Luận văn Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2011, nƣớc ta cơ bản là một nƣớc công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tế -xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định ra phƣơng án phát triển. Bởi vậy, tàu thủy là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp tàu thủy đang có những bƣớc tăng trƣởng và phát triển cao. Tuy nhiên sự cạnh tranh gay gắt của môi trƣờng kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trƣờng. Đối với Công ty nạo vét và xây dựng đƣờng thuỷ I, là một đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty xây dựng đƣờng thuỷ. Nguyên vật liệu của Công ty chiếm tỉ trọng tƣơng đối lớn trong việc tính giá thành sản phẩm, trong đó nhiên liệu lại giữ một vai trò chủ yếu. Do vậy lại càng không thể thiếu công tác kế toán và quản trị để xây dựng đƣợc một chu trình quản lý nguyên vật liệu một cách khoa học. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, sau một thời gian thực tập tại Công ty, trên cơ sở những kiến thức đã đƣợc học ở trƣờng, cùng vói sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo Bùi Thị Thúy và sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng tài chính kế toán, em đã chọn đề tài: " Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I ”

pdf99 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………  Luận văn Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 5 1-Sự cần thiết của đề tài: ông nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2011, nƣớc ta cơ bản là một nƣớc công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định ra phƣơng án phát triển. Bởi vậy, tàu thủy là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp tàu thủy đang có những bƣớc tăng trƣởng và phát triển cao. Tuy nhiên sự cạnh tranh gay gắt của môi trƣờng kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trƣờng. Đối với Công ty nạo vét và xây dựng đƣờng thuỷ I, là một đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty xây dựng đƣờng thuỷ. Nguyên vật liệu của Công ty chiếm tỉ trọng tƣơng đối lớn trong việc tính giá thành sản phẩm, trong đó nhiên liệu lại giữ một vai trò chủ yếu. Do vậy lại càng không thể thiếu công tác kế toán và quản trị để xây dựng đƣợc một chu trình quản lý nguyên vật liệu một cách khoa học. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, sau một thời gian thực tập tại Công ty, trên cơ sở những kiến thức đã đƣợc học ở trƣờng, cùng vói sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo Bùi Thị Thúy và sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng tài chính kế toán, em đã chọn đề tài: " Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I ” C Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 6 2-Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nguyên vật liệu là yếu tố chủ yếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trên thực tế vấn đề không chỉ đơn thuần là có và sử dụng nguyên vật liệu, mà điều quan trọng là phải sử dụng nhƣ thế nào có hiệu quả, tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng sản xuất hay thừa gây ứ động vốn. Bởi vì chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Muốn vậy phải có một chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với nguyên vật liệu từ khâu cung cấp cả về số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại và thời hạn cung cấp để đảm bảo hoạt động bình thƣờng của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nhất thiết phải xây dựng chu trình quản lý nguyên vật liệu một cách khoa học. 3-Kết cấu của khóa luận: Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, chuyên đề gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của công ty nạo vét và xây dựng đƣờng thủy I Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đƣờng thủy I Chƣơng 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đƣờng thủy I. Kết hợp với những kiến thức đã học cùng với sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo-Thạc sỹ Bùi Thị Thúy và sự giúp đỡ của cán bộ Ban kế toán của Công ty nạo vét và xây dựng đƣờng thủy I đã giúp em hoàn thành khóa luận này. Tuy nhiên do thời gian và trình độ có hạn nên khóa luận của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để bài viết của em đƣợc hoàn thiện hơn. H¶i Phßng, ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2011 Sinh viªn §µm ThÞ V©n Trang Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 7 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 1.1.1. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu: - Khái niệm vật liệu: Vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thƣờng xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng của sản phẩm đƣợc sản xuất. - Vai trò: là một yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu là thành phần chính để cấu tạo nên sản phẩm. Nguyên vật liệu đƣợc nhận diện dễ dàng trong sản phẩm vì nó tƣợng trƣng cho đặc tính dễ thấy lớn nhất của cái gì đã đƣợc sản xuất. Do vậy muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiến hành đƣợc đều đặn, liên tục phải thƣờng xuyên đảm bảo cho nó các loại nguyên vật liệu, năng lƣợng đủ về số lƣợng, kịp về thời gian, đúng về qui cách, phẩm chất. Đây là một vấn đề bắt buộc mà nếu thiếu thì không thể có quá trình sản xuất sản phẩm đƣợc. 1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý của nguyên vật liệu: a, Đặc điểm: Vật liệu là đối tƣợng lao động nên có đặc điểm là: tham gia vào một chu kỳ sản xuất, thay đổi hình dáng ban đầu sau quá trình sử dụng và chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phẩm đƣợc sản xuất ra. Thông thƣờng trong cấu tạo của giá thành sản phẩm thì chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng khá lớn nên việc sử dụng tiết kiệm vật liêu và sử dụng đúng mục đích, đúng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp giá thành sản phẩm và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sản xuất cần phải có nguyên vật liệu, năng lƣợng mới tồn tại đƣợc. Vì vậy đảm bảo nguyên vật liệu, năng lƣợng cho sản xuất là một tất yếu khách quan, một điều kiện chung của mọi nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên sẽ là một thiếu sót Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 8 nếu chỉ nhắc tới nguyên vật liệu mà lại không nhắc tới tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu. Nguyên nhân có thể tóm tắt nhƣ sau: -Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong một đơn vị sản phẩm so với các khoản mục chi phí sản xuất khác (lao động trực tiếp và sản xuất chung); -Số liệu chính xác về nguyên vật liệu có trong tay phải thƣờng xuyên phản ánh để xác định khi nào cần đặt mua tiếp với ngƣời bán vì nếu không sẽ làm gián đoạn sản xuất; -Một số sản phẩm cần nhiều loại nguyên vật liệu để sản xuất. Điều này đòi hỏi rất nhiều chứng từ gốc và các thủ tục kiểm tra để đảm bảo việc cung cấp nhịp nhàng và đồng bộ các loại nguyên liệu cho sản xuất. Tất cả các lý do này đòi hỏi sổ sách phải đƣợc lập một cách chính xác vì nếu không công ty sẽ rất khó mà xác định số nguyên vật liệu cần mua và lúc nào mua. Sổ sách chính xác và kiểm tra nội bộ tốt cũng đảm bảo tất cả nguyên vật liệu đƣợc cung cấp đầy đủ và đúng cho phân xƣởng sản xuất khi cần thiết. Công tác kiểm tra nội bộ qua hệ thống ghi sổ sách nhằm đảm bảo các nguồn vốn của công ty đƣợc sử dụng theo đúng kế hoạch. b, Vấn đề sử dụng nguyên vật liệu: Vấn đề sử dụng nguyên vật liệu hợp lý luôn là một vấn đề quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, vì vậy công tác quản lý nguyên vật liệu nhằm tối thiểu hóa chi phí, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp mà vẫn đạt đƣợc những yêu cầu về chất lƣợng luôn luôn là vấn đề quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. Do đó để đảm bảo công tác hạch toán đƣợc chính xác đòi hỏi chúng ta phải quản lý tốt và chặt chẽ từ mọi khâu: từ khâu thu mua, bảo quản tới khâu dự trữ và sử dụng. *Ở khâu thu mua: đòi hỏi phải quản lý tốt về mặt khối lƣợng, chất lƣợng, quy cách, chủng loại, kế hoạch thu mua theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là giá mua và chi phí mua. *Ở khâu bảo quản: việc tổ chức kho tàng bến bãi phải thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại nguyên vật liệu tránh hƣ hỏng, mất mát, hao hụt; đảm bảo an toàn chất lƣợng cho nguyên vật liệu. Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 9 *Ở khâu dự trữ: đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định đƣợc mức dự trữ tối đa, tối thiểu để đảm bảo nguồn cung ứng, sản xuất không bị ngừng trệ. *Ở khâu sử dụng: đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở định mức tiêu hao và dự toán chi phí có ý nghĩa trong việc hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy trong khâu này cần phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng nguyên vật liệu. Tóm lại, quản lý nguyên vật liệu từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý doanh nghiệp luôn đƣợc các nhà lãnh đạo quan tâm. 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán: - Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp vật liệu trên các mặt: số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại, giá trị và thời gian cung cấp; - Tính toán và phân bổ chính xác, kịp thời trị giá vật liệu xuất dùng cho các đối tƣợng khác nhau, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu hao vật liệu, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những trƣờng hợp sử dụng vật liệu sai mục đích, lãng phí; - Thƣờng xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức dự trữ vật liệu, phát hiện kịp thời các loại vật liệu ứ đọng, kém phẩm chất, chƣa cần dùng và có biện pháp giải phóng để thu hồi vốn nhanh chóng, hạn chế các thiệt hại; - Thực hiện việc kiểm kê vật liệu theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo về vật liệu, tham gia công tác phân tích và thực hiện kế hoạch thu mua, dự trữ, sử dụng vật liệu. 1.2. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp: 1.2.1. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu: 1.2.1.1. Sự cần thiết: Trong các DN, NVL bao gồm nhiều chủng loại khác nhau với nội dung kinh tế, công dụng trong quá trình sản xuất và tính năng lý, hóa khác nhau. Do đó, để có thể quản lý chặt chẽ và tổ chức hạch toán chi tiết với từng chủng loại NVL phục vụ cho yêu cầu quản lý, DN cần tiến hành NVL theo những tiêut hức thích hợp 1.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu: a, Căn cứ vào vai trò, công dụng của nguyên vật liệu: Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 10 Nguyên vật liệu đƣợc chia thành: - Nguyên liệu, vật liệu chính là đối tƣợng cấu thành nên thực thể sản phẩm. Các doanh nghiệp khác nhau thì sử dụng nguyên vật liệu chính không giống nhau, nhƣ: sắt thép trong các doanh nghiệp chế tạo máy, cơ khí; bông trong các nhà máy sợi; gạch, ngói, xi măng trong xây dựng cơ bản; hạt giống, phân bón trong nông nghiệp… - Nguyên liệu, vật liệu phụ là những loại vật liệu khi sử dụng chỉ có tác dụng phụ có thể làm tăng chất lƣợng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm hoặc đảm bảo cho các công cụ, dụng cụ hoạt động bình thƣờng nhƣ: thuốc nhuộm, thuốc tẩy, dầu nhờn. - Nhiên liệu là những loại vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lƣợng cho quá trình sản xuất sản phẩm, cho các phƣơng tiện máy móc thiết bị hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh nhƣ than, củi, xăng dầu, hơi đốt, khí đốt… - Phụ tùng thay thế là các loại phụ tùng, chi tiết đƣợc sử dụng để thay thế, sửa chữa những máy móc, thiết bị phƣơng tiện vận tải… - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm những vật liệu, thiết bị, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản. - Vật liệu khác: Là những loại vật liệu chƣa đƣợc xếp vào các loại trên, thƣờng là những vật liệu đƣợc loại ra từ quá trình sản xuất, hoặc phế liệu thu hồi từ thanh lý tài sản cố định. Cách phân loại này là cơ sở để xác định định mức tiêu hao, định mức dự trữ cho từng loại, từng thứ nguyên vật liệu; là cơ sở tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. b, Căn cứ vào nguồn hình thành: Nguyên vật liệu đƣợc chia thành: - Nguyên vật liệu nhập từ bên ngoài: Do mua ngoài, nhận góp vốn liên doanh, nhận biếu tặng… - Nguyên vật liệu tự chế: Do doanh nghiệp tự sản xuất. Cách phân loại này làm căn cứ cho việc lập kế hoạch thu mua và kế hoạch sản xuất nguyên vật liệu, là cơ sở để xác định trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho. c, Căn cứ vào mục đích sử dụng: Nguyên vật liệu đƣợc chia thành: - Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh: Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 11 + Nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất, chế tạo sản phẩm. + Nguyên vật liệu dùng cho quản lý ở các phân xƣởng, dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp. - Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu khác: + Nhƣợng bán. + Đem vốn góp liên doanh. + Đem biếu tặng. 1.2.1.3. Đánh giá nguyên vật liệu: a, Nguyên tắc đánh giá: nguyên vật liệu đƣợc đánh giá theo giá gốc, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc thận trọng (theo chuẩn mực 02- hàng tồn kho). Giá gốc hay đƣợc gọi là trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu, là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có đƣợc nguyên vật liệu ở địa điểm và trạng thái hiện vật. Nội dung giá gốc của nguyên vật liệu đƣợc xác định theo từng nguồn nhập b, Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho: là xác định giá trị thực tế của nguyên vật liệu theo những nguyên là việc xác định giá trị của nguyên vật liệu ở những thời điểm nhất định và theo những nguyên tắc nhất định tắc và phƣơng pháp nhất định Theo chuẩn mực kế toán số 02, hàng tồn kho đƣợc tính theo giá gốc. Trƣờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc thấp hơn giá gốc thì đƣợc tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc. *) Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí thu mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh có đƣợc hàng tồn kho ở thời điểm hiện tại. *) Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm: giá mua, các loại thuế không đƣợc hoàn lại; chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thƣơng mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất đƣợc loại trừ khỏi chi phí thu mua. *) Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm: Những chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm sản xuất nhƣ chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 12 chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên vật liệu thành thành phẩm. *) Chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh tính vào giá gốc hàng tồn kho bao gồm các khoản chi phí khác ngoài chi phí mua và chi phí chế biến hàng tồn kho. *) Chi phí không đƣợc tính vào hàng tồn kho bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thƣờng. - Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản trong quá trình mua hàng. Trên thực tế, nguyên vật liệu của doanh nghiệp đƣợc hình thành từ các nguồn khác nhau nhƣ: mua ngoài, nhập kho tự sản xuất, nhập do thuê ngoài gia công chế biến, nhập do nhận vốn góp liên doanh, nhập do đƣợc cấp do đó mà giá thực tế nhập kho cũng khác nhau: *Nguyên vật liệu nhập do mua ngoài: Giá thực tế nhập kho = Giá mua ghi trên hóa đơn + Các khoản thuế nhập khẩu, thuế khác (nếu có) + Chi phí thu mua (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, thuê kho) - Các khoản giảm giá đƣợc hƣởng (chiết khấu thƣơng mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán) Trong đó giá mua ghi trên hóa đơn đƣợc xác định nhƣ sau: + Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tƣợng nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thì giá trị nguyên vật liệu mua vào là giá mua thực tế không bao gồm thuế GTGT đầu vào. + Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tƣợng nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp và cơ sở kinh doanh không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT thì giá trị nguyên vật liệu mua vào là tổng giá thanh toán phải trả cho ngƣời bán (bao gồm cả thuế GTGT đầu vào). *Nguyên vật liệu do doanh nghiệp tự gia công: Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 13 Giá thực tế nhập kho = Giá thực tế vật liệu xuất gia công, chế biến + Chi phí gia công chế biến *Nguyên vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến: Giá thực tế nhập kho = = Giá thực tế vật liệu xuất thuê ngoài gia công + + Chi phí vận chuyển bốc dỡ thuê kho + Chi phí phải trả cho bên nhận gia công *Nguyên vật liệu nhận góp từ đơn vị khác: Giá thực tế nguyên vật liệu nhận góp vốn là giá do hội đồng liên doanh đánh giá và công nhận. *Nguyên vật liệu nhận viện trợ và tặng thưởng: Giá thực tế nguyên vật liệu là giá của hàng hóa cùng loại trên thị trƣờng tƣơng đƣơng do hội đồng giao nhận xác định. *Đối với phế liệu thu hồi: Giá thực tế của phế liệu thu hồi là giá đƣợc ƣớc tính có thể sử dụng đƣợc hay giá trị thu hồi tối thiểu. c, Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho: - Do nguyên vật liệu của doanh nghiệp đƣợc nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, vào những khoảng thời gian khác nhau nên giá thực tế nhập kho cũng khác nhau. Vì vậy khi xuất kho phải tính toán, xác định đƣợc giá thực tế xuất kho cho các yêu cầu và đối tƣợng sử dụng khác nhau. - Theo chuẩn mực kế toán số 02 về hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đƣợc áp dụng theo các phƣơng pháp khác nhau, tuy nhiên khi doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp nào thì phải đảm bảo tính nhất quán trong một niên độ kế toán. - Một số phƣơng pháp tính giá xuất kho chủ yếu: *Phương pháp giá đích danh Theo phƣơng pháp này thì hàng tồn kho thuộc lô hàng nào thì lấy đúng đơn giá nhập thực tế của chính lô hàng đó để tính giá thực tế của hàng xuất kho. Giá trị của Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 14 những lô hàng còn trong kho đƣợc tính theo số lƣợng thực tế của những lô hàng và đơn giá của chính những lô hàng đó và tổng hợp lại. *Phương pháp bình quân gia quyền: Theo phƣơng pháp này, giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho đƣợc tính dựa trên cơ sở số lƣợng thực xuất trong kỳ và đơn giá bình quân. Công thức tính: Giá thực tế xuất kho = Số lƣợng thực tế xuất kho X Giá bình quân một đơn vị sản phẩm Trong đó giá bình quân đơn vị đƣợc tính theo từng phƣơng pháp sau: Giá bình quân đơn vị cả kỳ dự trữ (tháng, quý): Giá bình quân đơn vị cả kỳ dự trữ = Trị giá vật liệu tồn đầu kỳ + Trị giá vật liệu nhập trong kỳ Lƣợng vật liệu tồn đầu kỳ + Lƣợng vật liệu nhập trong kỳ Phƣơng pháp này mặc dù tính toán đơn giản và kịp thời phản ánh đƣợc tình hình nhập vật liệu trong kỳ và số lƣợng tồn đầu kỳ nhƣng không chính xác vì không tính đến sự biến động của vật liệu trong kỳ mà dồn vào cuối tháng. Giá bình quân đơn vị cuối kỳ trƣớc (đầu kỳ này): Giá bình quân đơn vị = Trị giá thực tế vật liệu tồn cuối kỳ trƣớc (đầu kỳ này) Số lƣợng vật liệu tồn cuối kỳ trƣớc (đầu kỳ này) Phƣơng pháp này có ƣu điểm phản ánh tình hình xuất dùng vật liệu trong kỳ tuy nhiên do không đề cập đến giá cả vật liệu phát sinh kỳ này nên độ chính xác không cao. Giá bình quân đơn vị sau mỗi lần nhập: Khóa luận tốt nghiệp năm 2011 Sinh viên: Đàm Thị Vân Trang – QT1105K 15 Hệ số giá (H) Trị giá thực tế NVL tồn đầu kỳ Trị giá thực tế NVL nhập trong kỳ Trị giá hạch toán NVL tồn đầu kỳ Trị giá hạch toán NVL nhập trong kỳ Trị giá thực tế vật liệu trƣớc và sau đợt nhập Giá bình quân = đơn vị Lƣợng thực tế vật liệu trƣớc và sau đợt nhập Phƣơng pháp này có độ chính xác cao hơn và khắc phục đƣợc nhƣợc điểm của hai phƣơng pháp trên nhƣng lại tốn nhiều công sức vì sau mỗi lần nhập lại phải tính lại giá vật liệu. *Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO): Theo phƣơng pháp này thì lô hàng nào nhập trƣớc sẽ đƣợc xuất trƣớc và lấy đơn giá mua thực tế lần nhập đó để tính trị giá hàng xuất kho, số còn lại tính theo đơn giá của lần nhập tiếp theo. Trị giá tồn kho cuối kỳ đƣợc tính theo số lƣợng hàng tồn kho và đơn giá của những lô hàng nhập sau cùng. *Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO): Theo phƣơng pháp này thì lô hàng nào nhập sau sẽ đƣợc xuất trƣớc. Căn cứ vào
Luận văn liên quan