Luận văn Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại công ty TNHH poongshinvina

Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ quốc gia nào, nhân sự tiền lương luôn là vấn ñề thu hút sự quan tâm sâu sắc của người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng. Tổ chức tốt công tác nhân sự tiền lương giúp cho việc quản lý lao ñộng ñi vào nề nếp, thúc ñẩy người lao ñộng hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao ñộng nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Tuy nhiên một thực trạng khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay là công tác quản lý nhân sự tiền lương còn lỏng lẻo, các công ty nhỏ quản lý theo kiểu gia ñình, các công ty lớn lại phân quyền ñiều hành cho cấp dưới mà thiếu sự kiểm tra ñầy ñủ. Cả hai mô hình này ñều dựa trên sự tin tưởng cá nhân mà thiếu những quy chế thông tin, kiểm tra kiểm soát giữa các bộ phận. ðể hạn chế những gian lận và ñạt thành công trong quản trị nhân sự tiền lương, việc kiểm tra – kiểm soát cần phải ñược hết sức coi trọng. Chính vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soátnội bộ (HTKSNB) chu trình nhân sự tiền lương trở thành một yêu cầu cấp thiết ñối với tất cả các doanh nghiệp nhất là ñối với doanh nghiệp có số lượng công nhân viên lớn. Hiện nay nghề may mặc ở Thái Bình ñang phát triển, thu hút nhiều lao ñộng. Các doanh nghiệp may tại Thái Bình ñang cạnh tranh gay gắt về mọi mặt nhất là về lao ñộng. Công ty TNHH PoongshinVinalà công ty 100% vốn ñầu tư nước ngoài, chuyên may gia công xuất khẩu, Công ty có lượng lao ñộng lớn và thường xuyên biến ñộng. Vì vậy, công tác nhân sự tiền lương ñang là vấn ñề mà nhà quản trị của Công ty TNHH PoongshinVina ñặt lên hàng ñầu. Vậy làm thế nào ñể quản lý công tác nhân sự tiền lương ñạt hiệu quả? Làm thế nào ñể xác lập một cơ chế kiểm soát chu trình nhân sự tiền lương tối ưu cho Công ty TNHH PoongshinVina?

pdf101 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại công ty TNHH poongshinvina, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI -------------***------------- TRẦN THỊ THANH TÂM HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH POONGSHINVINA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học GS.TS. PHẠM THỊ MỸ DUNG HÀ NỘI – 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Học viên Trần Thị Thanh Tâm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. ii LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. Tôi ñã hoàn thành luận văn thạc sỹ khoa học quản trị kinh doanh với ñề tài “ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina ”. Tôi xin bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Phạm Thị Mỹ Dung ñã dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu ñề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn Viện ðào tạo Sau ñại học, các thầy cô giáo trong Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, bộ môn Kế toán trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo ñiều kiện, giúp ñỡ tôi thực hiện ñề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn các phòng, ban và cán bộ công nhân viên Công ty TNHH PoongshinVina ñã hợp tác và tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi thu thập tài liệu cho ñề tài này. Trong suốt quá trình học tập và thực hiện ñề tài, tôi ñã nhận ñược nhiều sự giúp ñỡ, ñộng viên, khích lệ rất nhiều từ phía gia ñình và bạn bè ñồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ và ghi nhận những tình cảm quý báu ñó. Xin chân thành cảm ơn! Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Học viên Trần Thị Thanh Tâm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ CNV Công nhân viên LðTL Lao ñộng tiền lương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. iv MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Danh mục các từ viết tắt iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ ñồ viii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 2 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 2.1 Những vấn ñề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 4 2.2 Cơ cấu của hệ thống kiểm soát nội bộ 11 2.3 Những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 19 2.4 Kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương 20 3 ðẶC ðIỂM CÔNG TY TNHH POONGSHINVINA VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 41 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH PoongshinVina 42 4.1.1. Môi trường kiểm soát 42 4.1.2 Hệ thống kế toán 44 4.1.3 Thủ tục kiểm soát 44 4.2 Kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 45 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. v 4.2.1 Kiểm soát nội bộ quy trình tuyển dụng 45 4.2.2 Kiểm soát nội bộ quy trình sử dụng lao ñộng của Công ty TNHH PoongshinVina 51 4.2.3 Kiểm soát nội bộ quy trình tính lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 63 4.2.4 Kiểm soát nội bộ quy trình thanh toán lương của Công ty TNHH PoongshinVina 67 4.3 ðánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty TNHH PoongshinVina 72 4.3.1 Những mặt tích cực của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH PoongshinVina 72 4.3.2 Những mặt hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 73 4.4 Biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 75 4.4.1 Biện pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 75 4.4.2 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình tuyển dụng 75 4.4.3 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình sử dụng lao ñộng 80 4.4.4 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình tính lương 84 4.4.5 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình trả lương 85 5 KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ðỀ XUẤT 87 5.1 KẾT LUẬN 87 5.2 Ý KIẾN ðỀ XUẤT 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 4. 1 Quy trình tuyển dụng nhân viên văn phòng 46 4. 2 Quy trình tuyển dụng công nhân may 47 4. 3 Dự ñoán khả năng rủi ro trong quy trình tuyển dụng 50 4. 4 Quy trình chấm công 51 4. 5 Bảng chấm công I tại Công ty TNHH PoongshinVina (trích) 52 4. 7 Mẫu phiếu báo ăn hàng ngày 54 4. 8 Bảng phân loịa công chuyên cần tại Công ty TNHH PoongshinVina 56 4. 9 Bảng dự ñoán rủi ro quy trình chấm công tại Công ty TNHH PoongshinVina 57 4. 10 Bảng quy trình ñánh giá công việc tạ Công ty TNHH PoongshinVina 59 4. 11 Bảng dự ñoán rủi rô trong quy trình ñánh giá công việc tại Công ty TNHH PoongshinVina 59 4. 12 Bảng dự ñoán rủi ro trong quy trình ñiều chỉnh nhân sự tại Công ty TNHH PoongshinVina 61 4. 13 Bảng quy trình ñiều chỉnh lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 61 4. 14 Mẫu danh sách ñiều chỉnh lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 62 4. 15 Bảng dự ñoán rủi ro quy trình ñiều chỉnh lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 63 4. 16 bảng quy trình tính lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 63 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. vii 4. 18 bảng dự doán rủi ro trong quy trình tính lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 66 4. 19 Bảng dự ñoán rủi ro trong quy trình thanh toán lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 70 4. 20 Bảng tổng hợp kết quả từ 100 phiếu kiểm soát 71 4. 21 Bảng sử dụng thủ tục kiểm soát trong chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 74 4. 22 Bảng ñề xuất bổ sung các bước trong quy trình tuyển dụng tại Công ty TNHH PoongshinVina 77 4. 23 Bảng mẫu phiếu ñề xuất nhân sự 78 4. 24 bảng mẫu sổ theo dõi người xin việc 79 4. 25 Bảng ñề xuất bước kiểm tra tay nghề trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH PoongshinVina 79 4. 26 Bảng ñề xuất quy trình chấm công tại Công ty TNHH PoongshinVina 82 4. 27 Bảng ñề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro trong quy trình thanh toán lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. viii DANH MỤC SƠ ðỒ STT Tên sơ ñồ Trang 2. 1 Quá trình và chức năng quản lý 4 2. 2 Quá trình kiểm soát 5 2. 3 Cơ cấu của hệ thống KSNB 11 2. 4 Môi trường kiểm soát 11 2. 5 Quy trình kế toán 16 2. 6 Quá trình vận ñộng của chứng từ 16 2. 7 Các thủ tục kiểm soát 17 2. 8 Sơ ñồ chu trình nhân sự tiền lương 21 2. 9 Sơ ñồ quy trình sử dụng lao ñộng 25 3. 1 Sơ ñồ bộ máy hoạt ñộng của Công ty TNHH Poongshin Vina 34 4. 1 Quy trình thanh toán lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ quốc gia nào, nhân sự tiền lương luôn là vấn ñề thu hút sự quan tâm sâu sắc của người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng. Tổ chức tốt công tác nhân sự tiền lương giúp cho việc quản lý lao ñộng ñi vào nề nếp, thúc ñẩy người lao ñộng hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao ñộng nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Tuy nhiên một thực trạng khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay là công tác quản lý nhân sự tiền lương còn lỏng lẻo, các công ty nhỏ quản lý theo kiểu gia ñình, các công ty lớn lại phân quyền ñiều hành cho cấp dưới mà thiếu sự kiểm tra ñầy ñủ. Cả hai mô hình này ñều dựa trên sự tin tưởng cá nhân mà thiếu những quy chế thông tin, kiểm tra kiểm soát giữa các bộ phận. ðể hạn chế những gian lận và ñạt thành công trong quản trị nhân sự tiền lương, việc kiểm tra – kiểm soát cần phải ñược hết sức coi trọng. Chính vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) chu trình nhân sự tiền lương trở thành một yêu cầu cấp thiết ñối với tất cả các doanh nghiệp nhất là ñối với doanh nghiệp có số lượng công nhân viên lớn. Hiện nay nghề may mặc ở Thái Bình ñang phát triển, thu hút nhiều lao ñộng. Các doanh nghiệp may tại Thái Bình ñang cạnh tranh gay gắt về mọi mặt nhất là về lao ñộng. Công ty TNHH PoongshinVina là công ty 100% vốn ñầu tư nước ngoài, chuyên may gia công xuất khẩu, Công ty có lượng lao ñộng lớn và thường xuyên biến ñộng. Vì vậy, công tác nhân sự tiền lương ñang là vấn ñề mà nhà quản trị của Công ty TNHH PoongshinVina ñặt lên hàng ñầu. Vậy làm thế nào ñể quản lý công tác nhân sự tiền lương ñạt hiệu quả? Làm thế nào ñể xác lập một cơ chế kiểm soát chu trình nhân sự tiền lương tối ưu cho Công ty TNHH PoongshinVina? Là học viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, tôi ñặc biệt quan tâm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 2 ñến các vấn ñề xây dựng và hoàn thiện HTKSNB nói chung và HTKSNB chu trình nhân sự tiền lương nói riêng. Thực tế khảo sát tại một số công ty may ở Thái Bình và chủ yếu là ở Công ty TNHH PoongshinVina, tôi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thực trạng HTKSNB nhân sự tiền lương tại các công ty may ở Thái Bình, bên cạnh những mặt ñạt ñược còn một số mặt hạn chế mà theo tôi cần phải cải thiện. Từ những lý do trên chúng tôi ñã chọn ñề tài “ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina” làm ñề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ ñể có cơ hội bày tỏ quan ñiểm của bản thân và góp phần ñưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn HTKSNB chu trình nhân sự tiền lương tại các công ty may. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung ðánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền luơng trong Công ty TNHH PoongshinVina. Từ ñó ñưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương cho Công ty TNHH PoongshinVina. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá các vấn ñề lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương - Trên cơ sở lý luận trên, ñánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương của Công ty TNHH PoongshinVina. - ðề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương của Công ty TNHH PoongshinVina. 1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu ðề tài tập trung nghiên cứu về hệ thống KSNB chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 3 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian Từ tháng 5/2010 ñến 12/2010. - Phạm vi không gian Công ty TNHH PoongshinVina - Phạm vi nội dung Thực trạng KSNB chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 4 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1. Những vấn ñề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1.1. Lý luận chung về kiểm soát trong quản lý Thế nào là quản lý? Quản lý nhân sự? Quản lý trong kinh doanh hay quản lý trong các tổ chức nhân sự nói chung là hành ñộng ñưa các cá nhân trong tổ chức làm việc cùng nhau ñể thực hiện, hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức [4]. Quá trình quản lý có thể chia thành các giai ñoạn khác nhau và ñược cụ thể hóa qua các giai ñoạn hoạch ñịnh, tổ chức thực hiện, ghi chép và phân tích ñánh giá. Sơ ñồ 2. 1 Quá trình và chức năng quản lý Nguồn Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Bằng ðoàn, 2001 Môi trường quản lý Quá trình quản lý Hoạch ñịnh (Planning) Tổ chức thực hiện (Implimenting) Ghi chép (Record) Phân tích (Analysis) Môi trường quản lý Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 5 Thế nào là kiểm soát? ðể ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng, mỗi ñơn vị thường xuyên phải rà soát tất cả các khâu của quá trình quản lý và tất cả các hoạt ñộng ñể kịp thời ñiều chỉnh nhằm ñạt mục tiêu cuối cùng, việc rà soát này ñược gọi là kiểm soát. [2] Kiểm soát không phải là một khâu hay một giai ñoạn trong quá trình quản lý mà là một chức năng của quản lý vì nó có trong mọi giai ñoạn quản lý và mọi hoạt ñộng của tổ chức. Kiểm soát cũng không phải là một việc mà là một quá trình bao gồm ñề ra mục tiêu, ño lường kết quả, so sánh thực hiện với mục tiêu, phân tích nguyên nhân chênh lệch, xác ñịnh hành ñộng quản lý thích hợp, hành ñộng cụ thể ñể có kết quả tốt hơn, tiếp tục ñánh giá lại. Sơ ñồ 2. 2 Quá trình kiểm soát Nguồn Phạm Thị Mỹ Dung (2010) Bài giảng hệ thống KSNB cho CH. QTKD Kiểm soát có thể ñược phân thành kiểm soát trực tiếp và kiểm soát tổng quát. ðề ra các mục tiêu ðo lường kết quả Tiếp tục ñánh giá lại Hành ñộng cụ thể ñể có kết quả tốt hơn Xác ñịnh hành ñộng quản lý thích hợp Phân tích nguyên nhân chênh lệch So sánh thực hiện với mục tiêu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 6 + Kiểm soát trực tiếp Là các thủ tục, các quy chế kiểm soát ñược xây dựng trên cơ sở ñánh giá các yếu tố, các bộ phận cấu thành hệ thống quản lý. Kiểm soát trực tiếp bao gồm 3 loại hình cơ bản là kiểm soát hành vi, kiểm soát xử lý và kiểm soát bảo vệ. Kiểm soát hành vi là việc kiểm soát các hoạt ñộng riêng lẻ do những nhân viên ñộc lập với người thực hiện hoạt ñộng tiến hành. ðây là biện pháp tương ñối hiệu quả nhằm phát hiện và ngăn chặn các gian lận, sai sót. Một hệ thống kiểm soát hành vi hữu hiệu sẽ giúp cho toàn bộ công việc kiểm soát ñược giảm nhẹ một cách ñáng kể. Kiểm soát xử lý là kiểm soát việc nắm bắt, giải quyết các giao dịch hay những công việc mà nhờ chúng các giao dịch ñược công nhận, cho phép, phân loại, tính toán, ghi chép, tổng hợp và báo cáo. Trong trường hợp thông tin ñược xử lý bằng hệ thống máy tính thì kiểm soát xử lý ñược thực hiện thông qua chức năng xử lý bằng ñiện toán. Kiểm soát bảo vệ là các biện pháp, quy chế kiểm soát nhằm ñảm bảo sự an toàn của tài sản và thông tin trong ñơn vị. Các trọng ñiểm nhằm vào mục ñích này bao gồm: Một là, Phân ñịnh trách nhiệm bảo vệ tài sản, ñặc biệt là phân ñịnh trách nhiệm bảo quản với trách nhiệm ghi chép về tài sản, hạn chế sự tiếp cận trực tiếp của người không có trách nhiệm với tài sản và sổ sách của ñơn vị khi chưa ñược phép của người quản lý. Chẳng hạn Ban hành và thực hiện quy chế kiểm soát việc ra vào kho hàng, quy chế bảo trì và sửa chữa tài sản, kiểm soát việc tham khảo các tài liệu kế toán, các dữ liệu lưu trữ trong máy vi tính. Hai là, Hệ thống an toàn. Ví dụ nhà kho, két sắt chịu lửa, hệ thống báo ñộng, báo cháy, cài ñặt mã truy cập thông tin… Ba là, Kiểm kê hiện vật và xác nhận của bên thứ ba + Kiểm soát tổng quát Là sự kiểm soát tổng thể ñối với nhiều hệ thống, nhiều công việc khác nhau. Trong môi trường tin học hóa quản lý ở mức ñộ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 7 cao thì kiểm soát tổng quát thuộc chức năng của phòng kinh doanh. Muốn ñánh giá kiểm soát trong trường hợp này phải sử dụng các chuyên gia am hiểu về máy tính. Kiểm soát tổng quát chủ yếu dựa trên các thủ tục phân công, uỷ quyền và bất kiêm nhiệm. Như vậy, có thể nói kiểm soát là tổng hợp các phương sách ñể nắm lấy và ñiều hành ñối tượng hoặc khách thể quản lý. Một hệ thống kiểm soát hữu hiệu bảo ñảm rằng mọi hoạt ñộng ñược hoàn tất theo những cách thức ñưa ñến việc ñạt ñược mục tiêu của tổ chức. Qua nghiên cứu lý luận về kiểm soát trong quản lý, có thể thấy kiểm soát gắn liền với quản lý, ở ñâu có quản lý ở ñó có kiểm soát. 2.1.2. Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ Quan ñiểm của Liên ñoàn kế toán quốc tế (IFAC) Theo quan niệm của IFAC thì “Hệ thống KSNB là một hệ thống những chính sách và thủ tục nhằm 4 mục tiêu sau bảo vệ tài sản của ñơn vị, bảo ñảm ñộ tin cậy của các thông tin, bảo ñảm việc thực hiện các chế ñộ pháp lý, bảo ñảm hiệu quả của các hoạt ñộng”. [19] Theo ñó, KSNB là một chức năng thường xuyên của ñơn vị, tổ chức và trên cơ sở xác ñịnh rủi ro có thể xảy ra trong từng khâu công việc ñể tìm ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu ñề ra của ñơn vị. • Bảo vệ tài sản của ñơn vị Tài sản của ñơn vị ñược bảo vệ bao gồm tài sản hữu hình, tài sản vô hình và các tài sản phi vật chất khác như sổ sách kế toán, các tài liệu quan trọng… của doanh nghiệp. • Bảo ñảm ñộ tin cậy của các thông tin Thông tin muốn nói ở ñây chính là thông tin kinh tế tài chính do bộ máy kế toán xử lý và tổng hợp. Thông tin này cần ñược bảo ñảm ñộ tin cậy bởi ñó Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 8 là căn cứ quan trọng cho việc hình thành các quyết ñịnh của nhà quản lý. Các thông tin cung cấp phải ñảm bảo tính kịp thời về thời gian, tính chính xác, tin cậy về thực trạng hoạt ñộng và phản ánh ñầy ñủ, khách quan các nội dung chủ yếu của mọi hoạt ñộng kinh tế tài chính. • Bảo ñảm việc thực hiện các chế ñộ pháp lý Hệ thống KSNB ñược thiết kế trong doanh nghiệp phải ñảm bảo các quyết ñịnh và chế ñộ pháp lý liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ñược tuân thủ ñúng mức. • Bảo ñảm hiệu quả của các hoạt ñộng và năng lực quản lý Các quá trình kiểm soát trong một ñơn vị ñược thiết kế nhằm ngăn ngừa sự lặp lại không cần thiết các tác nghiệp – nguyên nhân gây ra sự lãng phí trong hoạt ñộng và sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp. Bên cạnh ñó, ñịnh kỳ các nhà quản lý thường ñánh giá kết quả hoạt ñộng trong doanh nghiệp ñược thực hiện với cơ chế giám sát của Hệ thống KSNB doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng quản lý, ñiều hành của bộ máy quản lý doanh nghiệp. Quan ñiểm của các kế toán viên công chứng Mỹ (AICPA) Theo Viện kế toán viên công chứng (IACPA) (Mỹ), KSNB ñược ñịnh nghĩa như sau: “KSNB gồm kế hoạch tổ chức và tất cả những phương pháp, biện pháp phối hợp ñược thừa nhận dùng trong kinh doanh ñể bảo vệ tài sản của tổ chức, kiểm tra ñộ chính xác và ñộ tin cậy của các thông tin kế toán, thúc ñẩy hiệu quả hoạt ñộng và khích lệ bám sát những chủ trương quản lý ñã ñề ra”. [19] Theo quan niệm này thì hệ thống KSNB cũng có xu hướng thiên về phục vụ các mục tiêu của doanh nghiệp gần với quan niệm của liên ñoàn kế toán quốc tế. Quan ñiểm của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 9 Theo VSA 400 Hệ thống KSNB ñược ñịnh nghĩa như sau “Hệ thống KSNB là các qui ñịnh và các thủ tục kiểm soát do ñơn vị ñược kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm ñảm bảo cho ñơn vị tuân thủ pháp luật và các qui ñịnh ñể kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; ñể lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và có hiệu quả tài sản của ñơn vị. Hệ thống KSNB bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát”. [04] HTKSNB thực chất là các hoạt ñộng, biện pháp, kế hoạch, quan ñiểm, nội quy chính sách và nỗ lực của mọi thành viên trong tổ chức ñể ñảm bảo cho tổ chức ñó hoạt ñộng hiệu quả và ñạt ñược mục tiêu ñặt ra một cách hợp lý. Nói cách khác ñây là tập hợp những việc mà công ty cần làm ñể có ñược những ñiều muốn có và tránh ñược những ñiều muốn tránh. Hệ thống này không ño ñếm kết quả dựa trên các con số tăng trưởng, mà chỉ giám sát nhân viên, chính sách, hệ thống, phòng ban của công ty ñang vận hành ra sao và nếu vẫn giữ nguyên cách làm ñó thì có khả năng hoàn thành kế hoạch không. Thiết lập một HTKSNB hữu hiệu sẽ hạn chế ñến mức thấp nhất việc thất thoát tài sản của công ty. [14] Qua các ñịnh nghĩa
Luận văn liên quan