Luận án Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam ñang trải qua giai ñoạn trầm lắng, suy sụp và xuống dốc nghiêm trọng. Niềm tin của nhàñầu tư vào thị trường ñang dần cạn kiệt khiến cho dòng vốn ñổ vào thị trường ngày một khan hiếm. Thị trường chứng khoán giảm ñiểm liên tục, thậm chínhiều cổ phiếu sắp mất hết giá trị nên các doanh nghiệp không thể huy ñộngvốn từ việc bán cổ phiếu. ðồng thời, do chủ trương thắt chặt tiền tệ ñi kèm với tình trạng lãi suất cao khiến các doanh nghiệp không thể vay vốn ñể duy trìcác hoạt ñộng sản xuất hàng hóa. Giao dịch của thị trường chứng khoán hiệnnay ñược xem là giai ñoạn khó khăn nhất kể từ năm 2006, thậm chí là giaiñoạn khó khăn nhất từ lúc thành lập ñến nay. Thực trạng ñó ñang phản ảnh những khó khăn chung của nền kinh tế và quan trọng hơn, ñang thể hiện tất cả phản ứng của nhà ñầu tư ñối với những yếu kém, bất cập bản thân thị trường. Bên cạnh các nguyên nhân tác ñộng ñến thị trường chứng khoán như sự thắt chặt tiền tệ của Chính phủ và suy giảm tăng trưởng tín dụng, một nguyên nhân không kém phần quan trọng dẫn ñến tình trạng trì trệ của thị trường chứng khoán là do thông tin tài chính mà các công ty công bố thiếu sự minh bạch và lệch lạc so với thực tế diễn ra tại doanh nghiệp, làm giảm và làm mất lòng tin của công chúng và nhà ñầu tư. Thêm vào ñó là sự hiểu biết và sử dụng các chỉ số, các phương pháp phân tích tài chính của các nhà ñầu tư còn hạn chế mà chủ yếu chỉ tập trung ở các nhà ñầu tư chuyên nghiệp, các nhà ñầu tư có tổ chức. Việc vận dụng các phương pháp phân tích tài chính ñể ñầu tư thực sự là một sự cần thiết. Bởi nó giúp thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng phát triển chuyên nghiệp và ổn ñịnh. 2 Chất lượng thông tin nói chung và chất lượng thông tin tài chính nói riêng của các doanh nghiệp niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán là vấn ñề thời sự ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại các quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển, vấn ñề này thu hút sự quan tâm của cả giới nghiên cứu cũng như các nhà hoạch ñịnh chính sách và các nhà thực hành kế toán. Các nghiên cứu này thường chú trọng ñến các khía cạnh khác nhau của thông tin công bố như: Tính hữu ích của thông tin công bố, các yếu tố mang tính so sánh của thông tin công bố, mức ñộ ñáp ứng thông tin của các ñối tượng sử dụng, ñộ tin cậy của thông tin công bố. Các chỉ tiêu phân tích tài chính là phương tiện thể hiện rõ ràng và hiệu quả nhất thực trạng của một thực thể kinh tế. Trong khi ñó thị trường chứng khoán lại là một kênh huy ñộng vốn lớn nhất của các doanh nghiệp và cho toàn bộ nền kinh tế. ðể thị trường chứng khoán có thể “bắt mạch” ñược nền kinh tế thì bản thân nền kinh tế phải cung cấp những thông tin thiết thực. ðể thịtrường chứng khoán thực sự là “hàn thử biểu” và là kênh hỗ trợ ñắc lực cho nền kinh tế thì yêu cầu tất yếu ñối với các thông tin kinh tế, tài chính phải ñược cung cấp ñầy ñủ, rõ ràng và trung thực, trong ñó các chỉ số phân tích yếu tốquan trọng nhất. Ở các nền kinh tế phát triển, hệ thống chỉ tiêu tàichính là các con số biết nói, biết biểu cảm về thực trạng tài chính củacác công ty. Mỗi ñối tượng quan tâm, từ nhà làm chính sách, nhà ñầu tư ñến người lao ñộng ñều tìm thấy cái mình cần (hoặc ñược các chuyên gia tài chính chỉ cho cái mình nên biết) trong hệ thống chỉ tiêu này.

pdf265 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N *** nguyÔn thÞ quyªn HOÀN THIN H THNG CH TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY C PHN NIÊM YT TRÊN TH TRƯNG CHNG KHOÁN VIT NAM Chuyên ngành: K toán (K toán,Kim toán và Phân tích) Mã s : 62.34.30.10 LuËn ¸n tiÕn sü kinh tÕ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: 1. GS.TS. Nguyn Văn Công 2. PGS.TS. Phm Th Bích Chi Hµ Néi - n¨m 2012 i LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các kt qu nêu trong lun án này là trung thc và chưa tng ñưc ai công b trong bt c công trình nào khác. ii MC LC LI CAM ðOAN DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG, BIU ð M ðU ...................................................................................................................1 CHƯƠNG 1 : CƠ S LÝ LUN V H THNG CH TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY C PHN NIÊM YT TRÊN TH TRƯNG CHNG KHOÁN ..............................................................................13 1.1 Phân tích tài chính và h thng ch tiêu phân tích tài chính doanh nghip .13 1.1.1 Tài chính doanh nghip và phân tích tài chính doanh nghip ..................13 1.1.2 H thng ch tiêu phân tích tài chính doanh nghip ..................................19 1.2 H thng ch tiêu phân tích tài chính trong các công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán ..................................................................................... 51 1.2.1 ðc ñim công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán ...........51 1.2.2 H thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán.........................................................................................52 1.3 H thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán ti mt s nưc trên th gii ............................... 57 1.3.1. Ti th trưng chng khoán Trung Quc..................................................57 1.3.2. Ti th trưng chng khoán Singapore......................................................63 1.3.3. Ti th trưng chng khoán Hàn Quc .....................................................65 1.3.4. Ti th trưng chng khoán London (LSE)..............................................68 1.3.5. Ti th trưng chng khoán M.................................................................70 1.3.6. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam..........................................................76 KT LUN CHƯƠNG 1 : ........................................................................................ iii CHƯƠNG 2: THC TRNG H THNG CH TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY C PHN NIÊM YT TRÊN TH TRƯNG CHNG KHOÁN VIT NAM .......................................................78 2.1 Tng quan v th trưng chng khoán Vit Nam và công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam ................................................ 78 2.1.1 Lch s hình thành, phát trin th trưng chng khoán Vit Nam và công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam..............................78 2.1.2 ðc ñim CTCP niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam..........83 2.2 Thc trng h thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam ................................................ 92 2.2.1 H thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam theo quy ñnh ca pháp lut........................92 2.2.2 Thc trng h thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam.............................................103 2.3 ðánh giá khái quát thc trng h thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam ............... 113 2.3.1 V phm vi phn ánh.................................................................................113 2.3.2 V s lưng, tên gi, cách tính các ch tiêu trong tng nhóm ................114 2.3.3. V công b ch tiêu phân tích tài chính...................................................115 KT LUN CHƯƠNG 2 .................................................................................... 116 CHƯƠNG 3: QUAN ðIM VÀ GII PHÁP HOÀN THIN H THNG CH TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY C PHN NIÊM YT TRÊN TH TRƯNG CHNG KHOÁN VIT NAM......... 117 3.1 Quan ñim hoàn thin h thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam .......................... 117 3.1.1 Ch tiêu phân tích tài chính phi th hin tính công khai, minh bch cho tt c các ñi tưng quan tâm.............................................................................117 3.1.2 Ch tiêu phân tích tài chính phi ñơn gin, d hiu .................................118 iv 3.2 Gii pháp hoàn thin h thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam .............................. 118 3.2.1. Hoàn thin phân h ch tiêu s dng ñ ñánh giá khái quát tình hình tài chính.....................................................................................................................118 3.2.2 Hoàn thin phân h ch tiêu s dng ñ phân tích tài chính chuyên sâu128 3.3 ðiu kin ñ thc hin các gii pháp hoàn thin h thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam ..................................................................................................................... 149 3.3.1 V phía công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam .....................................................................................................................150 3.3.2 V phía U ban Chng khoán Nhà nưc.................................................151 3.3.3 V phía các s giao dch chng khoán.....................................................154 KT LUN CHƯƠNG 3 .................................................................................. 156 KT LUN .......................................................................................................... 157 DANH MC CÔNG TRÌNH ðà CÔNG B CA TÁC GI DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC v DANH MC CÁC CH VIT TT Ch vit tt ðy ñ ting Vit CTQLQðTCK Công ty qun lý Qu ñu tư chng khoán CTðTCK Công ty ñu tư chng khoán CTNY Công ty niêm yt NXB Nhà xut bn SGDCK S Giao dch chng khoán SGDCK HN S Giao dch chng khoán Hà Ni SGDCK TPHCM S Giao dch chng khoán Thành ph H Chí Minh TTLKCK Trung tâm Lưu ký Chng khoán TTCK Th trưng chng khoán TTCKVN Th trưng chng khoán Vit Nam UBCKNN y ban Chng khoán Nhà nưc vi DANH MC CÁC BNG VÀ BIU ð Danh mc bng Bng 1.1: Tng hp danh mc h thng ch tiêu phân tích tài chính trong các công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán .................................. 54 Bng 1.2: Danh mc các ch tiêu phân tích tài chính ca công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Trung Quc ........................................ 59 Bng 1.3: Danh mc các ch tiêu phân tích tài chính ca công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Singapore..................................................... 64 Bng 1.4: Danh mc các ch tiêu phân tích tài chính ca công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Hàn Quc .................................................... 66 Bng 1.5: Danh mc các ch tiêu phân tích tài chính ca công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Luân ñôn...................................................... 69 Bng 2.1: Danh mc công ty c phn niêm yt theo thi gian trên th trưng chng khoán Vit Nam ñn 2010.................................................................... 87 Bng 2.2: H thng ch tiêu phân tích tài chính ch yu ca công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam ............................................ 93 Bng 3.1 Bng ñánh giá khái quát tình hình huy ñng vn ........................ 120 Bng 3.2 Bng ñánh giá khái quát mc ñ ñc lp tài chính ..................... 121 Bng 3.3 Bng ñánh giá khái quát kh năng thanh toán ............................ 124 Bng 3.4 Bng ñánh giá khái quát kh năng sinh li .................................. 126 Bng 3.5 H thng ch tiêu ñánh giá khái quát tình hình tài chính ........... 127 Bng 3.6 Bng phân tích cơ cu tài sn ca công ty c phn niêm yt...... 130 Bng 3.7 Bng phân tích cơ cu ngun vn ca công ty c phn niêm yt131 Bng 3.8 Bng phân tích mi quan h tài sn và ngun vn...................... 133 Bng 3.9 – Các trng thái ca ñòn by tài chính .......................................... 135 Bng 3.10 Phân tích bin ñng ñòn by tài chính ...................................... 135 vii Bng 3.11 – Phân tích ñ nhy các ñòn by ................................................. 137 Bng 3.12 Bng phân tích cân bng tài chính theo mc ñ n ñnh .......... 139 ngun tài tr .................................................................................................. 139 Bng 3.13 – Phân tích ri ro thanh toán........................................................ 140 Bng 3.14 Bng phân tích tình hình thanh toán ca CTCP niêm yt......... 143 Bng 3.15 Bng phân tích tc ñ thanh toán.............................................. 145 Bng 3.16 Bng phân tích kh năng thanh toán theo thi gian.................. 147 Danh mc biu ñ: Biu ñ 2.1: S lưng công ty c phn niêm yt trên HOSE và HASTC giai ñon 2000 2010 .............................................................................................................. 84 Biu ñ 2.2: S lưng công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam giai ñon 2000 2010 .................................................................................. 84 1 M ðU 1. Tính cp thit ca ñ tài nghiên cu Th trưng chng khoán Vit Nam ñang tri qua giai ñon trm lng, suy sp và xung dc nghiêm trng. Nim tin ca nhà ñu tư vào th trưng ñang dn cn kit khin cho dòng vn ñ vào th trưng ngày mt khan him. Th trưng chng khoán gim ñim liên tc, thm chí nhiu c phiu sp mt ht giá tr nên các doanh nghip không th huy ñng vn t vic bán c phiu. ðng thi, do ch trương tht cht tin t ñi kèm vi tình trng lãi sut cao khin các doanh nghip không th vay vn ñ duy trì các hot ñng sn xut hàng hóa. Giao dch ca th trưng chng khoán hin nay ñưc xem là giai ñon khó khăn nht k t năm 2006, thm chí là giai ñon khó khăn nht t lúc thành lp ñn nay. Thc trng ñó ñang phn nh nhng khó khăn chung ca nn kinh t và quan trng hơn, ñang th hin tt c phn ng ca nhà ñu tư ñi vi nhng yu kém, bt cp bn thân th trưng. Bên cnh các nguyên nhân tác ñng ñn th trưng chng khoán như s tht cht tin t ca Chính ph và suy gim tăng trưng tín dng, mt nguyên nhân không kém phn quan trng dn ñn tình trng trì tr ca th trưng chng khoán là do thông tin tài chính mà các công ty công b thiu s minh bch và lch lc so vi thc t din ra ti doanh nghip, làm gim và làm mt lòng tin ca công chúng và nhà ñu tư. Thêm vào ñó là s hiu bit và s dng các ch s, các phương pháp phân tích tài chính ca các nhà ñu tư còn hn ch mà ch yu ch tp trung các nhà ñu tư chuyên nghip, các nhà ñu tư có t chc. Vic vn dng các phương pháp phân tích tài chính ñ ñu tư thc s là mt s cn thit. Bi nó giúp th trưng tài chính nói chung và th trưng chng khoán nói riêng phát trin chuyên nghip và n ñnh. 2 Cht lưng thông tin nói chung và cht lưng thông tin tài chính nói riêng ca các doanh nghip niêm yt công b trên th trưng chng khoán là vn ñ thi s hu ht các quc gia trên th gii. Ti các quc gia có th trưng chng khoán phát trin, vn ñ này thu hút s quan tâm ca c gii nghiên cu cũng như các nhà hoch ñnh chính sách và các nhà thc hành k toán. Các nghiên cu này thưng chú trng ñn các khía cnh khác nhau ca thông tin công b như: Tính hu ích ca thông tin công b, các yu t mang tính so sánh ca thông tin công b, mc ñ ñáp ng thông tin ca các ñi tưng s dng, ñ tin cy ca thông tin công b. Các ch tiêu phân tích tài chính là phương tin th hin rõ ràng và hiu qu nht thc trng ca mt thc th kinh t. Trong khi ñó th trưng chng khoán li là mt kênh huy ñng vn ln nht ca các doanh nghip và cho toàn b nn kinh t. ð th trưng chng khoán có th “bt mch” ñưc nn kinh t thì bn thân nn kinh t phi cung cp nhng thông tin thit thc. ð th trưng chng khoán thc s là “hàn th biu” và là kênh h tr ñc lc cho nn kinh t thì yêu cu tt yu ñi vi các thông tin kinh t, tài chính phi ñưc cung cp ñy ñ, rõ ràng và trung thc, trong ñó các ch s phân tích yu t quan trng nht. các nn kinh t phát trin, h thng ch tiêu tài chính là các con s bit nói, bit biu cm v thc trng tài chính ca các công ty. Mi ñi tưng quan tâm, t nhà làm chính sách, nhà ñu tư ñn ngưi lao ñng ñu tìm thy cái mình cn (hoc ñưc các chuyên gia tài chính ch cho cái mình nên bit) trong h thng ch tiêu này. Không ch dng li góc ñ nghiên cu, vic công b thông tin trên th trưng chng khoán cũng ñưc các quc gia qui ñnh nghiêm ngt. Ti th trưng chng khoán Hng Kông, London (LSE), Singapore, Nasdaq và Nyse (M), các công ty niêm yt buc phi công b các thông tin liên quan như: Thi gian hot ñng, qui mô vn, quyn s hu c phn, hiu qu hot ñng, 3 ... Ngoài ra, tùy thuc vào tng s giao dch chng khoán mi quc gia, các công ty niêm yt còn buc phi công b các ch tiêu khác như: Các ch s tài chính ch yu, cơ cu tài sn và ngun vn, các giao dch kinh doanh trong 3 năm gn nht, s nhà ñu tư ti thiu, ... Cùng vi s phát trin mnh m ca th trưng chng khoán, yêu cu v minh bch, công khai thông tin v th trưng, v các t chc niêm yt cũng ñưc quan tâm ñáng k không nhng t các nhà ñu tư mà còn t nhng nhà khoa hc, nhà nghiên cu, nhà qun lý. Tuy nhiên, s lưng công trình nghiên cu liên quan ñn thông tin công b trên th trưng chng khoán Vit Nam trong ñó có thông tin phân tích tài chính không nhiu, ch yu mi dng li mc các thông tin chung (phn ánh trong các giáo trình, tài liu ging dy, tài liu tham kho) hay nhng thông tin gn vi tng doanh nghip c th (phn ánh trong mt s lun văn thc sĩ). Tóm li, tính ñn thi ñim hin nay (tháng 02/2012), có th khng ñnh Vit Nam chưa có mt công trình nghiên cu nào mang tính toàn din, ñy ñ, chuyên sâu và gii quyt mt cách ñng b các vn ñ v h thng thông tin phân tích tài chính công b ca các công ty niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam. Phn ln các công trình mi ch dng li mt phn nh thông tin như các nghiên cu v báo cáo tài chính, v hiu qu kinh doanh, v cơ cu tài sn, ngun vn, v tình hình tài chính, ... ca các doanh nghip, trong ñó có công ty niêm yt. Chính vì vy, vic nghiên cu nhm hoàn thin h thng thông tin phân tích tài chính công b công khai ca các công ty niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam là mt yêu cu mang tính cp bách, có ý nghĩa c v mt lý lun và thc tin, thc s cn thit ñ giúp th trưng chng khoán Vit Nam phát trin ñúng hưng, ñm bo tính công khai minh bch ca th trưng 4 Mt khác, Vit Nam là mt nn kinh t ñang chuyn ñi sang nn kinh t th trưng. Th ch nói chung và th ch k toán tài chính nói riêng chưa ñ mnh ñ to lp mt nn tài chính hiu qu trên cơ s thông tin xác thc và minh bch. S lưng doanh nghip niêm yt trên th trưng chng khoán cũng ch mi nhiu lên trong mt năm tr li ñây. Thông tin công b, ñc bit là các thông tin phân tích tài chính còn tương ñi nghèo nàn, không thit thc, mang nng tính hình thc. Chính vì vy, vic hoàn thin h thng các ch tiêu phân tích tài chính ngay t ñu s giúp th trưng phát trin ñúng hưng, tránh ri ro cho các ñi tưng có liên quan và nn kinh t. Qua ñó góp phn xây dng nn tài chính quc gia hin ñi, hi nhp vào nn tài chính th gii. Xut phát t vai trò, nhu cu khách quan và ch quan liên quan ñn các ch tiêu phân tích tài chính, sau mt thi gian nghiên cu, tác gi la chn ñ tài: ’’Hoàn thin h thng ch tiêu phân tích tài chính trong các công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam” làm lun án tin s kinh t ca mình. 2. Mc ñích nghiên cu ca ñ tài nghiên cu Trên cơ s nghiên cu mt cách khoa hc và h thng v h thng ch tiêu phân tích tài chính trong công ty c phn niêm yt, lun án hưng ti các mc ñích c th sau ñây: Làm rõ bn cht và chc năng ca tài chính và phân tích tài chính doanh nghip; Ch rõ nguyên tc xây dng h thng ch tiêu phân tích tài chính doanh nghip; Nêu rõ quan ñim v h thng ch tiêu phân tích tài chính doanh nghip và công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán; 5 Trình bày và phân tích sâu sc thc trng h thng ch tiêu phân tích tài chính áp dng trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam theo quy ñnh áp dng và thc t vn dng ti các công ty; ðánh giá thc trng h thng ch tiêu phân tích tài chính công khai trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam; Ch rõ quan ñim hoàn thin h thng ch tiêu phân tích tài chính công khai trong công ty c phn niêm yt th trưng chng khoán Vit Nam; ð xut các gii pháp hoàn thin h thng ch tiêu phân tích tài chính công khai trong công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam và ñiu kin thc hin gii pháp. 3. ði tưng và phm vi nghiên cu ca lun án ði tưng nghiên cu ca lun án là các vn ñ lý lun và thc tin v h thng ch tiêu phân tích tài chính công b công khai trong công ty c phn niêm yt cùng vi quan ñim và gii pháp hoàn thin h thng ch tiêu phân tích tài chính công b công khai ca công ty c phn niêm yt trên th trưng chng khoán Vit Nam nhm bo ñm tính công khai minh bch ca thông tin tài chính công b, góp phn cng c và lành mnh hóa th trưng chng khoán, ñưa th trưng chng khoán Vit Nam ñi vào n ñnh, ñúng hưng và hi nhp. Phm vi nghiên cu ca ñ tài ñưc gii hn nhng ch tiêu phân tích tài chính trong các công ty c phn niêm yt phi tài chính ñã ñưc công b công khai trên th trưng chng khoán tp trung Vit Nam. ðây là nhng thông tin có ñ tin cy cao, ñã ñưc thm ñnh, kim tra và ñưc các công ty c phn niêm yt công b theo quy ñnh ca pháp lut. S liu minh ha thc t ñưc ly mt s ngành ñin hình như: bt ñng sn, dưc phm, sn xut và ch bin thc phm là nhng ngành ñang thu hút s ñu tư mnh (bt ñng 6 sn, dưc phm) và ngành có li th so sánh tuyt ñi cao ca Vit Nam (sn xut và ch bin thc phm). Trong tng ngành, da vào qui mô vn, vào thi gian tham gia th trưng chng khoán và da vào tình hình công b các thông tin phân tích tài chính nói riêng và các thông tin khác nói chung, lun án tin hành kho sát mt s công ty mang tính ñi din. ði vi ngành bt ñng sn , lun án kho sát mt s công ty như: Công ty C phn Vincom (mã chng khoán VIC, v
Luận văn liên quan