Luận văn Giao diện PC với các KIT vi điều khiển qua cổng COM

Nhiệt độ là trạng thái cơ bản của vật chất, nó đặc trưng cho mức độ nóng lạnh của vật chất. Bản chất của nhiệt độ là do sự chuyển động của các phần tử gây nên, chuyển động càng nhanh vật chất càng nóng, chuyển động của các phần tử liên quan mật thiết đến nhiệt độ . Do đó người ta gọi chuyển động giữa các phần tử là chuyển động nhiệt . Nhiệt độ luôn truyền từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp, có nhiều cách truyền nhiệt như : đối lưu, tiếp xúc hay bức xạ . Tốc độ truyền nhiệt phụ thuộc vào mức độ chênh lệch giữa nhiệt độ và hệ số truyền nhiệt . Do tính chất truyền nhiệt mà nguồn nhiệt luôn bị mất nhiệt ra môi trường xung quanh .

doc79 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giao diện PC với các KIT vi điều khiển qua cổng COM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN I CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT CHÖÔNG 1 CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ KHAÙI NIEÄM VEÀ NHIEÄT ÑOÄ Nhieät ñoä laø traïng thaùi cô baûn cuûa vaät chaát, noù ñaëc tröng cho möùc ñoä noùng laïnh cuûa vaät chaát. Baûn chaát cuûa nhieät ñoä laø do söï chuyeån ñoäng cuûa caùc phaàn töû gaây neân, chuyeån ñoäng caøng nhanh vaät chaát caøng noùng, chuyeån ñoäng cuûa caùc phaàn töû lieân quan maät thieát ñeán nhieät ñoä . Do ñoù ngöôøi ta goïi chuyeån ñoäng giöõa caùc phaàn töû laø chuyeån ñoäng nhieät . Nhieät ñoä luoân truyeàn töø nôi coù nhieät ñoä cao ñeán nôi coù nhieät ñoä thaáp, coù nhieàu caùch truyeàn nhieät nhö : ñoái löu, tieáp xuùc hay böùc xaï . Toác ñoä truyeàn nhieät phuï thuoäc vaøo möùc ñoä cheânh leäch giöõa nhieät ñoä vaø heä soá truyeàn nhieät . Do tính chaát truyeàn nhieät maø nguoàn nhieät luoân bò maát nhieät ra moâi tröôøng xung quanh . CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑO NHIEÄT ÑOÄ Ñeå ño nhieät ñoä, ngöôøi ta thöôøng döïa treân caùc nguyeân lyù sau : Döïa treân söï giaõn nôû Döïa treân ñaëc tính giaõn nôû cuûa moät soá vaät lieäu theo söï thay ñoåi nhieät ñoä maø ngöôøi ta xaùc ñònh ñöôïc nhieät ñoä döïa treân moät möùc chuaån ñaõ ñònh tröôùc . Vaät lieäu thöôøng duøng laø Platin, thuûy ngaân, coàn, … Taàm nhieät ño giôùi haïn döôùi 1000oC . Döïa treân söï thay ñoåi ñoä daãn ñieän cuûa vaät lieäu theo nhieät ñoä Döïa treân ñaëc tính naøy, ta tính ñöôïc doøng ñieän töông öùng vôùi moät möùc nhieät ñoä naøo ñoù . Nguyeân lyù naøy ñöôïc öùng duïng döôùi nhieàu daïng : Daïng thay ñoåi ñieän trôû theo nhieät : taàm ño (-200oC ÷ -650oC) Daïng baùn daãn : Taàm ño -100oC ÷ -1200oC Daïng caëp nhieät ñieän : taàm ño -270oC ÷ -2500oC Döïa treân söï böùc xaï cuûa vaät lieäu khi bò gia nhieät Caùc vaät lieäu khi bò gia nhieät seõ böùc xaï, döïa treân ñaëc tính naøy ta ño ñoä böùc xaï vaø tính ra nhieät ñoä treân vaät lieäu . Taàm nhieät ñoä > 100oC . Ñeå ño nhieät ñoä coù nhieàu phöông phaùp Phöông phaùp ño tröïc tieáp baèng nhieät keá thoâng thöôøng Chæ ño ôû taàm nhieät ñoä thaáp, döôùi 1000oC . Phöông phaùp naøy ñôn giaûn, reû tieàn, ñoïc tröïc tieáp giaù trò nhieät ñoä . Tuy nhieân sai soá lôùn khoâng thích hôïp trong coâng ngheä caàn söï chính xaùc cao . Phöông phaùp ño baèng caûm bieán ñieän töû Döïa vaøo ñaëc tính daãn ñieän khi nhieät ñoä bieán thieân cuûa moät soá chaát baùn daãn, ngöôøi ta cheá taïo caùc boä caûm bieán ñieän töû, nhieät trôû cuûa caùc boä caûm bieán naøy coù ñoä chính xaùc töông ñoái, giaù thaønh reû . Tuy nhieân, taàm nhieät ñoä hoaït ñoäng cuõng khoâng cao laém, khoaûng döôùi 1000oC. Tín hieäu thu ñöôïc laø tín hieäu daïng Analog, raát nhoû phaûi ñöôïc khueách ñaïi vaø xöû lyù môùi söû duïng ñöôïc . Trong ñieän töû duøng vi maïch LM–335 ñeå caûm bieán nhieät ñoä LM 335 Khueách ñaïi Laáy giaù trò ñieän aùp ñeå ñieàu khieån, hieån thò Phöông phaùp ño baèng caëp nhieät Ñaây laø phöông phaùp ño qua trung gian, giaù trò ñieän coù theå ño ñöôïc ôû taàm nhieät ñoä cao töø 200oC ÷ 2000oC . Tín hieäu thu ñöôïc cuõng phaûi qua khaâu xöû lyù ñaëc bieät nhö khueách ñaïi, bieán ñoåi A/D . Phöông phaùp naøy coù ñoä chính xaùc cao. Caùc phöông phaùp ño khaùc Ngoaøi ra, ngöôøi ta coøn nhieàu phöông phaùp ño ñaëc bieät ñeå ño nhieät ñoä ôû nhöõng nôi coù nhieät ñoä quaù cao hoaëc nôi coù tính chaát ñaëc bieät : Ño qua tia hoàng ngoaïi . Trong ñeà taøi naøy ta duøng phöông phaùp caûm bieán ñieän töû (hoï IC LM 335 ) ñeå ño nhieät ñoä . Caùc thang ño nhieät ñoä Ñeå ño nhieät ñoä, Ngöôøi ta duøng nhieàu thang ño tuøy vaøo lónh vöïc öùng duïng vaø quy ñònh cuûa töøng quoác gia . Coù 4 daïng thang chia nhieät ñoä hay duøng nhaát laø : Thang chia Celcius (oC), thang chia Kelvin (oK), thang chia Fahrenhiet (oF) vaø thang chia Reùaumur (oR) . Thang chia Celcius Thang chia nhieät ñoä naøy do Anders Celcius (1701 – 1744) ñöa ra, nhieät ñoä ñoâng ñaëc vaø nhieät ñoä soâi cuûa aùp suaát khí quyeån bình thöôøng ñöôïc laáy laøm ñieåm goác . Khoaûng thang chia nhieät ñoä giöõa hai ñieåm ñoù ñöôïc chia thaønh 100 phaàn baèng nhau . Nhieät ñoä ñoâng ñaëc cuûa nöôùc trong thang chia Celcius ñöôïc laáy laø 0oC . Thang chia nhieät ñoä tuyeät ñoái Kelvin Thang chia nhieät ñoä tuyeät ñoái do William Thomson (Lord Kelvin) ñöa ra coù lieân heä vôùi Celcius bôûi ñaúng thöùc : ToK = ToC + 273, 15 Ñoä khoâng cuûa thang chia tuyeät ñoái theo Kelvin: ToK = 0 töông öùng vôùi nhieät ñoä to = -273,15oC vaø ñöôïc goïi laø khoâng tuyeät ñoái (oK) . Ñoù laø nhieät ñoä taïi ñoù chuyeån ñoäng nhieät hoån loaïn cuûa caùc phaân töû khí lyù töôûng seõ ngöøng laïi, töùc laø khí lyù töôûng ôû 0oK seõ thaønh vaät raén . Thang chia nhieät ñoä Fahreinheit Ñoä chia trong thang chia cuûa Fahreinheit laø 0, 01 khoaûng nhieät ñoä giöõa nhieät ñoä tan cuûa hoãn hôïp tuyeát vaø Amoniclorua vôùi nhieät ñoä bình thöôøng cuûa cô theå con ngöôøi . Theo thang chia naøy, nhieät ñoä tan cuûa baêng (oC) laø 32oF vaø nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc ôû aùp suaát bình thöôøng (100oC) laø 212oF . Khoaûng nhieät ñoä töø nhieät ñoä tan cuûa tuyeát ñeán nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc ñöôïc xaùc ñònh trong thang chia Fahreinheit laø 180oF . Thang chia nhieät ñoä Reùaumur Nhieät ñoä chia trong thang chia cuûa Reùaumur ñöôïc laáy laø nhieät ñoä tan cuûa tuyeát hay baêng nhö thang chia Celcius, nhöng ñoä chia ñöôïc laáy baèng 1/80 khoaûng nhieät ñoä giöõa ñoä tan cuûa tuyeát vaø nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc ôû aùp suaát bình thöôøng . Nhö vaäy, khoaûng töø nhieät ñoä tan cuûa tuyeát ñeán nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc ñöôïc xaùc ñònh trong thang chia Reùaumur laø 80oR . Bieåu thöùc chuyeån ñoåi töø thang chia nhieät ñoä naøy sang thang chia nhieät ñoä khaùc coù daïng CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ Toång quan veà caûm bieán nhieät ñoä Caûm bieán nhieät ñoä laø duïng cuï chuyeån ñoåi ñaïi löôïng nhieät thaønh caùc ñaïi löôïng vaät lyù khaùc chaúng haïn nhö ñieän, aùp suaát, ñoä giaõn nôû daøi, ñoä giaõn nôû khoái, ñieän trôû, … Caûm bieán nhieät ñoä laø phaàn töû khoâng theå thieáu trong baát kyø heä thoáng ño löôøng ñieàu khieån nhieät ñoä naøo. Caûm bieán nhieät ñoä coù khaû naêng nhaän bieát ñöôïc tín hieäu nhieät ñoä moät caùch chính xaùc, trung thöïc vaø chuyeån ñoåi thaønh tín hieäu coù theå ño löôøng ñöôïc nhö ñieän aùp, doøng ñieän, ñieän trôû, theå tích, aùp suaát, … Caùc thoâng soá caûm bieán nhieät Thoâng soá caáu taïo : ñöôïc quyeát ñònh do nhaø saûn xuaát vaø phuï thuoäc vaøo töøng loaïi caûm bieán. Thoâng soá söû duïng : bao goàm caùc yeáu toá sau Khoaûng laøm vieäc : laø khoaûng nhieät ñoä maø caûm bieán coù khaû naêng khi chöa bò baõo hoøa . Khoaûng laøm vieäc cao hay thaáp laø do tính chaát caáu taïo vaø tính lyù hoùa cuûa töøng loaïi caûm bieán qui ñònh . Ñoä nhaïy: ñöôïc ñònh nghóa df: söï thay ñoåi ñaïi löôïng ño cuûa caûm bieán . dx : söï thay ñoåi ñaïi löôïng vaät lyù. Ngöôõng ñoä nhaïy: laø möùc thaáp nhaát maø caûm bieán coù theå phaùt hieän ñöôïc . Tính treã : coøn goïi laø quaùn tính cuûa caûm bieán. Tính treã cuûa caûm bieán taïo ra sai soá cuûa pheùp ño. Toác ñoä thay ñoåi cuûa ñaïi löôïng ño phaûi phuø hôïp vôùi tính treã cuûa caûm bieán. Neáu ñaïi löôïng ño thay ñoåi quaù nhanh maø quaùn tính cuûa caûm bieán lôùn thì khoâng theå ño chính xaùc ñöôïc. Moïi caûm bieán ñeàu coù tính treã do aûnh höôûng cuûa voû baûo veä. Caùc loaïi caûm bieán thoâng duïng Caëp nhieät ñieän Caëp nhieät ñieän laø duïng cuï ño nhieät ñoä thöôøng ñöôïc söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp. Cô sôû cheá taïo caëp nhieät ñieän döïa treân caùc nguyeân lyù sau : Hieäu öùng Thomson : qua moät daây daãn coù doøng ñieän I vaø hieäu nhieät treân daây laø T1-T2 thì seõ coù moät söï haáp thuï hay toûa nhieät. Hieäu öùng Pentier : khi coù doøng ñieän ñi qua moät moái noái cuûa hai daây daãn thì taïi vò trí moái noái seõ coù söï haáp thuï hay toûa nhieät. Hieäu öùng Seebeck: trong moät daây daãn baát kyø, khi coù söï cheânh leäch nhieät ñoä taïi moät ñieåm thì ngay taïi ñieåm ñoù seõ xuaát hieän moät suaát ñieän ñoäng Ñònh luaät Macmut: trong moät maïch ñieän kín cuûa daây daãn ñoàng nhaát baát kyø, söï phaân boá nhieät ñoä ra sao, suaát ñieän ñoäng toång coäng cuûa maïch luoân baèng khoâng . Caáu taïo caëp nhieät ñieän Caëp nhieät ñieän ñöôïc cheá taïo baèng hai sôïi kim loaïi khaùc nhau vaø coù ít nhaát laø hai moái noái. Moät ñaàu ñöôïc giöõ ôû nhieät ñoä chuaån goïi laø ñaàu ra, ñaàu coøn laïi tieáp xuùc vôùi ñoái töôïng ño. Caëp nhieät ñieän coù cöïc döông vaø cöïc aâm, cöïc döông thöôøng ñaùnh daáu maøu ñoû Tuøy theo vaät lieäu cheá taïo, caëp nhieät ñieän ñöôïc phaân thaønh caùc loaïi sau: 20 40 30 50 10 1800 1400 1000 600 200 60 T (0C) 70 E(mV) R J T K S E B E J K T E: Chromel/constantan J: Saét/constantan T: Ñoàng/constantan K: Chromel/Alumel R: Platin-Rodi(13%)/Platin S: Platin-Rodi(10%)/Platin B: Platin-Rodi(30%)/Platin-Rodi(6%) Vaät lieäu caáu taïo Veà nguyeân taéc, khi ñoát noùng moái haøn cuûa hai kim loaïi baát kyø ñeàu phaùt sinh moät suaát ñieän ñoäng nhieät . Nhöng khoâng phaûi taát caû caùc kim loaïi vaø hôïp kim naøo cuõng ñeàu duøng laøm caëp nhieät ñöôïc .Vaät lieäu laøm caëp nhieät ñieän ñoøi hoûi moät soá yeâu caàu sau : Ñoä tinh khieát cao. Tính choáng aên moøn toát. Ñoä noùng chaûy cao hôn nhieät moâi tröôøng caàn ño. Moät soá tính chaát chuû yeáu nhö :daãn ñieän, daãn nhieät toát. Tính laëp laïi trong khoaûng moät thôøi gian daøi. Ngoaøi ra ñoä chính xaùc cuûa caëp nhieät ñieän coøn phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cheá taïo vaø lyù tính cuûa moâi tröôøng ño. Caùch söû duïng Ñeå caëp nhieät ñieän coù theå laøm vieäc toát vaø laâu beàn , khi söû duïng caàn löu yù: Caëp nhieät ñieän caàn coù voû baûo veä ñeå choáng taùc ñoäng xaâm thöïc cuûa moâi tröôøng, yeâu caàu ñoái vôùi voû boïc laø caùch ñieän nhöng khoâng caùch nhieät. Phaûi ñaët caëp nhieät ôû nôi thích hôïp vì thöôøng laø nhieät khoâng phaân boá ñeàu. Vò trí laép ñaët phaûi traùnh choã coù töø tröôøng, ñieän tröôøng maïnh. Ñeå caëp nhieät thaúng ñöùng, ñeà phoøng oáng baûo veä bò bieán daïng do nhieät cao. Neân laép ñaët daây buø vaøo oáng saét noái ñaát ñeå traùnh nhieãu . Nhieät keá ñieän trôû Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa nhieät keá laø döïa vaøo söï thay ñoåi ñieän trôû theo nhieät ñoä cuûa caùc vaät lieäu daãn ñieän. Nhieät ñieän trôû kim loaïi Caáu taïo Vaät lieäu caáu taïo ñieän trôû kim loaïi ñoøi hoûi caùc yeâu caàu sau: Heä soá nhieät lôùn. Ñieän trôû suaát lôùn. Tính oån ñònh lyù hoùa toát. Tính thuaàn khieát. Ñoä nhaïy Ñoä nhaïy S cuûa nhieät ñieän trôû kim loaïi coù daïng sau: a : laø heä soá nhieät ñieän trôû. R : laø ñieän trôû ôû 0oC. Heä soá nhieät ñieän trôû Heä soá nhieät ñieän trôû cuûa kim loaïi seõ tính nhö sau Heä soá nhieät a phuï thuoäc vaøo tính ñoàng nhaát cuûa kim loaïi . Nhieät ñieän trôû baùn daãn Thay ñoåi nhieät ñoä ñöôïc cheá taïo baèng chaát baùn daãn thöôøng goïi laø Thermistor. Thaønh phaàn chính cuûa Thermistor laø boät cuûa caùc oxyt kim loaïi nhö Maùy nghieàn bi,Fe,Ni…,hoaëc caùc hoãn hôïp tinh cheá nhö MgAl2O4 ,Zn2TiO4 … Phaân loaïi Nhieät ñieän trôû baùn daãn ñöôïc chia thaønh hai loaïi : Nhieät ñieän trôû Pct :laø loaïi nhieät ñieän trôû coù heä soá nhieät döông, nghóa laø nhieät ñoä taêng thì R giaûm. Nhieät ñieän trôû Nct: thaønh phaàn chính laø boät kim loaïi nhö: MnAl2O4 vaø Zn2TiO4. Ñoä tin caäy cuûa nhieät ñieän trôû baùn daãn phuï thuoäc vaøo ñoä tinh khieát cuûa vaät lieäu cheá taïo. Nct thöôøng coù hình daïng nhö:daïng haït, daïng dóa, daïng khoen. Heä soá thu nhieät ñoä Thermistor seõ bò ñoát noùng khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh taêng töø nhieät ñoä T0 ñeán T, nhö vaäy laø nhieät ñieän trôû ñaõ tieâu thuï ñöôïc moät coâng suaát theo coâng thöùc nhö sau: W= C(T-T0) C : laø heä soá thu nhieät cuûa ñieän trôû, laø naêng löôïng caàn thieát ñeå laøm taêng nhieät ñoä cuûa Thermistor leân 1oC so vôùi nhieät ñoä xung quanh, coù ñôn vò laø wm/oC . Caùch söû duïng Khi söû duïng nhieät keá khoâng neân duøng nhieät ñieän trôû ôû nhieät ñoä quaù cao hay quaù thaáp laøm cô caáu tinh theå kim loaïi thay ñoåi, cuõng khoâng neân ñeå nôi quaù aåm seõ taïo ñieàu kieän cho ñieän trôû ræ, khoâng kieåm soaùt ñöôïc . Khoâng neân ñaët ñieän trôû kim loaïi nôi coù chaán ñoäng rung hay va ñaäp . Caùc öu ñieåm Coù ñoä chính xaùc cao, coù theå keát noái vôùi maùy tính… IC caûm bieán nhieät ñoä Ñaây laø maïch tích hôïp nhaän tín hieäu nhieät ñoä chuyeån ñoåi thaønh ñieän, cho pheùp ño ñöôïc ôû daïng bieán aùp hay doøng . Moät soá loaïi IC caûm bieán thoâng duïng : LX5700, LX135, LM235, LM335, AD590, LM134, … Trong ñeà taøi naøy, duøng caûm bieán nhieät LM335 . CHÖÔNG 2 SÖÛ DUÏNG PORT NOÁI TIEÁP TRUYEÀN THOÂNG NOÁI TIEÁP Ta coù theå thöïc hieän truyeàn döõ lieäu giöõa maùy tính vaø vi xöû lyù theo nhieàu chuaån khaùc nhau . Vì trong luaän vaên naøy söû duïng ñeán vieäc thu phaùt döõ lieäu theo kieåu noái tieáp neân caàn phaûi khaùi quaùt vaøi neùt veà caùc chuaån truyeàn thoâng . Truyeàn thoâng noái tieáp laø vieäc thu phaùt döõ lieäu ôû daïng chuoãi caùc xung ñieän – goïi laø caùc bit . Hieäp hoäi ñieän töû coâng nghieäp (EIA) ñöa ra caùc chuaån truyeàn thoâng khaùc nhau nhö : RS 232-C, RS-422, RS-423, RS-485, RS-449, … Kyù hieäu RS laø vieát taét cuûa Recommended Standard, nghóa laø tieâu chuaån khuyeán caùo . Vieäc truyeàn döõ lieäu noái tieáp theo chuaån RS-232 coù öu ñieåm hôn truyeàn song song: Möùc ñieän aùp hoaït ñoäng laø +12V vaø –12V, khoaûng caùch truyeàn xa hôn, ít nhieãu hôn. Vieäc trao ñoåi döõ lieäu dieãn ra treân hai ñöôøng daãn TxD vaø RxD, möùc tín hieäu treân chaân ra RxD tuøy thuoäc vaøo ñöôøng daãn TxD vaø thöôøng naèm trong khoaûng –12V ñeán +12V, caùc bit döõ lieäu ñöôïc ñaûo ngöôïc laïi. Möùc cao naèm giöõa –3V vaø –12V, möùc thaáp naèm giöõa +3V vaø +12V. ÔÛ traïng thaùi tónh, treân ñöôøng daây coù ñieän aùp laø –12V. Moät chuoãi döõ lieäu truyeàn ñi ñöôïc baét ñaàu baèng moät bit khôûi ñaàu, tieáp theo ñoù laø caùc bit döõ lieäu, bit thaáp nhaát ñi tröôùc. Soá bit döõ lieäu naèm trong khoaûng 5 ñeán 8 bit, tieáp ñoù laø bit kieåm tra chaún leû vaø cuoái cuøng laø bit keát thuùc (Stop bit). Toác ñoä truyeàn ñöôïc thieát laäp baèng tham soá Baud Rate, laø soá bit truyeàn ñi trong 1 giaây, thoâng thöôøng laø 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 vaø 19200 . Vieäc thieát laäp caùc thoâng soá truyeàn noái tieáp ñöôïc thöïc hieän baèng caùch thay ñoåi caùc giaù trò trong caùc thanh ghi phuïc vuï truyeàn noái tieáp. Baûn ñoà thanh ghi noäi cuûa boä thu phaùt noái tieáp UART-8250 (khoâng ñoàng boä). Register Name Code COM1 COM2 COM3 COM4 Function Transmitter Holding Register THR 3F8H 2F8H 3E8H 2E8H OUTPUT Receiver Data Register RDR 3F8H 2F8H 3E8H 2E8H INPUT Baud Rate Divisor (LSB) BRDL 3F8H 2F8H 3E8H 2E8H OUTPUT Baud Rate Divisor (MSB) BRDH 3F9H 2F9H 3E9H 2E9H OUTPUT Interrupt Enable Register IER 3F9H 2F9H 3E9H 2E9H OUTPUT Interrupt ID Register IID 3FAH 2FAH 3EAH 2EAH INPUT Line Control Register LCR 3FBH 2FBH 3EBH 2EBH OUTPUT Modem Control Register MDC 3FCH 2FCH 3ECH 2ECH OUTPUT Line Status Register LSR 3FDH 2FDH 3EDH 2EDH INPUT Modem Status Register MSR 3FEH 2FEH 3EEH 2EEH INPUT Thanh ghi ñieàu khieån ñöôøng truyeàn (Line Control Register) Bit Bit cao cuûa thanh ghi naøy goïi laø bit choát, truy xuaát heä soá chia. Neáu bit naøy ñöôïc ñaët leân 1 thì giaù trò ôû thanh ghi cô sôû ñöôïc truy xuaát laøm byte thaáp cuûa thanh ghi heä soá chia choïn toác ñoä truyeàn, vaø giaù trò ôû thanh ghi cô sôû +1 seõ ñöôïc truy xuaát laøm byte cao cuûa thanh ghi heä soá chia choïn toác ñoä truyeàn. Neáu bit naøy ñöôïc xoùa veà 0 thì thanh ghi cô sôû seõ thaønh thanh ghi ñeäm thu phaùt. 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit Noäi dung Bit 0 Bit 1 00 : 5 bit data ; 01 : 6 bit data 10 : 7 bit data ; 11 : 8 bit data Bit 2 0 : 1 bit stop 1 : 1,5 hay 2 bit stop Bit 3 0 : khoâng kieåm tra parity 1 : kieåm tra parity Bit 4 1 : kieåm tra parity chaün 0 : kieåm tra parity leû Bit 5 1 : neáu bit 4 = 1; 0 : neáu bit 4 = 0 Bit 6 Cho pheùp caám ñöôøng truyeàn noái tieáp 1 : ngoõ ra bò xoaù traéng ; 0 : caám Bit 7 1 : choïn soá chia;0 : boä ñeäm thu, phaùt Thanh ghi ñieàu khieån MODEM (Modem Control Register) Thanh ghi ñieàu khieån MODEM duøng ñeå ñaët giao thöùc baét tay khi truyeàn thoâng söû duïng MODEM. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit Noäi dung Bit 0 Data Terminal Ready 1 : DTR Active; 0 : DTR Inactive Bit 1 Request to Send; 1 : RTS Active; 0 : RTS Inactive Bit 2 Output 1 (spare signal) 1 : OUT 1 : Active; 0 : OUT 1 Inactive Bit 3 Output 2 (Interrupt Enable Signal) 1 : Communication Interrupt Active 0 : Communication Interrupt Inactive Bit 4 Loopback Feature 1 : Transmitter output looped back to receiver register 0 : Normal Operation Bit 5,6,7 0,0,0 Thanh ghi traïng thaùi ñöôøng truyeàn (Line Status Register) Baùo cho maùy tính bieát thoâng tin, traïng thaùi cuûa döõ lieäu truyeàn ñi. Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit Noäi dung Bit 0 1 : Coù döõ lieäu trong boä ñeäm nhaän Bit 1 1 : Overrun Error Bit 2 1 : Parity Error Bit 3 1 : Framing Error Bit 4 1 : Baùo ngaét (ñöôøng truyeàn troáng ) Bit 5 1 : Thanh ghi phaùt troáng Bit 6 1 : Thanh ghi dòch vaø thanh ghi phaùt troáng 0 : Thanh ghi dòch coøn chöùa döõ lieäu Bit 7 0 Chuaån RS-232 Chuaån RS-232 laàn ñaàu tieân ñöôïc giôùi thieäu vaøo naêm 1962 do hieäp hoäi kyõ thuaät ñieän töû EIA (Electronics Industries Association) nhö laø chuaån giao tieáp truyeàn thoâng giöõa maùy tính vaø moät thieát bò ngoaïi vi (modem, maùy veõ, mouse, maùy tính khaùc,……). Giao tieáp RS-232 laø giao dieän phoå bieán roäng raõi nhaát. Ngöôøi duøng maùy tính PC coøn goïi coång naøy laø COM 1, coøn COM 2 ñeå töï do cho caùc öùng duïng khaùc. Gioáng nhö coång maùy in, coång noái tieáp RS-232 ñöôïc söû duïng moät caùch raát thuaän tieän cho muïc ñích ño löôøng vaø ñieàu khieån. Vieäc truyeàn döõ lieäu qua RS-232 ñöôïc tieán haønh theo caùch noái tieáp, nghóa laø caùc bit döõ lieäu ñöôïc göûi ñi noái tieáp nhau treân moät ñöôøng truyeàn daãn . Tröôùc heát, loaïi truyeàn naøy coù theå duøng cho nhöõng khoaûng caùch lôùn hôn, bôûi vì caùc khaû naêng gaây nhieãu nhoû ñaùng keå hôn laø duøng coång song song. Vieäc duøng coång song song coù moät nhöôïc ñieåm ñaùng keå laø caùp truyeàn duøng quaù nhieàu sôïi, vaø vì vaäy raát ñaét tieàn. Hôn nöõa tín hieäu naèm trong khoaûng 0 - 5V toû ra khoâng thích öùng vôùi khoaûng caùch lôùn. Coång noái tieáp RS-232 khoâng phaûi laø moät heä thoáng Bus, noù cho pheùp deã daøng taïo ra lieân keát döôùi hình thöùc ñieåm noái ñieåm giöõa hai maùy caàn trao ñoåi thoâng tin vôùi nhau, moät thaønh phaàn thöù ba khoâng theå tham gia vaøo cuoäc trao ñoåi thoâng tin naøy . Coång COM 25 chaân Coång COM 9 chaân Baûng saép xeáp chaân cuûa coång noái tieáp ôû maùy tính 9 chaân 25 chaân Chöùc naêng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 3 2 20 7 6 4 5 22 DCD _ Data Carrier Detect (Loái vaøo) RxD _ Receive Data (Loái vaøo) TxD _ Transmit Data (Loái ra) DTR _ Data Terminal Ready (Loái ra) GND _ Ground (Noái ñaát) DSR _ Data Set Ready (Loái vaøo) RTS _ Request to Send (Loái ra) CTS _ Clear to Send (Loái vaøo) RI _ Ring Indicator (Loái ra) Vieäc truyeàn döõ lieäu xaûy ra treân hai ñöôøng daãn. Qua chaân caém ra TxD, maùy tính gôûi döõ lieäu cuûa noù ñeán caùc thieát bò khaùc. Trong khi ñoù döõ lieäu maø maùy tính nhaän ñöôïc laïi ñöôïc daãn ñeán chaân RxD. Caùc tín hieäu khaùc ñoùng vai troø nhö laø tín hieäu hoã trôï khi trao ñoåi thoâng tin vaø vì vaäy khoâng phaûi trong moïi öùng duïng ñeàu duøng ñeán . Caùc bit döõ lieäu ñöôïc gôûi ñi theo kieåu ñaûo ngöôïc, nghóa laø caùc bit coù giaù trò “1” seõ coù möùc ñieän aùp LOW, caùc bit coù giaù trò “0” seõ coù möùc ñieän aùp HIGH. Möùc tín hieäu nhaän vaø truyeàn qua chaân RxD vaø TxD thoâng thöôøng naèm trong khoaûng –12V ñeán +12V. Möùc ñieän aùp ñoái vôùi möùc LOW naèm giöõa +3V ñeán +12V, möùc HIGH laø –3V ñeán –12V ÔÛ traïng thaùi tónh, treân ñöôøng daây vaãn coù ñieän aùp –1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctot nghiep.doc
  • docBIA1.doc
  • docBIA2.doc
  • rarimage.rar
  • docmucluc.doc
  • rarSource.rar