Luận án Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử văn hoá quốc gia của hà nội theo hướng phát triển bền vững

Nhu cầu của khách du lịch muốn tìm hiểu sâu hơn, cảm nhận ñầy ñủ hơn giá trị văn hóa, lịch sử thông qua các hoạt ñộng du lịch tại các DTLSVH. Các hoạt ñộng du lịch tổ chức tại các di tích lịch sử văn hoá thường bao gồm: hoạt ñộng tham quan, thông tin hướng dẫn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hoạt ñộng mô phỏng, lễ hội, bán hàng lưu niệm. Hoạt ñộng du lịch giúp khách cảm nhận ñược giá trị của di tích lịch sử văn hóa, góp phần làm tăng giá trị của nơi ñến. Hoạt ñộng cung ứng dịch vụ tại các DTLSVH tạo nguồn thu ñể bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị của DTLSVH. Các doanh nghiệp du lịch phát triển sản phẩm với tuyến ñiểm khai thác các DTLSVH có tổ chức tốt các hoạt ñộng du lịch sẽ làm gia tăng giá trị của DTLSVH và giá trị của sản phẩm du lịch. Mỗi hoạt ñộng du lịch có hình thức, nội dung, quy trình tổ chức, ñịa ñiểm, không gian, thời gian, kịch bản khác nhau nhằm ñáp ứng nhu cầu ña dạng của khách du lịch. Vì vậy các hoạt ñộng cung cấp dịch vụ cũngrất ña dạng và phong phú. Ví dụ: có hoạt ñộng giúp khách nhìn ngắm, hoạt ñộng giúp khách trải nghiệm, hoạt ñộng giúp khách học tập, hoạt ñộng giúp khách nhận thức trách nhiệm với cộng ñồng, xã hội, môi trường, Tuy nhiên, hiện nay các hoạt ñộng du lịch tại các DTLSVH ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung cònnghèo nàn, ñơn ñiệu về cả hình thức và nội dung dẫn ñến ảnh hưởng ñến chất lượng tuyến ñiểm du lịch, sản phẩm du lịch liên quan. Ngày nay, phát triển bền vững ñang ñược quan tâm hàng ñầu ở mọi cấp ñộ quản lý. Ba trụ cột của phát triển bền vững ñược thừa nhận và nhấn mạnh ñó là sự bền vững về kinh tế, sự bền vững xã hội và sự bền vững về môi trường. Ba trụ cột này tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Nói phát triểnbền vững có nghĩa là tạo một sự cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Ngành du lịch có một vị trí ñặc biệt quan trọng trong phát triển bền vững. Thủ ñô Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch trọng ñiểm của cả nước. Hà Nội có nguồn tài nguyên du lịch phong phú với rất nhiều danh lam thắng cảnh. Nhưng ñến nay, việc tổ chức các hoạt ñộng du lịch tại nơicó tài nguyên du lịch nói chung và 2 tại các di tích lịch sử văn hoá nói riêng trên ñịa bàn Hà Nội còn nhiều bất cập. Các hoạt ñộng cung ứng dịch vụ tại các DTLSVH chưa phù hợp về nội dung và quy trình tổ chức, chưa ñảm bảo ñược nguyên tắc bảo tồn và khai thác. Chưa coi trọng mục tiêu của phát triển bền vững, chưa có sự phối hợp giữa các ñơn vị quản lý DTLSVH với các doanh nghiệp lữ hành trong việc tổ chức các hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững, ñể phát triển chương trình du lịch theo hướng phát triển bền vững. Xuất phát từ ý tưởng nghiên cứu lý luận và ứng dụng ñể phát triển du lịch bền vững tại các ñiểm du lịch, nghiên cứu sinh ñã chọn ñề tài “ Tổ chức các hoạt ñộng du lịch tại một số di tích lịch sử văn hóa quốc gia của Hà Nội theo hướngphát triển bền vững”.

pdf278 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử văn hoá quốc gia của hà nội theo hướng phát triển bền vững, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TRƯNG ðI HC KINH T QUC DÂN  NGUYN VĂN ðC T CHC CÁC HOT ðNG DU LCH TI MT S DI TÍCH LCH S VĂN HOÁ QUC GIA CA HÀ NI THEO HƯNG PHÁT TRIN BN VNG Chuyên ngành :QUN LÝ KINH T (KINH T DU LCH) Mã s : 62.34.01.01 LUN ÁN TIN SĨ KINH T Ngưi hưng dn khoa hc : 1. PGS.TS. PHM HNG CHƯƠNG 2. TS. NGUYN VĂN LƯU HÀ NI 2013 i LI CAM ðOAN ðây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nghiên cu trong lun án là trung thc và chưa tng ñưc công b trong bt kỳ công trình nào khác. Tác gi lun án ii MC LC LI CAM ðOAN ..........................................................................................................i DANH MC T VIT TT......................................................................................vi DANH MC BNG BIU, SƠ ð..........................................................................vii PHN M ðU...........................................................................................................1 CHƯƠNG 1:CƠ S KHOA HC V T CHC CÁC HOT ðNG DU LCH TI CÁC DI TÍCH LCH S VĂN HÓA ..............................................12 1.1. GIÁ TR CA DI TÍCH LCH S VĂN HÓA......................................................12 1.1.1. Khái nim di tích lch s văn hoá .....................................................................12 1.1.2. Phân loi di tích lch s văn hóa .......................................................................14 1.1.3. Nhng ñc ñim cơ bn ca di tích lch s văn hóa ......................................17 1.1.4. Giá tr ca di tích lch s văn hóa ñi vi hot ñng du lch............................19 1.2. NHU CU VÀ HÀNH VI CA KHÁCH DU LCH TI CÁC DI TÍCH LCH S VĂN HÓA.................................................................................................20 1.2.1. Nhu cu ca khách du lch ti các di tích lch s văn hóa ................................20 1.2.2. Hành vi tiêu dùng và tri nghim ca khách du lch ti các di tích lch s văn hóa ..............................................................................................................22 1.3. T CHC CÁC HOT ðNG DU LCH TI CÁC DI TÍCH LCH S VĂN HÓA...................................................................................................................25 1.3.1. Các bên tham gia vào t chc các hot ñng du lch........................................25 1.3.2. Li ích và chi phí ca t chc các hot ñng du lch ti các di tích lch s văn hóa ..............................................................................................................27 1.3.3. Yêu cu phát trin bn vng ñi vi các hot ñng du lch..............................29 1.4. QUY TRÌNH PHI HP T CHC HOT ðNG DU LCH GIA DOANH NGHIP L HÀNH VÀ ðƠN V QUN LÝ DI TÍCH........................37 1.4.1. T chc kho sát nhu cu và kh năng t chc hot ñng du lch....................37 1.4.2. T chc thit k các hot ñng du lch .............................................................38 1.4.3. Phương thc t chc thc hin các hot ñng du lch......................................38 1.5. CÁC YU T NH HƯNG ðN T CHC CÁC HOT ðNG DU LCH TI CÁC DI TÍCH LCH S VĂN HÓA ...................................................39 iii 1.5.1. Cơ s h tng.....................................................................................................39 1.5.2. Môi trưng t nhiên ca di tích lch s văn hoá ...............................................39 1.5.3. Môi trưng kinh t xã hi .................................................................................40 1.5.4. Các nhà cung ng dch v................................................................................40 1.6. KINH NGHIM QUC T, TRONG NƯC T CHC HOT ðNG DU LCH TI CÁC DI TÍCH LCH S VĂN HÓA VÀ BÀI HC KINH NGHIM ....................................................................................................................40 1.6.1. Kinh nghim quc t.........................................................................................40 1.6.2. Kinh nghim trong nưc ...................................................................................45 1.6.3. Bài hc kinh nghim .........................................................................................46 KT LUN CHƯƠNG 1...........................................................................................49 CHƯƠNG 2: THC TRNG T CHC CÁC HOT ðNG DU LCH TI MT S DI TÍCH LCH S VĂN HOÁ QUC GIA CA HÀ NI.................50 2.1. TNG QUAN V H THNG CÁC DI TÍCH LCH S VĂN HÓA TRÊN ðA BÀN HÀ NI .....................................................................................................50 2.1.1. Khái quát chung h thng di tích lch s văn hóa ca Hà Ni [33,34].............50 2.1.2. Công tác qun lý các di tích lch s văn hóa.....................................................52 2.1.3. ðóng góp ca các di tích lch s văn hóa trong phát trin du lch....................54 2.2. T CHC HOT ðNG DU LCH TI VĂN MIU QUC T GIÁM HÀ NI..............................................................................................................................56 2.2.1. Gii thiu khái quát v Văn Miu – Quc T Giám ........................................56 2.2.2. Hot ñng trưng bày hin vt............................................................................59 2.2.3. Hot ñng hưng dn tham quan......................................................................62 2.2.4. Hot ñng biu din ngh thut ........................................................................65 2.2.5. Hot ñng l hi................................................................................................67 2.2.6. Hot ñng bán hàng lưu nim...........................................................................69 2.2.7. ðánh giá chung ca khách v t chc hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti Văn Miu – Quc T Giám.................................................72 2.3. T CHC HOT ðNG DU LCH TI DI TÍCH NGC SƠN........................78 2.3.1. Khái quát v di tích Ngc Sơn ..........................................................................78 2.3.2. Hot ñng trưng bày hin vt............................................................................81 2.3.3. Hot ñng hưng dn tham quan......................................................................83 iv 2.3.4. Hot ñng l hi................................................................................................86 2.3.5. Hot ñng bán hàng lưu nim...........................................................................86 2.3.6. ðánh giá chung ca khách v công tác t chc hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti di tích Ngc Sơn...............................................89 2.4. T CHC HOT ðNG DU LCH TI DI TÍCH C LOA .............................95 2.4.1. Khái quát v di tích Thành C Loa...................................................................95 2.4.2. Hot ñng trưng bày hin vt............................................................................98 2.4.3. Hot ñng hưng dn tham quan....................................................................100 2.4.4. Hot ñng l hi..............................................................................................103 2.4.5. Hot ñng bán hàng lưu nim.........................................................................106 2.4.6. ðánh giá chung ca khách v công tác t chc hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti di tích C Loa .......................................................................109 2.5. MT S SO SÁNH V T CHC HOT ðNG DU LCH TI BA DI TÍCH LCH S VĂN HÓA....................................................................................114 2.5.1. ðánh giá ca khách ñi vi tng các hot ñng du lch ti ba di tích ............114 2.5.2. ðánh giá ca khách du lch v công tác t chc các hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti ba di tích .........................................................119 2.5.3. ðánh giá ca khách du lch v kt qu các hot ñng du lch ti ba di tích .........121 2.6. S PHI HP GIA DOANH NGHIP L HÀNH VI ðƠN V QUN LÝ DI TÍCH TRONG T CHC HOT ðNG DU LCH..............................122 2.7. MT S ðÁNH GIÁ CHUNG V THÀNH CÔNG VÀ HN CH.................124 2.7.1. Thành công và nguyên nhân ..........................................................................124 2.7.2. Hn ch và nguyên nhân .................................................................................125 KT LUN CHƯƠNG 2.........................................................................................128 CHƯƠNG 3: GII PHÁP HOÀN THIN T CHC CÁC HOT ðNG DU LCH TI MT S DI TÍCH LCH S VĂN HOÁ QUC GIA CA HÀ NI ...................................................................................................................................... 129 3.1. H THNG CÁC QUAN ðIM ðNH HƯNG T CHC HOT ðNG DU LCH TI CÁC DI TÍCH LCH S VĂN HÓA...........................................129 3.1.1. Quan ñim va bo tn và va khai thác bn vng........................................129 3.1.2. Quan ñim hp tác phát trin bn vng..........................................................130 v 3.2. MT S GII PHÁP T CHC CÁC HOT ðNG DU LCH TI MT S DI TÍCH LCH S VĂN HOÁ........................................................................131 3.2.1. Hoàn thin mô hình t chc các hot ñng du lch ti di tích lch s văn hóa theo hưng phát trin bn vng ........................................................................131 3.2.2. Các gii pháp và kin ngh ñi vi di tích Văn Miu – Quc T Giám.........146 3.2.3. Các gii pháp và kin ngh ñi vi di tích ðn Ngc Sơn..............................151 3.2.4. Các gii pháp và kin ngh ñi vi di tích C Loa .........................................155 3.3. MT S ð XUT ðI VI CÁC DOANH NGHIP L HÀNH .................160 3.3.1. Tăng cưng phi hp khai thác các di tích lch s văn hóa............................160 3.3.2. Tăng cưng phi hp vi ñơn v qun lý di tích.............................................161 3.4. MT S KIN NGH ðI VI CÁC CƠ QUAN QUN LÝ NHÀ NƯC....161 3.4.1. ði vi Nhà nưc, Chính ph, các B ngành .................................................161 3.4.2. ði vi Thành ph Hà Ni..............................................................................163 3.4.3. ði vi các ñơn v qun lý di tích...................................................................166 3.5. ðIU KIN THC HIN CÁC GII PHÁP ......................................................168 3.5.1. Tăng cưng ngun lc t chc các hot ñng du lch ca cng ñng ña phương, ñơn v qun lý di tích lch s văn hóa...............................................168 3.5.2. Cơ ch, chính sách, h thng văn bn lut và dưi lut ñy ñ, ñng b, nht quán ñnh hưng phát trin du lch bn vng .........................................169 3.5.3. Th trưng khách có quy mô ln.....................................................................170 3.5.4. Trình ñ kinh doanh và năng lc cnh tranh ca doanh nghip l hành ........170 3.5.5. Các nhà cung ng dch v t chc hot ñng du lch ña dng và phong phú, cht lưng................................................................................................171 KT LUN CHƯƠNG 3.........................................................................................172 KT LUN ...............................................................................................................173 DANH MC CÔNG TRÌNH CA TÁC GI CÓ LIÊN QUAN ðN ð ÁN .175 TÀI LIU THAM KHO .......................................................................................176 PH LC..................................................................................................................184 vi DANH MC T VIT TT DT Di tích DTLSVH Di tích lch s văn hóa HDV/TMV Hưng dn viên/ Thuyt minh viên HðDL Hot ñng du lch DLBV Du lch bn vng PTDLBV Phát trin du lch bn vng DTVMQTG Di tích Văn Miu – Quc T Giám DTNS Di tích Ngc Sơn DTCL Di tích C Loa UNWTO T chc Du lch th gii WTTC Hi ñng du lch và L hành th gii UNESCO T chc Giáo dc, Khoa hc và Văn hóa ca Liên hp quc PUP Lp hoch qun lý và phát trin du lch UBND y ban nhân dân B VH, TT và DL B Văn hóa, Th thao và Du lch S VH, TT và DL S VH, TT và DL vii DANH MC BNG BIU, SƠ ð Bng 2.1. Giá vé tham quan ....................................................................................... 55 Bng 2.2. S lưng khách tham quan, tng thu ......................................................... 55 Bng 2.3. ðánh giá ca khách v hot ñng trưng bày hin vt theo hưng phát trin bn vng ti Văn Miu – Quc T Giám.......................................... 60 Bng. 2.4. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Hin vt trưng bày th hin rõ nét truyn thng” ti Văn Miu – Quc T Giám........................................... 61 Bng 2. 5. ðánh giá ca khách v hot ñng hưng dn theo hưng phát trin bn vng ti Văn Miu – Quc T Giám......................................................... 63 Bng. 2.6. ðánh giá ca khách v tiêu chí “ Nhng thông tin TMV/HDV cung cp ñy ñ, chính xác”............................................................................... 64 Bng 2.7. ðánh giá ca khách v hot ñng biu din ngh thut theo hưng phát trin bn vng ti Văn Miu – Quc T Giám................................. 66 Bng.2.8. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Hð biu din ngh thut phù hp” ti Văn Miu – Quc T Giám....................................................................... 66 Bng 2.9. ðánh giá ca khách v hot ñng l hi theo hưng phát trin bn vng ti Văn Miu – Quc T Giám......................................................... 68 Bng.2.10. ðánh giá ca khách v “Hð l hi din ra hp dn” ti Văn Miu – Quc T Giám ........................................................................................... 68 Bng 2.11. ðánh giá ca khách v bán hàng lưu nim theo hưng phát trin bn vng ti Văn Miu – Quc T Giám........................................................ 70 Bng.2.12. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Chng loi sn phm phù hp” ti Văn Miu – Quc T Giám....................................................................... 72 Bng 2.13. ðánh giá ca khách v công tác t chc hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti Văn Miu – Quc T Giám.................................. 73 Bng.2.14. ðánh giá ca khách v tiêu chí “H thng bng ch dn li ñi, ngôn ng phù hp” ti di tích Văn Miu – Quc T Giám................................ 75 viii Bng 2.15. ðánh giá ca khách v kt qu t chc các hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti Văn Miu – Quc T Giám ...................... 76 Bng. 2.16. ðánh giá ca khách v tiêu chí “ðã có nhng tri nghim tt ñp” ti di tích Văn Miu – Quc T Giám............................................................ 77 Bng 2.17. ðánh giá ca khách v hot ñng trưng bày hin vt theo hưng phát trin bn vng ti di tích Ngc Sơn.......................................................... 82 Bng. 2.18. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Hin vt trưng bày th hin rõ nét truyn thng” ti di tích Ngc Sơn ............................................................ 83 Bng 2.19. ðánh giá ca khách v hot ñng hưng dn tham quan heo hưng phát trin bn vng ti di tích Ngc Sơn.................................................. 84 Bng.2.20. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Nhng thông tin TMV/HDV cung cp ñy ñ, chính xác” ti di tích Ngc Sơn .................................................... 85 Bng 2.21. ðánh giá ca khách v hot ñng bán hàng lưu nim heo hưng phát trin bn vng ti di tích Ngc Sơn.......................................................... 87 Bng. 2.22. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Chng loi sn phm phù hp” ti di tích Ngc Sơn ............................................................................................ 89 Bng 2.23. ðánh giá ca khách v công tác t chc hot ñng theo hưng phát trin bn vng ti di tích Ngc Sơn.......................................................... 90 Bng. 2.24.ðánh giá ca khách v tiêu chí “H thng bng ch dn li ñi, ngôn ng phù hp” ti di tích Ngc Sơn ........................................................... 92 Bng 2.25. ðánh giá ca khách v kt qu các hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti di tích Ngc Sơn.......................................................... 93 Bng.2.26. ðánh giá ca khách v tiêu chí “ðã có nhng tri nghim tt ñp” ti di tích Ngc Sơn ........................................................................................ 94 Bng 2.27. ðánh giá khách v hot ñng trưng bày hin vt theo hưng phát trin bn vng ti di tích C Loa ...................................................................... 99 Bng.2.28. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Hin vt trưng bày th hin rõ nét truyn thng” ti di tích C Loa ................................................................ 100 ix Bng 2.29. ðánh giá ca khách v hot ñng hưng dn theo hưng phát trin bn vng ti di tích C Loa .............................................................................. 101 Bng.2.30. ðánh giá ca khách v tiêu chí“Nhng thông tin TMV/HDV cung cp ñy ñ, chính xác” ti di tích C Loa ........................................................ 102 Bng 2.31. ðánh giá ca khách v hot ñng l hi theo hưng phát trin bn vng ti di tích C Loa .............................................................................. 104 Bng. 2.32. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Hð l hi din ra hp dn” ti di tích C Loa........................................................................................................ 105 Bng 2.33. ðánh giá ca khách v hot ñng bán hàng lưu nim theo hưng phát trin bn vng ti di tích C Loa ............................................................... 107 Bng.2.34. ðánh giá ca khách v tiêu chí “Chng loi sn phm phù hp” ti di tích C Loa ................................................................................................ 108 Bng 2.35. ðánh giá ca khách v công tác t chc hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti di tích C Loa ....................................................... 109 Bng. 2.36. ðánh giá ca khách v tiêu chí “H thng bng ch dn li ñi, ngôn ng phù hp” ti di tích C Loa ................................................................ 111 Bng 2.37. ðánh giá ca khách v kt qu các hot ñng du lch theo hưng phát trin bn vng ti di tích C Loa ............................................................... 112 Bng.2.38. ðánh giá ca khách v tiêu chí “ðã có nhng tri nghim tt ñp” ti di tích C Loa ............................................................................................ 113 Bng 2.39. ðánh giá ca khách v t chc hot ñng trưng bày theo hưng phát trin bn vng ti ba di tích .............................
Luận văn liên quan