Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn

Mục lục Lời mở đầu1 chương I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp2 1.1. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp2 1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán 2 1.1.2. Đặc điểm hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp3 1.1.3. Khái niệm, bản chất và phân loại chi phí sản xuất 3 1.1.4. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp6 1.1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8 1.2. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp9 1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp9 1.2.2. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 10 1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên11 1.2.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp11 1.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp12 1.2.3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công13 1.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung16 1.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm 18 1.2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm hoàn thành18 1.2.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất xây lắp trong điều kiện thực hiện khoán sản phẩm xây lắp19 1.2.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp24 1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 26 Chương II: Thực tế công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 28 2.1. Đặc điểm tình hình hoạt động tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 28 2.1.1. Đặc điểm chung của Công ty 28 2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty 29 2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 31 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 32 2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận phòng ban34 2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 36 2.1.7. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty 40 2.2. Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 42 2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 42 2.2.2. Đặc điểm và phương pháp hạch toán 42 2.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp42 2.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp49 2.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung55 2.2.2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 61 Chương III: Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 67 3.1. Tầm quan trọng của việc hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 67 3.2. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 67 3.3. Phương hướng hoàn thiện trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 70 Kết luận81

doc86 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan