Khóa luận Kế toán tài sản cố định hữu hình và phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Trang Việt Phát

Với xu hƣớng phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều phải tự xây dựng cho mình những chiến lƣợc nhất định để có thể tồn tại và phát triển. Một doanh muốn hoạt động tốt phải có sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: con ngƣời, tƣ liệu lao động và đối tƣợng lao động. Tƣ liệu lao động chính là những phƣơng tiện vật chất ngƣời lao động sử dụng để tác động vào đối tƣợng lao động, trong đó tài sản cố định đống góp vai trò quan trọng nhất. Do đó, việc phát huy và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của TSCĐ trong doanh nghiệp,nên đề tài hạch toán TSCĐ và phân tích tình hình sử dụng TSCĐ hữu hình là đề tài mang tính cấp thiết. Mục đích của đề tài là hệ thống hóacác lý luận về TSCĐ hữu hình, công tác kế toán TSCĐ hữu hình, phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Trang Việt Phát.từ đó đƣa ra những kết luận và giải pháp có tính thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty . để thực hiện đƣợc mục tiêu , đề tài đƣợc tiến hành nghiên cứu nhƣ sau: Đọc , tổng hợp phân tích thông tin từ giáo trình , sách báo và các tài liệu có liên quan tới đề tài và đơn vị thực tập. Khi đƣợc công ty cung cấp số liệu, tiến hành xử lý số liệu. tiếp đó sử dụng phƣơng pháp phân tích, so sánh và đƣa ra nhận xét về công tác kế toán hạch toán TSCĐ hữu hình tại công ty TNHH Trang Việt Phát từ đó đƣa ra các giải pháp và kết luận mang tính thực t

pdf111 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán tài sản cố định hữu hình và phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Trang Việt Phát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH TRANG VIỆT PHÁT Sinh viên thực hiện: Giáo viên hƣớng dẫn: Bùi Thị Hoài Phƣơng Th.s: Nguyễn Quốc Tú Lớp: K45B Kiểm Toán Niên khóa:2011-2015 Huế, tháng 05/2015 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp thể hiện kết quả cho khoảng thời gian học tập của bản thân tôi trong những năm trên giảng đường Đại Học,là kết quả cho những trải nghiệm thực tế sau quãng thời gian tìm hiểu lý thuyết qua thầy cô, giáo trình. Để tôi có thể hoàn thành khóa luận này.Ngoài sự nỗ lực tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu của bản thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên, khích lệ, quan tâm từ thầy cô giáo, lãnh đạo cơ quan, bạn bè và người thân. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo ở Trường Đại Học Kinh Tế Huế cũng như thấy cô trong khoa Kế Toán –Kiểm Toán đã tận tình hướng dẫn , giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện ở trường. Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Ths. Nguyễn Quốc Tú người đã trực tiếp hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình cho tôi thực hiện khóa luận này. Và là nơi tiếp nhận tôi thực tập, cho tôi được học hỏi, tiếp xúc và làm việc thực tế, đúc rút kinh nghiệm, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng kế toán Công ty TNHH Trang Việt Phát đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong gần bốn tháng thực tập tại đây. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người thân và tất cả bạn bè đã quan tâm động viên và khích lệ tôi trong suốt thời gian qua. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất. Song do buổi đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với tình hình doanh nghiệp thực tế cũng như hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm và thời gian hạn hẹp nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định mà bản thân chưa thấy được. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý Thầy, Cô giáo và các bạn để khóa luận được hoàn thiện hơn. Kính chúc quý thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế Huế, tập thể cán bộ của công ty TNHH Trang Việt Phát, gia đình và bạn bè sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Một lần nữa,xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Bùi Thị Hoài Phương Huế, tháng 5 năm 2015 Đạ i h ọ K inh tế H uế MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................ 1 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 3 3. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................................ 3 4. Kết cấu của đề tài ............................................................................................................ 3 PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................... 5 CHƢƠNG 1:NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TSCĐ HỮU HÌNH ......................................... 5 1. Những vấn đề cơ bản về TSCĐ hữu hình ....................................................................... 5 1.1. Khái niệm TSCĐ hữu hình ......................................................................................... 5 1.2. Tiêu chuẩn và đặc điểm ............................................................................................... 5 1.2.1. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình ....................................................................... 5 1.2.2. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình ........................................................................... 6 1.3. Phân loại TSCĐ ........................................................................................................... 6 1.3.1. Sự cần thiết phải phân loại TSCĐ ............................................................................. 6 1.3.2. Phân loại TSCĐ ........................................................................................................ 7 1.3.1.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện .......................................................................... 7 1.3.1.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu ....................................................................... 7 1.3.1.3. Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành ................................................................. 8 1.3.1.4. Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình trạng sử dụng. ........................................ 8 1.3.1.5. Phân loại TSCĐ hữu hìnhtheo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: ................................. 8 1.4. Đánh giá TSCĐ .......................................................................................................... 9 1.4.1. Khái niệm ................................................................................................................. 9 1.4.2. Giá trị hao mòn của TSCĐ........................................................................................ 9 1.5. Yêu cầu quản lý TSCĐ ................................................................................................ 9 2.Kế toán TSCĐ hữu hình .................................................................................................. 9 2.1. Sự cần thiết phải hạch toán TSCĐ ............................................................................... 9 2.2. Nhiệm vụ phải hạch toán TSCĐ trong các doanh nghiệp .......................................... 10 2.3. Kế toán TSCĐ .......................................................................................................... 10 2.3.1. Kế toán tình hình biến động TSCĐ hữu hình .......................................................... 10 2.3.1.1. Tài khoản sử dụng ................................................................................................ 10 Đạ i h ọc K inh tế H uế 2.3.1.2. Kế toán tình hình tăng TSCĐ hữu hình ................................................................ 11 2.3.1.3. Kế toán tình hình giảm TSCĐ hữu hình............................................................... 16 2.3.2. Hạch toán khấu hao TSCĐ .................................................................................. 20 2.3.2.1. Khái niệm và phƣơng pháp tính ....................................................................... 20 2.3.2.1.1. Hao mòn TSCĐ ............................................................................................... 20 2.3.2.3. Tài khoản và phƣơng pháp hạch toán khấu hao .................................................. 22 2.3.2.3.1. Tài khoản sử dụng ............................................................................................. 22 2.3.3. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ ................................................................................ 24 2.3.4. Sổ sách kế toán và ghi sổ kế toán ............................................................................ 25 3. Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ ............................................................................... 27 3.1. Sự cần thiết phân tích tình hình sử dụng TSCĐ ......................................................... 27 3.2. Các chỉ tiêu phân tích ................................................................................................ 27 Tính mới của đề tài ........................................................................................................... 29 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH TRANG VIỆT PHÁT ....................... 30 1. Tình hình cơ bản và công tác tổ chức kế toán tại công ty TNHH Trang Việt Phát ....... 30 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trang Việt Phát ................................ 30 1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực hoạt động của công ty Trang Việt Phát ................ 31 1.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty ....................................................................... 31 1.2.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty .............................................................................. 32 1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH Trang Việt Phát .................................... 33 1.4. Bộ máy kế toán của công ty ....................................................................................... 34 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty ................................................................ 36 2.1. Tình hình lao động nguồn vốn, tài sản và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ....................................................................................................................................... 36 2.1.1. Tình hình lao động của công ty ............................................................................... 36 2.1.2. Tình hình tài sản của công ty .................................................................................. 37 2.1.3. Tình hình nguồn vốn của công ty ............................................................................ 38 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ............................................................. 39 3. Thực tế tình hình hạch toán TSCĐ ở công ty Trang Việt Phát. .................................... 41 3.1. Đặc điểm tình hình quản lý sử dụng TSCĐ ............................................................... 41 3.1.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ ................................................................................. 41 3.1.2. Công tác quản lý và sử dụng TSCĐ ........................................................................ 42 Đạ i h ọc K inh tế Hu ế 3.2 Kế toán TSCĐ tại công ty Trang Việt Phát. ................................................................ 43 3.2.1. Kế toán tăng TSCĐ ................................................................................................. 46 3.2.2. Kế toán giảm TSCĐ ................................................................................................ 54 3.3. Hạch toán khấu hao TSCĐ tại công ty Trang Việt Phát ............................................. 59 3.4. Kế toán sữa chữa TSCĐ ............................................................................................ 62 4. Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại công ty Trang Việt Phát ................................... 62 4.1. Đánh giá chung tình hình TSCĐ tại công ty .............................................................. 62 4.2. Phân tích cơ cấu TSCĐ tại công ty ............................................................................ 64 4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty. .......................................................... 65 CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TRANG VIỆT PHÁT. ..... 67 1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty Trang Việt Phát .................................. 67 1.1. Ƣu điểm của công tác kế toán .................................................................................... 67 1.1.1. Về công tác kế toán nói chung ................................................................................ 67 1.1.2. Về công tác kế toán và công tác quản lý TSCĐ ...................................................... 67 1.2 Hạn chế của công tác kế toán ...................................................................................... 68 1.2.1. Về công tác kế toán nói chung ................................................................................ 68 1.2.2. Về công tác kế toán và quản lý TSCĐ .................................................................... 69 2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty Trang Việt Phát ......................................... 69 2.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ................................ 69 2.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ............................ 69 2.1.2. Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ......................................................................... 70 2.1.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty Trang Việt Phát ................................................................................................................. 71 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................ 73 1. Kết luận ........................................................................................................................ 73 2. Kiến nghị ...................................................................................................................... 74 Đạ i h ọc Ki nh tế H uế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1. BHXH : Bảo hiểm xã hội 2. BHYT: Bảo hiểm y tế 3. CĐKT: Cân đối kế toán 4. GTGT: Giá trị gia tăng 5. KQKD: Kết quả kinh doanh 6. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 7. TSCĐ: Tài sản cố định Đạ i h ọc K inh tế H uế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồ Trang 1 Sơ đồ 1.1: Hạch toán tăng giảm TSCĐ 19 2 Sơ đồ 1.2: Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ cái 26 3 Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Trang Việt Phát 33 4 Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán của công ty 34 5 Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ kế toán của công ty 35 Đạ i h ọc K inh tế H uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Tên Bảng Trang 1 Bảng 1.1: Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng TSCĐ 21 2 Bảng 2.1: Ngành nghề kinh doanh của công ty Trang Việt Phát 32 3 Bảng 2.2: Tình hình lao động củ công ty năm 2014 36 4 Bảng 2.3: Tình hình tài sản của công ty qua 3 năm 37 5 Bảng 2.4: Tình hình nguồn vốn của công ty qua 3 năm 38 6 Bảng 2.5: Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2012-2014 39 7 Bảng 2.6: Tình hình TSCĐ Tại công ty cuối năm 2014 42 8 Bảng 2.7: Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình năm 2014 44 9 Bảng 2.8: Tình hình trích khấu hao TSCĐ năm 2014 60 10 Bảng 2.9: Tình hình biến động TSCĐ từ 2012 -2014 63 11 Bảng 2.10: Tình hình biến động tỷ trọng TSCĐ năm 2012-2014 64 12 Bảng 2.11: Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng TSCĐ 65 Đạ i h ọc K inh tế H uế TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Với xu hƣớng phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều phải tự xây dựng cho mình những chiến lƣợc nhất định để có thể tồn tại và phát triển. Một doanh muốn hoạt động tốt phải có sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: con ngƣời, tƣ liệu lao động và đối tƣợng lao động. Tƣ liệu lao động chính là những phƣơng tiện vật chất ngƣời lao động sử dụng để tác động vào đối tƣợng lao động, trong đó tài sản cố định đống góp vai trò quan trọng nhất. Do đó, việc phát huy và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của TSCĐ trong doanh nghiệp,nên đề tài hạch toán TSCĐ và phân tích tình hình sử dụng TSCĐ hữu hình là đề tài mang tính cấp thiết. Mục đích của đề tài là hệ thống hóacác lý luận về TSCĐ hữu hình, công tác kế toán TSCĐ hữu hình, phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Trang Việt Phát.từ đó đƣa ra những kết luận và giải pháp có tính thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty . để thực hiện đƣợc mục tiêu , đề tài đƣợc tiến hành nghiên cứu nhƣ sau: Đọc , tổng hợp phân tích thông tin từ giáo trình , sách báo và các tài liệu có liên quan tới đề tài và đơn vị thực tập. Khi đƣợc công ty cung cấp số liệu, tiến hành xử lý số liệu. tiếp đó sử dụng phƣơng pháp phân tích, so sánh và đƣa ra nhận xét về công tác kế toán hạch toán TSCĐ hữu hình tại công ty TNHH Trang Việt Phát từ đó đƣa ra các giải pháp và kết luận mang tính thực tế. Những kết quả của quá trình nghiên cứu thể hiện đúng thực trạng tại công ty. Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Hoài Phương 1 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài TSCĐ là một trong những bộ phận tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân.Nó là yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất của xã hội.hoạt độn sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tƣ liệu lao động tác động vào các đối tƣợng lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu cho con ngƣời. đối với các doanh nghiệp TSCĐ là nhân tố đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao năng suất của ngƣời lao động, bởi vậy TSCĐ đƣợc xem nhƣ là thƣớc đo trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng TSCĐ đặc biệt đƣợc quan tâm.Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà còn phải biết khai thác hiệu quả nguồn TSCĐ hiện có. Do vậy mỗi doanh nghiệp phải tạo ra một cơ chế quản lý thích đáng và toàn diện đối với TSCĐ , đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ kết hợp với việc thƣờng xuyên đổi mới TSCĐ. Kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý TSCĐ của một doanh nghiệp.Kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình TSCĐ cảu doanh nghiệp phân tích chuẩn xác để đƣa ra những quyết định kinh tế. việc hạch toán kế toán TSCĐ phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ tài chính kế toán. Để chế độ tài chính kế toán đến đƣợc với doanh nghiệp cần có một qua trình thích ứng nhất định.Nhà nƣớc sẽ dựa vào tình hình thực hiện các chế độ ở doanh nghiệp, tìm ra các vƣớng mắc để có thể sửa đổi kịp. Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kế toán về TSCĐHH (VAS 03), Chuẩn mực kế toán về thuê tài sản (VAS 06), Thông tƣ 45 /2013/ TT-BTC hƣớng dẫn chế độ quản lý,sử dụng và trích khấu hao TSCĐ do Bộ trƣởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 09/05/2013 và Quyết định 1173/ QĐ-BTC về việc đính chính thông tƣ số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ quản lý, sử dngj và trích khấu hao TSCĐ. Những văn bản pháp quy này ảnh hƣởng đến tổ chức hạch toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Hoài Phương 2 Công ty TNHH Trang Việt Phát là công ty có các ngành nghề kinh doanh nhƣ: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện, thuỷ lợi; san lấp mặt bằng; sản xuất các cấu kiện kim loại; gia công cơ khí, đặc biệt cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.TSCĐ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Do đặc thù của ngành nghề kinh doanh, các TSCĐ sử dụng tại công ty hầu hết là các loại xe vận chuyển, máy móc thi công. Trong những năm qua công ty đã mạnh dạn đầu tƣ phần lớn vốn vào TSCĐ đặc biệt là các máy móc thiết bị thi công đồng thời từng bƣớc hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán TSCĐ. Phần lớn máy móc thiết bị của công ty đƣợc hoạt động trong khu công nghiệp CẢNG VŨNG ÁNG - một trong những khu công nghiệp lớn nhất cả nƣớc và đƣợc nhiều nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc quan tâm.Đó là cơ hội đầu tƣ phát triển mở rộng của công ty, đặc biệt là đầu tƣ vào các máy móc thiết bị thi công, vận chuyển. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Kế toán TSCĐ và phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Trang Việt Phát”. 1. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên cứu về hạch toán TSCĐ và phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại Doanh nghiệp. Từ đó, giúp hiểu sâu hơn về lý thuyết và có thể nắm bắt đƣợc thực tế về hạch toán TSCĐ, so sánh, phân tích, xem xét sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn từ đó rút ra đƣợc những
Luận văn liên quan