Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Chính sách th-ơng mại là nhân tố ảnh h-ởng trực tiếp đến CCTM. Điều chỉnh CCTM th-ờng đ-ợc thực hiện thông qua các biện pháp nh-khuyến khích XK, quản lý NK. Những cải cách th-ơng mại quan trọng là (i) mở rộng quyền kinh doanh XNK (chính sách th-ơng quyền); (ii) chính sách thuế quan và phi thuế quan (iii) tham gia các hiệp định th-ơng mại khu vực, song ph-ơng và toàn cầu. Dựa vào các lý thuyết về th-ơng mại quốc tế, chúng ta biết rằng các n-ớc buôn bán với nhau hoặc vì họ khác biệt về các nguồn lực, về công nghệ, hoặc vì họ khác biệt nhau về lợi thế kinh tế nhờ quy mô, hoặc vì cả hai lý do đó. Trong bất kỳ môi tr-ờng nào, cạnh tranh hoàn hảo hay không hoàn hảo, th-ơng mại luôn mang lại lợi ích cho các n-ớc tham gia và các lợi ích này là tiềm tàng. Việc tiến hành th-ơng mại gây tác động lên phân phối thu nhập giữa các nhóm dân c-trong nội bộ một n-ớc và giữa các n-ớc theo h-ớng một số ng-ời (hoặc n-ớc) sẽ đ-ợc lợi từ th-ơng mại, trong khi một số n-ớc khác sẽ bị thiệt hại từ hoạt động này. Đây chính lànền tảng để các chính phủ tham gia điều tiết hoạt động th-ơng mại thông qua việc ban hành các chính sách. Chính sách th-ơng mại là chính sách quốc gia dùng để phân biệt đối xử đối với các nhà sản xuất n-ớc ngoài. Nó bao gồm một hệ thống hoàn chỉnh các luật lệ, quy định, các chính sách và các tập quán của chính phủ có ảnh h-ởng đến th-ơng mại. Các công cụ chủ yếu của chính sách th-ơng mại bao gồm thuế quan NK, hạn ngạch NK, trợ cấp XK, hạn chế XK tự nguyện, yêu cầu về hàm l-ợng nội địa. Ngoài ra, các chính phủ còn sử dụng một số công cụ khác nữa để tác động tới hoạt động ngoại th-ơng của mình nh-trợ cấp tín dụng XK, các thủ tục hành chính, tiêu chuẩn kỹ thuật Chúng có thể đ-ợc phân chia ra làm hai loại là thuế quan và phi thuế quan. Mục đích của các công cụ này là nhằm phân biệt đối xử giữa các nhà sản xuất trong n-ớc và n-ớc ngoài.

pdf194 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 23/01/2013 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên