Tiểu luận Thực tiễn công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương

Khiếu nai, tố cáo là quyền của công dân đã được pháp luật quy định. Đây là quyền để công dân bảo vệ hợp pháp quyền lợi của mình, lợi ích của Nhà nước. Nhà nước thông qua việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện có thể Kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước ta nhận định đánh giá đúng tình hình thực hiện, thi hành chính sách, pháp luật của các cấp các ngành. Đánh giá đúng lăng lực, phẩm chất của cán bộ công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao, từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước . Thực tiễn công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương trong thời gian qua vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chưa nhận thấy được ý nghĩa, mục đích quan trọng của công tác này. Công tác tổ chức thực hiện chưa thống nhất do đó hiệu quả chưa cao. Số lượng đơn thư vượt cấp, đơn tố cáo tập thể vẫn còn nhiều. Công việc tuyên truyền phổ biến Luật Khiếu nại, tố cáo.

pdf28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/11/2013 | Lượt xem: 5488 | Lượt tải: 80download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Thực tiễn công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG …………………… TIỂU LUẬN Thực tiễn công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương lời nói đầu 2 Khiếu nai, tố cáo là quyền của công dân đã được pháp luật quy định. Đây là quyền để công dân bảo vệ hợp pháp quyền lợi của mình, lợi ích của Nhà nước. Nhà nước thông qua việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện có thể Kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước ta nhận định đánh giá đúng tình hình thực hiện, thi hành chính sách, pháp luật của các cấp các ngành. Đánh giá đúng lăng lực, phẩm chất của cán bộ công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao, từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước . Thực tiễn công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương trong thời gian qua vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chưa nhận thấy được ý nghĩa, mục đích quan trọng của công tác này. Công tác tổ chức thực hiện chưa thống nhất do đó hiệu quả chưa cao. Số lượng đơn thư vượt cấp, đơn tố cáo tập thể vẫn còn nhiều. Công việc tuyên truyền phổ biến Luật Khiếu nại, tố cáo. Là cán bộ công tác trong ngành thanh tra bản thân tôi nhận thức đề tài nghiên cứu: Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là đóng góp làm sáng tỏ lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương từ năm 1999- 2004. Trên cơ sở phân tích những hạn chế, ưu điểm của pháp luật, nguyên nhân của những vấn đề bất cập này để từ đó có phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo. Để sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như phân tích, tổng hợp, thống kê.. trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật để làm rõ mục đích và nhiệm vụ của đề tài. Trong phạm vi giới hạn của đê tài, xin không đề cập đến quy 3 định cụ thể trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo, mà chỉ tập trung vào thực trạng, nội dung cơ bản về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương. Những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương trong thời kỳ đổi mới. Tôi hy vọng với kết quả đạt được đề tài có thể đưa ra một só kiến nghị góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương. Do thời gian nghiên cứu chòn hạn chế cho nên chắc chắn đề tài không tránh khỏi sai sót, kính mong sự quan tâm đón góp ý kiến của thầy, cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! 4 chương i thực trạng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo trên địa bàn huyện tam dương i/ một só vấn đề lý luận chung về cải cách hành chính trong cts tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo Điều 74 hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân có quyền khiếu nại- tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại tố cáo phải được cưqu Nhà nước xem xét, giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định ” Vì vậy quyền khiếu nại và tố cáo của công dân là phương tiện để công dân bảo vệ lợi ích của mình, lợi ichs của Nhà nước, xã hội. Khi công dân thực hiện quyền này còn tạo ra mối liên hệ, thông tin quan trọng giữa công dân với Đảng và Nhà nước. 1. Khái niệm: Theo luật khiếu nại tố cáo đã sửa đổi bổ sung năm 2004 khiếu nại được hiểu là: Việc công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức theo thủ tục do luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi pháp của mình và Tố cáo là việc công dân, theo thủ tục do luật này quy định, báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thời hạn hoặc đe doạ gây thời hạn cho lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức. 5 Như vậy khái niệm khiếu nại, tố cáo trong quy định Luật Khiếu nại, tố cáo được hiểu hẹp hơn khái niệm khiếu nại nói chung. Nó gồm 2 nội dung: Khiếu nại về quyết định hành chính (báo cáo khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức) khiếu nại về hành vi hành chính trong các cơ quan Nhà nước. Tố cáo thực chất là việc công dân phát hiện và thông báo chính thức với cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật nào đó diễn ra trong đời sống xã hội có thể liên quan hoặc không liên quan trực tiếp tới quyền lợi của mình hoặc của người khác. Tố cáo thể hiện sự phản ứng của công dân trước hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Nếu như khiếu nại thể hiện sự phản ứng của chủ thể trước lợi ích của mình bị xâm phạm thì tố cáo thể hiện sự phản ứng trước lợi ích chung của xã hội bị xâm phạm. Việc khiếu nại thể hiện mối quan tâm của cá nhân đối với quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chính họ thì tố cáo thể hiện mức độ quan tâm của cá nhân đối với lợi ích cộng đồng. Đối tượng của khiếu nại là quyết định bằng văn bản hoặc hành vi pháp luật quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, còn đối tượng của tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe doạ thiệt hại lợi ích của bất kỳ ai. Mục đích của người khiếu nại là tự bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, còn tố cáo không chỉ như vậy mà còn phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ lợi ích của xã hội, của cộng đồng. Do vậy tố cáo còn bao hàm trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với xã hội. Mặc dù khiếu nại và tố cáo khác nhau về đối tượng, nguyên nhân phát sinh, mục đích nhưng nó đều là phương thức tự vệ mà pháp luật và Nhà nước cần khuyến khích công dân sử dụng để phản kháng lại hành vi vi phạm pháp luật. Đây là phương thức mang tính tích cực, cần thiết đối với Nhà nước pháp quyền. Việc đảm bảo các quyền công dân trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo trước hết là trách nhiệm của mỗi quốc gia. Xét trên phương diện lý luận hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo là hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền để thực thi 6 quyền lực hành chính của Nhà nước. Nói cách khác đây chính là một thủ tục hành chính thể hiện sự công khai minh bạch công bằng trong; là căn cứ pháp lý để công dân, tổ chức giám sát tính đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức khi thi hành công vụ. Do đó cơ quan quản lý Nhà nước khi giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc thủ tục được pháp luật quy định, tuyệt đối không được đặt thêm các thủ tục khác gây khó khăn cho công dân, tổ chức khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 2. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thể hiện quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đồng thời cũng là biện pháp tích cực góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân; điều đó được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 1992 “Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Vì thế “Cán bộ công chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân, lợi ích của nhân dân liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân”. Chính vì vậy, các cơ quan đơn vị phải coi trọng công việc tiếp dân cũng như tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng nhân dân mà còn tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ trước tới nay Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc mở rộng dân chủ, tăng cường Pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhưng trong thời gian gần đây tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân diễn biến không bình thường do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chính sách pháp luật chưa hoàn chỉnh; một số cán bộ hoặc cấp uỷ, chính quyền có những khuyết điểm, sai phạm như quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Nhưng nguyên nhân trực tiếp là do một số cấp Uỷ, Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tiếp nhận giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công; giải quyết nhiều vụ chưa nghiêm túc, thấu đáo dẫn tới tình hình khiếu nại, tố cáo 7 của công dân diễn biến không bình thường, làm giảm lòng tin của nhân dân vào lãnh đạo địa phương, cơ quan công quyền. Để khắc phục tình trạng này. Ban bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 06/3/2002 về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay đã yêu cầu các cấp Uỷ, chính quyền, đoàn thể thực hiện nghiêm túc và có hiệu lực các việc cụ thể như: đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, yêu cầu Thường vụ cấp uỷ trực tiếp lãnh chỉ đạo; Sự phối kết hợp giữa các cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan Tư pháp; Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi lợi dụng dân chủ, kích động, xúi giục khiếu kiện vì động cơ xấu; Tăng cường sự giám sát của Quốc hội, các tổ chức đoàn thể; Tăng cường kiểm tra của các Uỷ ban kiểm tra Đảng, thanh tra các cấp. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Thông tư số 11/TTr – TU ngày 03/5/2002. Triển khai Chỉ thị 09/CT-TW và Chỉ thị 02/CT-HU ngày 10/4/2002, các Ban thường trực huyện uỷ, và một số vấn đề cấp bách cần thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay, và một số văn bản của HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác tiếp dân giải quyết chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đã nâng cao chất lượng trong việc giải quyết KN,TC. Quy chế hoạt động của HĐND, UBND nhiệm kỳ 1999 – 2004 đã quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch Phó Chủ tịch HĐND, các đại biểu và chuyên viên văn phòng HĐND, UBND đến tham gia tiếp nhận đơn thư KN,TC của công dân. Đồng thời có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định. II. Thực trạng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện tam dương từ năm 1999 - 2004. 8 Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ khi Luật Khiếu nại, tố cáo được ban hành, đã tạo ra cơ chế giải quyết phù hợp cho quá trình việc tiếp dân, giải quyết KN,TC trên địa bàn huyện Tam Dương. thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Tam Dương đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ chính quyền địa phương, triển khai Luật Khiếu nại, tố cáo đồng thời coi công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác trọng tâm của đơn vị để đảm bảo phát triển kinh tế ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp uỷ, chính quyền các xã việc giải quyết vẫn còn mang tính hình thức, năng lực cán bộ còn hạn chế, chưa thực hiện tốt công tác này, một số vụ việc giải quyết chưa đúng luật định, để tồn đọng kéo dài gây bức xúc cho người đi khiếu kiện. Công tác giải quyết, xử lý sau Kết luận của một số vụ việc chưa dứt điểm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khiếu nại. 1. Thực trạng công tác tiếp dân và xử lý đơn. 1.1. Công tác tiếp dân. Nhìn chung các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tại trụ sở đơn vị đã có niêm yết lịch tiếp dân, nội quy tiếp dân. Hàng tháng Chủ tịch UBND huyện, cơ quan Thanh tra huyện trực tiếp tiếp dân vào ngày 10 và 20, Chủ tịch UBND xã, cùng cán bộ Tư pháp tiếp dân vào 2 ngày trong tuần là thứ 3 và thứ 6. Khi tiếp dân cán bộ tiếp dân phải tạo điều kiện để công dân có thể trình bày ý kiến của mình với cơ quan Nhà nước. Cán bộ tiếp dân giải thích cho công dân các chủ trương chính sách quy định của Nhà nước, đồng thời hướng dẫn người dân đến đúng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tránh để công dân mất nhiều thời gian đi lại. Phòng tiếp dân của UBND huyện Tam Dương được bố trí ngay trong Trụ sở của UBND huyện, bố trí thường xuyên cán bộ tiếp dân. Cán bộ tiếp dân đã qua trình độ đại học và qua khoá học về quản lý Nhà nước, nắm vững 9 về pháp luật. Huyện đã xây dựng hệ thống theo dõi, quản lý tiếp dân thông qua sổ sách ghi chép thời gian, nội dung các cuộc tiếp dân. Kết quả từ năm 1999 – 2004 như sau: Từ năm 1999 – 2004. Toàn huyện tiếp: 2581 lượt người Trong đó: Cấp huyện tiếp: 1002 lượt người: - Năm 1999: 153 lượt người - Năm 2000: 154 lượt người - Năm 2001: 154 lượt người - Năm 2002: 211 lượt người - Năm 2003: 192 lượt người - Năm 2004: 133 lượt người Cấp xã tiếp: 1579 lượt người Trong đó: - Năm 1999: 411 lượt người - Năm 2000: 241 lượt người - Năm 2001: 342 lượt người - Năm 2002: 219 lượt người - Năm 2003: 183 lượt người - Năm 2004: 181 lượt người Nội dung công dân đến KN,TC chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: - Đất đai: 62% - Kinh tế tài chính: 23% - Tư pháp về các vấn đề khác: 15%. 1.2. Thực trạng công tác tiếp nhận và xử lý đơn. Đơn thư khiếu nại, tố cáo các cơ quan chức năng của huyện nhận được từ nhiều luồng khác nhau như: - Đơn do cấp trên, cơ quan chức năng chuyển đến. - Đơn gửi qua đường bưu điện. 10 - Đơn nhận trực tiếp. Khi nhận được đơn, cán bộ tiếp nhận đơn vào sổ nhận đơn theo thời gian, nội dung quy định. Tổ chức phân loại đơn, xác định quyền hạn giải quyết để báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện theo luật định. Tuy nhiên, bên cạnh các đơn vị làm tốt công tác nhận và xử lý đơn, vẫn còn một số xã, thị trấn chưa phân loại đúng nội dung, thẩm quyền của từng đơn dẫn tới chuyển đơn không đúng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gây khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Một số đơn vị không mở sổ ghi chép hoặc ghi chép không đầy đủ số đơn, nội dung đơn gây nhầm lẫn, thất lạc đơn, hồ sơ gửi kèm theo đơn, nhận đơn không viết biên nhận, xử lý đơn còn chậm không đúng thời gian quy định. 2. Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ năm 1999 – 2004 các vụ khiếu nại có chiều hướng gia tăng trên địa bàn huyện cả về số lượng và tính chất phức tạp, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tố cáo tập trung chủ yếu vào cán bộ công chức lợi dụng chức quyền có hành vi tham ô, làm trái pháp luật thông qua việc cấp đất, giao đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng công trình xây dựng… Trước tình hình đó, Huyện uỷ, UBND đã có Chỉ thị về việc tăng cường hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý đất đai – tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản. Xử lý nghiêm những tồn tại, tổ chức kỷ luật, kiểm điểm một số cán bộ vi phạm, khôi phục quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân. Giải quyết cơ bản số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo kết quả cụ thể như sau: * Công tác nhân dân: - Từ năm 1999 – 2004. + Toàn huyện nhận 1.404 đơn; Cấp huyện nhận = 938 đơn. Cấp xã = 466 đơn. Năm 1999: 248 đơn 11 Năm 2000: 247 đơn Năm 2001: 225 đơn Năm 2002: 277 đơn Năm 2003: 222 đơn Năm 2004: 185 đơn Trong đó: Khiếu nại: 927 đơn = 66,2% Tố cáo: 477 = 33,8% Nội dung KN,TC. - Về đất đai: 864 đơn = 61,5% - Kinh tế tài chính: 359 đơn = 23% - Chính sách xã hội: 104 đơn = 7,4% - Tư pháp và vấn đề khác: 104 đơn = 8,1% * Trong số đơn KN,TC đã nhận (1999 - 2004) = 257 đơn Trong đó: Năm 1999: 40 đơn Năm 2000: 65 đơn Năm 2001: 46 đơn Năm 2002: 48 đơn Năm 2003: 39 đơn Năm 2004: 19 đơn + Đơn trùng lặp: 108 đơn. + Đơn vượt thẩm quyền: 62 đơn. - Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết là (1999 - 2004) = 243 đơn. Trong đó: Năm 1999: 40 đơn Năm 2000: 59 đơn Năm 2001: 43 đơn Năm 2002: 45 đơn Năm 2003: 39 đơn Năm 2004: 17 đơn 12 - Số đơn chưa chuyển: 14 đơn. - Số vụ việc đã giải quyết: 102 vụ việc. + KN,TC đúng: 34 vụ việc + KN,TC sai: 42 vụ việc + KN,TC vừa đúng, vừa sai: 26 vụ việc - Số vụ chưa giải quyết: không - Số vụ việc kéo dài: 8 vụ việc. Do lịch sự để lại, và đã được các cấp, các ngành ở địa phương và Trung ương đã giải quyết, quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân không đồng ý hoặc cố tình không thực hiện như: vụ ông Trần Văn Thuê; ông Trần Kim Đôi, ông Nguyễn Hữu Mễ - xã Đạo Tú, bà Nguyễn Thị Huần –xã Hoàng Đan… 13 3. Thực trạng về công tác tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản xử lý tố cáo. Trong thực tế đơn vị chủ yếu quan tâm tới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo mà chưa thực sự quan tâm tới quá trình thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Các cấp, các ngành chậm tổ chức thực hiện, đùn đẩy trách nhiệm, chậm khắc phục quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại, tố cáo dẫn đến vụ việc không được giải quyết dứt điểm, đây là vấn đề lớn nhất trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay đồng thời cũng là nguyên nhân phát sinh khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người ở mức độ phức tạp. Trước tình hình đó Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các xã, thị trấn các phòng ban chuyên môn. UBND huyện quy định trách nhiệm cụ thể trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thời hạn báo cáo UBND huyện. Các cấp, các ngành duy trì chế độ báo cáo hàng tháng, báo cáo đột xuất, nâng cao chất lượng báo cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ tồn đọng kéo dài, những vụ việc phức tạp để tạo sự chuyển biến tích cực trong tất cả tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản xử lý tố cáo. nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật đặc biệt là Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật đất đai,… tổ chức tập huấn công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua quá trình thực hiện triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước, các giải pháp cụ thể của địa phương công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở huyện Tam Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cụ thể như: 14 - Việc tổ chức thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác giải quyết KN,TC chưa thực hiện triệt để hoặc còn chậm, các bộ vi phạm chưa xử lý nghiêm, nên chưa tạo được niềm tin trong nhân dân. - Một số đơn vị giải quyết không đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, hiệu lực của quyết định giải quyết nhìn chung chưa được thực hiện nghiêm túc, có nơi còn thiếu kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện quyết định đã ban hành. - Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp đất trái thẩm quyền chưa thực hiện được đáng kể: Vẫn còn việc hợp lý hoá cấp đất trái thẩm quyền, không thu hồi được các khoản tiền do thu chi sai nguyên tắc tài chính hoặc chỉ thu được trên hình thức. III. Đánh giá t