Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP

Mục lục Trang Phần ILý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp 3 I.Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3 II.Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4 1.Chi phí xây lắp 4 2.Giá thành xây lắp 7 3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9 III.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 10 1.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất10 2.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp11 3.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13 IV.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị kinh doanh xây lắp 14 1.Tài khoản hạch toán 14 2.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp16 3.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp17 4.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công18 5.Hạch toán chi phí sản xuất chung20 6.Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 22 7.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 22 V.Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một số nước trên thế giới 25 1.Khái quát chung25 2.Về phương pháp hạch toán 26 Phần IIThực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-bqp 27 I.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xây lắp 789-BQP có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 27 1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật27 2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 29 II.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty 789-BQP 31 1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán31 2.Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 32 III.Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty 789-BQP34 1.Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí 34 2.Nội dung và trình tự hạch toán 35 IV.Hạch toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP 62 1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm 62 2.Phương pháp hạch toán giá thành sản phẩm 62 Phần IIIHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP 64 I. Đánh giá công tác hạch toán tại công ty 789-BQP 64 II.Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP66 1.Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ66 2.Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp67 3.Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp68 4.Hoàn thiện hạch toán chi phí máy thi công 69 5.Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung70 6.Hoàn thiện hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất70 7.Hoàn thiện việc áp dụng máy vi tính cho công tác kế toán70 8.Hoàn thiện sổ sách kế toán 70 Kết luận

doc80 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1251 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan