Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty MATEXIM

Mục lục Lời mở đầu1 Chương II: những vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp Thương mại3 I.Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ.3 I.1.Khái niệm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.3 I.2.Vai trò của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ4 I.3. Các phương thức về tiêu thụ và thủ tục chứng từ về tiêu thụ.5 1.4. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ:8 II. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.12 II.1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.12 II.2.Kế toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.12 Chương II: thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty matexim32 I-Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty matexim.32 I.1-Quá trình hình thành và phát triển:32 I. 2 Tình hình tài chính của Công ty MATEXIM.33 I.3. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Công ty MATEXIM.33 I.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty MATEXIM.35 II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty MATEXIM.41 II.1. Đặc điểm chung về tiêu thụ hàng hoá ở Công ty MATEXIM.41 II.2. Kế toán tiêu thụ ở công ty MATEXIM.41 II.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ51 Chương III:Phương hướng và biện pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả ở Công ty MATEXIM55 I. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty MATEXIM.55 I.1. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty MATEXIM:55 I.2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán và kế toán tiêu thụ hàng hoá - xác định kết quả tiêu thụ.55 II. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàgn hoá và xác định kết qủa tiêu thụ ở Công ty MATEXIM.58 Kết luận63 Chương I: những vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp Thơương mại I.Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. I.1.Khái niệm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. I.1.1.Khái niệm tiêu thụ. Tiêu thụ là quá trình trao đổi thông qua các phươơng tiện thanh toán để thực hiện giá trị của hàng hoá, dịch vụ. Trong quá trình đó Doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng còn khách hàng phải trả cho Doanh nghiệp khoản tiền tơương ứng với giá bán cuả sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo giá qui định hoặc giá thoả thuận. Hàng hoá trong các Doanh nghiệp Thơương Mại là hàng hoá mua vào để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Quá trình tiêu thụ là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn bằng tiền và hình thành kết quả kinh doanh. Quá trình tiêu thụ hàng hoá hoàn tất khi hàng hoá đơược chuyển giao cho ngươời mua và Doanh nghiệp đ• thu đơược tiền bán hàng hoặc khách hàng chấp nhận thanh toán. Qua đó, ta có thể khái quát đặc điểm chủ yếu của quá trình tiêu thụ nhươ sau: - Về mặt hành vi: Có sự thoả thuận trao đổi diễn ra giữa ngươời mua và ngơười bán. Ngươời bán đồng ý bán, ngơười mua đồng ý mua, người bán xuất giao hàng cho ngơười mua, ngơười mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. -Về bản chất kinh tế: Tiêu thụ là quá trình thay đổi quyền sở hữu hàng hoá. Sau khi bán hàng quyền sở hữu hàng hoá chyển cho ngươời mua, ngươời bán không còn quyền sở hữu về số hàng đ• bán. Thực hiện quá trình tiêu thụ , đơn vị bán xuất giao cho khách hàng một khối lơượng hàng hoá nhất định theo thoả thuận hoặc hợp đồng đ• ký kết và sẽ nhận lại từ khách hàng một khoản tiền tươơng ứng với giá bán số hàng hoá đó. Doanh thu bán hàng đươợc hình thành đó chính là nguồn bù đắp chi phí và hình thành kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp . Về nguyên tắc chỉ khi nào chuyển quyền sở hữu hàng hoá từ đơn vị bán sang khách hàng và khách hàng thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán thì hàng mới đơược coi là bán, lúc đó mới phản ánh doanh thu. Do đó tại thời điểm xác nhận là bán hàng và ghi nhận doanh thu có thể Doanh nghiệp thu đơược tiền hàng hoặc cũng có thể chươa thu đơược vì ngươời mua mới chỉ chấp nhận trả. I.1.2.Khái niệm kết quả tiêu thụ. Kết quả tiêu thụ là khoản chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn của hàng bán ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) Kết quả tiêu thụ của Doanh nghiệp có thể l•i hoặc lỗ. Nếu chênh lệch thu nhập > chi phí thì kết quả tiêu thụ có l•i Nếu chênh lệch thu nhập < chi phí thì kết quả tiêu thụ lỗ Trơường hợp thu nhập = chi phí thì kết quả là hoà vốn. Việc xác định kết quả tiêu thụ đươợc xác định vào cuối kỳ kinh doanh thươờng là cuối tháng, cuối năm, cuối quý tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mỗi Doanh nghiệp. I.2.Vai trò của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn và nó là cơ sở để xác định kết quả tiêu thụ. Với các Doanh nghiệp, bán đơược hàng thì mới có thu nhập để bù đắp chi phí đ• bỏ ra và có l•i. Xác định chính xác doanh thu tiêu thụ hàng hoá là cơ sở để đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế- Tài chính, trình độ hoạt động của đơn vị và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nươớc. Đối với ngươời tiêu dùng việc tiêu thụ hàng hoá đáp ứng đơược nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Chỉ có thông qua bán hàng thì tính hữu ích của hàng hoá mới đơược thực hiện và đơược xác định về mặt số lươợng, chất lơượng, chủng loại, thời gian, sự phù hợp với thị hiếu ngơười tiêu dùng mới đươợc xác định rõ. Nhươ vậy bán hàng là điều kiện để tái sản xuất X• hội . Quá trình tiêu thụ còn ảnh hươởng đến quan hệ cân đối giữa các ngành, giữa các Doanh nghiệp với nhau, tác động đến quan hệ cung cầu trên thị trơường. Việc tiêu thụ hàng hoá của Doanh nghiệp mà tổ chức tốt, thông suốt sẽ tác động đến hoạt động mua hàng, sản xuất, dự trữ, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình kinh doanh tiến hành một cách nhanh chóng, đồng vốn đơược luân chuyển nhanh. Kinh doanh có l•i thì Doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng thị tưrơờng, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý và đời sống của cán bộ công nhân viên trong Doanh nghiệp, tạo nguồn tích luỹ quan trọng trong nền Kinh tế quốc dân. Một Doanh nghiệp đơược coi là kinh doanh có hiệu quả nếu có tích luỹ và toàn bộ chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh đều đươợc bù đắp lại bằng thu nhập vềtiêu thụ. Tiêu thụ được hàng hoá là điều kiện vô cùng quan trọng để Doanh nghiệp đứng vững trên thị trường. Do đó công tác bán hàng cần phải đơược nắm bắt, theo dõi chặt chẽ, thơường xuyên quá trình bán hàng từ khâu mua hàng, dự trữ, bán hàng, thanh toán thu nộp kịp thời đảm bảo xác định kết quả kinh doanh đúng tránh hiện tơượng l•i giả, lỗ thật. I.3. Các phơương thức về tiêu thụ và thủ tục chứng từ về tiêu thụ. I.3.1.Phươơng thức bán buôn : I.3.1.1.Bán buôn vận chuyển thẳng: Là trơường hợp hàng hoá bán cho bên mua đơược giao thẳng từ kho của bên cung cấp hoặc từ bến cảng nhà ga chứ không qua kho của Công ty. Bán buôn vận chuyển thẳng là phơương thức bán hàng tiết kiệm nhất vì nó giảm đươợc chi phí lơưu thông, tăng nhanh sự vận động của hàng hoá. Nhơưng phươơng thức này chỉ áp dụng trong trơường hợp cung ứng hàng hoá có kế hoạch, khối lơượng hàng hoá lớn, hàng bán ra không cần phân loại, chọn lọc, bao gói. I.3.1.2.Bán buôn hàng qua kho: Là hình thức bán hàng mà hàng hoá đơược đơưa về kho của đơn vị rồi mới tiếp tục chuyển bán . Bán buôn qua kho đơược tiến hành dơưới hai hình thức : - Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này bên bán xuất kho để giao hàng cho bên mua tại địa điểm ngơười mua đ• qui định trong hợp đồng kinh tế giữa hai bên bằng phươơng tiện vận tải tự có hoặc thuê ngoài. Hàng hoá trong khi vận chuyển vẫn thuộc quyền sỏ hữu của bên bán. Chứng từ gửi hàng đi là phiếu gửi hàng, vận đơn vận chuyển. Chứng từ bán hàng cũng là hoá đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm hoá đơn. Hàng hoá gửi đi chươa phải là bán mà vẫn thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp. Hàng gửi đi đơược xác định là tiêu thụ khi bên mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Hình thức bán hàng này đơược áp dụng phổ biến ở đơn vị bán buôn có uy tín, có khả năng chủ động chuyển hàng, tổ chức vận chuyển hợp lý, tiết kiệm. Chứng từ đươợc lập với nhiều liên gửi cho các bộ phận liên quan và gửi kèm hàng hoá.

doc65 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 22/12/2012 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty MATEXIM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan