Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tây Sài Gòn

Việt am đang trong tiến trình hội nhập nền kinh tếquốc tế, nhiều cơ hội mở ra nhƣng ên cạnh đó là những thách thức mà nƣớc ta phải đối mặt. hà nƣớc đã ban hành các chính sách và biện pháp với mục tiêu ổn định nền kinh tếphát triển và tăng trƣởng ổn định, trong đó gân hàng thƣơng mại đƣợc biết đến nhƣ một công cụ tài chính, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc trên. Thật vậy, một trong những nhiệm vụquan trọng của gân hàng thƣơng mại là góp phần điều tiết nguồn vốn trong xã hội lƣu thông một cách phù hợp bằng hoạt động huy động vốn và sửdụng vốn.

pdf103 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 1644 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tây Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan