Tài liệu Phân tích kỹ thuật lý thuyết và ứng dụng trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giới thiệu vềphân tích kỹthuật ŠHướng dẫn cài đặt phần mềm Metastock và các trang Web vềPTKT ŠC¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt vÒ ph©n tÝch kü thuËt ŠPh©n tÝch ®å thÞ ŠMétsèchØsètrongph©ntÝchküthuËt Šøng dông PTKT trªn TTCK ViÖt Nam

pdf25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 28/11/2013 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Phân tích kỹ thuật lý thuyết và ứng dụng trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài Liệu Phân tích kỹ thuật lý thuyết và ứng dụng trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 1chuyªn ®Ò Ph©n tÝch kü thuËt Lý thuyÕt vµ øng dông trong ®Çu t− trªn ttck viÖt nam Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Gi¶ng viªn Š Ths NguyÔn §øc HiÓn „ Bộ môn TTCK, Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh, §¹i häc KTQD Tel: 8692857; email: nguyenduchien@neu.edu.vn „ PGĐ Trung t©m Båi d−ìng vµ T− vÊn vÒ Ng©n hµng – Tµi chÝnh (BFRC), §¹i häc KTQD Tel: 8698209 Š Tµo Minh D−¬ng – Chuyªn viªn CTCK B¶o ViÖt Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Néi dung Š Giới thiệu về phân tích kỹ thuật Š Hướng dẫn cài đặt phần mềm Metastock và các trang Web về PTKT Š C¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt vÒ ph©n tÝch kü thuËt Š Ph©n tÝch ®å thÞ ŠMét sè chØ sè trong ph©n tÝch kü thuËt Š øng dông PTKT trªn TTCK ViÖt Nam Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÇN I GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 2Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Tæng quan vÒ PTKT Š PTKT lµ ph−¬ng ph¸p dùa vµo diÔn biÕn gi¸ vµ khèi l−îng giao dich trong qu¸ khø vµ dù ®o¸n xu thÕ gi¸ trong t−¬ng lai. Š PTCB tr¶ lêi c©u hái ‘C¸i g×” cßn PTKT tr¶ lêi c©u hái “Khi nµo” Š X¸c ®Þnh thêi ®iÓm lµ v« cïng quan träng ®Æc biÖt lµ trong TT hay biÕn ®éng vµ khi thùc hiÖn chiÕn l−îc ®Çu t− ng¾n h¹n Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo So s¸nh PTKT vµ PTCB Š PTCB: c¸c vÊn ®Ò xem xÐt: „ Ph©n tÝch nÒn kinh tÕ „ Ph©n tÝch ngµnh „ Ph©n tÝch c«ng ty: s¶n phÈm, thÞ tr−êng, c«ng nghÖ, nh©n lùc, qu¶n trÞ … „ Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty „ §Þnh gi¸ chøng kho¸n … Š PTKT: c¸c vÊn ®Ò xem xÐt: „ DiÔn biÕn gi¸ giao dÞch cña chøng kho¸n thêi gian qua „ Xem xÐt khèi l−îng giao dÞch t−¬ng øng „ Ph©n tÝch c¸c yÕu tè vÒ kú väng cña nhµ ®Çu t− vµ cung cÇu trªn thÞ tr−êng … Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Môc tiªu cña chuyªn ®Ò Š Giíi thiÖu nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n trong PTKT Š Ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng lËp, hiÓu vµ øng dông ®å thÞ vµo ho¹t ®éng ph©n tÝch ®Çu t− chøng kho¸n Š Ph¸t triÓn kü n¨ng sö dông c¸c chØ sè PTKT trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ thêi ®iÓm ®Çu t− chøng kho¸n PhÇn ii Hướng dẫn cài đặt phần mềm Metastock và sử dụng các trang Web về PTKT ở Việt Nam 3Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Cách tải dữ liệu Š Cài phần mền metastock Š Tạo thư mục DATA Š Vào www.bsc.com.vn tải dữ liệu về máy và để ở thư mục DATA Š Chạy phần mền Metastock, chạy downloader Š Vào Tools và chọn Convert Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Cách tải dữ liệu Š Kích Browse ở phần source và chọn All Files(*.*) Š Trong phần Destination chọn Folder C:\Data Š Ấn OK để chương trình chạy tiếp Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sử dụng trang Web về PTKT Šwww.vcbs.com.vn Šwww.bsc.com.vn Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sử dụng trang Web về PTKT Š B1: Truy cập vào website: www.vcbs.com. vn; chọn mục vcbs Chart Analysis 4Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo B2: Chọn các tiêu thức Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo www.bsc.com.vn Š B1: Truy cập vào website: www. bsc.com.v n; chọn mục giá chứng khoán Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo B2: Chọn mục Biểu đồ kỹ thuật Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo B3: Chọn biểu đồ nâng cao và các tiêu thức 5Ph©n tÝch kü thuËt PhÇn iII C¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt vÒ ph©n tÝch kü thuËt Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Ph©n tÝch kü thuËt - §Þnh nghÜa Š PTKT ®−îc ¸p dông nh− lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh ®−a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t− hoÆc giao dÞch trªn TTCK Š PTKT chó träng ®Õn yÕu tè thêi ®iÓm ra quyÕt ®Þnh ®Çu t− Š PTKT ®−îc dïng chñ yÕu ®Ó trî gióp nhµ ®Çu t− nÕu hä muèn: „ X¸c ®Þnh thêi ®iÓm b¾t ®Çu cña xu h−íng gi¸ (lªn hay xuèng) cña mét chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng „ X¸c ®Þnh giao dÞch tuú theo xu h−íng gi¸ ®ã „ X¸c ®Þnh thêi ®iÓm kÕt thóc mét xu h−íng gi¸ (lªn hay xuèng) trªn thÞ tr−êng. „ Tho¸t khái thÞ tr−êng hoÆc tiÕn hµnh ®èi chiÒu giao dÞch (tõ mua sang b¸n hoÆc ng−îc l¹i). Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo C¸c gi¶ ®Þnh c¬ së Š BiÕn ®éng thÞ tr−êng ph¶n ¸nh tÊt c¶ (mét phÇn cña Gi¶ thuyÕt thÞ tr−êng hiÖu qu¶) „ Bất cứ yếu tố nào có khả năng ảnh hưởng đến giá như tâm lý, chính trị hay các yếu tố tài chính của doanh nghiệp, tổ chức. . . đều được phản ánh trong sự biến động giá chứng khoán trên thị trường Š Gi¸ dÞch chuyÓn theo xu thÕ chung „ Là giả định quan trọng nhất của Phân tích kỹ thuật, giả định này dựa trên cơ sở sự vận động của giá không phải là một biến ngẫu nhiên theo thời gian mà sự biến động này tuân theo những quy luật nhất định Š LÞch sö sÏ lÆp l¹i Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Mét sè lý thuyÕt cña PTKT Š Lý thuyÕt Dow Š Lý thuyÕt sãng Elliot 6Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Lý thuyết Dow Š ChØ sè trung b×nh ph¶n ¸nh mäi vËn ®éng cña thÞ tr−êng Š Cã ba xu thÕ biÕn ®éng gi¸ theo thêi gian: xu thÕ cÊp 1, xu thÕ cÊp 2 vµ xu thÕ cÊp 3 Š Khuynh h−íng chÝnh bao gåm ba d¹ng thøc Š Khèi l−îng x¸c nhËn khuynh h−íng Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Lý thuyết Down Xu thế cấp 1 Xu thế cấp 2 Không biểu diễn xu thế ngày Thời gian G i á Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Ba lo¹i biÕn ®éng gi¸ theo thêi gian Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Ba lo¹i biÕn ®éng gi¸ theo thêi gian 2002 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2004 Mar Apr May Jun Ju 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 x10 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 x10 -10 -5 0 5 10 15 20 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 24/10/2003 VNI, MACD 7Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Thị trường giá tăng (Bull Market) Š Giai ®o¹n 1: Giai ®o¹n tÝch tô Š Giai ®o¹n 2: Giai ®o¹n t¨ng gi¸ m¹nh Š Giai ®o¹n 3: Giai ®o¹n thÞ tr−êng ch¸y báng Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Bull Market Š Xu hướng thị trường lên giá diễn ra khi đồ thị có một đỉnh cao hơn và một điểm đáy cao hơn Š Xu hướng thị trường lên giá kết thúc khi ta thấy trên đồ thị có một đỉnh thấp hơn và sau đó là một điểm đáy thấp hơn Š Lưu ý: Mọi điểm đáy và đỉnh sẽ không được khẳng định cho đến khi giá di chuyển qua các điểm giá cao và thấp trước đó. Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Bull Market 2005 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O 5000 10000 15000 20000 25000 x10 5000 10000 15000 20000 25000 x10 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 01/6/2005 25/4/2005 VNI: 632 25/08/2005 06/2/2006 VNI: 312 02/08/06 VNI: 399 03/11/2006 VNI: 322 VNI, MACD Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Thị trường giá giảm (Bear Market) Š Giai ®o¹n 1: Giai ®o¹n ph©n phèi Š Giai ®o¹n 2: Giai ®o¹n ho¶ng lo¹n „ Giai ®o¹n cñng cè sau giai ®o¹n ho¶ng lo¹n Š Giai ®o¹n 3: Giai ®o¹n gi¶m gi¸ m¹nh 2000SepOctNovDec2001 MarAprMayJunJul AugSepOct NovDec2002 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov De 5000 0000 5000 0000 5000 0000 5000 0000 5000 0000 5000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 28/7/2000 25/6/2001 VNI:571 15/10/2001 VNI: 203 19/11/2001 VNI: 301 11/3/2002 VNI: 183 VNI, MACD 8Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Thị trường giá giảm (Bear Market) Š Xu hướng thị trường con gấu diễn ra khi ta thấy trên đồ thị một điểm thấp hơn và sau đó là một điểm đáy thấp hơn Š Xu hướng thị trường gấu kết thúc khi ta thấy đồ thị xuất hiện một điểm đáy cao hơn và sau đó là một đỉnh cao hơn Š Lưu ý: Mọi điểm đỉnh và đáy đều không được xác định cho đến khi giá chuyển qua các điểm lên và xuống trước đó Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Elliot Wave Theory Š Khuynh h−íng ®i kÌm víi ph¶n øng gi¸ Š Cã 5 sãng trong khuynh h−íng chÝnh vµ tiÕp theo lµ 3 sãng trong khuynh h−íng ph¶n øng Š Mét qu¸ tr×nh vËn ®éng 5-3 hoµn thµnh mét chu kú vËn ®éng cña chøng kho¸n. Chu kú nµy l¹i n»m trong mét chu kú 5- 3 nhá tiÕp theo. Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Elliot Waves May June July August SeptemberOctober NovemberDecember 2004 February March April May June July August 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 x10 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 x10 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 24/10/2003 VNI: 130 02/3/2004 VNI: 273 VNI, MACD PhÇn iV Ph©n tÝch ®å thÞ 9Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Gi¸ vµ c¸c d¹ng ®å thÞ Š Gi¸ më cöa, gi¸ ®ãng cöa, gi¸ cao nhÊt, gi¸ thÊp nhÊt. Š Bar chart Š Line Chart Š Candlestick Chart Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Line Chart Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Bar Chart Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Biểu đồ dạng then chắn (Bar chart) Š Trên các Thị trường chứng khoán hiện đại trên thế giới hiện nay các chuyên viên phân tích thường dùng loại biểu đồ này trong phân tích là chủ yếu lý do chính vì tính ưu việt của nó đó là sự phản ánh rõ nét sự biến động của giá chứng khoán. Š Hai kí tự mà dạng biểu đồ này sử dụng đó là: 10 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo CandleStick Chart Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Biểu đồ dạng ống (Candlestick chart): Š Hai kí tự mà loại biểu đồ này sử dụng đó là: Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Xu thế Š Nếu chuyển động của đồ thị vượt lên đường xu thế giảm hoặc xuống dưới đường xu thế giá tăng thì đây là dấu hiệu, có thể nói là sớm nhất, cho sự thay đổi trong xu thế thị trường. Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Kênh (channel line) Š Kênh là khoảng giao động của giá, nếu giá sẽ dao động trong một dải thì dải đó gọi là kênh. Dải dao động đó được xác định bởi hai đường biên là đường xu thế và đường kênh (channel line), hai đường này song song với nhau. Vấn đề là làm sao có thể xác định được hai đường này. 11 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Hç trî vµ kh¸ng cù (Support & Resistance) Š Hç trî: Lµ møc gi¸ mµ t¹i ®ã nhµ ®Çu t− c¶m thÊy ®Çu t− vµo ®ã cã lîi vµ ng−êi b¸n còng kh«ng muèn b¸n víi gi¸ thÊp h¬n, xu thÕ gi¶m gi¸ dõng l¹i Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Hç trî - Support uly August September October November December 2006 February March April May June July August September October 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 26/10/2005 NKD: 50.000 7/7/2005 06/10/06 NKD (81.0000, 80.5000, 80.0000, 80.0000, -1.00000) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Kh¸ng cù - Resistance Š Kh¸ng cù: T¹i møc gi¸ nµy ng−êi b¸n ®· c¶m thÊy lîi nhuËn chÊp nhËn ®−îc vµ b¸n ra cßn ng−êi mua kh«ng muèn mua ë møc cao h¬n n−a, xu thÕ t¨ng dõng l¹i Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Kh¸ng cù - Resistance c 2004 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 Feb 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3001/3/2004 KHA: 29.000 17/10/2005 KHA: 28.100 KHA 12 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Cung vµ CÇu Š Trong kho¶ng thêi gian xem xÐt: Hç trî lµ giao ®iÓm cña ®−êng cung víi trôc gi¸, kh¸ng cù lµ giao ®iÓm cña ®−êng cÇu víi trôc gi¸. Š Khi kú väng nhµ ®Çu t− thay ®æi møc gi¸ hä chÊp nhËn mua còng thay ®æi, dÉn ®Õn sù ph¸ vì c¸c møc hç trî - kh¸ng cù. Š ViÖc ph¸ vì møc hç trî thÓ hiÖn sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cung - cÇu Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sù ph¸ vì S-R Š Kú väng cña c¸c nhµ ®Çu t− thay ®æi: „ Nhµ ®Çu t− s½n lßng mua ë møc gi¸ cao h¬n „ Ng−êi b¸n hi väng gi¸ t¨ng cao kh«ng muèn b¸n CP n÷a Š Sù thay ®æi nµy ®· dÉn ®Õn sù ph¸ vì møc S/R Š ViÖc nghiªn cøu S/R cã vai trß hÕt søc quan träng Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sù ph¸ vì S-R 2004 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005FebMar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 Mar Apr May J 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 15 20 25 30 35 40 45 01/3/2004 KHA: 29.000 17/10/2005 KHA: 28.100 30/3/2006 KHA: 28.300 KHA Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sù hèi tiÕc cña nhµ ®Çu t− (Traders’ Remorse) Š Khi gi¸ chøng kho¸n v−ît qua møc hç trî - kh¸ng cù, cã hiÖn t−îng gi¸ quay trë vÒ møc hç trî - kh¸ng cù. Š §iÒu nµy b¾t nguån tõ viÖc nhµ ®Çu t− vÉn cßn hå nghi liÖu møc gi¸ míi sÏ lµ bao nhiªu. 13 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sù hèi tiÕc cña nhµ ®Çu t− (Traders’ Remorse) Š T¹i møc gi¸ ph¸ vì møc S-R, khèi l−îng GD lín, giai ®o¹n hèi tiÕc khèi l−îng GD nhá: mét kú väng míi cña nhµ ®Çu t− ®· xuÊt hiÖn, gi¸ sÏ diÔn biÕn theo h−íng ph¸ vì S-R August September NovemberDecember2005 February April May June July August SeptemberOctoberNo 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 20/9/2005 28/9/2005 TMS (62.0000, 64.0000, 62.0000, 64.0000, +2.00000) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sù hèi tiÕc cña nhµ ®Çu t− (Traders’ Remorce) Š KL GD t¹i møc gi¸ ph¸ vì S-P nhá, giai ®o¹n hèi tiÕc KL GD lín: cã Ýt sù thay ®æi trong kú väng vµ cã sù quay vÒ kú väng ban ®Çu. Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 04/05/2004 13/07/05 KHA: 27.000 21/10/2005 KHA Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Kh¸ng cù trë thµnh Hç trî Š Khi kh¸ng cù bÞ ph¸ vì, nã trë thµnh møc hç trî cho mét giai ®o¹n t¨ng gi¸ tiÕp theo. Š Khi hç trî bÞ ph¸ vì, nã trë thµnh møc kh¸ng cù cho mét giai ®o¹n t¨ng gi¸ tiÕp theo. Š §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ sù thay ®æi trong kú väng cña nhµ ®Çu t−. Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Kh¸ng cù trë thµnh Hç trî 13 20 mber 27 4 11 October 18 25 1 8 15 November 22 29 6 13 December 20 27 4 10 2005 17 24 31 14 21 February 28 7 March 14 21 28 4 April 11 18 25 4 May 16 23 30 6 June 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 10/03/2005 TMS (62.0000, 64.0000, 62.0000, 64.0000, +2.00000) 14 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Š Ascending triangle (Tam giác hướng lên): Š Cup and Handle (mô hình cốc và chuôi): Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Š Descending Triangles (tam giác hướng xuống): Š Symmetrical triangle: (hình mẫu kỹ thuật tam giác cân) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Š Flags and Pennants (Mô hình cờ chữ nhật và cờ đuôi nheo) Š Rectangle (hình mẫu kỹ thuật hình chữ nhật) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Š Double bottom (Mô hình hai đáy) Š Double top (Mô hình hai đỉnh) 15 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Š Falling wedge (Mô hình cái nêm hướng xuống): Š Head and shoulders top (hình mẫu kỹ thuật đỉnh đầu vai) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Š Rounding bottom (hình mẫu kỹ thuật đáy vòng cung) Š Triple bottom (hình mẫu kỹ thuật ba đáy) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Š Triple top (hình mẫu kỹ thuật ba đỉnh) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Tãm l−îc Š Nguyªn nh©n c¨n b¶n t¸c ®éng ®Õn gi¸ CK: Kú väng nhµ ®Çu t− vµ Cung - CÇu Š Sù ph¸ vì møc S-R thÓ hiÖn sù thay ®æi trong kú väng nhµ ®Çu t−, dÉn ®Õn dÞch chuyÓn ®−êng cung cÇu Š Khèi l−îng lµ yÕu tè quan träng x¸c ®Þnh kú väng nhµ ®Çu t− thËt sù thay ®æi m¹nh mÏ ntn 16 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Khuynh h−íng (Trend) Š Khuynh h−íng lµ sù thay ®æi ch¾c ch¾n vµ dµi h¹n trong gi¸ chøng kho¸n (S- R thÓ hiÖn ch−íng ng¹i vËt cña sù thay ®æi ®ã). Š Khuynh h−íng t¨ng ®−îc nh×n nhËn lµ sù t¨ng trong c¸c møc hç trî Š Khuynh h−íng gi¶m ®−îc nh×n nhËn lµ sù gi¶m trong c¸c møc kh¸ng cù 2000 OctNov 2001MarAprMay JulAugSep Nov 2002Mar Apr May Jun Jul Aug SepOct Nov Dec 2003FebMar Apr MayJun Jul 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 28/7/2000 25/6/2001 VNI: 571 VNI Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sù ph¸ vì khuynh h−íng Š Khi kú väng nhµ ®Çu t− thay ®æi, gi¸ cã thÓ ph¸ vì c¸c ®−êng khuynh h−íng lªn xuèng Š SÏ xuÊt hiÖn giai ®o¹n hèi tiÕc cña nhµ ®Çu t− khi gi¸ ph¸ vì ®−êng khuynh h−íng Š Khèi l−îng giao dich l¹i lµ dÊu hiÖu quan träng ®Ó x¸c ®Þnh khuynh h−íng hiÖn t¹i cña gi¸ cã thËt sù bÞ lo¹i bá. Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Sù ph¸ vì khuynh h−íng 2000 D2001 M J A S N 2002 A M J J A S O N D 2003 A M J J A S O N D 2004 A M J J A S O N D 2005 A M J J A S O N D 2006 A M J J A S O 5000 10000 15000 20000 25000 30000 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 25/01/2006 05/3/2006 18/8/20 SAM PhÇn iV Mét sè chØ sè trong Ph©n tÝch kü thuËt 17 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo ChØ dÉn xu h−íng: MA Š MA: gi¸ trÞ trung b×nh cña gi¸ CK trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Š VÝ dô: Trung b×nh tr−ît gi¶n ®¬n cña NKD trong vßng 20 phiªn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng gi¸ ®ãng cöa cña NKD trong 20 phiªn chia cho 20 Š Nếu giá hiện tại của CP cao hơn MA của nó, điều này có nghĩa kỳ vọng hiện hành của nhà đầu tư cao hơn kỳ vọng trung bình trong 20 phiên. Trong tr
Luận văn liên quan