Luận án Chất lượng quan hệ đối tác và sự tác động đối với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam

ðược coi là một loại tài sản vô hình của doanh nghiệp, quan hệ ñối tác chiếm giữ một vị trí rất quan trọng [36], ñặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Quan hệ ñối tác là mối quan hệ giữa hai hay nhiều bên có liên quan ñếnnhau trong quá trình thực hiện mục tiêu mà mỗi bên theo ñuổi. Do tính tổng hợp và liên ngành của hoạt ñộng du lịch, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và các ñối tác lại càng quan trọng bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp ñến chất lượng sản phẩm, ñến khả năng phục vụ du khách và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp lữ hành từ việc thiết lậpñược mối quan hệ tích cực với các ñối tác trong ngành có thể kể tới là: khả năng tiếp cận thị trường mới, khả năng cung cấp sản phẩm du lịch ña dạng và ñồng bộ, lợi ích từ quy mô kinh tế, khả năng cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp và của cả ñiểm ñến du lịch [52]. Quan trọng như vậy, nhưng không phải lúc nào quan hệ ñối tác cũng ñược chú ý ñúng mức. Thực tế ngành Du lịch Việt Nam cho thấy các ñơn vị kinh doanh lữ hành thường theo ñuổi những lợi ích cá nhân mà lãng quên ñi,hay ít gắn nó với lợi ích chung của các thành phần có liên quan. ðồngthời, do sự hợp tác giữa các ñơn vị tham gia thường thiếu chặt chẽ và nhất quán bởi tính chất tổng hợp của ngành nên ảnh hưởng rất lớn ñến chất lượng sản phẩmvà dịch vụ của doanh nghiệp lữ hành cũng như hình ảnh chung của du lịch Việt Nam. Với nỗ lực phát triển du lịch Việt Nam, gần ñây vấn ñề này ñã ñược ñề cập vàthảo luận, nhưng những cuộc thảo luận mới chỉ dừng lại với kết luận có tính khái quát về tầm quan trọng của quan hệ ñối tác và chất lượng quan hệ ñối tác, ñượcñưa ra dựa trên những bằng chứng ñơn lẻ và chưa thật chặt chẽ nên chưa chỉ ra rõ nét mối quan hệ giữa chất lượng quan hệ ñối tác với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. “Ấn tượng Việt Nam lần ñầu tiên ñã làm ñược việc gắn kết các hoạt ñộng của các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vận tải. trong một mục ñích chung. Tuy nhiên, sự gắn kết này 9 vẫn còn lỏng lẻo, thiếu sự hợp tác chặt chẽ” 1 .Hơn nữa, những yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng mối quan hệ của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam với các ñối tác trong ngành chưa ñược nghiên cứu tìm hiểu nên khó có thể xác ñịnh ñược cách thức hiệu quả ñể kiểm soát nhằm cải thiện chất lượng những mối quan hệ này. Quan hệ ñối tác ñược nhìn nhận là những mối quan hệ mang tính cộng sinh, ñược thiết lập với mục tiêu mang lại lợi ích cho các bên liên quan. Một mối quan hệ ñối tác ñược xem là có chất lượng khi kết quả mà mối quan hệ ñối tác ñó mang lại phù hợp với sự mong ñợi của các bên tham gia [29]. ðể cải thiện chất lượng quan hệ ñối tác, doanh nghiệp phải kiểm soát ñược những yếu tố tác ñộng tới chất lượng của các mối quan hệ này. Chất lượng quan hệ ñối táccủa doanh nghiệp chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi rất nhiều yếu tố và những yếu tố này cần ñược nhận dạng. ðã có một số nghiên cứu trước ñây mô tả và kết luận về những yếu tố ảnh hưởng ñến sự thành công trong quan hệ ñối tác trong hoạt ñộng kinh doanh nói chung và giữa các hãng lữ hành và khách sạn nói riêng. Bucklin và Sengupta [15] xác ñịnh mô hình các yếu tố tác ñộng ñến việc triểnkhai thành công hoạt ñộng ñối tác trong marketing bao gồm: Sự cân bằng quyền lực, mức lợi ích mang lại, sự tương thích giữa các bên và lịch sử quan hệ ñối tác. Một số tác giả khác như Morgan, Hunt, Mohr và Spekman khẳng ñịnh các yếu tố dẫn ñến sự thành công trong quan hệ ñối tác ngoài những yếu tố kể trên còn có sự cam kết giữa các bên, sự trao ñổi thông tin [41], [42]. ðặc biệt, gần ñây, Diego và Manuel [19], trong nghiên cứu của họ về quan hệ ñối tác giữa các khách sạn vàcác ñại lý lữ hành ñã chỉ ra nhóm một số yếu tố ảnh hưởng ñến quan hệ ñối tác như: Niềm tin ñối với ñối tác, cam kết trong quan hệ ñối tác, việc chia sẻ thông tin, xung ñột trong quan hệ ñối tác, quyền lực và sự phụ thuộc của mỗi bên trong mối quan hệ ñối tác. Như vậy, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng hay sự thành công trong quan hệ ñối tác ñã ñược khẳng ñịnh trong các nghiên cứu trước ñây.

pdf135 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1072 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Chất lượng quan hệ đối tác và sự tác động đối với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan lun án “Cht lưng quan h ñi tác và s tác ñng ñi vi kt qu kinh doanh ca các doanh nghip l hành Vit Nam” là công trình nghiên cu ñc lp ca cá nhân tôi. Ngoài nhng thông tin th cp có liên quan ñn nghiên cu ñã ñưc trích ngun, toàn b kt qu trình bày trong lun án ñưc rút ra t vic phân tích ngun d liu thu ñưc t các cuc phng vn, ñiu tra do cá nhân thc hin. Tt c nhng d liu ñưc s dng ñu trung thc và ni dung lun án chưa tng ñưc công b trong bt c công trình nghiên cu nào khác. Tác gi Nguyn Th Thu Mai 2 MC LC Trang Li cam ñoan ………………………………………………………………………………………………….….…... 1 Mc lc …………………………………………………………………………………………………………….…...…. 2 Danh mc các bng …………………………………………………………………………………………….... 5 Danh mc các sơ ñ, ñ th ………………………………………………………………………..…….…. 6 Danh mc các ch vit tt ………………………………………………………………………..……….… 7 PHN M ðU 8 1. Tính cp thit ca ñ tài lun án ………………………………………………………………..….. 8 2. Mc ñích, câu hi và nhim v nghiên cu ca lun án ……………………….…. 11 3. ði tưng và phm vi nghiên cu ca lun án ………………………………………..…. 13 4. Khái quát phương pháp nghiên cu…………………………………………………………..…. 14 5. Nhng ñóng góp mi ca lun án ……………………………………………………………….… 15 6. B cc lun án……………………………………………………………………………………………..……. 16 PHN NI DUNG 18 Chương 1. Cơ s lý lun v cht lưng quan h ñi tác và kt qu kinh doanh 18 1.1. Cơ s lý lun và tng quan tình hình nghiên cu ……………………..……………………….. 18 1.1.1. Mt s vn ñ lý lun ………………………………………………………………………………......... 18 1.1.2. Tng quan tình hình nghiên cu ………………………………………………………………..… 26 1.2. Mô hình lý thuyt và các gi thuyt nghiên cu………………………..……………………..… 31 1.2.1. Mô hình lý thuyt và các bin trong mô hình ………………….…………………….……. 31 1.2.2. Các gi thuyt nghiên cu …………………………………………………………………….……… 43 Chương 2. Thit k nghiên cu 47 2.1. Nghiên cu ñnh tính ……………………………………………………………………………………………... 47 2.1.1. Mc tiêu phng vn sâu ……………………………………………………………………………..….. 47 2.1.2. Phương pháp thc hin ……………………………………………………………………………..….. 47 3 2.2. Nghiên cu ñnh lưng ……………………………………………………………………………………..…… 50 2.2.1. Mc tiêu ñiu tra chn mu …………………………………………………………………………. 50 2.2.2. Phương pháp thc hin ………………………………………………………………………………… 50 Chương 3. ðánh giá cht lưng quan h ñi tác và s tác ñng ñi vi kt 70 qu kinh doanh ca các doanh nghip l hành Vit Nam 3.1. Hin trng quan h ñi tác và cht lưng quan h ñi tác ca các doanh 70 nghip l hành ………………………………………………………………………………………………………………... 3.1.1. Hin trng quan h ñi tác trong ngành …………………………………………………... 70 3.1.2. Nhn thc ca doanh nghip v tm quan trng ca quan h ñi tác … 72 3.1.3. Cách thc thc thi hot ñng quan h ñi tác ca doanh nghip ………… 74 3.1.4. Cht lưng quan h ñi tác ca doanh nghip l hành …………………………. 76 3.2. S tác ñng ca các yu t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác ………… 84 3.2.1. Tác ñng ca S tham gia hp tác ……………………………………………………………. 87 3.2.2. Tác ñng ca V th/Vai trò ca ñi tác …………………………………………………… 88 3.2.3. Tác ñng ca S chia s thông tin và k thut……..………………………………….. 89 3.2.4. Tác ñng ca S tương ñng văn hóa ………………………………………………………. 90 3.2.5. Tác ñng ca Quan h cá nhân …………………………………………………………………. 90 3.3. Kt qu kinh doanh ca các doanh nghip l hành dưi tác ñng ca cht 95 lưng quan h ñi tác ……………………………………………………………………………………………….…… 3.3.1. Cht lưng quan h ñi tác vi kt qu kinh doanh v mt kinh t………. 96 3.3.2. Cht lưng quan h ñi tác vi kt qu kinh doanh v mt cnh tranh .. 96 3.3.3. Cht lưng quan h ñi tác vi kt qu kinh doanh v mt khách hàng 96 Chương 4. Mt s ñ xut và khuyn ngh ci thin cht lưng quan h ñi 99 tác cho các doanh nghip l hành Vit Nam 4.1. ð xut ci thin cht lưng quan h ñi tác ……………………………………………………. 99 4.1.1. Kim soát các yu t tác ñng ñn cht lưng quan h ñi tác …………… 99 4 4.1.2. Ci thin cht lưng mi quan h vi tng nhóm ñi tác, nâng cao kt 103 qu kinh doanh ………………………………………………………………………………………….… 4.1.3. Nhóm các ñ xut b sung ………………………………………………………………………… 104 4.2. Mt s khuyn ngh ñi vi các ñơn v trong ngành ………………………………..…… 110 PHN KT LUN 113 1. Tng kt các kt qu ñt ñưc ca lun án ……………………………………………….……… 113 2. Nhng hn ch ca lun án và kin ngh v nhng nghiên cu tip theo … 114 DANH MC CÁC CÔNG TRÌNH ðà CÔNG B CA TÁC GI 117 TÀI LIU THAM KHO 118 PH LC 124 5 DANH MC CÁC BNG Bng 1.1. Các tiêu chí ño lưng cht lưng quan h ñi tác, 36 Bng 1.2. Các tiêu chí ño lưng kt qu kinh doanh ca doanh nghip, 38 Bng 1.3. Các tiêu chí ño lưng các yu t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác, 40 Bng 1.4. Các tiêu chí ño lưng vai trò quan h ñi tác, vic thc thi k hoch quan h ñi tác và tm quan trng ca quan h cá nhân, 42 Bng 2.1. Thông tin v các ñi tưng tham gia phng vn, 48 Bng 2.2. Thông tin v ñi tưng tr li phiu ñiu tra, 53 Bng 2.3. Thông tin v các doanh nghip tham gia ñiu tra, 55 Bng 2.4. Cronbach alpha ca các bin nghiên cu, 60 Bng 2.5. Kt qu EFA ñng thi cho các bin ñc lp, 64 Bng 2.6. Kt qu EFA ñng thi cho các bin ño lưng kt qu kinh doanh, 66 Bng 3.1. Tương quan cp ñôi gia các bin, 85 Bng 3.2. Kt qu phân tích hi quy ña bin cho cht lưng quan h ñi tác, 87 Bng 3.3. Kt qu phân tích hi quy ña bin ñi vi kt qu kinh doanh, 94 6 DANH MC CÁC SƠ ð, ð TH Hình 1.1. Chui phân phi ca ngành Du lch, 21 Hình 1.2. Mô hình lý thuyt, 33 Hình 2.1. Mô hình nghiên cu ñiu chnh, 67 Hình 3.1. Nhn thc ca doanh nghip v vai trò ca quan h ñi tác, 74 Hình 3.2. T l doanh nghip thc hin hot ñng quan h ñi tác theo ñúng k hoch, 75 Hình 3.3. Cht lưng quan h ñi tác ca các doanh nghip l hành, 78 Hình 3.4. Cht lưng quan h ca doanh nghip l hành vi tng nhóm ñi tác, 82 Hình 3.5. Kt qu kim ñnh các gi thuyt, 86 Hình 3.6. Mc ñ tác ñng ca các yu t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác, 93 Hình 4.1. Quy trình qun lý quan h ñi tác, 107 Hình 4.2. Xác ñnh ngân sách dành cho hot ñng quan h ñi tác, 109 7 DANH MC CÁC CH VIT TT B/S VH, TT và DL: B/S Văn hóa Th thao và Du lch Công ty DL/LH: Công ty Du lch L hành ði lý LH: ði lý l hành KQKD: Kt qu kinh doanh KQKDKT: Kt qu kinh doanh – Kinh t KQKDCT: Kt qu kinh doanh – Cnh tranh KQKDHL: Kt qu kinh doanh – S hài lòng ca du khách M.ñ: Mc ñ Nhà p.phi ðB: Nhà phân phi ñc bit QHðT: Quan h ñi tác 8 PHN M ðU 1. Tính cp thit ca ñ tài lun án ðưc coi là mt loi tài sn vô hình ca doanh nghip, quan h ñi tác chim gi mt v trí rt quan trng [36], ñc bit trong lĩnh vc du lch. Quan h ñi tác là mi quan h gia hai hay nhiu bên có liên quan ñn nhau trong quá trình thc hin mc tiêu mà mi bên theo ñui. Do tính tng hp và liên ngành ca hot ñng du lch, mi quan h gia các doanh nghip kinh doanh l hành và các ñi tác li càng quan trng bi nó có th nh hưng trc tip ñn cht lưng sn phm, ñn kh năng phc v du khách và kt qu kinh doanh ca doanh nghip. Nhng li ích mang li cho doanh nghip l hành t vic thit lp ñưc mi quan h tích cc vi các ñi tác trong ngành có th k ti là: kh năng tip cn th trưng mi, kh năng cung cp sn phm du lch ña dng và ñng b, li ích t quy mô kinh t, kh năng ci thin hình nh ca doanh nghip và ca c ñim ñn du lch [52]. Quan trng như vy, nhưng không phi lúc nào quan h ñi tác cũng ñưc chú ý ñúng mc. Thc t ngành Du lch Vit Nam cho thy các ñơn v kinh doanh l hành thưng theo ñui nhng li ích cá nhân mà lãng quên ñi , hay ít gn nó vi li ích chung ca các thành phn có liên quan. ðng thi, do s hp tác gia các ñơn v tham gia thưng thiu cht ch và nht quán bi tính cht tng hp ca ngành nên nh hưng rt ln ñn cht lưng sn phm và dch v ca doanh nghip l hành cũng như hình nh chung ca du lch Vit Nam. Vi n lc phát trin du lch Vit Nam, gn ñây vn ñ này ñã ñưc ñ cp và tho lun, nhưng nhng cuc tho lun mi ch dng li vi kt lun có tính khái quát v tm quan trng ca quan h ñi tác và cht lưng quan h ñi tác, ñưc ñưa ra da trên nhng bng chng ñơn l và chưa tht cht ch nên chưa ch ra rõ nét mi quan h gia cht lưng quan h ñi tác vi kt qu kinh doanh ca doanh nghip. “n tưng Vit Nam ln ñu tiên ñã làm ñưc vic gn kt các hot ñng ca các công ty l hành, nhà hàng, khách sn, vn ti... trong mt mc ñích chung. Tuy nhiên, s gn kt này 9 vn còn lng lo, thiu s hp tác cht ch” 1. Hơn na, nhng yu t nh hưng ñn cht lưng mi quan h ca các doanh nghip l hành Vit Nam vi các ñi tác trong ngành chưa ñưc nghiên cu tìm hiu nên khó có th xác ñnh ñưc cách thc hiu qu ñ kim soát nhm ci thin cht lưng nhng mi quan h này. Quan h ñi tác ñưc nhìn nhn là nhng mi quan h mang tính cng sinh, ñưc thit lp vi mc tiêu mang li li ích cho các bên liên quan. Mt mi quan h ñi tác ñưc xem là có cht lưng khi kt qu mà mi quan h ñi tác ñó mang li phù hp vi s mong ñi ca các bên tham gia [29]. ð ci thin cht lưng quan h ñi tác, doanh nghip phi kim soát ñưc nhng yu t tác ñng ti cht lưng ca các mi quan h này. Cht lưng quan h ñi tác ca doanh nghip chu nh hưng sâu sc bi rt nhiu yu t và nhng yu t này cn ñưc nhn dng. ðã có mt s nghiên cu trưc ñây mô t và kt lun v nhng yu t nh hưng ñn s thành công trong quan h ñi tác trong hot ñng kinh doanh nói chung và gia các hãng l hành và khách sn nói riêng. Bucklin và Sengupta [15] xác ñnh mô hình các yu t tác ñng ñn vic trin khai thành công hot ñng ñi tác trong marketing bao gm: S cân bng quyn lc, mc li ích mang li, s tương thích gia các bên và lch s quan h ñi tác. Mt s tác gi khác như Morgan, Hunt, Mohr và Spekman khng ñnh các yu t dn ñn s thành công trong quan h ñi tác ngoài nhng yu t k trên còn có s cam kt gia các bên, s trao ñi thông tin [41], [42]. ðc bit, gn ñây, Diego và Manuel [19], trong nghiên cu ca h v quan h ñi tác gia các khách sn và các ñi lý l hành ñã ch ra nhóm mt s yu t nh hưng ñn quan h ñi tác như: Nim tin ñi vi ñi tác, cam kt trong quan h ñi tác, vic chia s thông tin, xung ñt trong quan h ñi tác, quyn lc và s ph thuc ca mi bên trong mi quan h ñi tác. Như vy, có rt nhiu yu t nh hưng ñn cht lưng hay s thành công trong quan h ñi tác ñã ñưc khng ñnh trong các nghiên cu trưc ñây. 1 Phát biu ca ông Vũ Th Bình – nguyên V trưng V L hành, Tng cc Du lch, B Văn hoá, Th thao và Du lch trong cuc hp sơ kt chương trình kích cu ngành du lch mang tên "n tưng Vit Nam" ngày 12/5/2009 . 10 Tuy nhiên, trong bi cnh kinh doanh Vit Nam, nhng yu t này dưng như chưa thc s phn ánh ñy ñ nhng lc lưng có kh năng nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác. Trong xã hi Vit Nam nơi nhng tư tưng Nho giáo ñã ăn sâu vào ý thc ca ngưi Vit thì các mi quan h cá nhân có vai trò rt quan trng trong cuc sng, trong công vic. Khác vi văn hóa phương Tây, nơi mt cá nhân ñc lp, mt “cái tôi” là ñơn v trung tâm ca xã hi, thì Vit Nam “gia ñình” mi là ñơn v quan trng [31]. Do ñó, các mi quan h ràng buc có tính cht cng ñng như gia ñình, h hàng, dòng tc, ngưi thân quen… tu chung li là các mi quan h xã hi ca cá nhân luôn luôn ñưc ñ cao Vit Nam. Các mi quan h này không ch gii hn trong phm vi gii quyt nhng công vic thun túy mang tính cht cá nhân trong h hàng, dòng tc mà còn ñóng vai trò quan trng trong các giao dch chính thng gia các t chc, các hot ñng bên ngoài xã hi. Vì th, mt nghiên cu trưc ñây ñã kt lun nhng giao dch da trên nim tin và mang tính cá nhân ñc bit ñưc khuyn khích nhng nn văn hóa tha hưng các tư tưng Nho giáo – tư tưng ñ cao các mi quan h có tính cht cá nhân [51]. Trong bi cnh ñó, các mi quan h có tính cht cá nhân (mi quan h bên ngoài công vic ca nhng ngưi thuc các ñơn v là ñi tác ca nhau) có th nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác gia hai t chc và theo ñó có th nh hưng ñn kt qu kinh doanh ca doanh nghip. ðây cũng chính là mt nhân t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác mà nhng nghiên cu trưc ñây v nhân t này Vit Nam còn rt khiêm tn. Thc tin ñã cho thy, ñi tác ca các doanh nghip ht sc ña dng, tùy thuc vào v trí, vai trò ca tng ñi tác trong hot ñng kinh doanh ca doanh nghip mà mc ñ quan h ca doanh nghip vi nhng ñi tác này s khác nhau. Vì vy, v th/vai trò ca ñi tác có th ñưc xem là mt trong nhng nhân t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác. ðây cũng là mt nhân t ñã ñưc gi ý trong nghiên cu trưc ñây ca Chen và các cng s [53] và cn có s kim ñnh. 11 Có th khng ñnh rng n lc ci thin quan h ñi tác ch có th thành công nu doanh nghip kim soát ñưc các yu t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác (hay nm bt ñưc nhng nguyên nhân dn ñn s thành công/tht bi ca mt mi quan h vi ñi tác), t ñó có th tác ñng, ñiu chnh ñ thay ñi nhng yu t này hoc doanh nghip phi vn ñng ñ thích nghi vi chúng. Trưc nhng yêu cu cp thit t thc tin và ñim khuyt trong các công trình nghiên cu liên quan ñã ñưc thc hin trưc ñây, vic nghiên cu tìm hiu và xác ñnh cht lưng quan h ñi tác ca các doanh nghip l hành Vit Nam, các yu t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác ca các doanh nghip này trong ñó b sung các yu t quan h cá nhân và vai trò ca ñi tác t ñó nh hưng ñn kt qu kinh doanh ca doanh nghip không ch có ý nghĩa sâu sc v mt lý lun ñóng góp vào h thng lý thuyt chưa hoàn chnh v ni dung này mà còn góp phn gii quyt mt vn ñ thit thc ñt ra không ch riêng cho ngành Du lch. Gii quyt vn ñ này s giúp các doanh nghip l hành ci thin kt qu kinh doanh, tăng cưng kh năng cnh tranh [28], phát huy ñưc sc mnh toàn din ca c ngành ñ ngày càng phc v tt hơn nhu cu ca du khách. Vì th, nghiên cu “Cht lưng quan h ñi tác và s tác ñng ñi vi kt qu kinh doanh ca các doanh nghip l hành Vit Nam” là vic làm cn thit và có ý nghĩa v c mt lý lun ln thc tin. 2. Mc ñích, câu hi và nhim v nghiên cu ca lun án • Mc ñích nghiên cu: Xác ñnh và ñánh giá mc ñ tác ñng ca các yu t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác trong bi cnh kinh doanh Vit Nam; ðánh giá cht lưng quan h ñi tác và tìm hiu mi liên h gia cht lưng quan h ñi tác vi kt qu kinh doanh ca các doanh nghip l hành Vit Nam. (Nhng tri thc này là cơ s ñ phát trin lý lun v các yu t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác và là căn 12 c ñ ñưa ra nhng ñ xut kim soát các yu t này, ci thin cht lưng quan h ñi tác ñ nâng cao kt qu kinh doanh cho các doanh nghip l hành Vit Nam). • Câu hi nghiên cu: Trưc nhng ñim còn khuyt trong các công trình nghiên cu ñã thc hin v các yu t nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác; trưc vn ñ ñt ra t thc tin cho các nhà qun lý trong lĩnh vc du lch l hành Vit Nam là làm th nào ñ ci thin cht lưng các mi quan h ñi tác nhm góp phn nâng cao kt qu hot ñng kinh doanh, lun án s phi tr li nhng câu hi nghiên cu c th sau: 1) Thc trng cht lưng quan h ñi tác ca các doanh nghip l hành Vit Nam? Cht lưng quan h vi các ñi tác có nh hưng ñn kt qu kinh doanh ca các doanh nghip l hành Vit Nam không? Mc ñ nh hưng như th nào? 2) Bên cnh nhng yu t ñã ñưc xác ñnh là có nh hưng ñn cht lưng quan h ñi tác, còn nhng yu t nào khác nh hưng ñn cht lưng mi quan h ca các doanh nghip l hành Vit Nam vi các ñi tác trong bi cnh kinh doanh Vit Nam? 3) S nh hưng ca các yu t này ñi vi cht lưng quan h ñi tác ca các doanh nghip l hành như th nào? • Nhim v nghiên cu: ð ñt ñưc mc ñích nghiên cu, ñng thi tr li ñưc các câu hi nghiên cu, ñ tài lun án phi gii quyt ñưc nhng nhim v cơ bn sau: 1) Tng quan tình hình nghiên cu trong nưc và ngoài nưc v: Quan h ñi tác trong hot ñng kinh doanh; cht lưng quan h ñi tác; các yu t tác ñng ti cht lưng quan h ñi tác; và mi quan h gia cht lưng quan h ñi tác vi kt qu kinh doanh ca doanh nghip. Tt c nhng ni dung này ñưc s dng làm căn c ñ xây dng mô hình nghiên cu. 13 2) Kim ñnh mô hình nghiên cu v mi quan h gia các yu t tác ñng ti cht lưng quan h ñi tác vi cht lưng quan h ñi tác ca doanh nghip l hành; tác ñng ca cht lưng quan h ñi tác ti kt qu kinh doanh ca doanh nghip. 3) Thu thp, phân tích nhng nhn ñnh và ñánh giá ca các nhà qun lý nhà nưc v du lch l hành và các nhà qun lý doanh nghip l hành Vit Nam v nhng yu t nh hưng ñn cht lưng quan h vi các ñi tác trong hot ñng kinh doanh ca h cũng như mc ñ nh hưng ca các yu t này ñi vi cht lưng mi quan h. 4) Thu thp, phân tích nhng nhn ñnh và ñánh giá ca các nhà qun lý nhà nưc v du lch l hành và các nhà qun lý doanh nghip l hành Vit Nam v s nh hưng ca cht lưng quan h ñi tác ñi vi kt qu kinh doanh ca doanh nghip. 3. ði tưng và phm vi nghiên cu ca lun án • Khách th nghiên cu: Các ñơn v kinh doanh l hành ñưc Tng cc Du lch, B Văn hóa, Th thao và Du lch cp phép kinh doanh l hành quc t 2 trưc ngày 10/12/2009 và mt s ñi tác hot ñng trong lĩnh vc du lch l hành Vit Nam. Các doanh nghip tham gia cuc ñiu tra ñu ñưc cp phép kinh doanh l hành quc t trưc thi ñim nêu trên ñ ñm bo ñã có ít nht 24 tháng hot ñng trong lĩnh vc này nên có kinh nghim trong vic trin khai và thc hin các hot ñng quan h ñi tác. Theo ñó, ñi din cho các doanh nghip này có th cung cp nhng thông tin cn thit phc v mc ñích nghiên cu ca lun án. Nghiên cu thc hin ñi vi các doanh nghip ñưc cp phép kinh doanh l hành quc t bi trên thc t, các doanh nghip này chu s kim soát ca các cơ quan qun lý nhà 2 Tip tc ñưc ñ cp trong lun án ngn gn là “các doanh nghip l hành Vit Nam” 14 nưc v du lch l hành. ðiu kin cp phép kinh doanh l hành quc t kht khe hơn rt nhiu so vi các ñiu kin kinh doanh l hành ni ña. Các cơ quan qun lý nhà nưc chưa kim soát ñưc các doanh nghip kinh doanh l hành ni ña do ñiu kin thành lp rt d dàng, ch tài x pht khiêm tn nên s lưng các doanh nghip kinh doanh ngoài lung còn nhiu 3. • ði tưng nghiên cu: Lun án nghiên cu mi quan h gia các yu t nh hưng ti cht lưng quan h ñi tác vi cht lưng quan h ñi tác (ca các doanh nghip l hành vi mt s ñi tác trong ngành du lch bao gm: cơ quan qun lý nhà nưc v du lch l hành – Tng cc Du lch và các S Văn hóa, Th thao, Du lch; các ñơn v cung ng; ñi lý l hành, th trưng khách du lch, các doanh nghip cnh tranh và cng ñng dân cư ña phương); mi quan h gia cht lưng quan h ñi tác vi kt qu kinh doanh ca các doanh nghip l hành Vit Nam • Không gian nghiên cu: Các doanh nghip l hành ñóng trên ña bàn thành ph Hà Ni, (ña gii trưc khi m rng) và ñóng ti mt s trung
Luận văn liên quan