Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh

Trong xu thếhội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam có thểsẽgặp nhiều những khó khăn khi hội nhập với nền kinh tếthếgiới do sựcạnh tranh tăng cao. Đểphát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh là chiến lược quan trọng của mỗi quốc gia cũng nhưcủa các doanh nghiệp buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với việc kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhưkiểm soát tốt hệthống quản lý của doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp của chúng ta hôm nay có xu thế đi theo hướng nâng cao giá trịcổ đông, thông qua tăng cường năng lực quản lý và kiểm soát doanh nghiệp . Đây là vấn đềcó tầm quan trọng sống còn trong chiến lược phát triển của các công ty Cổphần - loại hình doanh nghiệp phổbiến nhất trong các nền kinh tế phát triển. Công ty CổPhần KỹNghệLạnh không thểnằm ngoài xu thế đó nên nhiệm vụcấp bách hàng đầu của Công ty là phải hoàn thiện hệthống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty đểchuẩn bịtốt cho công cuộc hội nhập một cách vững chắc, tựtin. Đã có rất nhiều tài liệu và nhiều nhà nghiên cứu bàn vềkiểm soát nội bộ, nay trong nội dung luận văn này tác giả đi sâu nghiên cứu một khía cạnh mới của kiểm soát doanh nghiệp trong đó là Kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý với nhiệm vụchính của công cụnày là kiểm soát mục tiêu và hướng mọi hoạt động, hành vi của tất cảCBCNV nhằm đạt mục tiêu chung của tổchức và phát triển công ty một cách toàn diện và bền vững. Với hệthống lý luận đã nghiên cứu trong thời gian học cao học ởtrường và sách, tài liệu tham khảo, mạng Internet và ứng dụng thửnghiệm tại công ty Cổphần KỹNghệLạnh trong năm 2006, trước mắt đã có dấu hiệu khảquan. Hy vọng nó sẽtrởthành công cụhữu ích cho các doanh nghiệp Việt nam. Cơsởkhoa học của đềtài :Kết hợp giữa lý luận đã nghiên cứu và thực trạng hệthống kiểm soát tại công ty Cổphần KỹNghệLạnh, trên cơsởnghiên cứu đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của công ty đểhoàn thiện Hệthống Kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty CổPhần KỹNghệLạnh. Với mục đích nghiên cứu của đềtàilà hoàn thiện hệthống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổphần KỹNghệLạnh nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho Công ty chuẩn bịhành trang cho tiến trình hội nhập kinh tếkhi Việt nam gia nhập WTO. Phạm vi nghiên cứu của đềtài:Hoàn thiện hệthống kiểm soát hoạt động và hệthống kiểm soát Quản lýTại Công ty CổPhần KỹNghệLạnh. Nội dung của đềtài gồm 3 chương không kểphần mở đầu và kết luận Chương 1: Tổng quan vềkiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý Chương 2: Thực trạng hệthống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty Cổphần KỹNghệLạnh Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hệthống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty Cổphần KỹNghệLạnh

pdf109 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1808 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH ------- NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ ĐÌNH TRỰC TP. HỒ CHÍ MINH – Năm 2006 Trang 2 Mục lục Mục lục ..................................................................................................................... 2 Danh mục các bảng, biểu.......................................................................................... 4 Danh mục các hình vẽ .............................................................................................. 6 Lời cảm ơn!............................................................. Error! Bookmark not defined. Lời mở đầu ............................................................................................................... 8 Chương 1:......................................................................................................................... 9 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ.......... 10 1.1 Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý...................................... 10 1.1.1. Kiểm soát hoạt động.................................................................................... 10 1.1.2. Kiểm soát quản lý ........................................................................................ 11 1.1.3. Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý .................................. 11 1.2 Các công cụ kiểm soát hoạt động ................................................................... 13 1.2.1. Phân tích chênh lệch so với dự toán tổng thể ............................................. 14 1.2.2. Phân tích chênh lệch so với dự toán linh hoạt ............................................ 15 1.2.3. Phân tích chênh lệch giá thành định mức ................................................... 18 1.2.3.1. Phân tích chênh lệch nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp. . 19 1.2.3.2. Phân tích chênh lệch chi phí sản xuất chung .......................................... 21 1.3 Các công cụ kiểm soát quản lý........................................................................ 24 1.3.1. Trung tâm trách nhiệm và báo cáo bộ phận ............................................... 24 1.3.1.1. Trung tâm trách nhiệm ............................................................................ 24 1.3.1.2. Phân loại Trung tâm trách nhiệm và báo cáo bộ phận ........................... 25 1.3.2. Bảng cân đối thành quả (BSC - Balanced scorecard) Thước đo hiệu quả chiến lược ............................................................................................................... 32 1.3.2.1. Sơ lược về lịch sử ra đời của BSC ........................................................... 32 1.3.2.2. Bốn mục tiêu cơ bản của Bảng cân đối thành quả và mối quan hệ nhân quả của nó .............................................................................................................. 33 1.3.2.3. Vai trò của BSC trong kiểm soát quản lý (thước đo hiệu quả chiến lược) 37 1.4 Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát........................................................ 37 1.4.1. Những nguyên tắc về giao ước kết quả: ...................................................... 37 1.4.2. Các yêu cầu của việc thiết kế hệ thống kiểm soát ...................................... 38 Kết luận chương 1 ...................................................................................................... 40 Chương 2:....................................................................................................................... 41 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH ...................................................... 41 2.1. Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh..................................... 41 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về đặc điểm kinh doanh................................................. 41 2.1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty............................................................... 41 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty ................................................................................ 42 2.1.2.1. Trước tái cấu trúc .................................................................................... 42 2.1.2.2. Sau tái cấu trúc ........................................................................................ 42 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng Khối, Bộ phận, các trung tâm trách nhiệm mới hình thành........................................................................................................ 43 Trang 3 2.1.3.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):..................................................................... 44 2.1.3.2. Ban kiểm soát........................................................................................... 44 2.1.3.3. Tổng giám đốc (TGĐ): ............................................................................ 44 2.1.3.4. Khối sản xuất :......................................................................................... 44 2.1.3.4.1. Khối Lạnh công nghiệp (LCN) :........................................................... 44 2.1.3.4.2. Khối M&E (M&E): .............................................................................. 45 2.1.3.4.3. Khối Nhà máy Panel (PANEL): ........................................................... 46 2.1.3.5. Khối hỗ trợ: ............................................................................................. 47 2.1.4. Cơ cấu tổ chức phòng Kế toán .................................................................... 48 2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức................................................................................ 48 2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ ................................................................................ 48 2.1.4.3. Hình thức kế toán..................................................................................... 49 2.2. Thực trạng hệ thống kiểm soát hoạt động tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 50 2.2.1. Trước tái cấu trúc........................................................................................ 50 2.2.2. Sau tái cấu trúc............................................................................................ 50 2.2.3. Các mục tiêu cần hoàn thiện để ứng dụng hệ thống kiểm soát hoạt động.. 50 2.3. Thực trạng hệ thống kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.. 51 2.3.1. Trước tái cấu trúc........................................................................................ 51 2.3.2. Sau tái cấu trúc............................................................................................ 51 2.3.3. Các mục tiêu cần hoàn thiện để ứng dụng hệ thống kiểm soát quản lý ...... 51 2.4. Đánh giá hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.................................................................................................... 52 2.4.1. Khó khăn, tồn tại và những nguyên nhân : ................................................. 52 2.4.2. Thuận lợi: .................................................................................................... 52 Kết luận chương 2 ...................................................................................................... 53 Chương 3:....................................................................................................................... 55 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH.......................................... 55 3.1. Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ........................................................................ 55 3.1.1. Các tiền đề cần thiết cho việc ứng dụng hệ thống kiểm soát hoạt động và quản lý tại công ty .................................................................................................. 55 3.1.1.1. Xác định các trung tâm trách nhiệm tại công ty ..................................... 55 3.1.1.2. Cải tiến phần mềm Kế toán, phân loại và hệ thống mã yếu tố chi phí, mã trung tâm trách nhiệm, bộ phận hạch toán. ..................................................... 57 3.1.2. Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát và vận dụng công cụ kiểm soát phù hợp ................................................................................................................... 64 3.1.2.1. Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát................................................... 64 3.1.2.2. Sự cần thiết áp dụng các công cụ kiểm soát............................................ 64 3.1.2.3. Sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.................................................... 66 3.1.2.4. Mối quan hệ giữa hoạt động và hệ thống kiểm soát................................ 67 3.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh ........................................................................ 68 3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động ............................ 68 Trang 4 3.2.1.1. Xây dựng quy trình lập và kiểm soát dự toán.......................................... 68 3.2.1.1.1. Dự toán và lợi ích của việc lập dự toán............................................... 69 3.2.1.1.2. Các bước lập dự toán........................................................................... 69 3.2.1.1.3. Quy trình lập dự toán........................................................................... 70 3.2.1.2. Báo cáo kiểm soát hoạt động tại công ty................................................. 76 3.2.1.2.1. Báo cáo phân tích chênh lệch chi phí bán hàng và quản lý theo dự toán 77 3.2.1.2.2. Báo cáo phân tích chênh lệch dự toán công trình/dự án ..................... 79 3.2.1.2.3. Báo cáo phân tích chênh lệch giá thành định mức .............................. 80 3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát quản lý ................................ 85 3.2.2.1. Xây dựng hệ thống báo cáo trách nhiệm đánh giá thành quả quản lý.... 85 3.2.2.1.1. Đánh giá thành quả tại trung tâm chi phí ........................................... 85 3.2.2.1.2. Báo cáo thành quả quản lý trung tâm lợi nhuận ................................. 88 3.2.2.1.3. Báo cáo đánh giá thành quả trung tâm đầu tư .................................... 90 3.2.2.2. Xây dựng quy trình lập Bảng cân đối thành quả (BSC) cho công ty, từng khối, bộ phận .................................................................................................. 91 3.2.2.2.1. Lợi ích của việc ứng dụng BSC trong kiểm soát quản lý..................... 91 3.2.2.2.2. Các bước xây dựng BSC tại công ty .................................................... 91 3.2.2.2.3. Quy trình xây dựng BSC tại công ty .................................................... 92 3.2.2.3. Xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá theo Bảng cân đối thành quả94 3.2.2.3.1. Cách tiếp cận và phạm vi hệ thống kiểm soát quản lý và đánh giá thành quả 94 3.2.2.3.2. Mục tiêu của hệ thống kiểm soát quản lý và đánh giá thành quả ....... 95 3.2.2.3.3. Tổng quan các bước đánh giá.............................................................. 96 3.2.2.3.4. Mô tả chi tiết các bước thực hiện ........................................................ 96 Kết luận chương 3 .................................................................................................... 100 Phần Kết luận chung và những điểm mới của đề tài .............................................. 102 PHẦN PHỤ LỤC ................................................................................................. 103 1. Hệ thống các chỉ tiêu tham khảo theo bảng cân đối thành quả BSC ............ 103 2. Một ví dụ về mối liên hệ giữa các chỉ tiêu và mục tiêu chiến lược của khối sản xuất ................................................................................................................. 106 3. Mẫu BSC và đánh giá thành quả quản lý theo BSC ..................................... 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................... 109 Trang 5 Danh mục các bảng, biểu TT Ký hiệu Nội dung Trang 01 Bảng 1.1 Bảng 1.1 - Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý 4 02 Bảng 1.2 Bảng 1.2 - Phân tích chênh lệch theo dự toán tĩnh 5 03 Bảng 1.3 Bảng 1.3 - Phân tích chênh lệch dự toán linh hoạt 7 04 Bảng 1.4 Bảng 1.4 - Phân tích chêch lệch theo dự toán tĩnh và dự toán linh hoạt 8 05 Bảng 1.5 Bảng 1.5 - Phân loại trung tâm trách nhiệm và các báo cáo liên quan 14 06 Bảng 1.6 Bảng 1.6 – Báo cáo trách nhiệm tại trung tâm chi phí định mức 15 07 Bảng 1.7 Bảng 1.7 – Báo cáo trách nhiệm tại trung tâm chi phí tự do 16 08 Bảng 1.8 Bảng 1.8 – Báo cáo trách nhiệm tại trung tâm Doanh thu 17 09 Bảng 1.9 Bảng 1.9 – Báo cáo trách nhiệm tại trung tâm lợi nhuận 17 10 Bảng 1.10 Bảng 1.10 – Tác dụng của BSC - theo tạp chí Management Review, 1996 20 11 Bảng 1.11 Bảng 1.11 –Mẫu BSC thông thường 23 12 Bảng 1.12 Bảng 1.12 – Mô hình hệ thống kiểm soát 25 13 Bảng 1.13 Bảng 1.13 – Mối quan hệ giữa chu kỳ sống của sản phẩm và mục tiêu kiểm soát 26 14 Bảng 3.1 Bảng 3.1 – Minh hoạ phân nhóm phí và phân loại chi phí ngoài sản xuất 42 15 Bảng 3.2 Bảng 3.2 – Minh hoạ các khoản mục chi phí ngoài sản xuất- nhóm phí cấp 2 44 16 Bảng 3.3 Bảng 3.3 – Minh hoạ các khoản mục chi phí trong sản xuất 45 17 Bảng 3.4 Bảng 3.4 - Hệ thống kiểm soát tại công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh 48 18 Bảng 3.5 Bảng 3.5 - Bảng lưu đồ quy trình lập và phê duyệt dự toán hàng năm 56 Trang 6 19 Bảng 3.6 Bảng 3.6 - Báo cáo phân tích chênh lệch chi phí bán hàng và quản lý theo dự toán 57 20 Bảng 3.7 Bảng 3.7- Phân tích chi tiết các khoản mục có chênh lệch bất lợi 58 21 Bảng 3.8 Bảng 3.8- Báo cáo phân tích chênh lệch dự toán công trình/dự án 59 22 Bảng 3.9 Bảng 3.9 - Báo cáo phân tích chênh lệch chi phí sản xuất 60 23 Bảng 3.10 Bảng 3.10 - Bảng phân tích giá thành định mức-Phần chi phí trực tiếp sản xuất 61 24 Bảng 3.11 Bảng 3.11 - Phân tích chênh lệch giá thành định mức Phần chi phí sản xuất chung 62 25 Bảng 3.12 Bảng 3.12 - Báo cáo thành quả chi phí - Trung tâm chi phí định mức 64 26 Bảng 3.13 Bảng 3.13 - Báo cáo thành quả chi phí - Trung tâm chi phí tự do 65 27 Bảng 3.14 Bảng 3.14 – Báo cáo thành quả trung tâm lợi nhuận – Khối PANEL 65 28 Bảng 3.15 Bảng 3.15 – Báo cáo đánh giá thành quả trung tâm lợi nhuận – Khối M&E 66 29 Bảng 3.16 Bảng 3.16 – Báo cáo đánh giá thành quả trung tâm đầu tư dựa trên ROI 67 30 Bảng 3.17 Bảng 3.17 – Báo cáo đánh giá thành quả trung tâm đầu tư dựa trên RI 67 31 Bảng 3.18 Bảng 3.18 - Bảng lưu đồ quy trình lập BSC hàng năm 69 32 Bảng 3.19 Bảng 3.19 -Tổng quan các bước đánh giá và kiểm soát theo BSC 72 33 Bảng 3.20 Bảng 3.20 - Mẫu Bảng đánh giá thành quả quản lý theo BSC 75 Danh mục các hình vẽ Trang 7 T T Ký hiệu Nội dung Trang 01 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.1 - Phân vùng kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý 4 02 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.2 - Chu kỳ phân tích chênh lệch giá thành định mức 9 03 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.3 - Mô hình để phân tích định mức vật tư và nhân công trực tiếp 10 04 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.4 - Mô hình để phân tích biến phí sản xuất chung 12 05 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ 1.5 - Mô hình để phân tích dịnh phí sản xuất chung 13 06 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ 1.6 - Mối quan hệ giữa bốn mục tiêu trong BSC 21 07 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ 1.7 - Mối quan hệ NHÂN QUẢ giữa bốn mục tiêu trong BSC 23 08 Sơ đồ 1.8 Sơ đồ 1.8- Mô hình tác nhân chủ yếu về kiểm soát và đánh giá thành quả 25 09 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.1 – Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh trước tái cấu trúc 29 10 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.2 - Cơ cấu tổ chức Công ty Kỹ Nghệ Lạnh sau khi tái cấu trúc 30 11 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ 2.3 - Cơ cấu tổ chức khối LCN 31 12 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ 2.4 - Cơ cấu tổ chức khối M&E 32 13 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ 2.5 - Cơ cấu tổ chức khối PANEL 33 14 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ 2.6 - Cơ cấu tổ chức Phòng Kế toán 33 15 Sơ đồ 2.7 Sơ đồ 2.7 - Sơ đồ luân chuyển chứng từ 35 16 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.1 - Mối quan hệ giữa thực hiện và kiểm soát tại Cty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 50 17 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.2 - Mối quan hệ giữa BSC và dự toán 52 18 Sơ đồ 3.3 Sơ đồ 3.3 - Quy trình xây dựng dự toán 53 19 Sơ đồ 3.4 Sơ đồ 3.4 - Tổng quan các bước lập BSC trong công ty 70 20 Sơ đồ 3.5 Sơ đồ 3.5 – Xác định trọng số mục tiêu BSC 72 21 Sơ đồ 3.6 Sơ đồ 3.6 – Xác định trọng số chỉ tiêu BSC 73 Trang 8 Lời mở đầu Trong xu thế hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều những khó khăn khi hội nhập với nền kinh tế thế giới do sự cạnh tranh tăng cao. Để phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh là chiến lược quan trọng của mỗi quốc gia cũng như của các doanh nghiệp buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với việc kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiểm soát tốt hệ thống quản lý của doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp của chúng ta hôm nay có xu thế đi theo hướng nâng cao giá trị cổ đông, thông qua tăng cường năng lực quản lý và kiểm soát doanh nghiệp . Đây là vấn đề có tầm quan trọng sống còn trong chiến lược phát triển của các công ty Cổ phần - loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất trong các nền kinh tế phát triển. Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh không thể nằm ngoài xu thế đó nên nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Công ty là phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty để chuẩn bị tốt cho công cuộc hội nhập một cách vững chắc, tự tin. Đã có rất nhiều tài liệu và nhiều nhà nghiên cứu bàn về kiểm soát nội bộ, nay trong nội dung luận văn này tác giả đi sâu nghiên cứu một khía cạnh mới của kiểm soát doanh nghiệp trong đó là Kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý với nhiệm vụ chính của công cụ này là kiểm soát mục tiêu và hướng mọi hoạt động, hành vi của tất cả CBCNV nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức và phát triển công ty một cách toàn diện và bền vững. Với hệ thống lý luận đã nghiên cứu trong thời gian học cao học ở trường và sách, tài liệu tham khảo, mạng Internet và ứng dụng thử nghiệm tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh trong năm 2006, trước mắt đã có dấu hiệu khả quan. Hy vọng nó sẽ trở thành công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp Việt nam. Cơ sở khoa học của đề tài : Kết hợp giữa lý luận đã nghiên cứu và thực trạng hệ thống kiểm soát tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh, trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của công ty để hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh. Với mục đích nghiên cứu của đề tài là hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh nhằm nâng cao tính Trang 9 cạnh tranh cho Công ty chuẩn bị hành trang cho tiến trình hội nhập kinh tế khi Việt nam gia nhập WTO. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và hệ thống kiểm soát Quản lý Tại Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh. Nội dung của đề tài gồm 3 chương không kể phần mở đầu và kết luận Chương 1: Tổng quan về kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Trang 10 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ Trong chương này, tác giả nêu tổng quan một số vấ
Luận văn liên quan