Phân khúc thị trường và thương mại điện tử

Ứng dụng Thương Mại Điện Từ. Xây dựng hệ thống Web Portal.(Microsoft SharePoint Portal Server) Cơ sở dữ liệu khách hàng. Hệ thông phân tích hành vi khách hàng và hổ trợ ra quyết định. Hệ thông chăm sóc khác hàng.

ppt20 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân khúc thị trường và thương mại điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân Khúc Thị Trường & Thương Mại Điện Tử. 1098320219 Đỗ Thị Thanh Huyền. 1098320224 Nguyễn Lan Hương. 1098320225 Nguyễn Trần Kha. 1098320229 Trương Phước Lành. 1098320232 Nguyễn Thị Thu Loan. 1098320233 Tạ Thị Quỳnh Loan. 1098320236 Nguyễn Trung Luân. 1098320240 Phạm Minh Lợi. Nội Dung. Phân Khúc Thị Trường. Dịch Vụ Bán Hàng Qua Mạng. Mô Tả Phân Khúc. Hổ Trợ Ra Quyết Định. Toøan boä thò tröôøng Traïng thaùi nhu caàu: Coù Khoâng Moâ taû khaùc bieät: Caùc nhaân toá vaên hoùa, loái soáng vaø nhaân khaåu Lôïi ích tìm kieám: Tính kinh teá Tieän lôïi Giaù trò chöùc naêng Giaù trò xuùc caûm Reõ Beàn Töông ñoàng vôùi ñòa vò xaõ hoäi Theå hieän ñöôïc phong caùch loái soáng, tính caùch Moâ taû khaùc bieät: Soá löôïng chöùc naêng Khaû naêng vaän haønh Tieän lôïi Nhanh choùng Ít toán thôøi gian Söû duïng ñôn giaûn Caùc nhaân toá vaên hoùa, loái soáng vaø nhaân khaåu Caùc nhaân toá haønh vi lieân quan ñeán saûn phaåm Caùc phaân khuùc 1 2 n … Ñoäng cô caù nhaân Ñoäng cô xaõ hoäi Ñoäng cô tieâu duøng: Dịch Vụ Bán Hàng Qua Mạng. Thành phần tham gia. Công Nghệ. Ứng dụng Thương Mại Điện Từ. Xây dựng hệ thống Web Portal.(Microsoft SharePoint Portal Server) Cơ sở dữ liệu khách hàng. Hệ thông phân tích hành vi khách hàng và hổ trợ ra quyết định. Hệ thông chăm sóc khác hàng. … Mô Tả Phân Khúc. Phân khúc 1 : Dịch vụ bán hàng qua mạng đối với đối tượng là Nam. Phân khúc 2 : Dịch vụ bán hàng qua mạng đối với đối tượng là Nữ. Hành Vi. Doanh Nghiệp Mối Quan Hệ Khách Hàng. Khách Hàng. Yếu Tố Tác Động Tới Hành Vi Lấy Thông Tin. Địa Lý Hành Vi, Thái Độ Độ Tuổi, Giới Tình Tâm Ly. Các Yếu Tố Xã Hội. Mô Hình Hành Vi. Phân Khúc. NAM NỮ Hổ Trợ Ra Quyết Định. Tiềm Kiếm. Đề Nghị Sản Phẩm Nên Mua. Hướng Khách Hàng Theo Phân Khúc Của Doanh Nghiệp. Tuyền Biến Và Sửa Đổi Hàng Hóa Theo Yêu Câu. Hỗ Trợ Ra Quyết Định. Tài Liệu Tham Khỏa. Tài Liệu môn Thương Mại Điện Từ (Ngành Hệ Thống Thông Tin – ĐH KHTN). Các Trang Web
Luận văn liên quan