Đồ án Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Hồ Cốc

1). Phương pháp lập bảng kiểm tra: là liệt kê các thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động phát triển. Sau đó đem đối chiếu với các tiêu chuẩn môi trường đã được ban hành. 2). Phương pháp ma trận: là liệt kê các hành động (hoạt động) từ khi chuẩn bị đến khi Dự án đi vào hoạt động, lập bảng đốichiếu giữa các nhân tố môi trường có thể bị tác động (tiêu cực hay tích cực) với các hoạt động phát triển. 3). Phương pháp chỉ số môi trường: là đưa ra các đánh giá chung về chất lượng môi trường khi chưa có Dự án so với khi Dự án đi vào hoạt động. 4). Phương pháp khảo sát thực địa: nó được nghiên cứu trên thực tế, các thông số và các dữ liệu cũng được đo đạc cụ thể, phương pháp mang tính chất thực tế và độ chính xác rõ ràng cao. 5). Phương pháp phân tích chi phí, lợi ích: là sử dụng biểu đồ hai chiều dùngđể mô tả những chi phí trong quá trình thực hiện Dự án và những lợi ích của chúng đem lại thuận lợi tốt nhất sau khi Dự án đi vào hoạt động.

pdf97 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2997 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Hồ Cốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh SVTH: Trần Thị Kim Yến ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 LÝ DO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN................................................................................................. 1 MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN ...................................................................................................... 2 CHƯƠNG 1. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN............................... 3 1.1 NỘI DUNG.................................................................................................................. 3 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................. 3 1.3 CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................................................................................ 6 CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN............................................................... 8 2.1 DỰ ÁN ........................................................................................................................ 8 2.2 CHỦ DỰ ÁN................................................................................................................ 8 2.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN......................................................................................... 8 2.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN .......................................................................... 11 2.4.1 Kế hoạch - Mục tiêu của Dự án...................................................................... 11 2.4.1.1 Mục tiêu của Dự án.............................................................................. 11 2.4.1.2 Tính chất Khu du lịch và các loại hình du lịch....................................... 11 2.4.1.3 Quy mô của Dự án............................................................................... 12 2.4.2 Phương án phát triển không gian kiến trúc và cảnh quan .............................. 12 2.4.2.1 Quy hoạch sử dụng đất........................................................................ 12 2.4.2.2 Phương án phân khu chức năng ......................................................... 14 2.4.2.3 Các tiện nghi khác ............................................................................... 16 2.4.3 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật............................................................. 17 2.4.3.1 San nền ............................................................................................... 17 2.4.3.2 Giao thông nội bộ................................................................................. 17 2.4.3.3 Cấp điện .............................................................................................. 17 2.4.3.4 Cấp nước............................................................................................. 18 2.4.3.5 Hệ thống thoát nước mưa.................................................................... 20 2.4.3.6 Thoát nước thải - Hệ thống xử lý nước thải ......................................... 20 2.4.3.7 Thông tin liên lạc.................................................................................. 22 2.4.4 Tiến độ thực hiện Dự án ................................................................................ 23 2.4.5 Nhu cầu lao động của Dự án ......................................................................... 23 2.4.6 Thị trường...................................................................................................... 24 2.4.6.1 Thị trường khách du lịch ...................................................................... 24 2.4.6.2 Lượng khách du lịch ............................................................................ 24 Đồ án tốt nghiệp: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh SVTH: Trần Thị Kim Yến iiii 2.4.7 Phân tích tài chính ......................................................................................... 25 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI .......................................................................................... 26 3.1 ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ............................................................... 26 3.1.1 Điều kiện địa hình - địa chất........................................................................... 26 3.1.1.1 Đặc điểm địa hình ................................................................................ 26 3.1.1.2 Địa chất công trình............................................................................... 26 3.1.2 Địa chất thủy văn ........................................................................................... 26 3.1.3 Điều kiện khí tượng ....................................................................................... 27 3.1.3.1 Nhiệt độ ............................................................................................... 27 3.1.3.2 Độ ẩm .................................................................................................. 28 3.1.3.3 Mưa ..................................................................................................... 29 3.1.3.4 Nắng .................................................................................................... 29 3.1.3.5 Độ bốc hơi trung bình .......................................................................... 30 3.1.3.6 Gió ....................................................................................................... 31 3.1.3.7 Bão ...................................................................................................... 31 3.1.3.8 Các hiện tượng khí hậu bất thường ..................................................... 32 3.1.4 Địa chấn ........................................................................................................ 32 3.1.5 Hải văn .......................................................................................................... 32 3.2 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN ...................... 32 3.2.1 Hiện trạng môi trường nước .......................................................................... 32 3.2.2 Hiện trạng môi trường không khí ................................................................... 33 3.2.3 Hiện trạng hệ thực vật ................................................................................... 34 3.2.4 Hiện trạng cảnh quan khu vực ....................................................................... 40 3.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI .................................................................................. 40 3.3.1 Dân cư - Mức sống........................................................................................ 40 3.3.2 Cơ cấu ngành nghề - kinh tế.......................................................................... 40 3.3.3 Hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh.............................................................. 41 3.3.4 Hiện trạng sử dụng đất khu vực Dự án.......................................................... 41 3.3.5 Hiện trạng các công trình kiến trúc trong khu vực dự án................................ 42 3.3.6 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ............................................................................ 42 3.3.6.1 Hiện trạng giao thông........................................................................... 42 3.3.6.2 Hiện trạng cấp điện.............................................................................. 43 3.3.6.3 Hiện trạng cấp nước ............................................................................ 43 3.3.6.4 Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường....................................... 43 3.3.6.5 Hiện trạng thông tin liên lạc.................................................................. 43 CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .............................. 44 A. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN.......................................................................... 44 4.1 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG ........................................................................................ 44 Đồ án tốt nghiệp: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh SVTH: Trần Thị Kim Yến iiiiii 4.2 CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ..................................................................... 44 4.2.1 Tác động môi trường do bụi........................................................................... 45 4.2.2 Tác động môi trường do khói thải .................................................................. 46 4.2.3 Tác động môi trường do tiếng ồn................................................................... 46 4.2.4 Tác động môi trường do rung động ............................................................... 47 4.2.5 Tác động môi trường do nước mưa chảy tràn và nước thải .......................... 48 4.2.6 Tác động môi trường do rác thải.................................................................... 49 4.2.7 Tác động đến điều kiện kinh tế - xã hội trong khu vực ................................... 49 4.2.7.1 Giao thông trong khu vực..................................................................... 49 4.2.7.2 Việc tập trung công nhân ..................................................................... 49 4.2.8 Tác động môi trường do sự cố môi trường .................................................... 50 B. GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ....................................................................... 50 4.3 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG ........................................................................................ 50 4.4 CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ..................................................................... 51 4.4.1 Tác động môi trường do nước thải ................................................................ 51 4.4.1.1 Nước mưa ........................................................................................... 52 4.4.1.2 Nước thải sinh hoạt.............................................................................. 52 4.4.1.3 Nước thải từ quá trình chế biến thức ăn .............................................. 53 4.4.1.4 Nước thải hồ bơi.................................................................................. 53 4.4.2 Tác động môi trường do khí thải .................................................................... 54 4.4.2.1 Bụi ....................................................................................................... 54 4.4.2.2 Khí thải máy phát điện ......................................................................... 54 4.4.2.3 Các khí thải khác ................................................................................. 54 4.4.2.4 Mùi....................................................................................................... 55 4.4.3 Tác động môi trường do tiếng ồn................................................................... 55 4.4.4 Tác động môi trường do nhiệt thừa ............................................................... 55 4.4.5 Tác động môi trường do chất thải rắn............................................................ 56 4.4.6 Tác động môi trường do chất thải nguy hại.................................................... 57 4.4.7 Các sự cố môi trường có thể phát sinh .......................................................... 57 4.4.7.1 Sự cố sạt lở bờ kè chắn sóng .............................................................. 58 4.4.7.2 Sự cố cháy nổ...................................................................................... 58 4.4.8 Các tác động không liên quan đến chất thải................................................... 59 4.4.8.1 Tác động đến kinh tế xã hội ................................................................. 59 4.4.8.2 Tác động đến thảm thực vật trong khu vực.......................................... 59 4.5 ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ................................................................... 60 CHƯƠNG 5. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG............................................................ 61 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ..................................................... 61 A. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN.......................................................................... 61 Đồ án tốt nghiệp: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh SVTH: Trần Thị Kim Yến iviv 5.1 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO BỤI, KHÓI THẢI, TIẾNG ỒN............................................................................................. 61 5.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC..................................................... 62 5.3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN.......................................................... 62 5.4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM LÊN MÔI TRƯỜNG ĐẤT ........................ 62 5.5 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIÊU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC LÊN ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC .................................................................................................... 62 5.6 CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG, GIẢM THIỂU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ...... 63 5.7 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ......................................................... 63 B. GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ....................................................................... 64 5.8 PHƯƠNG ÁN TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TẠI NGUỒN... 64 5.9 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI ..................................... 65 5.9.1 Nước mưa chảy tràn...................................................................................... 65 5.9.2 Nước thải sinh hoạt ....................................................................................... 65 5.9.3 Nước thải chế biến thức ăn ........................................................................... 67 5.9.4 Nước thải hồ bơi............................................................................................ 67 5.9.5 Trạm xử lý nước thải của Khu du lịch ............................................................ 67 5.10 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM DO BỤI, KHÍ THẢI, MÙI .......................... 72 5.11 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NHIỆT ..................................................... 72 5.12 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM DO TIẾNG ỒN ........................................ 72 5.13 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN.......................................................... 73 5.14 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ................................................ 73 5.15 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG LÊN HỆ SINH THÁI KHU VỰC............ 74 5.16 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ ỨNG CỨU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ............. 75 5.16.1 Phòng chống cháy nổ .................................................................................... 75 5.16.1.1 Biện pháp kỹ thuật ............................................................................... 75 5.16.1.2 Biện pháp quản lý ................................................................................ 76 5.16.2 Phòng chống sạt lở vùng ven biển................................................................. 77 5.17 CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ ....................................................................................... 77 5.18 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VỀ KINH TẾ XÃ HỘI .................. 78 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG................................................ 79 5.19 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG........ 79 5.20 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG.... 79 5.20.1 Giám sát môi trường không khí...................................................................... 79 5.20.2 Giám sát môi trường nước ............................................................................ 80 5.21 DỰ TRÙ KINH PHÍ CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG ........................................... 81 CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 83 Đồ án tốt nghiệp: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh SVTH: Trần Thị Kim Yến vv 6.1 KẾT LUẬN ................................................................................................................ 83 6.2 KIẾN NGHỊ................................................................................................................ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................... 85 PHẦN PHỤ LỤC ................................................................................................ 86 PHỤ LỤC 1. Các văn bản liên quan................................................................................ 86 PHỤ LỤC 2. Các thiết bị lấy mẫu và phương pháp phân tích mẫu nước, không khí khu vực Dự án................................................................................................................. 87 PHỤ LỤC 3. Phụ lục Hình ảnh........................................................................................ 88 Đồ án tốt nghiệp: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh SVTH: Trần Thị Kim Yến vivi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTM : Đánh giá tác động môi trường CHXHCN : Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa QCVN : Quy chuẩn Việt Nam COD : Nhu cầu oxy hóa học BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa SS : Chất rắn lơ lửng CP : Chính phủ QĐ : Quyết định NĐ : Nghị định TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam KHCN : Khoa học công nghệ ĐVT : Đơn vị tính Ha : hécta BR - VT : Bà Rịa - Vũng Tàu Đồ án tốt nghiệp: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh SVTH: Trần Thị Kim Yến viivii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Số lượng các phòng trong Khu du lịch Hồ Cốc ......................................... 12 Bảng 2.2 Bảng cân bằng đất đai ................................................................................ 12 Bảng 2.3 Bảng quy hoạch sử dụng đất ..................................................................... 13 Bảng 2.4 Tính toán nhu cầu nước cấp ....................................................................... 19 Bảng 2.5 Dự kiến lao động của Dự án....................................................................... 24 Bảng 3.1 Nhiệt độ trung bình tháng của Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2007 – 2009........................................................................................................... 28 Bảng 3.2 Độ ẩm không khí trung bình tháng của Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2007 -2009...................................................................................... 28 Bảng 3.3 Lượng mưa trung bình tháng của Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2007-2009........................................................................................... 29 Bảng 3.4 Tổng số giờ nắng tháng của Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2007 – 2009....... 30 Bảng 3.5 Lượng bốc hơi trung bình tháng của Bà Rịa -Vũng Tàu từ năm 2007-2009........................................................................................... 30 Bảng 3.6 Số ngày dông trong tháng của Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2007 - 2009 .... 31 Bảng 3.7 Kết quả phân tích chất lượng nước tại khu vực dự án................................ 32 Bảng 3.8 Kết quả phân tích chất lượng không khí tại khu vực dự án ....................... 33 Bảng 3.9 Số lượng loài thực vật bậc cao khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu và vùng đệm Hồ Cốc .................................................................................. 35 Bảng 3.10 Số họ, bộ và loài thuộc lớp Thú ......................
Luận văn liên quan