Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Khôi Ánh

Xây dựng cơ bản là nghành sản xuất độc lập tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Nó quyết định quy mô và trình độ kĩ thuật của xã hội, của đất nước nói chung và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn hiện nay nói riêng. Hiện nay các doanh nghiệp xây lắp hoạt động chủ yếu theo hình thức đấu thầu do đó đối với bất cứ một doanh nghiệp nào để có thể trúng thầu xây dựng một công trình, hạng mục công trình thì doanh nghiệp đó phải xây dựng một giá thầu hợp lý. Mặt khác cũng như tất cả các doanh nghiệp khác mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp xây lắp đó là lợi nhuận, do đó mà việc quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm luôn là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm. Kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp thông tin tài chính cho nhà quản lý, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tạo ra lợi nhuận, đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của thị trường . Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng trong công tác kế toán và có ý nghĩa quan trọng trong doanh nghiệp xây lắp. Thông qua công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp giúp cho nhà quản lý phân tích đánh giá tình hình thực hiện định mức chi phí, tình hình sử dụng tài sản vật tư, máy móc,.là tiết kiệm hay lãng phí từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu để nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, đưa ra các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp

pdf101 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Khôi Ánh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa luận tốt nghiệp ÑAÏI HOÏC HUEÁ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA KEÁ TOAÙN – KIEÅM TOAÙN -----  ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH KHÔI ÁNH Sinh viên thực hiện: Bùi Ánh Tuyết Lớp: K45 KTDN Niên khóa: 2011 – 2015 Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Ái Mỹ Huế, tháng 5 năm 2015 SVTH:Bùi Ánh Tuyết 1 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo đã giảng dạy, cung cấp cho em những kiến thức quý giá và giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập tại giảng đường trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giáo viên hướng dẫn Ths. Phạm Thị Ái Mỹ đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài nghiên cứu. Em cũng xin được bày tỏ lời cám ơn chân thành nhất tới Ban Tổng giám đốc và các anh chị trong Phòng Kế toán của công ty TNHH Khôi Anh đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình tiếp cận thư ̣c tê ́ nghê ̀ nghiê ̣p, hươ ́ng dâ ̃n quy tri ̀nh, nghiê ̣p vu ̣, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đê ̀ ta ̀i để em hoàn thành tốt nghiên cứu này. Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thành tốt đề tài nhưng vì điều kiện thời gian và năng lực còn nhiều hạn chế, do đó đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi những nhiều thiếu sót. Kính mong quý thầy cô cùng góp ý để giúp đề tài ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Nghệ An, ngày 10 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Bùi Ánh Tuyết SVTH:Bùi Ánh Tuyết i Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................... i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................vi DANH MỤC BẢNG .................................................................................................... vii DANH MỤC SƠ ĐỒ .................................................................................................... vii DANH MỤC BIỂU MẪU ............................................................................................................. viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................ix 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... x 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... x 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. x 5. Kết cấu của đề tài .......................................................................................................xi 6. Những nghiên cứu trước đây và điểm khác biệt của đề tài ........................................xi PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................... xiii CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. ......................... xiii 1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .................................................................................. xiii 1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng .................................... xiii 1.1.2. Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .............................................................................................................. xv 1.1.3. Nhiệm vụ của công tác quản lý, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. ................................................................................................................xvi 1.1.4.Vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay .......................................................... xvii 1.2.Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong các DNXL ........................ xviii 1.2.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất trong xây lắp .................... xviii 1.2.2. Phân loại chi phí trong giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp .......................... xviii SVTH:Bùi Ánh Tuyết ii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 1.2.2.1. Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế. ......................................................xix 1.2.2.2 Phân loại theo mục đích công dụng của chi phí. .............................................xix 1.2.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí ................. xx 1.2.2.4. Phân loại theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành .............................................................................................................................. xx 1.3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp ............................................................................................................. xxi 1.3.1 Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm xây lắp ............................xxi Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công .................................................................. xxii 1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp .............................................................. xxii 1.3.2.1.Giá thành dự toán xây lắp: .............................................................................. xxii 1.3.2.2.Giá thành kế hoạch: ........................................................................................ xxii 1.3.2.3.Giá thành thực tế : .......................................................................................... xxii 1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp ................. xxiii 1.4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ............ xxiv 1.4.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp ........................ xxiv 1.4.2 .Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp ..................................................... xxiv 1.4.3. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm XL ......................................................................................................... xxv 1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp xxv 1.5.1. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. ...................................... xxv 1.5.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. ...................................................... xxv 1.5.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ........................................................... xxviii 1.5.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công ........................................................... xxix 1.5.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung....................................................................... xxx 1.5.2 Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. ................................................... xxxii 1.5.2.1 Tập hợp chi phí sản xuất. .............................................................................. xxxii 1.5.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ........................................................... xxxii 1.5.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm....................................................... xxxiii SVTH:Bùi Ánh Tuyết iii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 1.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ............................................................................... xxxv 1.6.1. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung ................................................................ xxxv 1.6.2. Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái ................................................................. xxxv 1.6.3. Hình thức chứng từ ghi sổ. ............................................................................ xxxvi 1.6.4. Hình thức nhật ký chứng từ ........................................................................... xxxvi 1.6.5. Hình thức kế toán máy.................................................................................. xxxvii CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH KHÔI ÁNH .......... xxxix 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Khôi Ánh ........................................................... xxxix 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển. .................................................... xxxix 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ................................................................................. xxxix 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................xl 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ..................................................................... xlii 2.1.5. Đặc điểm tổ chức chế độ kế toán áp dụng tại công ty ...................................... xliii 2.1.5.1. Chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại công ty ............................................ xliii 2.1.5.2. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán ............................... xliii 2.1.5.3. Đặc điểm sổ kế toán ...................................................................................... xliii 2.1.5.4. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính ............................................................... xliv 2.1.6. Khái quát về tình hình lao động của công ty ......................................................xlv 2.1.7. Tổng quan về tài sản và nguồn vốn tại công ty TNHH Khôi Ánh ................... xlvi 2.1.8.Khái quát về kết quả kinh doanh của công ty qua ba năm ................................ xlix 2.2. Thực trạng kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Khôi Ánh. .............................................................................................................l 2.2.1. Khái quát hoạt động xây lắp của công ty ...............................................................l 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ...................................................................... li 2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất................................................................. lii 2.2.4 Thực trạng kế toán các khoản chi phí sản xuất tại công ty TNHH Khôi Ánh ............... lii 2.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ......................................................... lii 2.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .................................................................. 61 2.2.4.3. Chi phí sử dụng máy thi công. .......................................................................... 67 SVTH:Bùi Ánh Tuyết iv Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 2.2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung......................................................................... 72 2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................... 80 2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang. ............................................................................... 80 2.2.7. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Khôi Ánh. ..................................... 81 2.2.7.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. ..................................................... 81 2.2.7.2. Phương pháp tính giá thành. ........................................................................... 81 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÂP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH KHÔI ÁNH ....................................................... 84 3.1. Đánh giá về công tác kế toán tại công ty. ............................................................... 84 3.1.1 Ưu điểm. ............................................................................................................... 84 3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại. .................................................................................. 86 3.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Khôi Ánh. ................................................. 86 3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. .......................................................................................... 86 3.2.2. Phương pháp hoàn thiện. ..................................................................................... 87 3.2.3. Giải pháp hoàn thiện ............................................................................................ 89 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 91 1. Kết luận ..................................................................................................................... 91 2. Kiến nghị. .................................................................................................................. 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 93 SVTH:Bùi Ánh Tuyết v Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung GTGT Giá trị gia tăng GTSPDD Giá trị sản phẩm dở dang HTK Hàng tồn kho KPCĐ Kinh phí công đoàn MTC Máy thi công NCTT Nhân công trực tiếp NPT Nợ phải trả SPXL Sản phẩm xây lắp SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TK Tài khoản VCSH Vốn chủ sỡ hữu XDCB Xây dựng cơ bản SVTH:Bùi Ánh Tuyết vi Đạ i h ọc K inh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sử dụng lao động công ty TNHH Khôi Ánh qua 2 năm 2013-2014 ......................................................................................................................................xlv Bảng 2.2 – Tình hình biến động tài sản công ty TNHH Khôi Ánh giai đoạn 2012-2014 ... xlvi Bảng 2.3 – Tình hình biến động nguồn vốn công ty TNHH Khôi Ánh giai đoạn 2012- 2014 .......................................................................................................................... xlviii Bảng 2.4 – phân tích kết quả sản xuất kinh doanh công ty TNHH Khôi Ánh giai đoạn 2012-2014. .................................................................................................................. xlix DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ................................................ xxvii Sơ đồ 1.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ....................................................... xxviii Sơ đồ 1.3: Kế toán chi phí sử dụng máy thi công ....................................................... xxx Sơ đồ 1.4: kế toán chi phí sản xuất chung ................................................................. xxxi Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty ............................................................xl Sơ đồ 2.2 : Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .......................................................... xlii Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ............... xliv Sơ đồ 2.4. Quy trình sản xuất tại công ty. ...................................................................... li Sơ đồ 2.5 - Chi phí sản xuất chung tháng 8 năm 2014 .................................................. 78 SVTH:Bùi Ánh Tuyết vii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU MẪU Biểu 2.1- Hóa đơn GTGT mua xi măng Hoàng Mai ......................................................lv Biểu 2.2 - Phiếu chi mua xi măng Hoàng Mai ............................................................. lvi Biểu 2.3 - Phiếu nhập kho xi măng Hoàng Mai .......................................................... lvii Biểu 2.4 – Phiếu đề nghị xuất vật tư .......................................................................... lviii Biểu 2.5 - Phiếu Xuất Kho xi măng Hoàng Mai ......................................................... lix Biểu 2.6 - Sổ chi tiết tài khoản 154- công trình Trường Tiểu học xã Tân Phú ............. 60 Biểu 2.7 - Bảng chấm công tháng 8 năm 2014 ............................................................ 63 Biểu 2.8 – Bảng thanh toán tiền lương tháng 8 năm 2014 ............................................ 64 Biểu 2.9 - Phiếu chi lương tháng 8 năm 2014 ............................................................... 64 Biểu 2.10 - Sổ chi tiết tài khoản 154- công trình Trường Tiểu học xã Tân Phú ........... 66 Biểu 2.11 - Hóa đơn thuê máy đào đất .......................................................................... 70 Biểu 2.12 - Sổ chi tiết tài khoản 154- công trình Trường Tiểu học xã Tân Phú ........... 63 Biểu 2.13 - Bảng thanh toán tiền lương bộ phận quản lý đội ........................................ 73 Biểu 2.14: Bảng tính các khoản trích theo lương tháng 8 ............................................ 75 Biểu 2.15– Bảng phân bổ các khoản trích theo lương .................................................. 75 Biểu 2.16 – Hóa đơn tiền điện thoại .............................................................................. 77 Biểu 2.17- Phiếu chi trả tiền điện thoại ......................................................................... 77 Biểu 2.18 - Sổ chi tiết tài khoản 154- công trình Trường Tiểu học xã Tân Phú ........... 79 Biểu 2.19 – Thẻ tính giá thành sản phẩm ...................................................................... 82 SVTH:Bùi Ánh Tuyết viii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Xây dựng cơ bản là nghành sản xuất độc lập tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Nó quyết định quy mô và trình độ kĩ thuật của xã hội, của đất nước nói chung và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn hiện nay nói riêng. Hiện nay các doanh nghiệp xây lắp hoạt động chủ yếu theo hình thức đấu thầu do đó đối với bất cứ một doanh nghiệp nào để có thể trúng thầu xây dựng một công trình, hạng mục công trình thì doanh nghiệp đó phải xây dựng một giá thầu hợp lý. Mặt khác cũng như tất cả các doanh nghiệp khác mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp xây lắp đó là lợi nhuận, do đó mà việc quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm luôn là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm. Kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp thông tin tài chính cho nhà quản lý, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tạo ra lợi nhuận, đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của thị trường . Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng trong công tác kế toán và có ý nghĩa quan trọng trong doanh nghiệp xây lắp. Thông qua công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp giúp cho nhà quản lý phân tích đánh giá tình hình thực hiện
Luận văn liên quan