Đồ án Tìm hiểu máy mài trục khuỷu K-1500M hiệu AMC

Với đà phát triển của khoa học kỹ thuật , nhu cầu về các loại máy , thiết bị và phụ khiện có độ chính xác , độ bền cao ngày càng lớn . Do vậy tỷ trọng các sản phẩm cơ khí gia công tinh không ngừng tăng lên. Một trong những phương pháp gia công tinh thông dụng , có hiệu quả kinh tế cao và đáp ứng được các đòi hỏi kỹ thuật gia công đó là phương pháp mài. Phương pháp mài có thể tiến hành được đối với những chi tiết từ đơn giản đến phức tạp ; Một trong những chi tiết gia công khá phức tạp có thể nói ra ở đây là trục khuỷu. Trục khuỷu là loại trục có nhiều đường tâm và những vị trí khác nhau trong không gian. Chúng được gia công bởi các loại máy mài trục khuỷu tiên tiến hiện nay. Một trong những loại đó là máy mài trục khuỷu K1500 M do Đan Mạch sản xuất năm 1975. Đây là một loại máy mài gia công cắt gọt có tính năng như các máy mài thông thường nhưng có những nét riêng đặc trưng , có khả năng mài được các loại trục khuỷu phức tạp mà các máy mài thông thường khó có thể thực hiện được. Đồ án được chia làm ba chương : Chương I : Khái quát chung về máy mài. Chương II: Giới thiệu chung về một số loại máy mài trục khuỷu hiệu AMC. Chương III: Máy mài trục khuỷu K1500 M.

doc103 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tìm hiểu máy mài trục khuỷu K-1500M hiệu AMC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI NãI §ÇU Víi ®¸ ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt , nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i m¸y , thiÕt bÞ vµ phô khiÖn cã ®é chÝnh x¸c , ®é bÒn cao ngµy cµng lín . Do vËy tû träng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ gia c«ng tinh kh«ng ngõng t¨ng lªn. Mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p gia c«ng tinh th«ng dông , cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ ®¸p øng ®­îc c¸c ®ßi hái kü thuËt gia c«ng ®ã lµ ph­¬ng ph¸p mµi. Ph­¬ng ph¸p mµi cã thÓ tiÕn hµnh ®­îc ®èi víi nh÷ng chi tiÕt tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p ; Mét trong nh÷ng chi tiÕt gia c«ng kh¸ phøc t¹p cã thÓ nãi ra ë ®©y lµ trôc khuûu. Trôc khuûu lµ lo¹i trôc cã nhiÒu ®­êng t©m vµ nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau trong kh«ng gian. Chóng ®­îc gia c«ng bëi c¸c lo¹i m¸y mµi trôc khuûu tiªn tiÕn hiÖn nay. Mét trong nh÷ng lo¹i ®ã lµ m¸y mµi trôc khuûu K1500 M do §an M¹ch s¶n xuÊt n¨m 1975. §©y lµ mét lo¹i m¸y mµi gia c«ng c¾t gät cã tÝnh n¨ng nh­ c¸c m¸y mµi th«ng th­êng nh­ng cã nh÷ng nÐt riªng ®Æc tr­ng , cã kh¶ n¨ng mµi ®­îc c¸c lo¹i trôc khuûu phøc t¹p mµ c¸c m¸y mµi th«ng th­êng khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. §å ¸n ®­îc chia lµm ba ch­¬ng : Ch­¬ng I : Kh¸i qu¸t chung vÒ m¸y mµi. Ch­¬ng II: Giíi thiÖu chung vÒ mét sè lo¹i m¸y mµi trôc khuûu hiÖu AMC. Ch­¬ng III: M¸y mµi trôc khuûu K1500 M. §å ¸n nµy chØ mang tÝnh chÊt t×m hiÓu ph­¬ng ph¸p mµi vµ ®i s©u gií thiÖu m¸y mµi trôc khuûu K1500 M . §Ó hoµn thµnh ®å ¸n nµy , ngoµi sù cè g¾ng cña b¶n th©n , chóng em cßn nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« trong khoa vµ c¸c c« c¸c b¸c trong C«ng ty c¬ khÝ §«ng Anh ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña TS. TrÇn ViÖt TuÊn . V× vËy chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. TrÇn ViÖt TuÊn , c¸c thÇy c« cïng c¸c c« b¸c trong nhµ m¸y . §å ¸n ®­îc hoµn thµnh ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt do kiÕn thøc cã h¹n , tµi liÖu h¹n chÕ v× vËy chóng em mong ®­îc sù chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy,c«. C¸c ý kiÕn gãp ý , bæ xung xin göi vÒ mét trong nh÷ng thµnh viªn cña nhãm : TrÇn V¨n TuÊn ,§ç V¨n Xiªm , NguyÔn H÷u ThuËn ,líp CTM1-K44-§¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi. Hµ néi ,Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2004. Nhãm sinh viªn : TrÇn V¨n TuÊn. §ç V¨n Xiªm. NguyÔn H÷u Thu©n. CH¦¥NG I . KH¸I QU¸T CHUNG VÒ M¸Y MµI 1 . MµI KIM LO¹I: 1.1. C¸c ®Æc tr­ng cña qu¸ tr×nh mµi: 1. 1.1 . B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh mµi: Mµi lµ mét ph­¬ng ph¸t gia c«ng kim lo¹i b»ng c¾t gät. Mµi cho phÐp gia c«ng nhiÒu lo¹i bÒ mÆt nh­ mÆt trô ngoµi, mÆt trô trong, mÆt then hoa, biªn d¹ng r¨ng vµ nhiÒu lo¹i bÒ mÆt phøc t¹p kh¸c Qu¸ tr×nh c¾t khi mµi ®­îc thôc hiÖn bëi vo sè h¹t mµi g¾n c­ìng bøc trªn bÒ mÆt lµm viÖc cña ®¸ mµi. §¸ mµi chÝnh l-µ mét lo¹i dông cô c¾t ®­îc chÕ t¹o tõ h¹t mµi, chÊt dÝnh kÕt vµ c¸c chÊt phô gia. §¸ mµi lµ mét vËt thÓ trßn cã chøa mét l­¬ng lín h¹t mµi. C¸c h¹t mµi ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng mét lo¹i vËt liªu ®Æc biÖt gäi lµ chÊt dÝnh kÕt. Gi÷a chÊt dÝnh kÕt vµ h¹t mµi lµ khe hë. Sè l­îng h¹t mµi ph©n bè trªn toµn bé bÒ mÆt lµm viÖc cña ®¸ mµi rÊt lín. Do vËy qu¸ tr×nh c¾t sÏ do mét sè l­îng rÊt lín c¸c h¹t mµi cã h×nh d¸ng h×nh häc rÊt kh¸c nhau, ph©n bè kh«ng cã qui luËt thùc hiÖn . MÆc dï cã c¸c ®Æc ®iÓm chung víi c¸c qu¸ tr×nh c¾t gät kh¸c, mµi vÉn cã nh÷ng ®Æc tÝnh rÊt riªng biÖt cña m×nh nh­ vËn tèc c¾t cao, chiÒu s©u líp kim lo¹i hít bá cã thÓ ®¹t rÊt bÐ (tõ vµi phÇn tr¨m ®Õn vµi phÇn ngh×n mm). KÕt cÊu h×nh häc cña c¸c l­ìi c¾t (h¹t mµi) kh«ng thuËn lîi. BÒ mÆt gia c«ng vµ phoi bÞ nung nãng tíi nhiÖt ®é cao. Th­êng vËn tèc c¾t khi mµi n»m trong kho¶ng tõ 30 m/s (1800 vßng/phut ) ®Õn 50 m/s (3000 vßng/phót). Víi mµi cao tèc, vËn tèc c¾t kho¶ng 100 hoÆc > 100 m/s. VËn tèc nµy lín h¬n tõ 10 ®Õn 60 lÇn so víi vËn tèc c¾t khi tiÖn. Thêi gian c¾t khi mµi diÔn ra nhanh (kho¶ng 0,0001 0,0005 gi©y). HÇu hÕt c¸c h¹t mµi ®Òu cã gãc c¾t ©m. C¸c h¹t mµi sÏ t¹o ra mét bÒ mÆt lµm viÖc víi c¸c l­ìi c¾t gi¸n ®o¹n, bè trÝ kh«ng theo mét trËt tù nµo. Do vËn tèc c¾t cao, ma s¸t gi÷a chÊt dÝnh kÕt víi vËt liÖu gia c«ng, gãc tr­íc vµ sau ©m lµm cho nhiÖt ®é trong vïng mµi rÊt cao (cã thÓ ®¹t tíi 10000 C), lµm biÕn d¹ng cÊu tróc m¹ng tinh thÓ vµ tÝnh chÊt c¬ lý cña líp kim lo¹i bÒ mÆt. . 1.1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh phoi khi mµi. Khi mµi, mét phÇn phoi sÏ v¨ng ra khái vïng mµi råi ®­îc dung dÞch tr¬n nguéi cuèn tr«i. PhÇn cßn l¹i sÏ chÌn vµo c¸c khe hë gi÷a c¸c h¹t mµi, m¾c l¹i ®ã, lµm gi¶m chiÒu cao nh« ra cña c¸c h¹t mµi. Sau mét thêi gian mµi, c¸c h¹t mµi sÏ bÞ cïn dÇn, kh¶ n¨ng ¨n s©u vµo vËt liÖu gia c«ng gi¶m, do ®ã lùc c¾t t¨ng lªn, kh¶ n¨ng c¾t cña ®¸ bÞ suy gi¶m nhanh 1.1.3. NhiÖt c¾t khi mµi. NhiÖt to¶ ra khi mµi lín h¬n nhiÒu so víi khi c¾t gät b»ng dao c¾t cã l­ìi kh¸c. NhiÖt mµi sÏ ®­îc ph©n bè trong ®¸ mµi, chi tiÕt gia c«ng, phoi vµ dung dÞch lµm m¸t. Tuy nhiªn, do ®¸ mµi cã ®é dÉn nhiÖt rÊt kÐm, nªn cã tíi 80% l­îng nhiÖt sÏ chuyÓn vµo chi tiÕt gia c«ng. Trong vïng gia c«ng ë thêi ®iÓm c¾t, nhiÖt ®é tøc thêi cã thÓ lªn tíi hµng ngµn ®é g©y ra vÕt ch¸y vµ c¸c hiÖu øng kh¸c trªn bÒ mÆt gia c«ng. V× vËy nhiÖt c¾t lµ mét yÕu tè rÊt ®Æc tr­ng cña qu¸ tr×nh mµi. VÕt ch¸y khi mµi lµ nh÷ng vïng bÒ mÆt bÞ thay ®æi cÊu tróc côc bé do t¸c ®éng cña nhiÖt ®é mµi tøc thêi rÊt cao. VÕt ch¸y lµm gi¶m ®é cøng vµ ®é chÞu mµi mßn cña líp kim lo¹i bÒ mÆt. Nguyªn nh©n g©y ra vÕt ch¸y khi mµi cã thÓ do chÕ ®é mµi qu¸ cao (chiÒu s©u c¾t qu¸ lín, vËn tèc cña chi tiÕt nhá), chän ®¸ kh«ng ®óng (®é cøng qu¸ lín g©y ra ma s¸t gi÷a ®¸ vµ chi tiÕt lín), kh«ng ®ñ dung dÞch tr¬n nguéi, ®¸ bÞ mßn vµ cïn v.v... Khi vËn tèc quay cña chi tiÕt t¨ng, thêi gian t¸c ®éng cña nguån nhiÖt lªn vïng gia c«ng gi¶m, do ®ã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn t­îng ch¸y xÐm bÒ mÆt gi¶m ®i. BiÓu hiÖn vÕt ch¸y trªn mÆt gia c«ng cã thÓ dÔ dµng nhËn biÕt qua c¸c vÕt ®èm mµu x¸m. NÕu møc ®é ch¸y kh«ng lín, líp bÞ ch¸y cã thÓ ®­îc khö bá khi mµi tinh lÇn cuèi. VÕt nøt tÕ vi khi mµi: Th­êng vÕt ch¸y lu«n ®i kÌm víi vÕt nøt khi mµi, nhÊt lµ khi mµi c¸c chi tiÕt ®· qua nhiÖt luyÖn. C¸c vÕt nøt th­êng cã ph­¬ng vu«ng gãc víi ph­¬ng ch¹y dao khi mµi vµ cã d¹ng l­íi. VÕt nøt tÕ vi xuÊt hiÖn chñ yÕu lµ do chÕ ®é mµi qu¸ cao hoÆc do chän ®¸ kh«ng ®óng, ®¸ bÞ mßn vµ cïn qu¸ møc cho phÐp. §Ó gi¶m kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn vÕt ch¸y vµ nøt, nªn sö dông mét sè biÖn ph¸p sau : Dïng dung dÞch b«i tr¬n lµm m¸t trµn trÒ ®Ó gi¶m ma s¸t gi÷a ®¸ víi chi tiÕt mµi ; Gi¶m chiÒu s©u c¾t, sö dông mµi hÕt hoa löa (kh«ng ch¹y dao h­íng kÝnh); Dïng ®¸ mÒm h¬n. NÕu ®iÒu kiÑn c«ng nghÖ kh«ng cho phÐp dïng ®¸ mÒm th× nªn t¨ng vËn tèc cña chi tiÕt ®Ó gi¶m thêi gian t¸c ®éng cña nhiÖt lªn vïng gia c«ng. Thay ®¸ cã chÊt dÝnh kÕt keramic b»ng ®¸ cã chÊt kÕt dÝnh bakelit. §¸ mµi cã chÊt dÝnh kÕt vucanit rÊt dÔ g©y vÕt ch¸y. Khi mµi c¸c vËt liÖu tõ thÐp c¸c bon cã hµm l­îng cao, thÐp hîp kim vµ c¸c lo¹i thÐp cã ®é dÉn nhiÖt kÐm, nªn gi¶m chiÒu s©u c¾t vµ l­îng ch¹y dao. 1.1.4. Lùc c¾t vµ c«ng suÊt c¾t khi mµi. MÆc dï kÝch th­íc cña líp kim lo¹i do mét h¹t mµi hít bá bít lµ rÊt nhá, nh­ng do sè l­îng h¹t mµi tham gia ®ång thêi vµo qu¸ tr×nh c¾t rÊt lín, nªn lùc c¾t tæng céng khi mµi cã gi¸ trÞ kh¸ cao. = ++. Trong ®ã : Pz : lùc cã ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi ®¸ mµi. Pz lµ thµnh phÇn lùc ®­îc dïng ®Ó tÝnh c«ng suÊt cña ®éng c¬ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh mµi. Py : lùc cã ph­¬ng trïng víi ph­¬ng h­íng t©m cña ®¸ mµi. Lùc nµy cã xu h­íng ®Èy chi tiÕt rêi xa ®¸ mµi. Do ®ã lùc Py lµ lùc cã ¶nh h­ëng lín nhÊt ®Õn ®é chÝnh x¸c gia c«ng. Px : lùc däc trôc cßn ®­îc gäi lµ lùc ch¹y dao. Nã thùc hiÖn dÞch chuyÓn ô ®¸ hoÆc chi tiÕt däc theo h­íng ch¹y dao. Lùc Pz ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Pz = Cpz.Cct0.7.Sdoc0.7.t0.8. Trong ®ã : Cpz : hÖ sè ®Æc tr­ng cho vËt liÖu chi tÕt gia c«ng vµ ®iÒu kiÖn mµi. Víi thÐp nhiÖt luyÖn Cpz = 2,2; víi thÐp ch­a nhiÖt luyÖn Cpz =2,1; víi gang Cpz = 2,0; Vct : vËn tèc quay cña chi tiÕt gia c«ng, m/ph; Sdoc : l­îng ch¹y dao däc cña chi tiÕt, mm/vg; t : l­îng ch¹y dao h­íng kÝnh (chiÒu s©u mµi sau mét hµnh tr×nh kÐp) mm/hµnh tr×nh kÐp. 1.2. ChÕ ®é c¾t khi mµi: 1.2.1. C¸c thµnh phÇn cña chÕ ®é c¾t khi mµi: ChÕ ®é c¾t khi mµi ®­îc chän ph¶i cho phÐp ®¹t n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng bÒ mÆt cao, gi¸ thµnh nguyªn c«ng nhá. VËn tèc quay cña ®¸ mµi: VËn tèc nµy nªn chän lín nhÊt cho phÐp øng víi tõng ph­¬ng ph¸p mµi, bëi v× vËn tèc quay cña ®¸ cµng lín, n¨ng suÊt gia c«ng vµ ®é bãng bÒ mÆt mµi cµng cao. C¸c ®¸ mµi ph¶i cã ®é bÒn yªu cÇu ®Ó tr¸nh bÞ nøt vì khi lµm viÖc. Do ®ã mäi viªn ®¸ tr­íc khi xuÊt x­ëng ®Òu ®­îc thö bÒn trªn c¸c gi¸ thö chuyªn dïng ë vËn tèc cao h¬n 50% vËn tèc c«ng t¸c ghi trªn ®¸ trong kho¶ng tõ 5 ®Õn 10 phót tuú thuéc vµo ®­êng kÝnh ®¸. ë cïng ®iÒu kiÖn, ®é h¹t cµng t¨ng, ®é bÒn ®¸ cµng gi¶m. §é ®Æc ®¸ cµng cao, ®é bÒn cña nã cµng cao. §é bÒn ®¸ cã pr«phin th¼ng cao h¬n so víi ®¸ cã pr«phin ®Þnh h×nh. Do vËy vËn tèc c«ng t¸c cho phÐp cña ®¸ ®Þnh h×nh bao giê còng nhá h¬n so víi ®¸ trô th«ng th­êng. VËn tèc quay cña ®¸ ®­îc chän phô thuäc vµo h×nh d¹ng cña pr«phin vµ chÊt dÝnh kÕt cña nã. VÝ dô víi chÊt dÝnh kÕt bakelit : V®¸ = 35 ( 50 m/s, víi chÊt dÝnh kÕt keramic : V®¸ = 30 ( 35 m/s. §¸ mµi cã chÊt kÕt dÝnh bakelit cã ®é bÒn cao h¬n cã ®é bÒn cao h¬n so víi ®¸ mµi cã chÊt kÕt dÝnh keramic ë cïng ®iÒu kiÖn lµ do ®é dÝnh b¸m cña bakelit víi h¹t mµi tèt h¬n. L­îng ch¹y dao vßng cña chi tiÕt: Khi vËn tèc quay cña chi tiÕt t¨ng, thêi gian tiÕp xóc cña ®¸ mµi víi chi tiÕt gi¶m, do ®ã ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é còng gi¶m, bÒ mÆt ®ì bÞ ch¸y h¬n. Tuy nhiªn, vËn tèc quay cña chi tiÕt t¨ng sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn dao ®éng. Do ®ã vËn tèc quay cña chi tiÕt nªn chän trong kho¶ng sau: vËn tèc tèi thiÓu giíi h¹n bëi kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn vÕt ch¸y, cßn vËn tèc tèi ®a lµ vËn tèc gÇn ®iÓm xuÊt hiÖn dao ®éng. Gi¸ trÞ cña vËn tèc quay chi tiÕt ®­îc cho trong c¸c sæ tay t­¬ng øng víi tõng ®iÒu kiÖn gia c«ng. ChiÒu s©u mµi: Khi mµi th«, nªn chän chiÒu s©u mµi lín nhÊt cho phÐp theo cì h¹t ®· chän vµ c«ng suÊt m¸y. ChiÒu s©u mµi kh«ng nªn lín h¬n 0,05 kÝch th­íc tiÕt diÖn cña h¹t mµi. NÕu chiÒu s©u mµi lín h¬n gi¸ trÞ trªn, khe hë gi÷a c¸c h¹t mµi sÏ nhanh chãng bÞ phoi kim lo¹i chÌn ®Çy vµ ®¸ sÏ kh«ng cßn kh¶ n¨ng c¾t n÷a. Khi chi tÕt cã ®é cøng v÷ng gi¶m vµ khi xuÊt hiÖn vÕt ch¸y cÇn gi¶m chiÒu s©u mµi. Khi mµi tinh nªn chän chiÒu s©u bÐ ®Ó n©ng cao ®é chÝnh x¸c vµ ®é bãng cña bÒ mÆt mµi. VËt liÖu cµng cøng, chiÒu s©u mµi cµng nªn chän bÐ h¬n. L­îng ch¹y dao däc Sdoc : Th­êng Sdoc ®­îc x¸c ®Þnh theo chiÒu dÇy cña ®¸ mµi. - Khi mµi th«, Sdoc =(0,4 0,85)B; -Khi mµi tinh Sdoc = (0,20,4)B, trong ®ã B lµ chiÒu dÇy ®¸. Khi Sdoc t¨ng, n¨ng suÊt qu¸ tr×nh mµi sÏ t¨ng, nh­ng ®é nh¸m bÒ mÆt còng t¨ng. Gi¸ trÞ cô thÓ cña chÕ ®é mµi (V®¸ , Vcl, Sdoc vµ t) ®èi víi tõng ph­¬ng ph¸p mµi vµ ®iÒu kiÖn mµi cô thÓ nªn chän trong c¸c sæ tay chuyªn dông. Sau ®©y tr×nh bµy c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña chÕ ®é mµi khi mµi trßn ngoµi. 1.2.2. ChÕ ®é mµi khi mµi trßn ngoµi. Khi mµi trßn ngoµi, c¸c thµnh phÇn cña chÕ ®é mµi gåm vËn tèc quay cña ®¸ mµi, chiÒu s©u c¾t (l­îng ch¹y dao ngang), vËn tèc quay cña chi tiÕt vµ l­îng ch¹y dao däc. VËn tèc vßng cña ®¸ mµi: VËn tèc quay cña ®¸ ®­îc ®o b»ng mÐt trªn gi©y (m/s). Trong thùc tÕ th­êng sö dông vËn tèc Vda = 20 60 m/s. VËn tèc vßng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Vda = . Trong ®ã : D - ®­êng kÝnh ®¸ mµi (mm); = 3,14; n - sè vßng quay cña ®¸ mµi (vßng/phót). VËn tèc quay cña chi tiÕt Vct: Vct th­êng ®­îc ®o b»ng m/ph v× chóng nhá h¬n nhiÒu so víi Vda kho¶ng ( 60 1000 lÇn ). VËn tèc chi tiÕt Vct cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc : Vct = . Trong ®ã: d - ®­êng kÝnh chi tiÕt, (mm). nct – sè vßng quay cña chi tiÕt,(vg/ph); VËn tèc quay cña chi tiÕt ®«i khi cßn ®­îc gäi lµ l­îng ch¹y dao vßng. ChiÒu s©u mµi: Gi¸ trÞ chuyÓn h­íng kÝnh cña ®¸ mµi theo ph­¬ng vu«ng gãc víi bÒ mÆt gia c«ng sau mét hµnh tr×nh däc gäi lµ chiÒu s©u c¾t hay l­îng ch¹y dao h­íng kÝnh. ChiÒu s©u c¾t chÝnh lµ chiÒu dµy cña líp kim lo¹i ®­îc hít bá sau mét hµnh tr×nh kÐp. Khi mµi tinh mÆt trô ngoµi, chiÒu s©u c¾t dao ®éng tõ 0,005 ®Õn 0,015 mm, cßn khi mµi th«, tõ 0,010 ®Õn 0,025 mm. §«i khi chiÒu s©u c¾t cã gi¸ trÞ lín h¬n n÷a. L­îng ch¹y dao däc Sdoc : L­îng ch¹y dao däc khi mµi trßn lµ qu·ng ®­êng mµ chi tiÕt ( hoÆc ®¸ mµi ) ®i ®­îc sau mét phót hoÆc sau mét vßng quay cña chi tiÕt theo ph­¬ng song song víi ®­êng t©m ®¸ mµi. L­îng ch¹y dao däc cã thÓ ®o b»ng c¸c ®¬n vÞ nh­ tû lÖ so víi chiÒu dµy ®¸ sau mét vßng quay cña chi tiÕt hoÆc b»ng milimet sau mét phót (mm/ph). L­îng ch¹y dao däc khi mµi trßn phô thuéc vµo d¹ng mµi. Khi mµi th« c¸c chi tiÕt chÕ t¹o tõ vËt liÖu bÊt kú cã ®­êng kÝnh nhá h¬n 20 mm, l­îng ch¹y dao däc cã gi¸ trÞ tõ 0,3 ®Õn 0,5B (trong ®ã B lµ chiÒu dÇy cña ®¸ mµi). Khi mµi th« c¸c chi tiÕt chÕ t¹o tõ thÐp nhiÖt luyÖn cã ®­êng kÝnh lín, Sdoc cã thÓ lÊy b»ng 0,7B; cßn víi thep ch­a nhiÖt luyÖn Sdoc = 0,75B, víi gang Sdoc = 0,85B. Khi gia c«ng tinh Sdoc = (0,7 0,3)B vµ kh«ng phô thuéc vµo v¹t liÖu gia c«ng còng nh­ kÝch th­íc ®­êng kÝnh cña nã. 1.2.3. Dung dÞch b«i tr¬n lµm m¸t khi mµi: Dung dÞch tr¬n nguéi dïng ®Ó lµm m¸t vµ gi¶m nhiÖt ®é trong vïng c¾t, gi¶m ma s¸t vµ ®Èy c¸c phÕ th¶i khi mµi ra khái vïng gia c«ng. Dung dÞch lµm m¸t khi mµi cã hai lo¹i th«ng dông nhÊt lµ emunxi vµ dÇu b«i tr¬n. Emunxi lµ mét chÊt láng cã chøa c¸c phÇn tö cña chÊt láng kh¸c ë d¹ng hoµ tan. Thµnh phÇn chÝnh cña emunxi lµ n­íc cã chÕ thªm mét l­îng nhá c¸c chÊt kÕt tña chuyªn dïng cã hiÖu øng röa tr«i tèt. Dung dÞch tr¬n nguéi sÏ röa s¹ch c¸c bôi bÈn kim lo¹i – h¹t mµi khái bÒ mÆt gia c«ng, t¨ng kh¶ n¨ng ®¹t ®é bãng bÒ mÆt vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng ph©n x­ëng. Dung dÞch tr¬n nguéi kh«ng ®­îc chøa c¸c chÊt ®éc h¹i g©y bÖnh ngoµi da cho c«ng nh©n, kh«ng lµm cµo x­íc bÒ mÆt mµi vµ biÕn mµu thiÕt bÞ. DiÖn tÝch tiÕp xóc cña ®¸ víi vËt mµi cµng lín, ®é cøng vËt liªu mµi cµng cao, l­îng dung dÞch tr¬n nguéi yªu cÇu cµng lín. Dung dÞch ph¶i ®­îc cÊp ®Òu däc theo chiÒu dÇy ®¸ mµi. Cø mçi 10 mm chiÒu dÇy ®¸ mµi cÇn kho¶ng 5 ®Õn 8 lÝt dung dÞch. 1.3. §¸ mµi: §¸ mµi lµ mét dông cô c¾t gät b»ng h¹t mµi. ®¸ mµi ®­îc chÕ t¹o tõ h¹t mµi, chÊt dÝnh kÕt vµ chÊt phô gia t¹o lç xèp. C¸c h¹t mµi cã chøc n¨ng nh­ c¸c l­ìi c¾t, cßn chÊt dÝnh kÕt cã chøc n¨ng t¹o d¸ng cÇn thiÕt cho ®¸ mµi. §¸ mµi ®­îc ®Æc tr­ng bëi c¸c th«ng sè c¬ b¶n sau ®©y. 1.3.1. VËt liÖu h¹t mµi: H¹t mµi lµ mét lo¹i vËt liÖu d¹ng h¹t nh©n t¹o hoÆc tù nhiªn. VËt liÖu mµi tù nhiªn cã mét sè lo¹i nh­ th¹ch anh, ®¸ granit, «xit nh«m, c«ranh®«ng vµ kim c­¬ng. C¸c vËt liÖu mµi nh©n t¹o c¬ b¶n vµ th«ng dông gåm c«ranh®«ng ®iÖn, cacbit silich, cacbit bo, kim c­¬ng nh©n t¹o vµ enbor. Kim c­¬ng: Kim c­¬ng tù nhiªn (A): Kim c­¬ng tù nhiªn (A) lµ mét biÕn thÓ cña cacbon. Nã cã ®é cøng cao nhÊt trong sè c¸c lo¹i vËt liÖu mµi tù nhiªn vµ nh©n t¹o ®· biÕt hiÖn nay. Tuy nhiªn kim c­¬ng gißn. Kim c­¬ng th­êng ®­îc x¸c ®Þnh khèi l­îng theo cara. Mét cara b»ng 200miligam(0.2 gam). - Kim c­¬ng nh©n t¹o (A.C). §Ó tæng hîp kimc­¬ng nh©n t¹o, ng­êi ta sö dông c¸c vËt liÖu cã chøa c¸c bon kÕt hîp víi mét sè chÊt xóc t¸c. VËt liÖu c¬ b¶n th­êng lµ graphit. ®«i khi ng­êi ta cßn dïng c¶ than cñi. VËt liÖu xóc t¸c th­êng dïng lµ kim lo¹i (cr«m, niken, s¾t, c«ban vµ mét vµi kim lo¹i kh¸c). D­íi t¸c ®éng cña nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cao, kim c­¬ng nh©n t¹o sÏ ®­îc h×mh thµnh. Cã n¨m lo¹i bét mµi chÕ t¹o tõ kim c­¬ng nh©n t¹o. C¸c lo¹i bét mµi kh¸c nhau cã c¸c ®Æc tr­ng c¬ häc, h×nh d¸ng vµ ®é nh¸m c¸c mÆt kh¸c nhau. Bét kim c­¬ng mÞn cã hai lo¹i: Lo¹i thø nhÊt cã kh¶ n¨ng c¾t b×nh th­êng ®­îc chÕ t¹o tõ kim c­¬ng tù nhiªn. Lo¹i thø hai cã kh¶ n¨ng c¾t t¨ng c­êng ®­îc chÕ t¹o tõ kim c­¬ng nh©n t¹o. C«ranh®«ng ®iÖn : C«ranh®«ng ®iÖn cã hai lo¹i: C«ranh®«ng ®iÖn th­êng (1A), ®­îc thiªu kÕt tõ bècxÝt vµ c¸c biÕn thÓ cña nã nh­ 12A, 13A, 14A, 15A, 16A. C«ranh®«ng ®iÖn tr¾ng (2A) ®­îc thiªu kÕt tõ «xit nh«m vµ c¸c biÕn thÓ cña nã 22A, 23A, 24A, 25A. C«ranh ®«ng ®iÖn hîp kim: C«ranh ®«ng ®iÖn hîp kim ®­îc thiªu kÕt tõ «xit nh«m vµ mét sè chÊt phô gia nh­ c«rnh®«ng ®iÖn nh«m 3A vµ c¸c biÕn thÓ cña nã 32A, 33A, 34A, c«ranh®«ng ®iÖn titan 3A vµ biÕn thÓ cña nã 37A. - C«ranh®«ng th­êng 4A ®­îc thiªu kÕt tõ bèc xÝt víi chÊt khö lµ FeS. - C«ranh®«ng ®iÖn cã thµnh phÇn gåm «xit nh«m Al2O3 vµ mét sè t¹p chÊt kh¸c. Hµm l­îng «xit nh«m dao ®éng tõ 93% tíi 96% víi c«ranh®«ng ®iÖn th­êng vµ 97% ®Õn 99% víi c«ranh®«ng ®iÖn tr¾ng vµ c«ranh®«ng ®iÖn hîp kim. C¸c lo¹i c«ranh®«ng ®­îc ph©n biÖt víi nhau bëi hµm l­îng cña «xit nh«m chøa trong nã. CacbÝt silÝch: C¸cbÝt silÝch lµ mét hîp chÊt cña silic vµ cacbon nhËn ®­îc tõ than cèc vµ c¸t th¹ch anh khi nung nãng tíi 2000 21000C trong lß ®iÖn. §©y lµ mét lo¹i vËt liÖu mµi quý. Nã cã mµu xanh ®Ëm, ãng ¸nh. Tuú thuéc vµo hµm l­îng cña silic nguyªn chÊt, ng­êi ta ph©n thµnh hai lo¹i, cacbÝt silic xanh (6C) vµ cacbÝt silÝc ®en (5C). CacbÝt silic xanh cã chøa kh«ng d­íi 97% silic nguyªn chÊt. Cacbit silic xanh cã mét sè d¹ng 62C, 63C vµ 64C. Cacbit silic ®en cã c¸c d¹ng 52C, 53C, 54C vµ 55C. Cacbit silic cã mét sè tÝnh chÊt quan träng sau : - Chóng cã ®é cøng rÊt cao (chØ ®øng sau kim c­¬ng, enbo vµ cacbit bo); - Do cã h×nh d¸ng nhon, s¾c, nªn kh¶ n¨ng c¾t cña chóng rÊt cao; - §é chÞu nhiÖt rÊt cao (cã thÓ chÞu ®Õn 20500C). Cacbit bo: Cacbit bo lµ mét hîp chÊt cña bo víi cacbon BrC. Nã cã kh¶ n¨ng c¾t cao, chÞu mµi mßn vµ ®é tr¬ ho¸ häc. Cacbit bo ®­îc s¶n xuÊt cã hµm l­îng 87 94% BrC. Mét vµi n¨m gÇn ®©y, ë Mü, NhËt vµ mét sè n­íc c«ng nghiÖp kh¸c, ng­êi ta ®· s¶n xuÊt ®­îc mét sè vËt liÖu mµi tõ c«ranh®«ng ®iÖn hîp kim (CNB) cã ®é bÒn rÊt cao, cho phÐp c¾t víi vËn tèc lín ( > 60 m/s, lùc Ðp tíi 10000N). C¸c h¹t mµi lo¹i nµy sö dông rÊt hiÖu qu¶ khi mµi ph¸ ph«i ®óc tõ vËt liÖu khã gia c«ng nh­ 12X18H10T víi n¨ng xuÊt cao ( tíi 150 180 kg/giê ). Nitritbo lËp thÓ: Nitritbo lËp thÓ (CBN) lµ lo¹i vËt liÖu siªu cøng, cã chøa 43,6% bo vµ 56,4% nit¬. MÆc dï nã cã ®é cøng nhá h¬n kim c­¬ng mét chót nh­ng l¹i cã kh¶ n¨ng c¾t vµ ®é chÞu mµi mßn rÊt cao, v­ît h¼n c¸c lo¹i vËt liÖu mµi th«ng th­êng, ®é chÞu nhiÖt cao ( tíi 12000C). 1.3.2. §é h¹t cña vËt liÖu mµi: §é h¹t cña vËt liÖu mµi ®Æc tr­ng bëi kÝch th­íc h¹t. th­êng ng­êi ta chia thµnh ba lo¹i: h¹t mµi, bét mµi vµ bét mµi mÞn. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i ®é h¹t cña h¹t mµi, trong ®ã ph©n lo¹i b»ng sµng lµ ph­¬ng ph¸p rÊt th«ng dông. Cì h¹t ®­îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ phÇn tr¨m milimet th«ng qua kÝch th­íc danh nghÜa cña lç sµng kh«ng cho h¹t mµi qua. VÝ dô, nÕu h¹t mµi chui lät qua lç sµng cã kÝch th­íc 800 m vµ kh«ng lät lç sµng cã kÝch th­íc 630 m th× h¹t mµi thuéc nhãm cã cì h¹t 630 m. Cã mét sè cì h¹t (m) sau: H¹t mµi: kÝch th­íc h¹t N200, N160, N125, N100, N80, N63, N50; Bét mµi: N40, N32, N25, N20,N16, N12, N10, N8, N6, N5, N4, N3; Bét mÞn: M63, M50, M40, M28; Bét siªu mÞn: M20, M14, M10, M7, M5. Ký hiÖu bét mµi øng víi kÝch th­íc tiÕt diÖn lín nhÊt cña phÇn tö c¬ së. 1.3.3. ChÊt dÝnh kÕt: ChÊt dÝnh kÕt sÏ liªn kÕt c¸c h¹t mµi riªng rÏ thµnh mét khèi, t¹o ra h×nh d¸ng yªu cÇu cho ®¸ mµi. ChÊt dÝnh kÕt cã hai lo¹i: chÊt dÝnh kÕt v« c¬ vµ chÊt dÝnh kÕt h÷u c¬. ChÊt dÝnh kÕt v« c¬ bao gåm c¸c lo¹i nh­ keramic, silicat vµ manhe. ChÊt dÝnh kÕt h÷u c¬ bao gåm bakelit vµ vucalit. Trong c«ng nghiÖp, th«ng dông nhÊt lµ chÊt dÝnh kÕt keramic, bakelit vµ vucalit. ChÊt dÝnh kÕt keramic (K): Trong thµnh phÇn cña chÊt dÝnh kÕt keramic cã chøa «xit nh«m chÞu löa, pensphat, th¹ch anh, manhe vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c. §¸ mµi cã chÊt dÝnh kÕt keramic cã ®é xèp lín, do vËy Ýt bÞ bÕt phoi khi mµi, kh¶ n¨ng c¾t cao, chèng thÊm n­íc tèt. Tuy nhiªn chÊt dÝnh kÕt keramic gißn, do vËy rÊt nh¹y c¶m víi c¸c lùc va ®Ëp khi mµi. ChÊt dÝnh kÕt silicat: ChÊt dÝnh kÕt nµy ®­îc chÕ t¹o tõ thuû tinh láng trén víi «xit kÏm, manhe vµ «xit nh«m v.v... ChÊt dÝnh kÕt silicat cã ®é bÒn trung b×nh. §¸ mµi víi chÊt dÝnh kÕt silicat rÊt chãng mßn, nh­ng Ýt to¶ nhiÖt khi mµi. Do ®ã nã ®­îc dïng khi mµi c¸c chi tiÕt nh¹y c¶m víi qua tr×nh t¨ng nhiÖt ®é. §¸ mµi cã chÊt dÝnh kÕt silicat th­ên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docdo an tot nghiep.18-5.doc
 • rarBản vẽ A0 2002.rar
 • rarBản vẽ A0 2004.rar
 • rarBản vẽ A4.rar
 • docBia bach khoa.doc