Thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thông qua công nghệ thông tin và truyền thông: Kinh nghiệm và thách thức ở Việt Nam

Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trong nền kinh tế toàn cầu hoá ở mức độ ngày càng cao đã làm biến đổi thế giới mà chúng ta đang sống. Thông tin ngày nay đ-ợc tiếp cận với tốc độ không thể tin nổi, liên lạc truyền thông diễn ra gần nh-tức thời, trong khi đó chi phí viễn thông và công nghệ giảm nhiều, tạo điều kiện để ngày càng nhiều cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và ng-ời dân th-ờng có thể tiếp cận với các công nghệ này. Với nhiều n-ớc trên thế giới, những thay đổi này đã mở ra những cơ hội phát triển kinh tế và tạo việc làm thông qua sự hình thành và phát triển của các ngành sản xuất về phần mềm, phần cứng và các ngành dịch vụ đi kèm, trong khi đó các n-ớc khác khai thác CNTT&TT để phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam đã đạt đ-ợc những tiến bộ đầy ấn t-ợng trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và vẫn tiếp tục tiến tới đạt đ-ợc các mục tiêu này, nh-ng để thu đ-ợc nhiều kết quả hơn nữa và để đ-a những nhóm ng-ời vẫn bị đứng ngoài vào cuộc cần phải có những cách tiếp cận mới nhằm v-ợt qua những thách thức cấp bách. Một nền kinh tế cùng các thể chế và dịch vụ công hiệu quả hơn, minh bạch hơn và hoạt động tốt hơn là điều kiện thiết yếu cho sự phát triển bình đẳng và bền vững về lâu dài. Ch-ơng trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) coi CNTT&TT là một công cụ thiết yếu hỗ trợ cho phát triển con ng-ời, nhất là để đảm bảo tăng c-ờng bình đẳng và cơ hội, khả năng cho ng-ời dân và cho sự phát triển. CNTT&TT phải đ-ợc khai thác vì phúc lợi của con ng-ời và vì các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cho tất cả mọi ng-ời. Thực sự, nhiều ng-ời cho rằng nếu không khai thác đ-ợc CNTT&TT thì các MGD có thể vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều thành phần trong xã hội, ngay cả khi các con số tổng hợp cho thấy là đã đạt đ-ợc các mục tiêu nói chung. Báo cáo này nhấn mạnh các cơ hội này, nhìn từ góc độ của Việt Nam, xác định các lĩnh vực trong đó CNTT&TT đã đ-ợc khai thác và những lĩnh vực có thể khai thác CNTT&TT trong t-ơng lai.

pdf57 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thông qua công nghệ thông tin và truyền thông: Kinh nghiệm và thách thức ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên