Đề tài Chính sách giá của Honda Việt Nam

Nội dung: 1, Giới thiệu về tập đoàn Honda và Honda Việt Nam. 2, Nhận định về chính sách giá của Honda Việt Nam. 3, Đối thủ cạnh tranh của Honda Việt Nam. 4, Ưu, nhược điểm của chính sách giá của Honda Việt Nam. 5, Nguyên nhân. 6, Giải pháp đề xuất.

ppt23 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 2701 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chính sách giá của Honda Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* NHAÄN ÑÒNH CHÍNH SAÙCH GIAÙ CUÛA HONDA VIEÄT NAM NỘI DUNG * 1.Giôùi thieäu taäp ñoaøn HD vaø HDVN: 1.1.Taäp ñoaøn Honda: Thaønh laäp: 24/09/1948 Truï sôû chính: Tokyo, Nhaät Baûn Ngöôøi saùng laäp: Soichiro Honda Ngaønh SX: xe maùy, oâ toâ, maùy moùc töï ñoäng * 1.2.Coâng ty Honda Vieät Nam Ngaøy thaønh laäp 1996 Laø coâng ty Lieân doanh goàm 3 ñoái taùc: Coâng ty Honda motor Nhaät Baûn(42%) Coâng ty Asian Honda motor Thaùi Lan(28%) Toång coâng ty maùy ñoäng löïc-maùy noâng nghieäp Vieät Nam(30%) * 1.2.Coâng ty Honda Vieät Nam Nhaø maùy xe thöù nhaát(3/1998):Ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng nhaø maùy cheá taïo xe maùy hieän ñaïi nhaát khu vöïc Ñoâng Nam AÙ Truï Sôû:Phuùc Thaéng, Phuùc Yeân, Vónh Phuùc   Voán ñaàu tö:290.427.084USD   Lao ñoäng:3.560 ngöôøi   Coâng suaát:1 trieäu xe/naêm Nhaø maùy xe thöù hai(8/2008):chuyeân saûn xuaát xe tay ga vaø xe soá cao caáp Truï sôû:Phuùc Thaéng, Phuùc Yeân, Vónh Phuùc Voán ñaàu tö:65 trieäu USD Lao ñoäng:1.375 ngöôøi Coâng suaát:500.000 xe/naêm * 2.Nhaän ñònh chính saùch giaù cuûa HVN 2.1.Cô sôû cuûa chính saùch giaù: 2.1.1.Muïc tieâu kinh doanh: “cung cấp caùc sản phẩm vaø dịch vụ vượt treân cả sự mong đợi của khaùch haøng”, “kinh doanh gắn với an toøan xaõ hội”, “phấn đấu trở thaønh một coâng ty được xaõ hội mong đợi”. Mục tieâu naøy đaõ vaø đang được khẳng định treân thị trường Việt Nam khi thị phần của thương hiệu naøy ngaøy caøng chieám aùp ñaûo. * 2.1.2.Nhu caàu thò tröôøng: Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa Eurocham taïi Vieät Nam cho thaáy löôïng tieâu thuï xe maùy cuûa caû nöôùc: 2006-2,2 trieäu xe 2007-2,5 trieäu xe 2010-2,75 trieäu xe Döï ñoaùn seõ leân ñeán 3 trieäu chieác/naêm vaøo 2011-2012.Vieät Nam ñaõ trôû thaønh thò tröôøng tieâu thuï xe maùy lôùn thöù tö theá giôùi, chæ sau Trung Quoác, AÁn Ñoä vaø Inñoâneâsia * 2.1.2.Nhu caàu thò tröôøng Möùc tieâu thuï saûn phaåm cuûa honda Vieät Nam * 2.2.Chính saùch giaù cuûa Honda Vieät Nam Honda chiếm lĩnh thị trường nhờ một phần kỹ thuật định gía ñuùng ñaén của coâng ty - Phuø hôïp với tối đa lượng khaùch haøng của họ: SP bình daân (10  20 triệu đ)  SP cao cấp giaù trò cao nhằm thỏa maõn nhu cầu sử dụng của khaùch haøng cao cấp, thể hiện đẳng cấp - Chiến lược giaù của Honda Việt Nam chủ yếu nhằm vaøo khaùch haøng mục tieâu của họ 1 tấng lớp trung bình của xaõ hội - Beân cạnh đoù, coâng ty đaõ coù những SP cao cấp được nhập từ nước ngoaøi nhằm tiếp cận những khaùch haøng thuộc tầng lớp cao cấp, những người sẵn saøng bỏ ra một khoản tiền lớn để thỏa maõn nhu cầu của mình (@ , SH , PS , Dylan ) * 2.2.Chính saùch giaù cuûa Honda Vieät Nam - Nhờ chiến lược định gía đuùng đắn maø Honda đaõ xuất hiện ở Việt Nam từ nhiều năm nay vaø ngaøy caøng khẳng định vị thế của mình treân thị trường đấy tiềm năng nayø -Ña daïng hoùa chuûng loaïi saûn phaåm, giaù caû treân taát caû caùc phaân khuc thuï tröôøng. * 2.2.Chính saùch giaù cuûa Honda Vieät Nam * * 3. Ñối thủ cạnh tranh cuûa HVN * 3. Ñối thủ cạnh tranh cuûa HVN * 3. Ñối thủ cạnh tranh cuûa HVN * 3. Ñối thủ cạnh tranh cuûa HVN Nhöng ñoái thuû chính cuûa Honda Vieät Nam laïi laø ngöôøi ñoàng höông- Yamaha.Töø naêm 2005 ñeán nay Yamaha luoân ñöùng vò trí thöù 2 (sau honda) treân baûng xeáp haïng thò phaàn xe gaén maùy, neân haõng naøy luoân muoán coù tham voïng moät ngaøy seõ vöôït qua Honda ñeå ñöùng ôû vò trí soá moät. Baèng chöùng cuï theå laø cuoâc chieán khoâng meät moûi cuûa 2 gaõ khoång loà treân thò tröôøng xe maùy Vieät Nam, töø caïnh tranh giaù ñeán môû roäng quy moâ saûn xuaát, vaø chaïy ñua saûn phaåm. * Ñối thủ cạnh tranh cuûa HVN Coøn tröôùc kia coù theá noùi ñeán cuoäc chieán xe tay ga giöõa AirBlade cuûa Honda vaø Nouvo cuûa Yamaha: * Ñối thủ cạnh tranh cuûa HVN Döôøng nhö trong cuoâc ñua ñoù, Honda ñaõ coù phaàn nhænh hôn.Khi Honda baùn được 19.500 chiếc sau 3 thaùng ra mắt vaø tại caùc đại lyù, người mua phải đợi vaøi thaùng mới coù thể nhận xe. Chöa döøng laïi ôû ñoù,gaàn ñaây nhaát laø vision cuûa Honda vaø nozza cuûa Yamaha. Ñeå thaáy söï canh tranh gay gaét cuûa Honda vaø Yamaha, coù theå quan saùt baûng so saùnh sau: * Ñối thủ cạnh tranh cuûa HVN * 4. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa c/s giaù cuûa HVN 4.1. Öu ñieåm: Chieán löôïc ñònh giaù ñuùng ñaén ñoái vôùi thò tröôøng Vieät Nam Giaù caû phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu Baûo veä ñöôïc thò tröôøng cuûa mình taïi Vieät Nam Phaùt trieån heä thoáng Head roäng khaép treân laõnh thoå Vieät Nam Baûo veä ñöôïc nhöõng doøng xe khaùc Xaây döïng hình aûnh Honda nhö nhöõng saûn phaåm ñöôïc chaøo ñoùn noàng nhieät * 4. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa c/s giaù cuûa HVN 4.2.Nhöôïc ñieåm: Ñeå cho caùc Head töï quyeát ñònh giaù baùn, daãn ñeán tình traïng “loaïn giaù” caùc saûn phaåm cuûa Honda. Döôùi ñaây laø moät vaøi ví duï ñieån hình * 5.Nguyeân nhaân Quaù töï tin vaøo thöông hieäu Honda muoán baûo veä quyeàn lôïi cuûa nhaø phaân phoái Muoán baûo veä caùc doøng xe coøn laïi Moät hinh thöùc marketing: haâm noùng hình aûnh baèng caùch taïo côn soát treân thò tröôøng. Ngoaøi ra, coù theá do moái quan heä “mua ñöùt baùn ñoaïn” giöõa nhaø saûn xuaát va caùc Head. * 6.Giaûi phaùp Hoaøn thieän heä thoáng phaân phoái toát hôn Quaûn lyù chaët cheõ hôn giaù baùn cuûa caùc Head Ñieàu chænh laïi caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng vôùi caùc head Aùp duïng möùc chieát khaáu thích hôïp thay vì hình thöùc “mua ñöùt baùn ñoaïn” nhö hieän nay Xaây döïng chính saùch giaù linh hoaït hôn Ngaøy caøng hoaøn thieän saûn phaåm hôn * CAÛM ÔN THAÀY ÑAÕ LAÉNG NGHE *
Luận văn liên quan