Luận án Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa

Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là giải pháp quan trọng trong việc sắp xếp, tổ chức lại, ñổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, ñến ngày 25/5/2011 có 5850 doanh nghiệp (DN) và bộ phận DN ñã ñược sắp xếp, chuyển ñổi. Trong ñó, CPH ñược 3948 DN (chiếm 67%). Còn lại gần 1902 DN (chiếm 33%) thực hiện các hình thức sắp xếp khác như: chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên nhà nước; sáp nhập; hợp nhất; giao bán, khoán. Trong số 3948 DN CPH có 2294 DN thuộc các ñịa phương (chiếm 58%), 1197 DN thuộc khối Bộ, ngành (chiếm 30%) và 457 DN thuộc các tập ñoàn, tổng công ty (chiếm 12%). Qua gần 20 năm thực hiện, quá trình CPH DNNN ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể như: góp phần thu hút thêm vốn; ngăn chặn sự trì trệ và tiêu cực, thúc ñẩy DN làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình này cũng bộc lộ những vấn ñề bất cập, trong ñó nổi lên vấn ñề hiệu quả sử dụng vốn trong các DN sau CPH thấp. ðiều này gây ảnh hưởng lớn ñến mụctiêu bảo toàn vốn nhà nước (VNN) trong các DN này. Nguyên nhân chủ yếu làdo công tác quản lý VNN trong các DN sau CPH hạn chế. Trước yêu cầu cấp thiết ñó, ngày 06/12/2000 chính phủ Việt Nam ñã ban hành Nghị ñịnhsố 73/2000/Nð-CP về Qui chế quản lý VNN ở DN khác và gần ñây nhất là Nghị ñịnh số 09/2009/NðCP ngày 5/02/2009 của Chính phủ về Qui chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý VNN ñầu tư vào DN khác. Chính sách quản lý VNN trong DN sau CPH tuy ñã giúp cho công tác quản lý VNN thuận lợi hơn nhưng quá trình triển khai thực hiện ñã phát sinh nhiều bất cập. Thêm vào ñó, hệ thống chính sách còn thiếu và chưa ñồng bộ nên không thể giải quyết tốt những vướng mắc trong công tác quản lý VNN ở DN sau CPH. Từ thực tế này, yêu cầu ñặt ra cho các nhà khoa học cần thực hiện nghiên cứu một cách ñầy ñủ và toàn diện về quá trình CPH DNNN nói chung và công tác quản lý VNN trong các DN sau CPH 9 nói riêng. ðặc biệt là chính sách quản lý VNN trongDN sau CPH ñể nhà nước có can thiệp hợp lý nhằm nâng cao hiêu quả hoạt ñộng của các DN sau CPH cũng như ñảm bảo tốt vai trò chủ ñạo của các DN nàytrong nền kinh tế.

pdf229 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1186 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BéGi¸odôcv§ot¹o Tr−êng§¹ihäcKinhtÕQuècd©n TrÇnV¨nThuËn HonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»mHonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»mHonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»m t¨ngc−êngqu¶nlýtis¶ncè®Þnhtrongc¸ct¨ngc−êngqu¶nlýtis¶ncè®Þnhtrongc¸c doanhnghiÖpx©ydùngViÖtNamdoanhnghiÖpx©ydùngViÖtNamdoanhnghiÖpx©ydùngViÖtNam LuËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ HNéi2008 BéGi¸odôcv§ot¹o Tr−êng§¹ihäcKinhtÕQuècd©n TrÇnV¨nThuËn HonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»mHonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»mHonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»m t¨ngc−êngqu¶nlýtis¶ncè®Þnhtrongc¸ct¨ngc−êngqu¶nlýtis¶ncè®Þnhtrongc¸c doanhnghiÖpx©ydùngViÖtNamdoanhnghiÖpx©ydùngViÖtNamdoanhnghiÖpx©ydùngViÖtNam Chuyªnngnh: KÕto¸n,KiÓmto¸nvPh©ntÝch Msè: 62.34.30.01 LuËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ Ng−êih−íngdÉnkhoahäc: 1. PGS. TS. NguyÔn ThÞ §«ng 2. PGS. TS. Nghiªm V¨n Lîi HNéi2008 Lêicam®oan T«ixincam®oanLuËn¸nnylc«ngtr×nhnghiªn cøucñariªngt«i.C¸csèliÖunªutrongLuËn¸nlhon tontrungthùc.C¸c®¸nhgi¸,kÕtluËnkhoahäccñaLuËn ¸nch−atõng®−îcaic«ngbètrongbÊtcøc«ngtr×nhno kh¸c. T¸cgi¶luËn¸n TrÇnV¨nThuËn Lêic¶m¬n T¸cgi¶LuËn¸nxinbytálßngc¶m¬nch©nthnhvbiÕt¬ns©us¾ctíi PGS.TS.NguyÔnThÞ§«ng v PGS.TS.NghiªmV¨nLîi c¸nbéh−íngdÉn khoahäcchot¸cgi¶®h−íngdÉn,chØb¶onhiÖtt×nhv®Þnhh−íngkhoahäccho t¸cgi¶trongsuètqu¸tr×nhnghiªncøu,thuthËpsèliÖu,kh¶os¸tthùctÕvthùc hiÖnLuËn¸n. T¸cgi¶LuËn¸nxinbytálßngc¶m¬ns©us¾ctíi TS.Ng«§øcLong KÕ to¸ntr−ëngC«ngtycæphÇnLICIGI12, Th−îngt¸,Cönh©nPh¹mThÞHiÒn KÕ to¸ntr−ëngC«ngtyX©ydùng789BéQuècphßng, Cönh©nLªThÞQuúnh Phã phßngKÕto¸nC«ngtycæphÇnX©yl¾pc¬giíiConstreximv Cönh©n§Æng ThÞBÝchH»ng PhãphßngHnhchÝnhtænghîpC«ngtycæphÇnCÇu5Th¨ng Long®t¹o®iÒukiÖnthuËnlîichot¸cgi¶trongqu¸tr×nh®iÒutra,kh¶os¸tthùctÕ, thuthËpsèliÖuphôcvôchoviÖcph©ntÝch,tænghîpsèliÖuvviÕtLuËn¸n. T¸cgi¶LuËn¸nxinch©nthnhc¶m¬nc¸cthÇygi¸o,c«gi¸o,c¸nbéViÖn §ot¹oSau®¹ihäc§¹ihäcKinhtÕQuècd©n;c¸cthÇygi¸o,c«gi¸o®ångnghiÖp trongKhoaKÕto¸nvBém«nKÕto¸n§¹ihäcKinhtÕQuècd©n,c¸cnhkhoa häc,b¹nbÌvng−êith©n®®éngviªn,khÝchlÖvchiasÎvíit¸cgi¶trongsuèt qu¸tr×nhhäctËp,c«ngt¸cvthùchiÖnLuËn¸n. T¸cgi¶LuËn¸n danhmôcc¸cch÷viÕtt¾ttrongluËn¸n ACRS HÖthènghonvènnhanh Accelerated cost recovery system ARR TûsuÊtsinhlêikÕto¸n Accountingrateofreturn PB Kúhonvèn Paybackperiod CSH Chñsëh÷u Owner DN DoanhnghiÖp Enterprise DNXD DoanhnghiÖpx©ydùng Constructionenterprise §TDH §Çut−dih¹n Longterminvestment GDP Tænggi¸trÞs¶nphÈmquècnéi Grossdomesticproducts GTGT Gi¸trÞgiat¨ng Valueadded GTCL Gi¸trÞcßnl¹i Carryingvalues IAS HÖthèngchuÈnmùckÕto¸nquèc International accounting tÕchokhuvùct−nh©n standards IASB Héi®ångchuÈnmùckÕto¸nquèc International accounting tÕ standardsboard IASC UûbanchuÈnmùckÕto¸nquèctÕ International accounting standardcommittee IFRS HÖthèngchuÈnmùckÕto¸nquèc International financial report tÕvÒtr×nhbyb¸oc¸otichÝnh standards IPSAS HÖthèngchuÈnmùckÕto¸nc«ng International public sector quèctÕ accountingstandard IRR TûsuÊtsinhlêinéibé Internalrateofreturn MACRS HÖ thèng hon vèn nhanh ® ®iÒu Modified accelerated cost chØnh recoverysystem Mkh MøckhÊuhaotis¶ncè®Þnh Depreciation MMTB M¸ymãcthiÕtbÞ Plantandequipment NPV Gi¸trÞhiÖnt¹ithuÇn Netpresentvalue NVL NguyªnvËtliÖu Materials SXKD S¶nxuÊtkinhdoanh Business TC TichÝnh Finance TK Tikho¶n Account TP ThnhphÈm Finishedproducts TSB§ Tis¶nbÊt®éng Immovableassets TSC§ Tis¶ncè®Þnh Fixedassets TSC§HH Tis¶ncè®Þnhh÷uh×nh Tangiblefixedassets TSC§VH Tis¶ncè®Þnhv«h×nh Intangiblefixedassets XDCB X©ydùngc¬b¶n Construction VAS ChuÈnmùckÕto¸nViÖtNam Vietnamese aacounting standards WTO TæchøcTh−¬ngm¹ithÕgiíi Worldtradeorganization Danhmôcc¸cb¶ng Ký TªnB¶ng Trang hiÖu 2.1 Sèl−îngDNXDtõn¨m20002005 2.2 C¸cchØtiªuTSC§&§TDH,vènSXKDb×nhqu©nvdoanhthu thuÇncñaDNXDtõn¨m20002005 2.3 Sèl−înglao®éngtrongDNXDtõn¨m20002005 C¬ cÊu TSC§ trong tæng ti s¶n cña mét sè DNXD t¹i 2.4 31/12/2006 2.5 C¬cÊutõnglo¹iTSC§cñamétsèDNXDn¨m2006 HÖ sè vay di h¹n so víi vèn CSH cña mét sè DNXD t¹i 2.6 31/12/2006 2.7 HÖsèhaomßnTSC§cñamétsèDNXDtõ20032006 2.8 TûsuÊt®Çut−TSC§cñamétsèDNXDtõ20032006 2.9 TûsuÊttùtitrîTSC§cñamétsèDNXDtõ20032006 2.10 SuÊtsinhlêicñavènCSHcñamétsèDNXDtõ20032006 2.11 Søcs¶nxuÊtcñaTSC§cñamétsèDNXDtõ20032006 2.12 SøcsinhlêicñaTSC§cñamétsèDNXDtõ20032006 2.13 SuÊthaophÝTSC§cñamétsèDNXDtõ20032006 3.1 B¶ngtÝnhvph©nbækhÊuhaoTSC§ 3.2 ThÎTSC§ HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh trang bÞ v hiÖu qu¶ sö 3.3 dôngTSC§trongc¸cDNXD Danhmôcc¸cs¬®å Ký TªnS¬®å Trang hiÖu 1.1 C¸cnghiÖpvôliªnquan®ÕnTSC§ 1.2 H¹chto¸nTSC§t¨ngdomua 1.3 H¹chto¸nlîithÕkinhdoanhkhimual¹iDN 1.4 H¹chto¸nbÊtlîikinhdoanhkhimual¹iDNtheoph−¬ngph¸p thaythÕ®−îcchÊpnhËn 1.5 H¹chto¸nTSC§t¨ngdoXDCB 1.6 H¹chto¸nTSC§t¨ngdonhËnvèngãp 1.7 H¹chto¸nTSC§t¨ngdothuªtichÝnh 1.8 H¹chto¸nTSC§gi¶mdothanhlý,nh−îngb¸n 1.9 H¹chto¸nTSC§gi¶mdogãpvènvo®¬nvÞkh¸c 1.10 H¹chto¸nTSC§thiÕu,mÊtph¸thiÖnkhikiÓmkª 1.11 H¹chto¸nTSC§gi¶mdotr¶l¹ichobªnchothuª 1.12 H¹chto¸nkhÊuhaoTSC§ 1.13 H¹chto¸nsöach÷ath−êngxuyªnvsöach÷alínTSC§ 1.14 H¹chto¸nn©ngcÊpTSC§ 3.1 Tæchøcbém¸ykÕto¸nqu¶ntrÞtheoh×nhthøckÕthîp 3.2 Tæchøcbém¸ykÕto¸nqu¶ntrÞtheoh×nhthøct¸chbiÖt 3.3 VaitrßcñakÕto¸nqu¶ntrÞTSC§trongqu¸tr×nhraquyÕt®Þnh 3.4 C¸cb−ícc«ngviÖctrongqu¸tr×nhraquyÕt®ÞnhvÒTSC§ Môclôc TrangPhôB×a Lêicam®oan Lêic¶m¬n MôcLôc Danhmôcc¸cch÷viÕtt¾ttrongluËn¸n Danhmôcc¸cB¶ng Danhmôcc¸cs¬®å më®Çu.....................................................................................................................1 Ch−¬ng1:LýluËnchungvÒh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»m t¨ngc−êngqu¶nlýtis¶ncè®ÞnhtrongdoanhnghiÖp........8 1.1.B¶nchÊtvvaitrßcñatis¶ncè®ÞnhtrongdoanhnghiÖp .................................8 1.2.Néidungh¹chto¸ntis¶ncè®ÞnhtrongdoanhnghiÖp....................................17 1.3.Th«ngtinkÕto¸nvíiviÖc®¸nhgi¸tr×nh®équ¶nlý,södôngtis¶ncè®Þnh trongdoanhnghiÖp....................................................................................................43 1.4.ChuÈnmùckÕto¸nquèctÕvkinhnghiÖmcñamétsèn−íctrongh¹chto¸nti s¶ncè®Þnh.................................................................................................................48 Ch−¬ng2:Thùctr¹ngh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhtrongc¸c doanhnghiÖpx©ydùngviÖtnam ..........................................................62 2.1.TængquanvÒc¸cdoanhnghiÖpx©ydùngViÖtNam ........................................62 2.2.ChÕ®ékÕto¸nViÖtNamvÒh¹chto¸ntis¶ncè®ÞnhtrongdoanhnghiÖpx©y dùng...........................................................................................................................68 2.3.Thùctr¹ngh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhtrongc¸cdoanhnghiÖpx©ydùngViÖt Nam ...........................................................................................................................75 2.4.Thùctr¹ngqu¶nlývsödôngtis¶ncè®Þnhtrongc¸cdoanhnghiÖpx©ydùng ViÖtNam ...................................................................................................................89 2.5.§¸nhgi¸thùctr¹ngh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhtrongc¸cdoanhnghiÖpx©ydùng ViÖtNam ...................................................................................................................95 Ch−¬ng3:Ph−¬ngh−íngvgi¶iph¸phonthiÖnh¹chto¸n tis¶ncè®Þnhnh»mt¨ngc−êngqu¶nlýtis¶ncè®Þnh trongc¸cdoanhnghiÖpx©ydùngviÖtnam ................................104 3.1.§Þnhh−íngph¸ttriÓnho¹t®éngs¶nxuÊtkinhdoanhcñac¸cdoanhnghiÖpx©y dùngViÖtNam ........................................................................................................104 3.2.SùcÇnthiÕtph¶ihonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhtrongc¸cdoanhnghiÖp x©ydùngViÖtNam .................................................................................................106 3.3.Ph−¬ngh−ínghonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhtrongc¸cdoanhnghiÖpx©y dùngViÖtNam ........................................................................................................108 3.4.Gi¶iph¸phonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»mt¨ngc−êngqu¶nlýtis¶n cè®Þnhtrongc¸cdoanhnghiÖpx©ydùngViÖtNam..............................................115 3.5.§iÒukiÖnthùchiÖnc¸cgi¶iph¸phonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»m t¨ngc−êngqu¶nlýtis¶ncè®Þnhtrongc¸cdoanhnghiÖpx©ydùngViÖtNam...156 KÕtluËn .............................................................................................................165 Danhmôcc¸cc«ngtr×nh®c«ngbècñat¸cgi¶ DanhmôctiliÖuthamkh¶o Phôlôc 1 më®Çu 1.TÝnhcÊpthiÕtcña®ÒtiluËn¸n Tis¶ncè®Þnh(TSC§)lc¬sëvËtchÊtkh«ngthÓthiÕutrongnÒnkinhtÕ quècd©ncòngnh−trongho¹t®éngs¶nxuÊtkinhdoanh(SXKD)cñabÊtkÓdoanh nghiÖp(DN)no.§èivíiDN,TSC§lc¬s뮸nhgi¸tr×nh®éc«ngnghÖvn¨ng lùc s¶n xuÊt, c¹nh tranh cña DN. ViÖc sö dông v qu¶n lý TSC§ trong DN ¶nh h−ëngtrùctiÕp®ÕnchÊtl−îngs¶nphÈm,dÞchvô,gi¸ thnh,®Õnkh¶n¨ngc¹nh tranh,®øngv÷ngtrªnthÞtr−êngvph¸ttriÓncñaDN.Tr−ícm«itr−êngkinhdoanh mc¹nhtranhngycnggayg¾tvnh÷ngtiÕnbécñakhoahäcküthuËt,viÖch¹ch to¸nvqu¶nlýTSC§trongDN®ßiháiph¶ingycng®−îctæchøckhoahäcv hîplýh¬n. TrongnÒnkinhtÕquècd©n,sùtånt¹ivho¹t®éngcñac¸cdoanhnghiÖp x©ydùng(DNXD)®ãngvaitrßhÕtsøcquanträng.C¸cDNXDlnh÷ng®¬nvÞkinh tÕho¹t®éngtronglÜnhvùcx©ydùngc¬b¶nnh»mkiÕnt¹oc¬sëvËtchÊtchonÒn kinhtÕ.S¶nphÈmcñac¸cDNXDlyÕutètiÒn®Òphôcvôchoqu¸tr×nhph¸ttriÓn kinhtÕxhéi,thùchiÖnc«ngcuécc«ngnghiÖpho¸hiÖn®¹iho¸®Êtn−íc.Do ho¹t®éngtronglÜnhvùcs¶nxuÊtvËtchÊt®ÆcbiÖtnªnTSC§chiÕmtûtränglín trongtængtis¶nvlbéphËnkh«ngthÓthiÕu®−îc®èivíiqu¸tr×nhho¹t®éngv ph¸ttriÓncñac¸cDNXD.MÆtkh¸c,®Æc®iÓmc¬b¶ntrongho¹t®éngcñaDNXDl s¶nphÈmcè®Þnht¹in¬is¶nxuÊt,cßnc¸c®iÒukiÖns¶nxuÊtph¶idichuyÓntheo ®Þa®iÓms¶nxuÊtnªntis¶nnãichungvTSC§nãiriªngdÔbÞmÊtm¸t,h−háng. ChÝnhv×vËy,métyªucÇutÊtyÕu®Ætralph¶iqu¶nlýtètTSC§trongDNXD, muènvËyc«ngt¸ch¹chto¸nTSC§trongDNXDph¶i®−îctæchøcmétc¸chchÆt chÏvkhoahäc,phïhîpvíith«nglÖquèctÕ,víichuÈnmùcvchÕ®ékÕto¸ncña Nhn−íc,phïhîpvíikh¶n¨ng,®iÒukiÖncñaDNXDv®¸pøng®−îcyªucÇucña qu¶nlý. ThùchiÖnchñtr−¬ng®æimíido§¶ngCéngs¶nViÖtNamkhëix−íngv lnh®¹o,héinhËpnÒnkinhtÕn−íctavonÒnkinhtÕkhuvùcvthÕgiíi,Nhn−íc 2 ®banhnhnhiÒuchÝnhs¸cht¹o®iÒukiÖnthuËnlîichoho¹t®éngkinhdoanhcña c¸cDN.TronglÜnhvùckÕto¸n,Nhn−íc®x©ydùngvdÇnhonthiÖnhÖthèng v¨n b¶n, quy ®Þnh, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kÕ to¸n cña DN, trong ®ã cã h¹ch to¸n TSC§.CôthÓ,BéTichÝnh®banhnhChuÈnmùckÕto¸nvÒtis¶ncè®Þnhh÷u h×nh (TSC§HH) (VAS 03), ChuÈn mùc kÕ to¸n vÒ ti s¶n cè ®Þnh v« h×nh (TSC§VH)(VAS04),ChuÈnmùckÕto¸nvÒThuªtis¶n(VAS06),QuyÕt®ÞnhvÒ Qu¶nlý,södôngvtrÝchkhÊuhaoTSC§(QuyÕt®Þnhsè206/2003/Q§BTCngy 12/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé Ti chÝnh) v ChÕ ®é kÕ to¸n DN (QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§BTC ngy 20/3/2006 cña Bé tr−ëng Bé Ti chÝnh). Nh÷ng v¨n b¶n ph¸pquyny¶nhh−ëng®Õntæchøch¹chto¸nTSC§trongc¸cDNViÖtNamnãi chung,c¸cDNXDnãiriªng.NhËnthøc®−îcvÞtrÝquanträngcñaDNXDtrongnÒn kinhtÕ,vaitrßcñaTSC§trongho¹t®éngSXKDcñaDNXDcòngnh−tÇmquan trängcñah¹chto¸nTSC§vt¨ngc−êngqu¶nlýTSC§trongDNXDnªnt«i®lùa chän®Òti: "HonthiÖnh¹chto¸ntis¶ncè®Þnhnh»mt¨ngc−êngqu¶nlýti s¶ncè®Þnhtrongc¸cdoanhnghiÖpx©ydùngViÖtNam" lm®Òtinghiªncøu choLuËn¸ntiÕnsÜcñam×nh. 2.TængquanvÒc¸cnghiªncøu C¸cnghiªncøutr−íc®©yvÒh¹chto¸nvqu¶nlýTSC§trongDNtËptrung vogi¶iquyÕt3vÊn®ÒchÝnhl:h¹chto¸nTSC§,tÝnhkhÊuhaoTSC§vx©ydùng c¸cchØtiªu®¸nhgi¸hiÖuqu¶södôngTSC§trongDN. ThønhÊt ,vÒh¹chto¸nTSC§. NguyÔnTuÊnDuy (1999)®ph©ntÝchthùc tr¹ngh¹chto¸nTSC§trongc¸cDNth−¬ngm¹iViÖtNam,trong®ãtr×nhbyv ph©ntÝchc¸clo¹ih×nhkÕto¸nc¬b¶ncòngnh−¶nhh−ëngcñachóng®ÕnkÕto¸n TSC§trongDN.Trªnc¬sëph©ntÝchthùctr¹ngkÕto¸nTSC§trongDNth−¬ng m¹i, NguyÔnTuÊnDuy ®ÒxuÊtc¸cgi¶iph¸phonthiÖnkÕto¸nTSC§trongDN th−¬ngm¹i,®ãl:HonthiÖnkÕto¸nTSC§theohîp®ångthuªtichÝnh;Hon thiÖnkÕto¸ntrao®æiTSC§;HonthiÖnkÕto¸nkhÊuhaoTSC§;HonthiÖnkÕ to¸nTSC§thÕchÊp,cÇmcè;HonthiÖnkÕto¸nTSC§thamgialiªndoanh;Hon thiÖn kÕ to¸n söa ch÷a TSC§. Arikan, Asli Musaoglu (2004) ® tiÕp cËn ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n TSC§VH trong DN . Lockridge, Theopholis Maurice (2004) tËp 3 trung ph©n tÝch h¹ch to¸n TSC§ trong DN vËn t¶i. Cowe Falls, Lynne Gradon (2004) tr×nh by ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ TSC§ trong DN. Trong ®¸nh gi¸ TSC§, CoweFalls,LynneGradon(2004) ®®ÒcËp®Õn2ph−¬ngph¸p:Ph−¬ngph¸p®¸nh gi¸TSC§trªnc¬sëqu¸khø(pastbasedmethod)södôngchiphÝlÞchsö(historical cost)vPh−¬ngph¸p®¸nhgi¸TSC§trªnc¬sëhiÖnhnh(currentbasedmethod) södôngchiphÝthaythÕhiÖnhnh(currentreplacementcost). Thøhai ,vÒtÝnhkhÊuhaoTSC§.§Æc®iÓmcñaTSC§ltrongqu¸tr×nhsö dôngvoho¹t®éngSXKDcho®ÕnkhibÞh−háng,nãgi÷nguyªn®−îch×nhth¸i vËtchÊtban®Çunh−ngbÞgi¶mdÇnvÒmÆtgi¸trÞvgi¸trÞsödông.PhÇngi¸trÞ TSC§bÞhaomßnsÏ®−îcchuyÓndÞchdÇnvogi¸trÞs¶nphÈmdÞchvôd−íih×nh thøckhÊuhao.KhÊuhaoTSC§lbiÖnph¸pchñquannh»mthuhåiphÇngi¸trÞ TSC§®bÞhaomßnphôcvôchoviÖct¸i®Çut−TSC§.ViÖclùachänph−¬ngph¸p khÊuhaoTSC§s϶nhh−ëng®Õngi¸thnhs¶nphÈm,dÞchvô,®Õnkh¶n¨ngthu håi vèn còng nh− t×nh h×nh ti chÝnh v kinh doanh cña DN. Horngren (1997) , Walgenbach(1990) ®tr×nhbyvph©ntÝchc¸cph−¬ngph¸ptÝnhkhÊuhaoTSC§ trongDN.Theo Horngrenv Walgenbach ,TSC§cãthÓ®−îctÝnhkhÊuhaotheo4 ph−¬ngph¸p,®ãl:Ph−¬ngph¸p®−êngth¼ng,Ph−¬ngph¸ps¶nl−îngs¶nxuÊt, Ph−¬ngph¸psèd−gi¶mdÇnvPh−¬ngph¸ptængc¸csèn¨msödông. Thøba ,vÒc¸cchØtiªu®¸nhgi¸hiÖuqu¶södôngTSC§.TSC§lc¬sëvËt chÊtküthuËtquanträngvquyÕt®Þnh®Õnn¨nglùcs¶nxuÊtcñaDN.ViÖcsödông TSC§¶nhh−ënglín®ÕnchÊtl−îngs¶nphÈm,kh¶n¨ngc¹nhtranhvhiÖuqu¶ kinhdoanhcñaDN.Do®ã,viÖcx©ydùnghÖthèngchØtiªu®¸nhgi¸hiÖuqu¶sö dôngTSC§®ãngvaitrßquanträngnh»m®¸nhgi¸kh¶n¨ngkhaith¸cvqu¶nlý TSC§®Ótõ®ãcãnh÷ngbiÖnph¸pn©ngcaohiÖuqu¶södôngTSC§trongDN. CharlesH.Gibson(1998) ®ph©ntÝchc¸cchØtiªu®¸nhgi¸hiÖuqu¶södôngTSC§ nh−:Søcs¶nxuÊtcñaTSC§,SøcsinhlîicñaTSC§,SuÊthaophÝTSC§,Søcsinh lîicñatængtis¶n... Trªnc¬sëkÕtqu¶cñac¸cnghiªncøutrongvngoin−íc®thùchiÖnliªn quan®Õnh¹chto¸nvqu¶nlýTSC§trongDN,xuÊtph¸ttõph¹mvi,giíih¹nv 4 môc®Ýchnghiªncøucña®Òti,LuËn¸ntËptrunggi¶iquyÕtc¸cvÊn®Ònghiªncøu chñyÕusau: X©ydùngc¸cm«h×nhh¹chto¸nTSC§trongDNvÒmÆtnguyªnlýkÕto¸n; VaitrßcñaTSC§trongho¹t®éngSXKDvnh÷ngyªucÇu®Ætra®èivíi qu¶nlýTSC§trongDN; HÖthèngchØtiªu®¸nhgi¸t×nhh×nhtrangbÞvsödôngTSC§trongDN; Nh÷ngbihäc®èivíiViÖtNamtõviÖcxemxÐt,ph©ntÝchchuÈnmùckÕ to¸nquèctÕvkinhnghiÖmcñaMü,Ph¸ptrongh¹chto¸nTSC§; §Æc®iÓmho¹t®éngSXKDcñaDNXDv¶nhh−ëngcñanã®Õnqu¶nlýv h¹chto¸nTSC§; Sùph¸ttriÓncñachÕ®ékÕto¸nViÖtNamvÒh¹chto¸nTSC§trongDNnãi chung,DNXDnãiriªngquac¸cthêikú; Nh÷ng−u®iÓmvtånt¹itrongh¹chto¸n,qu¶nlývsödôngTSC§cña c¸cDNXDViÖtNam; Quan®iÓmvÒph−¬ngh−ínghonthiÖnh¹chto¸nTSC§trongc¸cDNXD ViÖtNam; HÖthènggi¶iph¸phonthiÖnh¹chto¸nTSC§nh»mt¨ngc−êngqu¶nlýv n©ngcaohiÖuqu¶södôngTSC§trongc¸cDNXDViÖtNam. 3.Môc®Ýchnghiªncøucña®ÒtiluËn¸n HÖthèngho¸,kh¸iqu¸tvlmrâb¶nchÊtcñaTSC§trongDNtrªnc¸c khÝac¹nhkh¸iniÖm,®Æc®iÓm,vaitrßvph©nlo¹iTSC§trongDN. Tr×nhbykh¸iqu¸tnéidungh¹chto¸nTSC§trongDN,baogåm®¸nhgi¸ TSC§,h¹chto¸nTSC§trªnph−¬ngdiÖnkÕto¸ntichÝnh(h¹chto¸nbiÕn®éng TSC§,h¹chto¸nTSC§thuªngoi,h¹chto¸nkhÊuhaovsöach÷aTSC§)vh¹ch to¸nTSC§trªnph−¬ngdiÖnkÕto¸nqu¶ntrÞ.LuËn¸ncòngtr×nhbyth«ngtinkÕ to¸nvíiviÖcqu¶nlýTSC§trongDN. HäctËp,tiÕpthuchuÈnmùckÕto¸nquèctÕvÒTSC§vkinhnghiÖmcña c¸cn−íccãnÒnkinhtÕthÞtr−êngph¸ttriÓntrongviÖch¹chto¸nTSC§nh»mrótra nh÷ngbihäckinhnghiÖm®èivíiViÖtNam. 5 Ph©ntÝchvaitrßcñaDNXDtrongnÒnkinhtÕquècd©ncòngnh−®Æc®iÓm ho¹t®éngSXKDcñaDNXD. Lmrâthùctr¹ngh¹chto¸nTSC§trongc¸cDNXDViÖtNamhiÖnnay. §−araph−¬ngh−íngvgi¶iph¸phonthiÖnh¹chto¸nnh»mt¨ngc−êng qu¶nlýTSC§trongc¸cDNXDViÖtNamtrong®iÒukiÖnhiÖnnay. 4.ph¹mviv®èit−îngnghiªncøucñaluËn¸n 4.1.Ph¹mvinghiªncøucñaLuËn¸n Ph¹mvinghiªncøucñaLuËn¸n®−îcgiíih¹ntrªnc¸ckhÝac¹nhsau: LuËn¸ntËptrungnghiªncøuthùctr¹ngh¹chto¸nTSC§trongc¸cDNXD ViÖtNam. H¹chto¸nTSC§gåmbalo¹ilh¹chto¸nnghiÖpvô,h¹chto¸nthèngkªv h¹chto¸nkÕto¸n.LuËn¸nnghiªncøuh¹chto¸nkÕto¸nTSC§. DNXD®−îc®ÒcËptrongLuËn¸nlDNViÖtNamthuécc¸clo¹ih×nh: c«ngtynhn−íc,c«ngtycæphÇnvc«ngtytr¸chnhiÖmh÷uh¹n. TSC§ ®−îc ®Ò cËp trong LuËn ¸n bao gåm c¸c lo¹i TSC§ phôc vô ho¹t ®éng SXKD trong DNXD. LuËn ¸n kh«ng nghiªn cøu TSC§ h×nh thnh tõ c¸c nguånkinhphÝ,quüphóclîivsödôngchoc¸cmôc®Ýchngoiho¹t®éngSXKD cñaDNXD. 4.2.§èit−îngnghiªncøucñaLuËn¸n
Luận văn liên quan