Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

Nội dung tổng quát là đưa ra những cơ sở khoa học của các phương pháp nghiên cứu CTXH, nội dung các phương pháp và sự vận dụng các phương pháp vào hoạt động nghiên cứu con người và xã hội nhằm giúp đỡ những con người có vấn đề và giải quyết các vấn đề khó khăn con người thường gặp trong thực tiễn. Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về : - Phương pháp luận của các phương pháp nghiên cứu CTXH, nghiên cứu CTXH như một ngành khoa học. - Nắm được nội dung cơ bản của các phương pháp nghiên cứu CTXH cụ thể và việc vận dụng các phương pháp này trong quá trình nghiên cứu cá nhân, nhóm, cộng đồng và xã hội. - Các kỹ năng cơ bản trong quá trình nghiên cứu CTXH và các phương pháp đặc thù của CTXH. - Các biện pháp để giúp đỡ người có vấn đề khó khăn và sự vận dụng, phối hợp các phương pháp CTXH. Các nội dung trên sẽ được trình bày một cách logic đi từ phạm vi rộng đến hẹp, từ tổng quát đến cụ thể. Quá trình trình bày các nội dung luôn gắn liền với thực tiễn để có sự liên hệ và trao đổi, tham gia của cả người dạy và người học nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, giúp người học vận dụng được các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn nghiên cứu cá nhân, nhóm, cộng đồng, xã hội và việc áp dụng các phương pháp công tác xã hội được thuận tiện và hiệu quả.

doc32 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 24/02/2013 | Lượt xem: 4344 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. ------------- §Ò c­¬ng M¤N HäC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC Xà HỘI Bé m«n C«ng t¸c x· héi - Khoa x· héi häc Hà Nội , 2007 1. Th«ng tin vÒ gi¶ng viªn phô tr¸ch m«n häc 1.1. Gi¶ng viªn: 1.1.1. Họ tên :Đỗ Thị Ngọc Phương . + Chức danh: PVT Vụ trẻ em - Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em + §Þa chØ CQ: 04. 7474419. NR: 04.8340637. Mobil: 0913215003. + §Þa chØ email: do_ngocphuong@yahoo.com + H­íng nghiªn cøu chÝnh: C«ng t¸c x· héi ( CTXH ) và các phương pháp CTXH C«ng t¸c x· héi ( CTXH ) víi trÎ em . Các phương pháp nghiên cứu CTXH 1.2. Trî gi¶ng: 2. Th«ng tin chung vÒ m«n häc + Tªn m«n häc : Phương pháp nghiên cứu CTXH + M· m«n häc: + Sè tÝn chØ : 2 tÝn chØ. + M«n häc tiªn quyÕt : * X· héi häc ®¹i c­¬ng. *Lý thuyÕt CTXH và đại cương CTXH. * Phương pháp nghiên cứu XHH. + C¸c m«n häc kÕ tiÕp: * Các Ph­¬ng ph¸p CTXH. * Tâm lý học đại cương * Phát triển cộng đồng . * Môi trường và hành vi con người. + Giê tÝn chØ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng: Nghe gi¶ng lý thuyÕt : 15 Bµi tËp : 4 Th¶o luËn : 8 Tù häc : 3 + §Þa chØ Khoa / bé m«n phô tr¸ch m«n häc: Bé m«n CTXH, Khoa XHH. 3. Môc tiªu m«n häc. 3.1. Môc tiªu chung. + Néi dung kiÕn thøc: Gi¶ng d¹y cho sinh viªn c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng (khèi nghµnh Khoa häc x· héi) vµ c¸c häc viªn ®ang c«ng t¸c, häc tËp trong lÜnh vùc CTXH nắm vững những kiến thức cơ bản về CTXH, bao gồm các l‎y thuyết về CTXH, các phương pháp CTXH, phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu CTXH, thực hành CTXH…nhằm giúp cho sinh viên có thể vận dụng những kiến thức này trong thực tiễn. + VÒ kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng t­ duy, ph©n tÝch c¸c nhiệm vụ, chøc n¨ng x· héi cña CTXH. Trang bÞ cho ng­êi häc mét sè néi dung c¬ b¶n vÒ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu chung vµ c¸c ph­¬ng ph¸p nghiên cứu riªng mang tÝnh ®Æc thï cña CTXH. Trªn c¬ së ®ã ng­êi häc cã thÓ vËn dông mét sè ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng c¬ b¶n lµm viÖc theo cá nhân, nhãm , cộng đồng trong thùc hµnh CTXH vào hoạt động thực tiễn nhằm gi¶i quyÕt các vÊn ®Ò x· héi và con người. + VÒ th¸i ®é ng­êi häc cÇn ®¹t ®­îc: NhËn thøc ®­îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña m«n häc. Nắm vững được những nội dung cơ bản của môn học và vận dụng được vào hoạt động thực tiễn và nghiên cứu CTXH. 3.2. Môc tiªu chi tiÕt cña m«n häc. Môc tiªu Néi dung BËc 1 BËc 2 BËc 3 Tæng  Néi dung 1 1 1 1 3  Néi dung 2 1 2 2 5  Néi dung 3 1 1 1 3  Néi dung 4 1 1 1 3  Néi dung 5 2 2 2 6  Néi dung 6 2 2 2 6  Néi dung 7 2 2 2 6  Néi dung 8 2 2 2 6  Néi dung 9 2 2 2 6  Néi dung 10 2 2 2 6  Néi dung 11 1 2 2 5  Néi dung 12 1 2 2 5  Néi dung 13 1 2 2 5  Néi dung 14 1 2 2 5  Néi dung 15 2 2 2 6  Néi dung 16 1 2 1 4  Tæng 23 29 28 80  3.3. B¶ng diÔn gi¶i môc tiªu chi tiÐt m«n häc: Chó gi¶i: BËc 1 : Nhí ( A ) BËc 2 : HiÓu, ¸p dông ( B ) BËc 3 : Ph©n tÝch , tæng hîp , ®¸nh gi¸ ( C ) Môc tiªu Néi dung BËc 1 BËc 2 BËc 3  Néi dung 1 Những vấn đề lý luận cơ bản trong nghiên cứu XHH và Tâm lý học-cơ sở của nghiên cứu CTXH. Nhí mét sè nội dung ký luận cơ bản trong nghêin cứu XHH, Tâm lý học- cơ sở để hiểu rõ về con người, xã hội và nghiên cứu CTXH. Nghiên cứu CTXH như một ngành khoa học, nghiên cứu phương pháp CTXH nhằm phục vụ cho việc thực hiện các thao tác CTXH. HiÓu ®­îc những vấn đề lý luận cơ bản trong các XHH, tâm lý học , áp dụng trong việc nghiên cứu con người và xã hội, đặc biệt là CTXH. Hiểu được nghiên cứu CTXH như một ngành khoa học. Ph©n tÝch , tổng hợp được những nội dung lý luận cơ bản trong XHH,Tâm lý học có liên quan đến phương pháp nghiên cứu CTXH.  Noi dung 2 Các nguyên tắc phương pháp luận của nghiên cứu CTXH. Các ly thuyết cơ bản có liên quan đối với phương pháp nghiên cứu CTXH . B.1.Các nguyên tắc phương pháp luận và các lý thuyết cơ bản liên quan. B2. Hỉểu Nội dung từng ly thuyết C.1. cơ sở khoa học của phương pháp luận trong nghiên CTXH . C2.Phân tích, tổng hợp được khả năng áp dụng ly thuyết vào nghiên cứu.CTXH  Néi dung 3 Các l‎ý thuyết và phương pháp nghiên cứu Nhớ được nội dung các phương pháp nghiên cứu CTXH. Các phương pháp nghiên cứu CTXH không tách rời các phương pháp nghiên cứu xã hội học và tâm lý học. Tổng hợp, phân tích được các phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng trong nghiên cứu CTXH từ các phương pháp nghiên cứu XHH và tâm lý học.  Nội dung 4 Các bước trong một quá trình nghiên cứu Nhớ được nội dung của từng bước nghiên cứu Hiểu và áp dụng được các bước nghiên cứu trong nghiên cứu CTXH. Đánh giá được hiệu quả của từng bước nghiên cứu.  Nội dung 5 Phương pháp quan sát và nghiên cứu thực địa A1.Nhớ được các nội dung cơ bản của phương pháp. A2. Nhớ được cách sử dụng phương pháp trong hoạt động nghiên cứu cụ thể. B1.Hiểu được ý nghĩa của phương pháp và khả năng áp dụng phương pháp trong quá trình nghiên cứu . B2. Nắm được tiến trình của phương pháp C1.Có khả năng phân tích được nội dung cơ bản của phương pháp . C2. Có khả năng áp dụng được phương pháp trong tình huống cụ thể khi nghiên cứu cá nhân, nhóm,cộng đồng, xã hội.  Nội dung 6 Phương pháp điều tra A1.Nhớ được các nội dung cơ bản của phương pháp. A2. Nhớ được cách sử dụng phương pháp trong hoạt động nghiên cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương pháp và khả năng áp dụng phương pháp trong quá trình nghiên cứu . B2. Nắm được tiến trình của phương pháp C1.Có khả năng phân tích được nội dung cơ bản của phương pháp . C2. Có khả năng áp dụng được phương pháp trong tình huống cụ thể khi nghiên cứu cá nhân, cộng đồng, xã hội.  Nội dung 7 Phương pháp phân tích số liệu sẵn có A1.Nhớ được các nội dung cơ bản của phương pháp. A2. Nhớ được cách sử dụng phương pháp trong hoạt động nghiên cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương pháp và khả năng áp dụng phương pháp trong quá trình nghiên cứu . B2. Nắm được tiến trình của phương pháp C1.Có khả năng phân tích được nội dung cơ bản của phương pháp . C2. Có khả năng áp dụng được phương pháp trong tình huống cụ thể khi nghiên cứu cá nhân, nhóm ,cộng đồng, xã hội.  Nội dung 8 Phương pháp nghiên cứu đánh giá và nghiên cứu trường hợp A1.Nhớ được các nội dung cơ bản của phương pháp. A2. Nhớ được cách sử dụng phương pháp trong hoạt động nghiên cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương pháp và khả năng áp dụng phương pháp trong quá trình nghiên cứu . B2. Nắm được tiến trình của phương pháp C1.Có khả năng phân tích được nội dung cơ bản của phương pháp . C2. Có khả năng áp dụng được phương pháp trong tình huống cụ thể khi nghiên cứu cá nhân, cộng đồng, xã hội.  Nội dung 9 Phương pháp phân tích và xử ly số liệu A1.Nhớ được các nội dung cơ bản của phương pháp. A2. Nhớ được cách sử dụng phương pháp trong hoạt động nghiên cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương pháp và khả năng áp dụng phương pháp trong quá trình nghiên cứu . B2. Nắm được tiến trình của phương pháp C1.Có khả năng phân tích được nội dung cơ bản của phương pháp . C2. Có khả năng áp dụng được phương pháp trong tình huống cụ thể khi nghiên cứu cá nhân, nhóm, cộng đồng, xã hội.  Nội dung 10 Phương pháp thực nghiệm. A1.Nhớ được các nội dung cơ bản của phương pháp. A2. Nhớ được cách sử dụng phương pháp trong hoạt động nghiên cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương pháp và khả năng áp dụng phương pháp trong quá trình nghiên cứu . B2. Nắm được tiến trình của phương /pháp C1.Có khả năng phân tích được nội dung cơ bản của phương pháp . C2. Có khả năng áp dụng được phương pháp trong tình huống cụ thể khi nghiên cứu cá nhân, nhóm, cộng đồng, xã hội.  Nội dung 11 Một số kỹ năng cơ bản trong quá trình nghiên cứu CTXH , gồm: - Kỹ năng phỏng vấn, Nhớ được bản chất, các yếu tố, các kỹ năng cơ bản trong việc phỏng vấn. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cách vận dụng các kỹ năng vào nghiên cứu CTXH. C1. Có khả năng phân tích được các nội dung của kỹ năng. C2. Có khả năng đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiên cứu.  Nội dung 12 Kỹ năng truyền đạt (thông đạt) A1.Nhớ được tiến trình thông đạt. A2. Nhớ được các thành phần quan trọng của kỹ năng truyền đạt.. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cách vận dụng các kỹ năng vào nghiên cứu CTXH C1. Có khả năng phân tích được các nội dung của kỹ năng. C2. Có khả năng đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiên  Nội dung 13 Kỹ năng cảm nhận Nhớ được các thành phần của kỹ năng cảm nhận. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cách vận dụng các kỹ năng vào nghiên cứu CTXH C1. Có khả năng phân tích được các nội dung của kỹ năng. C2. Có khả năng đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiên  Nội dung 14 Kỹ năng vãng gia Nhớ được đặc trưng, nhiệm vụ, kỹ năng, thái độ, những điều cần làm của vãng gia. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cách vận dụng các kỹ năng vào nghiên cứu CTXH C1. Có khả năng phân tích được các nội dung của kỹ năng. C2. Có khả năng đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiên  Nội dung 15 Kỹ năng cộng tác A1.Nhớ được mục đích, các đặc trưng trong các giai đoạn phát triển của cộng tác. A2.Nhớ được những nội dung trong thực hành sự cộng tác. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cách vận dụng các kỹ năng vào nghiên cứu CTXH C1. Có khả năng phân tích được các nội dung của kỹ năng. C2. Có khả năng đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiên  Néi dung 16 Các biện pháp giúp đỡ người có vấn đề khó khó khăn – cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu CTXH A.1. Nắm được các bước tiến hành trong quá trình làm việc với người có vấn đề khó khăn. A.2.Mối quan hệ giữa các bước trên với các phương pháp nghiên cứu CTXH. B.1.Hiểu, áp dụng được các nội dung của các bước tiến hành trong các hoạt động thực tiễn giúp người có vấn đề khó khăn. B2. Hiểu được ý nghĩa của các biện pháp trong hoạt động thực tiễn nghiên cứu CTXH. Đánh giá được y‎ nghĩa thực tiễn của các biện pháp và phương pháp nghiên cứu CTXH trong quá trình làm việc với cá nhân, nhóm, cộng đồng và xã hội..  4. Tãm t¾t néi dung m«n häc. Nội dung tổng quát là đưa ra những cơ sở khoa học của các phương pháp nghiên cứu CTXH, nội dung các phương pháp và sự vận dụng các phương pháp vào hoạt động nghiên cứu con người và xã hội nhằm giúp đỡ những con người có vấn đề và giải quyết các vấn đề khó khăn con người thường gặp trong thực tiễn. Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về : Phương pháp luận của các phương pháp nghiên cứu CTXH, nghiên cứu CTXH như một ngành khoa học. Nắm được nội dung cơ bản của các phương pháp nghiên cứu CTXH cụ thể và việc vận dụng các phương pháp này trong quá trình nghiên cứu cá nhân, nhóm, cộng đồng và xã hội. Các kỹ năng cơ bản trong quá trình nghiên cứu CTXH và các phương pháp đặc thù của CTXH. Các biện pháp để giúp đỡ người có vấn đề khó khăn và sự vận dụng, phối hợp các phương pháp CTXH. Các nội dung trên sẽ được trình bày một cách logic đi từ phạm vi rộng đến hẹp, từ tổng quát đến cụ thể.. Quá trình trình bày các nội dung luôn gắn liền với thực tiễn để có sự liên hệ và trao đổi, tham gia của cả người dạy và người học nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, giúp người học vận dụng được các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn nghiên cứu cá nhân, nhóm, cộng đồng, xã hội và việc áp dụng các phương pháp công tác xã hội được thuận tiện và hiệu quả. 5. Néi dung chi tiÕt m«n häc Ch­¬ng I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CTXH. Bài 1- Những vấn đề lý luận cơ bản trong nghiên cứu cá nhân, nhóm, cộng đồng. 1.1.Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu cá nhân, nhóm, cộng đồng. 1.2.Nghiên cứu CTXH như một ngành khoa học. Bài 2 - Các lý thuyết phương pháp nghiên cứu CTXH 2.1. Thuyết hành vi 2.2. Thuyết hành động 2.3.Thuyết lịch sử 2.4. Thuyết hệ thống 2.5.Thuyết tương tác 2.6.Thuyết chức năng CHƯƠNG II CÁC BƯỚC TRONG MỘT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU Bài 3. Các bước trong một qúa trình nghiên cứu Bao gồm các nội dung : định nghĩa, nhận thức, phương pháp đo lường, thu thập số liệu, thiết kế công cụ, tiến trình thực hiện, phân tích số liệu, trình bày kết quả… Những nội dung này sẽ được đưa thành các mục nội dung theo các bước. CHƯƠNG III CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CTXH. Bài 4. Phương pháp quan sát và nghiên cứu thực địa 4.1.Khái niệm 4.2.Các giai đoạn Bài 5-Phương pháp điều tra 5.1. Khái niệm 5.2.Các thành phần 5.3. Thiết kế điều tra Bài 6- Phương pháp phân tích số liệu sẵn có (phân tích thứ cấp) 6.1.Khái niệm 6.2. Các thành phần. 6.3. Cách thiết kế Bài 7- Phương pháp nghiên cứu đánh giá và nghiên cứu trường hợp 7.1.Khái niệm 7.2. Các thành phần. 7.3. Cách thiết kế Bài 8- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 8.1.Khái niệm 8.2. Các thành phần. 8.3. Cách thiết kế Bài 9- Phương pháp thực nghiệm 9.1.Khái niệm 9.2. Các thành phần. 9.3. Cách thiết kế CHƯƠNG IV CÁC KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU CTXH Bài 10 - Một số kỹ năng cơ bản trong quá trình nghiên cứu CTXH. 10.1.Kỹ năng quan sát 10.2. Kỹ năng phỏng vấn 10.3. Kỹ năng truyền đạt 10.4. Kỹ năng cảm nhận 10.5. Vãng gia 10.6. Cộng tác Bài 11- Các phương pháp giúp đỡ người có vấn đề khó khăn 11.1. Thế nào là những người có vấn đề khó khăn. 11.2. Các phương pháp CTXH và sự phối hợp giữa các phương pháp. 11.3. Các bước trong việc giúp đỡ người có vấn đề khó khăn và việc vận dụng các phương pháp CTXH. 6. Häc liÖu 6.1. Häc liÖu b¾t buéc. NguyÔn ThÞ Oanh : “ C«ng t¸c x· héi ®¹i c­¬ng”, NXBGD, 1998. PTS Chung Á, PTS Nguyễn Đình Tấn “Nghiên cứu Xã hội học”. NXB Chính trị Quốc gia, 1996. Lª V¨n Phó “ NhËp m«n CTXH “ ( Bµi gi¶ng theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi- ®· ®­îc nghiÖm thu cÊp Tr­êng ngµy 20/12/ 2006 ) Lª V¨n Phó “ C«ng t¸c x· héi “, NXB§HQGHN, 2004. Tony Bilton vµ céng sù : “ NhËp m«n x· héi häc”, NXB KHXH, Hµ Néi, 1993. 6. 2. Häc liÖu tham kh¶o. 1.Therese L.Baker “ Thực hành nghiên cứu xã hội”, 1998 2. T.V.Kerimôva “Những tiền đề phương pháp luận của việc nghiên cứu quản l‎ý xã hội”. 3. Viện Hàn lâm khoa học Liên xô-Viện nghiên cứu xã hội học “những cơ sở nghiên cứu xã hội học”, 1988 4.Joachim Matthes “ Một số vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu con người và xã hội”, Hà Nội, 1994. 5. Đại học mở bán công TPHCM “ CTXH với trẻ em”,2002. 6. Gisela Konpka “ Dịch vụ xã hội nhóm” 7.Felix P. Biestek, S.J. “Tương giao trong dịch vụ xã hội cá nhân” 8. Hội thảo khoa học “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực , CTXH ở Việt nam, tiềm năng, thách thức trong tương lai”, DHSP- UNICEF-UBDSGDTE, 2006. 9.T.S Mary Ann Forgey & T.S Carol S.Cohen- Khoa Phụ nữ học và ĐH Fodham Hoa Kỳ “Thực hành CTXH chuyên nghiệp”, 1977. 10. Hội thảo “Thực hành, thực tập trong đào tạo CTXH ở Việt Nam”, UNICEF-Bộ LĐTBXH-Hiệp hội các trường ĐH & CĐ Canada, 2006. 11.§ç ThÞ Ngäc Ph­¬ng. “ C¬ cÊu nhãm cña trÎ em lang thang vµ c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc th«ng qua nhãm” , LuËn ¸n TS XHH, Hµ Néi, 2001.(T­ liÖu Khoa XHH, §HKHXH&NV). 12. Josep H. Fichter: “ X· héi häc” – s¸ch dÞch, TrÇn V¨n §Ünh, Hµ Néi, 1973. 13.Thông tin cập nhật trên Internét và các loại báo, tạp chí. Tµi liÖu n­íc ngoµi: 1.Therese L.Baker “Doing Social Research”, 1994 2. “Group Work with children and Adolescents” , edied by Dr. Kedar Nath Dwivedi, 1998. 3. Ronald W.Toseland & Robert E.Rivas “ An Introduction to group work practice” , 1995. 4. G. Endrweit vµ G. Trommsdorff : “Tõ ®iÓn X· héi häc”, NXB ThÕ giíi, 2001. Th«ng tin cËp nhËt tõ Internet Th«ng tin tõ c¸c lo¹i b¸o ngµy. + B¸o Thanh niªn, TiÒn phong, Hµ Néi míi, Tuæi trÎ, Gia ®×nh vµ x· héi, Ph¸p luËt, An ninh thñ ®«, C«ng an nh©n d©n vµ mét sè b¸o, t¹p chÝ kh¸c… H­íng dÉn t×m th«ng tin. + Gi¸o viªn bé m«n h­íng dÉn sinh viªn c¸c ®Þa chØ ®Ó t×m ®äc vµ mua c¸c tµi liÖu tham kh¶o ( tr­íc hÕt lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sinh viªn ®äc, sao chôp nh÷ng tµi liÖu hiÖn cã trong tñ s¸ch cña bé m«n. ) 7- H×nh thøc tæ chøc d¹y häc. - Phương tiện dạy và học: + Truyền thống: bảng, phấn + Hiện đại: Laptop và Projector. + Tranh ảnh, giấy màu, giấy AO và một số dụng cụ khác cho những buổi thực hành, thảo luận nhóm. - Hình thức dạy và hoc: + Truyền thống: giảng một chiều. + Cùng tham gia : phát huy vai trò tham gia của người học trong quá trình giảng. + Thảo luận nhóm và trình bày nhóm. + Tự học, tự nghiên cứu tài liệu và viết tóm tắt… - Rèn luyện kỹ năng cho sinh viên: + Nói, viết, trình bày và đặc biệt kỹ năng tự nghiên cứu. + Mạnh dạn bày tỏ ý kiến th«ng qua tæ chøc lÊy ý kiÕn sinh viªn gi÷a kú vµ cuèi kú. 7.1. LÞch tr×nh chung: - 2 tÝn chØ, Thêi gian Néi dung H×nh thøc tæ chøc d¹y, häc. Tæng   Lªn líp Thùc hµnh, thÝ nghiÖm, ®iÒn d· Tù häc, tù nghiªn cøu   Lý thuyÕt Bµi tËp Th¶o luËn   TuÇn 1 ND 1 +2+3 2    Tu©n 2 ND 4 2    TuÇn 3 Thảo luận  2   TuÇn 4 ND 5 1  1   TuÇn 5 ND 6 2    Tu©n 6 Thảo luận và bài tập  1 1   TuÇn 7 ND 7 1  1   TuÇn 8 ND 8 1 1    TuÇn 9 ND 9 1   1  TuÇn 10 ND 10 1  1   TuÇn 11 Tự học   2  TuÇn 12 ND 11-15 2    TuÇn 13 Thảo luận và bài tập  1 1   TuÇn 14 ND 16 2    TuÇn 15 Thảo luận và bài tập  1 1   Tæng  15 4 8  3 30  Tæng: 15 Lý thuyÕt , 4 Bµi tËp , 8 Th¶o luËn, 3 Tù häc Cè g¾ng ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi trong tõng ch­¬ng §¶m b¶o tØ lÖ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh §¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c trong ®µo t¹o tÝn chØ ( giê tù häc ) 7.2. LÞch tr×nh tæ chøc d¹y häc cô thÓ cho tõng néi dung: Néi dung 1,2,3 - tuÇn 1 . ( Ch­¬ng I ) H×nh thøc tổ chøc d¹y häc Thêi gian, ®Þa ®iÓm. Néi dung chÝnh Yªu cÇu sinh viªn chuÈn bÞ  Lý thuyÕt 2 tÝn chØ (2htrªn líp) Thø ..... 7h00- ........ Gi¶ng ®­êng ................... + G/ thiÖu chung vÒ m«n häc Bài 1 + Bài 2 + Chó ý c¸c néi dung 1,2,3 ®· ®­îc nªu trong môc 3.3 1. §äc tµi liÖu: sẽ được hướng dẫn cụ thể theo các tài liệu sau) - Häc liÖu b¾t buéc :2, 5 - Tµi liÖu tham kh¶o:1,3,4 2- Nghiªn cøu c¸c th«ng tin tõ Internet  Bµi tËp   Th¶o luËn   Thùc hµnh  .  Tù häc, Tù nghiªn cøu.   NỘI DUNG 4- tuÇn 2 (CHƯƠNG II) H×nh thøc tæ chøc d¹y häc Thêi gian, ®Þa ®iÓm. Néi dung chÝnh Yªu cÇu sinh viªn chuÈn bÞ  Lý thuyÕt 2h tÝn chØ (2h trªn líp) Thø... Tõ.?..h. ®Õn G.®­êng .......................... Bµi 3 + Chó ý néi dung 4 ®· ®­îc nªu trong môc 3.3 1. §äc tµi liÖu: sẽ được hướng dẫn cụ thể theo các tài liệu sau) - Häc liÖu b¾t buéc:2,5 -Tµi liÖu tham kh¶o:1,2,3,4,9,12. 2- Nghiªn cøu c¸c th«ng tin tõ Internet  Bµi tËp   Th¶o luËn   Thùc hµnh.   THẢO LUẬN - tuÇn 3 H×nh thøc tæ chøc d¹y häc Thêi gian, ®Þa ®iÓm. Néi dung chÝnh Yªu cÇu sinh viªn chuÈn bÞ  Lý thuyÕt   Bµi tËp   Th¶o luËn 2h tÝn chØ (2h trªn líp) Thø
Luận văn liên quan