƣợc thoả mãn cũng có nhiều ý nghĩa về cảm giác cơ thể, con ngƣời luôn có nhu cầu sống trong một nhu cầu nào đó và đƣợc ngƣời khác quan tâm đến. Trong du lịch cũng vậy mỗi cuộc hành trình, các đối tƣợng trong đoàn không phải khi nào cũng là ngƣời quen biết mà phần lớn họ không có quan hệ quen biết. Do vậy trong suốt chuyến đi, khách du lịch phải sống với những ngƣời hoàn toàn mới, gặp gỡ những ngƣời không cùng dân tộc, ngôn ngữ. Chính vì thế ai cũng mong muốn có đƣợc ngƣời bạn đồng hành tin cậy, mở rộng đƣợc quan hệ giao lƣu và đặc biệt họ rất mong muốn đƣợc quan tâm chú ý. Nhu cầu đƣợc kính trọng. Đối với khách du lịch thì nhu cầu đƣợc kính trọng đƣợc thể hiện qua những mong muốn nhƣ: - Đƣợc phục vụ theo đúng hợp đồng. - Đƣợc ngƣời khác tôn trọng. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 9 - Đƣợc đối xử bình đẳng nhƣ mọi thành viên khác. Nhu cầu hoàn thiện bản thân. Qua chuyến đi du khách đƣợc hiểu biết thêm về thế giới xung quanh mình, qua đó để họ tự đánh giá, tự kết luận, hoàn thiện cho bản thân và trân trọng những giá trị tinh thần, mong muốn đƣợc làm giàu kiến thức cho bản thân mình. Do đó ngƣời làm du lịch phải là nơi cung cấp những giá trị về mặt tinh thần và kiến thức mà họ mong muốn. 1.3 Tổng quan về lữ hành và kinh doanh lữ hành: 1.3.1 Khái niệm về lữ hành: Để phân biệt lữ hành với du lịch ta có thể hiểu theo 2 cách sau: - Theo nghĩa rộng: Lữ hành bao gồm tất cả các hoạt động di chuyển của con ngƣời cũng nhƣ các hoạt động liên quan đến sự di chuyển đó. Theo cách hiểu này thì hoạt động du lịch có bao gồm yếu tố lữ hành nhƣng không phải tất cả các hoạt động lữ hành đều là du lịch. - Theo nghĩa hẹp: Lữ hành bao gồm toàn bộ những hoạt động liên quan đến việc xây dựng tổ chức thực hiện các chƣơng trình du lịch, tức là hoạt động du lịch bao gồm cả những hoạt động lữ hành. Theo Luật du lịch Việt Nam định nghĩa: “Lữ hành là việc xây dựng ,bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chƣơng trình du lịch cho khách du lịch”. 1.3.2 Khái niệm về kinh doanh lữ hành: Theo định nghĩa của Tổng cục du lịch Việt Nam ( TCDL – Quy chế quản lý lữ hành ngày 29/4/1995 ) thì :“ Kinh doanh lữ hành là việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trƣờng, thiết lập chƣơng trình du lịch trọn gói hay từng phần, quảng cáo và bán chƣơng trình này trực tiếp hay gián tiếp thông qua trung gian hoặc văn phòng đại diện, tổ chức thực hiện chƣơng trình và hƣớng dẫn du lịch”. Các doanh nghiệp lữ hành đƣơng nhiên đƣợc phép tổ chức các mạng lƣới lữ hành. Theo tổng cục du lịch Việt Nam phân loại thì kinh doanh lữ hành bao gồm 2 loại là: kinh doanh lữ hành quốc tế và kinh doanh lữ hành nội địa. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 10 - Kinh doanh lữ hành quốc tế: Là việc tổ chức đƣa khách ra nƣớc ngoài hoặc đƣa khách nƣớc ngoài vào nƣớc sở tại. - Kinh doanh lữ hành nội địa: Là việc tổ chức cho khách là công dân một nƣớc, những ngƣời cƣ trú tại một nƣớc đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ nƣớc đó. Theo Luật du lịch Việt Nam điều 34 quy định: - Khách du lịch nội địa : Là công dân Việt Nam ,ngƣời nƣớc ngoài thƣờng trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. - Khách du lịch quốc tế: Là ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt nam định cƣ ở nƣớc ngoài vào Việt Nam du lịch, công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài thƣờng trú tại Việt nam ra nƣớc ngoài du lịch.  Phân loại kinh doanh lữ hành: Khái niệm kinh doanh lữ hành: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản,có trụ sở ổn định , đƣợc đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Bất cứ doanh nghiệp nào đƣợc pháp luật cho phép và có thực hiện kinh doanh lữ hành đều đƣợc gọi là doanh nghiệp lữ hành. Tùy vào quy mô,phạm vi hoạt động và tính chất của tài sản ,hình thức tổ chức , tƣ cách pháp nhân mà doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có các tên gọi khác nhau : Công ty lữ hành, đại lý lữ hành,công ty lữ hành quốc tế,công ty lữ hành nội địa . Riêng ở Việt Nam , phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có cách gọi phổ biến là các trung tâm lữ hành quốc tế , nội địa nằm trong các công ty du lịch. Nhìn chung các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành khác nhau chủ yếu trên các phƣơng diện : - Quy mô và địa bàn hoạt động. - Đối tƣợng khách. - Mức độ tiếp xúc với khách du lịch. - Mức độ tiếp xúc với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch. 1.3.2.1 Căn cứ vào tính chất hoạt động để tạo ra sản phẩm : Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 11 Có các loại : Kinh doanh đại lý lữ hành, kinh doanh du lịch lữ hành, kinh doanh lữ hành tổng hợp: - Kinh doanh đại lý lữ hành: Hoạt động chủ yếu là làm các dịch vụ trung gian tiêu thụ và bán sản phẩm một cách độc lập ,riêng lẻ của các nhà sản xuất du lịch để hƣởng hoa hồng theo mức phần trăm của giá bán , không làm gia tăng giá trị của sản phẩm trong quá trình chuyển giao từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng du lịch. Loại hình kinh doanh du lịch này thực hiện nhiệm vụ nhƣ là “chuyên gia cho thuê” không phải chịu rủi ro . Các yếu tố quan trọng bậc nhất đối với hoạt động kinh doanh này là vị trí, hệ thống đăng ký và kỹ năng chuyên môn , kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng của đội ngũ nhân viên . Các doanh nghiệp thuần túy thực hiện loại hình du lịch này đƣợc gọi là các đại lý lữ hành bán lẻ. - Kinh doanh du lịch lữ hành: Là hoạt động buôn bán , hoạt động “sản xuất” làm gia tăng giá trị của các sản phẩm đơn lẻ của các nhà cung cấp để bán cho khách .Với hoạt động kinh doanh này chủ thể của nó phải gánh chịu rủi ro ,san sẻ rủi ro với các nhà cung cấp khác .Các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh chƣơng trình du lịch đƣợc gọi là các công ty du lịch lữ hành .Cơ sở hoạt động này là liên kết các sản phẩm mang tính đơn lẻ của các nhà cung cấp độc lập thành sản phẩm mang tính nguyên chiếc bán với giá gộp cho khách , đồng thời làm gia tăng giá trị của sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng thông qua sự liên kết tạo ra tính trội trong hệ thống (1+1>2) và thông qua sức lao động của các chuyên gia marketing, điều hành hƣớng dẫn. - Kinh doanh lữ hành tổng hợp : Bao gồm tất cả các loại hình kinh doanh du lịch đóng vai trò đồng thời vừa sản xuất trực tiếp từng loại dịch vụ (ngƣời cung cấp), vừa kiên kết các dịch vụ thành sản phẩm mang tính nguyên chiếc ,vừa thực hiện bán buôn ,bán lẻ , vừa thực hiện chƣơng trình du lịch đã bán . Đây là kết quả trong quá trình phát triển và thực hiện liên kết dọc , liên kết ngang của các chủ thể kinh doanh lữ hành trong ngành du lịch . Các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành tổng hợp đƣợc gọi là các công ty du lịch . 1.3.2.2.Căn cứ vào phương thức và phạm vi hoạt động : Có các loại:Kinh doanh lữ hành gửi khách ,kinh doanh lữ hành nhận khách, kinh doanh lữ hành kết hợp : Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bùi Hoàng Thanh-QT1001P 12 - Kinh doanh lữ hành gửi khách: Bao gồm cả gửi khách quốc tế,gửi khách nội địa ,là các loại hình kinh doanh mà hoạt động chính của nó là tổ chức thu hút khách du lịch một cách trực tiếp để đƣa khách đến nơi du lịch nổi tiếng .Loại hình kinh doanh lữ hành này thích hợp với nơi có cầu du lịch lớn .Các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành gửi khách gọi là công ty lữ hành gửi khách. - Kinh doanh lữ hành nhận khách: Bao gồm cả nhận khách quốc tế và khách nội địa ,là loại hình kinh doanh mà hoạt động chính của nó là xây dựng các chƣơng trình du lịch và tổ chức các chƣơng trình du lịch đã bán cho khách thông qua các công ty lữ hành gửi khách .Loại hình kinh doanh này thích hợp với những nơi có
Luận văn liên quan